4e zondag van de advent C 2012

ZONDAGSVIERINGEN
4e zondag van de advent C (23 12 2012)


Aansteken adventskaars 1

We steken onze vierde adventskaars aan
waarmee we aangeven
dat we de laatste etappe ingaan
op weg naar Kerstmis.
Ik nodig u allen uit
om in deze zondagsviering
mee te branden
van hoop en verwachting.
                        kaars aansteken

Aansteken adventskaars 2

Wij bidden dat er licht mag zijn.
Licht in onze gedachten,
zodat wij tot nadenken
en tot eerlijke besluiten mogen komen.
Licht in onze huizen,
zodat er vriendschap
en gastvrijheid zullen heersen.
kaars aansteken

Begroeting 1

+ De vrede van God, onze Vader, de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon
en het licht van de H. Geest
moge over ons neerdalen als dauw uit den hoge. Amen.


Begroeting 2

Wij verwachten God
die zal komen kloppen op de deur van ons bestaan.
Wees dus waakzaam, alert en attent,
en leg uw oor te luisteren om zijn hartenklop te horen,
de hartenklop van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Zo kort voor Kerstmis
zijn het bijzonder drukke dagen.
Daarom is het goed om hier een uurtje samen te zijn,
alle drukte en beslommeringen los te laten
en even wat tijd te maken voor onze binnenkant, voor ons hart.
Want het is vooral dáár dat Kerstmis zal moeten gebeuren. Als dáár iets van Christus’ vrede en liefde mag worden geboren,
kan dat heel wat veranderen in ons leven en in onze relaties.
Maar dat kan alleen maar als wij daarvoor openstaan,
en, zoals Maria, volmondig ‘ja’ zeggen.
Moge haar voorbeeld ons hier vandaag, en in de komende dagen,
op sleeptouw nemen.

Openingswoord 2

In de kerststal vormen de os en de ezel een onafscheidelijk duo.
Toch worden zij in het kerstverhaal niet genoemd.
Ze hebben hun plaatsje in de stal verworven
dankzij de profeet Jesaja
die, lang voor Jezus’ geboorte, erover klaagde
dat de mensen God niet meer kennen.
Hij schreef:
“Een os kent zijn baas, een ezel zijn meester.
Maar mijn volk heeft lak aan alles en iedereen.”
De os was rein, zoals het volk van God,
de ezel onrein, zoals de ongelovigen in de ogen van de Joden.
Maar bij Jezus’ kribbe staan ze allebei.
Bij Jezus zijn alle mensen welkom, zonder onderscheid.


Vergevingsmoment 1

-God,
zo groot is uw liefde
dat Gij mens onder de mensen zijt geworden.
Vergeef ons
als we uw zorg voor mensen en voor onze wereld
niet delen in ons spreken en onze aandacht voor anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij, mensgeworden Godsliefde,
van U ging een kracht uit
die iedereen beter maakte.
Vergeef ons
als wij ons over anderen negatief uitlaten
en geen vreugde uitstralen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
Gij wilt dat aan elke mens recht wordt gedaan.
Vergeef ons als wij niet wakker liggen
van het onrecht en het lijden
waaronder medemensen gebukt gaan.
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           naar federatie Kana


Vergevingsmoment 2

-Omdat wij
de deur van ons huis en van ons hart
soms gesloten hielden voor mensen in nood.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij wellicht zélf oorzaak zijn geweest van onvrede,
door eerst voor ons eigen voordeel te zorgen
en dan pas aan anderen te denken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat wij in ons dagelijks leven
geen aandacht hadden voor het wonder om ons heen
en onvoldoende hebben geluisterd
naar de Boodschap van het Evangelie
waar het gaat over eenvoud en naastenliefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Openingsgebed 1

God, Vader van Jezus en van alle mensen,
met Maria willen wij ontvankelijk zijn
voor uw wondere kracht
die altijd opnieuw in mensen werkt.
Van Maria willen we leren
om vertrouwvol ‘ja’ te zeggen op wat Gij van ons vraagt.
Moge zo Jezus’ liefde opnieuw geboren worden in ons midden
zodat veel mensen zich eraan kunnen warmen. Amen.

Openingsgebed 2

God,
in het licht van de vier adventskaarsen
geven wij ons ja-woord
op uw verlangen om in ons geboren te worden.
Moge uw naam – Ik zal er zijn voor u –
zichtbaar worden in het werk van onze handen
en hoorbaar in de woorden die wij spreken.
Moge wij U zo blijven beleven
en moge Gij in ons blijven leven
dag na dag, ons leven lang. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar Gods Woord,
dat ons toespreekt door de verhalen uit de Schrift.

Eerste lezing (Mi., 5, 1-4a)

Uit de profeet Micha.

1           Op het eind van de dagen zal het gebeuren,
dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan
als de eerste van de bergen, verheven boven de heuvels.
En de volken stromen naar hem toe,
2           de vele natiën gaan op weg en zeggen:
`Kom, laat ons naar de berg van de Heer gaan,
naar het huis van Jakobs God:
dan zal Hij ons zijn wegen wijzen
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Want in Sion ontspringt de Wet,
en in Jeruzalem het woord van de Heer.’
3           Hij zal rechtspreken tussen de vele volken
en machtige natiën tuchtigen,
al wonen zij nog zo ver.
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen
en hun speerpunten tot snoeimessen;
geen volk heft het zwaard meer tegen een ander
en de oorlog leren zij niet meer.
4           Iedereen zal onder zijn wingerd zitten
of onder zijn vijgeboom, door niemand opgeschrikt.
KBS Wilolebrord 1995


Tweede lezing
(Heb., 10, 5-10)

Uit de  brief aan de Hebreeën.

Broeders en zusters,

5           Christus zegt als Hij in de wereld komt:
Slachtoffers en gaven hebt U niet gewild,
maar U hebt voor Mij een lichaam bereid.
6           Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.
7           Toen zei Ik:
Hier ben Ik,
Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen,
zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat.
8           Eerst zegt Hij:
Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers
hebt U niet gewild,
die konden U niet behagen –
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.
9           En dan zegt Hij:
Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen.
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
10 Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voorgoed,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lc., 1, 39-45)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39 Enkele dagen na de aankondiging van de geboorte van Jezus vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda.
40 Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabeth.
41 Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42 Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43 Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44 Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45 Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
KBS Willibrord 1995Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Ene God,
dat Woord aan het begin,
die leven geeft en leven doet
en nooit zegt: ’t is genoeg.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de goede Geest,
drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Ik geloof dat God van mij houdt
zoals ik ben en worden zal,
omdat ik het ben, uniek en enig,
eeuwig geborgen in zijn liefde.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
te leven naar Gods Woord,
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk. Amen.

Voorbeden

Met Maria en Elisabeth als hoofdpersonen in het evangelie van vandaag,
willen we in het bijzonder bidden voor alle vrouwen.

-Bidden we voor vrouwen
die de kunst van het luisteren verstaan,
vrouwen die horen, zien en kunnen zwijgen,
vrouwen die attent zijn op het welzijn van hun medemensen
en een ander helpen vanzelfsprekend vinden.
Dat het onze wereld nooit
aan zulke vrouwen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen
die zich, ondanks gebrek aan erkenning, blijven inzetten
voor de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Voor vrouwen die inspringen waar gaten vallen,
vrouwen die zich het lot van kinderen aantrekken
en daarmee de toekomst dienen.
Dat het onze Kerk nooit
aan zulke vrouwen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor vrouwen die in hun omgaan met mensen
een geheel eigen inbreng hebben.
Voor vrouwen die hun hart
nooit tot zwijgen laten brengen
en stem geven aan de stemlozen,
vrouwen die de zachte krachten doen overwinnen.
Dat het onze samenleving nooit
aan zulke vrouwen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

God, Herder van mensen,
zie neer op al uw mensen, mannen en vrouwen,
en kom ons nabij. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God van vrede,
rond deze tafel geschaard,
bevestigen wij
dat wij U willen navolgen
door elkaar te zoeken en te vinden
en met elkaar het leven te delen.
Geef ons uw levend Woord,
maak ons tot lichaam en bloed,
tot handen en voeten
van uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, wij zijn ervan overtuigd,
dat Gij een God zijt die er wil zijn voor alle mensen, zonder uitzondering.
Dat wordt ons verteld in de verhalen over Jezus van Nazareth, de Christus.
Hier en nu gedenken wij die Christus,
door met elkaar het brood en de beker te delen.
Wij hopen dat dit gebaar
steeds opnieuw de boodschap mag uitstralen
dat ook wij,
als dragers van uw naam,
belangloos verbonden willen leven met alle mensen,
arm en rijk,
ziek en gezond,
rechtvaardig en zondaar. Amen.
naar Jos Devijver


Tafelgebed

Laten wij de Heer danken
nu we hier zijn samengekomen om te gedenken
wat Hij voor ons betekent
en wat Hij voor ons gedaan heeft.

Wij danken God,
die ons tegemoet komt in Jezus Christus,
die geleefd heeft te midden van de mensen
en na zijn verrijzenis
onder ons blijft verder leven.

Wij danken Jezus voor zijn voorbeeld
van nederige dienstbaarheid,
voor zijn onvermoeibaar geduld
met zwakke mensen en met zondaars,
voor zijn attentie tegenover zieken en behoeftigen.

Voor zijn trouw en gehoorzaamheid
aan zijn hemelse Vader,
voor zijn voorbeeld van gebed en toewijding,
voor zijn liefdevolle en totale inzet
tot de dood op het kruis.

Laten wij dan dit dankgebed besluiten
door aan God hulde te brengen in het loflied,
voortdurend herhaald door engelen en heiligen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

 Ja, Vader, heilig en goed zijt Gij.
Wij danken U voor uw Zoon, Jezus Christus,
die Gij ons gegeven hebt
om alle mensen te helpen gelukkig te zijn.

Hij heeft gezegd en wij geloven
dat Hij niet gekomen is om gediend te worden
maar om te dienen.

Niet om te veroordelen is Hij gekomen
maar om uit te nodigen.
Hij is gekomen om één te zijn met de mensen,
ook in lijden en sterven.

In uw dienende liefde, Heer,
hebt Gij U totaal gegeven.
Moge de wereld U ontmoeten in
onze dienstbaarheid tegenover onze medemensen.

Op de avond vóór zijn dood,
tijdens het laatste avondmaal,
heeft Hij zijn apostelen samengeroepen
om hun een teken na te laten
van zijn liefde tot het uiterste.
Hij nam wat brood,
sprak een dankgebed en zei:
“Neem en eet hiervan allen,
want dit is mijn lichaam,
voor u gebroken,
aan u toevertrouwd.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
dankte U opnieuw en zei:
“Neem en drink hiervan allen.
Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen
vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Wij gedenken zijn leven vol liefde voor de kleinen,
zijn goedheid voor arme en zwakke mensen,
voor zieken en zondaars.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.

Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Help ons trouw zijn
aan het voorbeeld van uw vergevende liefde.

Nu wij de dood herdenken van Jezus, uw Zoon,
vragen wij ook
onze dierbare overledenen te gedenken…
Wij bidden ook voor onszelf, Heer,
en voor alle mensen die U nog niet kennen
of niet meer in U geloven.

Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid,
van vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
wij geloven dat Gij ons nooit verlaat.

Door Christus, met Christus en in Christus,
bieden wij U dit dankoffer aan
in de liefdesgemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij samen bidden met de woorden die Jezus aan zijn apostelen leerde:
Onze Vader,…

Als wij dit gebed tot werkelijkheid zouden kunnen maken,
en niet langer kwaad met kwaad vergelden,
als we belangloos leren leven
en anderen niet langer genadeloos veroordelen,
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

Goede God,
onze handen kunnen een instrument van vrede zijn.
Daarmee kunnen we onze naasten omhelzen,
troosten, helpen en nog veel meer.
Zo creëren we vrede in de ander en in onszelf.
Ook Maria heeft ons laten zien
dat je aan de wereld vrede kan schenken
door je hart open te stellen
voor U en voor de mensen om je heen.
Moge, zoals in Maria’s hart, Gods vrede altijd met u zijn.
Geven wij elkaar een teken van vrede en liefde.

Lam Gods

Communie

God wil een God voor mensen zijn,
daarom liet Hij in ons midden zijn Zoon geboren worden
die zichzelf brak en uitdeelde
tot voedsel van ons allen.
Dit is het Lam Gods…


Bezinning 1

Heer Jezus,
wij wachten op uw komst,
zoals wij wachten op vrede
in deze tijd van onvrede
om ons heen en in onszelf.

Wij wachten op uw komst,
zoals wij hongeren naar gerechtigheid
en lijden om het onrecht
in wereld en maatschappij.

Wij wachten op uw komst,
zoals wij dorsten naar vrijheid
omdat wij de boeien
van schuld en kwelling voelen.

Kom Heer,
word in ons geboren.

Bezinning 2

Soms,
als het donker is
en leeg in jou,
ontsteek dan
een vlammetje van hoop
in je binnenste binnen.
Hou het brandend
tot Gods vuur
je hart weer verwarmt
en je handen opnieuw vult
om dan,
als nieuw,
en vol van zijn vuur
een vlam van liefde te zijn
waaraan anderen
zich mogen warmen.
Marlies Lecocq


Slotgebed 1

God en Vader,
niet wij hoeven U te zoeken want Gij zoekt ons!
Wij danken U
dat Gij zo met ons begaan zijt
en tussen mensen wilt geboren worden.
Laat uw Licht over ons neerdalen
opdat wij daarin kunnen werken
aan een wereld waarin recht en gerechtigheid wonen,
een wereld waarin mensen elkaar
echt als mede-mensen nabij mogen zijn.
Zo bidden wij U, die leven zijt en leven geeft. Amen.

Slotgebed 2

God, onze Vader,
het licht van de vier kaarsen brandt.
Daarmee zeggen wij elkaar
dat niet langer het donker onze weg is,
maar wel het licht van uw goedheid en mensenliefde.
Wij bidden dat wij uw Weg mogen gaan,
thuis, op straat, op ons werk of waar dan ook:
een weg van licht,
een weg van onderlinge goedheid en mensenliefde. Amen.

Slotgebed 3

Het kost ons moeite, God,
ons leven op U af te stemmen.
Veel leidt ons af. Wij gaan gemakkelijk aan U voorbij.
Velen krijgen van ons niet de aandacht
die wij hen zouden moeten geven.
Geef ons de gevoeligheid
om de pijn en het verdriet,
het geluk en de vreugde van de mensen om ons heen op te merken.
Dat wij anderen niet tactloos, maar met begrip tegemoet treden.
Maak ons, Vader, tot mensen op wie men bouwen kan,
maak ons tot huizen waar gastvrijheid vanzelfsprekend is.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam
voor vandaag en altijd. Amen.


Zending en zegen

Dankzij Gods zegen
worden zij die klein zijn in de ogen van de wereld
groot in Gods ogen.
In de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.