4e zondag van de advent B 2014

21 12 2014

Begroeting

In deze periode beleven we de kortste dagen van het jaar.
Het lijkt wel of de duisternis het wint van het licht.
Maar hier binnen brandt het licht volop:
vier adventskaarsen, want Kerstmis komt nu wel heel dichtbij.
Welkom, gij allen
die uitkijkt naar de komst van het Licht van de wereld:
Jezus Christus, het Kerstekind.
Welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Aansteken adventskaars 1

Ruimte maken voor God in je leven
is de geloofshouding die van ons gevraagd wordt
en waarin Maria ons is voorgegaan:
‘Mij geschiede naar uw Woord!’
Opdat het Woord van God
ook ons zou doen branden van nieuwe hoop en goede moed,
ontsteken wij de vierde kaars.
naar Welzijnszorg

Aansteken adventskaars 2

Als teken van geloof en hoop
steken wij op de adventskrans de vierde kaars aan.
De cirkel is nu rond.
Het open midden wacht,
ontvankelijk….

Heer, onze God,
wij bidden U,
open nu ook ons hart en onze geest
om U te ontvangen,
nu Gij komt als één van ons
in Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingswoord 1

Advent is luisteren.
Luisteren en verlangen totdat de hemel lichtend open gaat
en je overspoeld wordt door engelengezang.
Luisteren totdat je hart gaat méézingen.
Advent is bidden,
bidden vol verlangen, omdat Gods Rijk van vrede komende is
en Hij ons op zijn nieuwe aarde zal ontvangen.
In deze viering willen wij luisteren en bidden,
om adventsmensen te zijn, groeiend naar Kerstmis.
naar Liturgische vieringen Bachte

Openingswoord 2

God zoekt bij mensen onderdak,
niet in een huis van hout en steen,
maar in levende mensen.
Maak – zoals Maria – ruimte voor God in je hart
en wondere dingen zullen aan je gebeuren.
Wie “ja” zegt,
schept ruimte,
maakt toekomst.
God geeft ruimte aan Maria,
Maria geeft ruimte aan haar Heer,
ruimte voor zijn liefde,
ruimte voor zijn komst.
“Ja” zeggen
is binnengaan in het hart van God,
is God binnenlaten in jezelf.
Vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan.
naar Welzijnszorg

Vergevingsmoment 1
-Heer, vaak maken wij geen ruimte voor uw Mysterie,
voor alles wat van U komt.
Wij staan zo weinig stil bij de schoonheid en het wonder van uw schepping.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
Gij hebt ons geleerd een naaste te zijn
voor al wie ons levenspad kruist.
Maar in de dagelijkse praktijk
beperken we onze naastenliefde meestal tot mensen
die tot onze ‘kring’ behoren
en laten we mensen in nood soms letterlijk en figuurlijk op hun honger zitten.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
uw uitnodiging om ‘moeder Gods’ te worden
richtte zich niet naar iemand van koninklijke bloede of veel aanzien,
maar naar een vriendelijk Joods meisje
die, in geloof en vertrouwen,
bereid was eenvoudig ‘ja’ te zeggen op uw vraag.
Wij weten maar al te goed wanneer Gij ons iets vraagt,
maar er simpel ‘ja en amen’ op zeggen,
daarvoor schrikken we in veel gevallen terug.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Gij die God-met-ons wil heten,
wij keren ons tot U.
Wees ons genadig.

-Heer, Gij wilt onder ons wonen
als Mens onder de mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, van Godswege
wilt Gij ons leven delen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij Kind van mensen
en Zoon van God,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge wij hier en nu
gezegend worden met ontferming van Hem
die wij God-met-ons mogen noemen. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
open ons hart
om de tekenen te verstaan
waarin Gij ons
uw bedoelingen kenbaar maakt.
Laat ons zien
hoe wij uit de geboorte van uw Zoon
en de Boodschap die Hij bracht in woord en daad,
hoop kunnen putten
bij al wat ons overkomt
omdat Gij met ons zijt,
deze dag en alle dagen die komen. Amen.
naar Anton Milh

Openingsgebed 2

Gij Allerhoogste,
Gij zijt niet ver maar woont midden onder ons.
En wij, wij zien het niet.
Wij bidden U:
genees ons van onze blindheid,
licht op in onze wereld,
maak ons open en ontvankelijk voor U.
Dat vragen wij U door Hem
die Gij ons hebt gezonden als licht van uw Licht:
Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Gooi&Sticht

Lezingen

In het evangelie horen we
de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria.
In de eerste lezing is de profeet Natan een soort verre voorloper
van de engel Gabriël.
naar Welzijnszorg

Eerste lezing (2 Sam., 7, 1-5, 8b-11, 16)

Uit het tweede boek Samuël

1           Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis,
en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden,
in heel de omtrek, hem met rust lieten,
2           zei hij tegen de profeet Natan:
`Nu moet u eens zien!
Ik woon in een paleis van cederhout
en de ark van God staat onder tentdoek!’
3           Natan zei tegen de koning:
`Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.’
4           Diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan:
5              `Zeg tegen mijn dienaar David:
`Zo spreekt de Heer:
U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?
8b            `Zo spreekt de Heer van de machten:
Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan,
om vorst te zijn over mijn volk Israël.
9           Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan,
al uw vijanden heb Ik vernietigd,
uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten van de aarde.
10         Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen,
zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden
door boosdoeners, zoals vroeger,
11            in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld.
Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
De Heer kondigt u aan
dat de Heer een huis voor u zal oprichten.
16         Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd;
uw troon staat voor eeuwig vast.” ‘
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 16, 25-27)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

25         Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken
-volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig,
volgens de openbaring van het geheim
dat eeuwenlang verzwegen bleef
26         maar nu is onthuld,
en dat aan de hand van profetische geschriften
krachtens de opdracht van de eeuwige God
is meegedeeld aan alle heidenvolken,
om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof –
27         aan Hem, de enige, alwijze God,
zij de heerlijkheid,
door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 26-38)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

26         In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden
naar een stad in Galilea, met de naam Nazareth,
27         naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,
die uit het huis van David stamde;
haar naam was Maria.
28         De engel trad bij haar binnen en zei:
`Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’
29         Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei
en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.
30         Maar de engel zei:
`Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.
31         U zult zwanger worden en een zoon baren,
die u de naam Jezus moet geven.
32         Hij zal een groot man zijn,
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
33         Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34         `Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel.
`Ik heb geen omgang met een man.’
35         De engel antwoordde haar:
`Heilige Geest zal op u komen
en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.
36         Bovendien, ook Elisabeth, uw verwante,
is op haar oude dag zwanger van een zoon;
zij werd onvruchtbaar genoemd,
maar zij is al in haar zesde maand.
37         Want voor God is niets onmogelijk.’
38         Toen zei Maria:
`Ik ben de dienares van de Heer;
laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’
Toen ging de engel van haar weg.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
de Bron waaruit wij zijn geboren
de Liefde die ons doet leven
de Einder waarheen wij gaan.

Ik geloof in Jezus,
Kind van Bethlehem,
Man van Nazareth
in wie God openbaar is geworden.
In die God is Hij opgegaan
voor altijd.

Ik geloof in de Geest,
Kracht ons door God gegeven
om te leven in liefde, vreugde en vrede,
Jezus achterna.

Ik geloof in de gemeenschap
van mensen van goede wil
die in de wereld van vandaag
Gods Goede Nieuws brengen.
Ik geloof dat wij die mensen kunnen zijn.

Voorbeden 1

Maken we het nu even stil in ons hart
en bidden we tot onze God.

-Dat dit feest van Kerstmis
ook in ons een nieuwe mens doet geboren worden
naar het beeld en de gelijkenis van God.
Laten we bidden…

-Dat de kerstvrede
het mag winnen van de haat
overal waar oorlog woedt
en in ieder mensenhart.
Laten we bidden…

-Dat de vreugde om de menswording van God
ons enthousiast maakt voor de Boodschap van het evangelie.
Laten we bidden…

-Dat onze families
heilige plaatsen mogen zijn,
waar het leven ervaren wordt
als een goddelijk geschenk.
Laten we bidden…

-Dat ook in onze geloofsgemeenschap
de wieg mag staan van een nieuwe wereld,
waarin Gods droom zichtbaar wordt.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we om profeten en engelen op onze weg.
Nu onze leefomgeving steeds meer wordt bedreigd,
hebben wij mensen nodig
die ons wegen wijzen naar de toekomst,
zodat het goede leven ook is weggelegd voor de komende generaties.
Laten wij bidden…

-Bidden we om ontvankelijke mensen,
mensen die openstaan voor kritische geluiden,
mensen die nieuwe wegen durven gaan
omdat ze zien dat het anders moet,
omdat ze bezorgd zijn om hun kinderen en kleinkinderen,
omdat ze geloven dat het anders kan.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God van vrede,
geschaard rond deze tafel,
bevestigen wij dat wij U willen navolgen,
dat we elkaar willen zoeken en vinden
om met elkaar het leven te delen.
Geef ons uw levend Woord,
maak ons tot lichaam en bloed,
tot handen en voeten van uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
in vele tekens geeft Gij ons te kennen dat Gij ‘God-met-ons’ wilt zijn.
Neem daarom dit brood en deze wijn van ons aan
en maak ze tot voedsel dat ons kracht geeft,
opdat wij vol vertrouwen zouden uitzien naar de komst van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
Liturgische vieringen

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond tussen God en de mens,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Zoals ouders hun kinderen leren bidden,
zo leerde Jezus zijn leerlingen en ons bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader..

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer, help ons een toekomst vóór ons te zien
waarvan we nu alleen nog maar kunnen dromen:
een wereld waarin het goed is te leven voor elke mens.
Een wereld waarin iedereen gelukkig is
en iedereen zichzelf kan en mag zijn.
Een wereld waarin uw vrede uiteindelijk zichtbaar wordt.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar ook die vrede toe.

Vredeswens 2

God, als het in deze wereld zou draaien om wat Gij belangrijk vindt,
zag de aarde er heel anders uit.
Dan was er geen oorlog en geen ruzie meer.
Dan zouden mensen veel meer met elkaar delen
en zou iedereen beter tot zijn recht kunnen komen.
Geef dat we meer zouden beseffen dat het gaat om liefde,
om aandacht voor U en voor elkaar.
Dan zou vrede, uw vrede, meer werkelijkheid worden.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede in een hartelijk gebaar, ook elkaar toe.
Greet Brokerhof-van der Waa

Lam Gods

Communie

God wil een God voor mensen zijn.
Daarom zond Hij zijn Zoon
die zichzelf brak en uitdeelde
tot voedsel voor ons allen.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning  1

Gelukkig dat er mensen zijn die altijd weer
Gods droom nog zelf durven dromen.
Die weten dat deze wereld
niet zo hoeft te zijn,
niet mag zijn zoals zij nu is.
Die geloven dat die wereld anders kan worden:
beter, rechtvaardiger, gelukkiger voor allen…
Méér de wereld van God!
Gelukkig dat er mensen zijn
die dromen zoals God,
die ‘ja’ durven zeggen
en die zijn wegen gaan.
Die levensweg waarvoor God hen proficiat wenst.
Die weg die Jezus ons is voorgegaan, trouw en arm en zachtmoedig,
gelovend dat God zelf ons thuisbrengt uit onze ballingschap…
Gelukkig dat er zulke mensen zijn.

Bezinning 2

Gods woning onder de mensen

Niet in tempels van goud,
niet in de geur van wierook,
wil God onder ons wonen.
Maar in het hart van de mensen,
die berooid en geslagen,
uitzien naar bevrijding,
komt God aan het licht.

Niet in huizen van wetten,
niet achter zuilen van eigen wijsheid,
wil God onder ons wonen.
Maar in mensen
die eenvoudig en zonder pretenties,
uitzien naar vrede en liefde,
kan God geboren worden.

Niet in kerken van macht,
niet op altaren van overvloed,
wil God onder ons wonen.
Maar in mensen, die vol geloof
blijven uitzien naar de Redder
en Bevrijder uit alle onmacht,
kan God tot leven komen.

Niet in mensen in onmin en onvrede,
niet in mensen vol van eigenbelang,
wil God onder ons wonen.
In mensen van goede wil,
die uitzien naar leven volop
en naar sjaloom voor iedereen,
zoekt God zich een woning.
Wim Holtermann osfs

Slotgebed 1

Ik ben mét je – zegt God – wat er ook gebeurt!
Mijn kracht zal je overschaduwen
en in je hart een vuurwerk van tederheid ontsteken.
Je zult een bron van vrede worden
voor de mensen met wie je samenleeft.
In alles wat je doet en zegt
zal je mijn liefde zichtbaar maken
omdat jij en Ik één zijn geworden
en omdat je hart zal kloppen op het ritme van mijn hart.
Net als bij Maria
zal heel je leven ingekleurd worden
door je geloof, je hoop en je liefde.
En Ik zal je mijn zegen geven
opdat je zelf een zegen wordt voor anderen – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God van alle mensen,
dankbaar gedenken wij in deze tijd
dat Gij – onder alle vrouwen –
Maria hebt willen kiezen
om Jezus te ontvangen.
Wij bidden U,
maak van ons mensen naar uw hart
en geef dat Jezus
ook in ons mag leven
als een genade
voor onszelf en voor anderen
vandaag
en de komende dagen van deze advent.
Federatie Kana

Zending en zegen

Onze vier adventskaarsen branden.
Moge wij dat licht uitdragen
naar alle mensen die wij ontmoeten.
Moge Gods zegen ons daarbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.