4e zondag van de advent B 2011

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag advent B (18/12/2011)

Begroeting

De liefde van God + onze Vader,
de genade van onze Heer Jezus Christus
en de kracht van de heilge Geest
zij met u allen.

Aansteken Adventskaars 1

We steken onze vierde kaars aan.
Haar licht zegt ons:
het is bijna zo ver,
het kerstfeest is nu echt dichtbij.
Haar licht wijst ons naar het Kind
dat Licht wil zijn voor jou en mij.

God, in de vierde kaars
leggen wij ons ja-woord op uw uitnodiging
om in ons geboren te worden.
En wij bidden dat uw naam “Ik zal er zijn voor u”
zichtbaar mag worden in het werk van onze handen,
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken. Amen.
vrij naar Lembeke

Aansteken Adventskaars 2

Wij bidden om licht,
licht in alle hoeken van de wereld,
opdat nergens het kleine en het simpele
zou worden vergeten of verdonkeremaand.
Licht, overal waar mensen samenzijn
om elkaar bij te lichten
met geloof in Hem die heeft gezegd:
“Ik ben het Licht van de wereld.”
naar Welzijnszorg 2005


Openingswoord 1

Meer dan een tijd van verwachten en uitzien naar
is de Advent een ‘oefening in zien’.
Wij dienen er oog voor te krijgen
hoe God nu al met ons bezig is
en hoe eigen de wegen zijn die Hij met ons gaat.
Stel je zoals Maria onbevangen open
voor de kracht van de Allerhoogste
Gooi&Sticht


Openingswoord 2

Over enkele dagen vieren we in de liturgie het hoogtepunt van verwachting,
de vervulling, in de geboorte van Jezus,
Zoon van God, Zoon onder de mensen.
Lezingen, gebeden en liederen belijden een geloofsgeheim
dat ook voor ons nog vlees en bloed kan worden.
Want deze kerstboodschap vraagt oren en ogen van geloof,
net zoals Maria en Jozef
eerst in geloof het Woord van belofte ontvangen hebben.
In geloof ontvangen houdt geen zekerheid in.
Als je in geloof ontvangt ga je de dagelijkse strijd niet uit de weg,
maar je ontvangt wat op je weg komt en je maakt een keuze,
bepaalt zelf je houding.
Geloof is geen vlucht voor een geheime en onvoorspelbare toekomst,
maar de realiteit met open handen aannemen en er gelovig mee omgaan.
Maria heeft gelovig gereageerd op het woord van de boodschapper.
Jozef heeft de boodschapper van zijn droom verstaan.
Wij weten vandaag dat onze droom zal uitkomen
als we Hem helemaal verwachten
en Hem ook helemaal ontvangen in ons midden: God-met-ons.
naar Liturgische vieringen

Vergevingsmoment 1

– Heer, leef in ons,
word mens in ons.
Onze dromen en verlangens om intens met U te leven
zijn soms van korte duur.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, leef in ons,
word mens in ons.
Bevrijd ons van twijfel en ongeloof.
Maak ons hart open voor uw nakende komst.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, leef in ons,
word mens in ons.
Bevrijd ons als wij in het kwaad berusten.
Doe ons dan opstaan.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

‘Emmanuël’, ‘God-met-ons’.
Ook vandaag wil God onder ons wonen.
Maar staat ons hart wel open voor zijn komst ?
Maken wij, zoals Maria,
ruimte voor Gods toekomst in ons leven ?
Of sluiten wij ons onverschillig af ?

Vandaag willen wij berouwvol uitspreken,
voor elkaar en voor God,
wat zijn komst onder ons in de weg staat,
en hoe wij vaak ons hart voor Hem sluiten.

– De Heer zal ons niet aan ons lot overlaten.
Maar in feite durven wij ons vaak
niet toe te vertrouwen aan de Heer.
Wij nemen zelf ons lot in eigen handen,
zonder rekening te houden
met God en met de mens die naast ons leeft.
Zelfstandigheid wordt dan individualisme.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, al te dikwijls weigeren wij
rekening te houden met uw Woord.
Wij brengen uw stem in ons tot zwijgen
en wij leven U en onszelf voorbij.
Om zoveel dingen zijn wij bekommerd,
maar aan uw Boodschap van liefde gaan wij voorbij.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, onrecht en ruzie laten wij vaak voortwoekeren.
In plaats van moeite te doen voor gerechtigheid en vrede,
stoppen we onze energie liever in plezierige dingen voor onszelf.
Maar zo brengen wij de komst van uw Rijk niet dichterbij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
vergeef ons onze traagheid om ons te bekeren.
Zegen ons daarom met uw kracht,
de onweerstaanbare kracht van het Kerstekind. Amen.
vrij naar Liturgische vieringen

Openingsgebed 1

God, wij horen in de lezingen getuigenissen
over de nakende komst van Jezus, uw Zoon.
Geef ook ons een teken,
een signaal,
dat Gij van ons blijft houden,
wat wij er ook van terecht brengen.
Doe ons blijvend ervaren dat Gij de God-met-ons wilt zijn,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Liturgische vieringen

Openingsgebed 2

Wij bidden U, Heer,
geef ons de moed en de sterkte om uw Boodschap – in woord en daad –
gestalte te geven,
zoals eertijds Maria en Jozef.
Wij zien verlangend uit naar de komst van Jezus.
Laat ons verlangen naar uw Boodschap
ook een aanzet zijn om er daadwerkelijk iets van te maken. Amen.
naar Liturgische vieringen

Lezingen

Laten wij met de oren van ons hart luisteren naar Gods Boodschap.

Eerste lezing (2 Samuël 7,1-5.8b-11,16)
Uit het tweede boek Samuël


1        Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis,
en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden,
in heel de omtrek, hem met rust lieten,
2        zei hij tegen de profeet Natan:
`Nu moet u eens zien!
Ik woon in een paleis van cederhout
en de ark van God staat onder tentdoek!’
3        Natan zei tegen de koning:
`Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.’
4        Diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan:
5          `Zeg tegen mijn dienaar David:
`Zo spreekt de Heer:
U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?
8b         `Zo spreekt de Heer van de machten:
Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan,
om vorst te zijn over mijn volk Israël.
9        Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan,
al uw vijanden heb Ik vernietigd,
uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten van de aarde.
10       Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen,
zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden
door boosdoeners, zoals vroeger,
11         in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld.
Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
De Heer kondigt u aan
dat de Heer een huis voor u zal oprichten.
16       Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd;
uw troon staat voor eeuwig vast.” ‘
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 16,25-27)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

25       Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken
-volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig,
volgens de openbaring van het geheim
dat eeuwenlang verzwegen bleef
26       maar nu is onthuld,
en dat aan de hand van profetische geschriften
krachtens de opdracht van de eeuwige God
is meegedeeld aan alle heidenvolken,
om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof –
27       aan Hem, de enige, alwijze God,
zij de heerlijkheid,
door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 1,26-38)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

26       In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden
naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret,
27       naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,
die uit het huis van David stamde;
haar naam was Maria.
28       De engel trad bij haar binnen en zei:
`Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’
29       Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei
en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.
30       Maar
de engel zei:
`Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.
31       U zult zwanger worden en een zoon baren,
die u de naam Jezus moet geven.
32       Hij zal een groot man zijn,
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
33       Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34       `Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel.
`Ik heb geen omgang met een man.’
35       De engel antwoordde haar:
`Heilige Geest zal op u komen
en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.
36       Bovendien, ook Elisabet, uw verwante,
is op haar oude dag zwanger van een zoon;
zij werd onvruchtbaar genoemd,
maar zij is al in haar zesde maand.
37       Want voor God is niets onmogelijk.’
38       Toen zei Maria:
`Ik ben de dienares van de Heer;
laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’
Toen ging de engel van haar weg.
KBS Willibrord 1995

Geloofbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden we voor wie aan de top van de maatschappij staan:
de leiders van Kerk en wereld.
Dat zij eigendunk, overmoed en zelfoverschatting weren
en met warmte voor hun medemensen zorgen
vooral voor wie klein is en steun behoeft.
Laten we bidden…

– Bidden we voor wie leven aan de rand van onze maatschappij:
zij die het minst bedeeld zijn, het laagst betaald
en doorgaans over het hoofd worden gezien.
Dat zij hun zelfrespect niet verliezen
en dat er mensen mogen opstaan die voor hen opkomen.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor onszelf en voor onze dierbaren.
Dat we niets van wat een ander voor ons doet
doodgewoon en vanzelfsprekend zouden vinden,
maar dat we nog verwondering zouden kennen,
die ons de andere steeds met nieuwe ogen doet zien.
Laten we bidden…

God,
leer ons ook U te zien met steeds nieuwe ogen,
Gij bij wie niets onmogelijk is. Amen.
vrij naar Gooi&Sticht


Voorbeden 2

– Bidden we om meer energie.
De energie om een levende Kerk te zijn,
een enthousiaste gemeenschap die ten dienste staat
van al wie uit de boot valt en wordt uitgesloten.
Geef ons de moed om naar deze mensen toe te gaan
en hun een boodschap van vrede en vreugde,
warmte en licht te brengen.
Laten we bidden…

– Bidden we voor de Kerk van Christus,
verspreid over de hele wereld.
Dat zij waarachtig Moeder is
naar het voorbeeld van Maria,
ontvankelijk voor Gods Geest.
Laten we bidden…

– Bidden we voor allen die zich op het Kerstfeest voorbereiden,
voor alle mensen van goede wil,
voor allen die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede.
Dat ze met hart en ziel blijven bouwen
aan Gods woning onder de mensen.
Laten we bidden…


Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
neem de gaven aan die wij U aanbieden.
Laat dit brood en deze wijn
een teken zijn van onze overgave,
van onze ontvankelijkheid voor uw Boodschap,
ons gebracht door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Gebed over de gaven 2

God, Gij komt bij ons
niet in praal en glitter.
Gij zijt als brood,
zo onopvallend en gewoon,
zo voedzaam en onmisbaar.
Geef ons nieuwe ogen zodat wij U herkennen mogen
in deze eenvoudige gaven van brood en wijn,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond tussen God en de mens,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Zoals ouders hun kinderen leren bidden,
zo leerde Jezus zijn leerlingen en ons bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader..

Want van U is het koninkrijk…

Vredewens 1

Heer Jezus,
Gij nodigt ons uit om uw Brood van vrede te delen.
Maak ons tot dragers van uw toekomst.
Maak ons tot mensen die bouwen aan een wereld
van gerechtigheid en vrede,
van menslievendheid en ruimte voor allen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Vredewens 2

In een wereld waar conflicten mensen scheiden en levens zinloos verloren gaan, blijven wij onze ogen gericht houden op de geboorte van het Kind
en blijven wij bidden:
Heer, Jezus Christus,
Gij hebt een leven geleid van vrede en gerechtigheid.
Moge dit onze harten vervullen,
moge over de hele wereld een deken van vrede liggen. Amen.
De vrede van de Heer zij met u.
En wensen wij die vrede ook toe aan elkaar.
Liturgische  vieringen

Lam Gods

Communie

Over heel de wereld verwachten mensen een nieuw begin,
een teken van nieuw leven dat de wereld een trapje hoger tilt.
Moge dit brood dat wij breken en delen,
ons aanzetten om een nieuwe start te maken in ons leven.
Dit is het Lam Gods…
Liturgische vieringen

Bezinning 1

Hij komt, vrucht van God,
door de schoot van een vrouw.
Hij zal hemel en aarde verbinden
in een eeuwige verstrengeling.
Hij wordt geboren in de wieg van de mensheid.
Hij zal een weg banen voor de gerechtigheid.
Hij komt allen troosten die huilen.
De in rouw gedompelde gezichten komt Hij keren.
Hij wordt mens
om God te zijn tussen de mensen.
Hij komt zijn levende lichaam ronddelen
en zijn liefdesbloed vergieten.
Hij komt het Onzichtbare zichtbaar maken
en ons Gods gelaat tonen.
Hij komt de kwetsuren van de mensheid genezen
en deze gekwelde aarde helen.
Hij zal de armen van God ontplooien
en de tederheid van de Vader aanbieden.
Hij zal op een kruis sterven
en te ruste gelegd worden in een mensengraf.
Hij komt de dood dwarsen
en de macht van het leven in het licht stellen.
Hij komt de Geest bezielen.
Houdt gij dit voor mogelijk?
Niets is onmogelijk voor God!


Bezinning 2

Zwanger zijn betekent vreugde,
maar ook ongemak,
en vooral bereidheid
om je eigen doen en laten af te stemmen
op het leven dat komt.

Een geloofsgemeenschap
moet voortdurend zwanger zijn
van het Leven dat ze in zich draagt.
En het leven dat ze draagt
moet leven zijn
van de Geest van ” Ik zal er zijn voor u”.

In elke activiteit en elke inzet,
in elk moment van vieren samenzijn,
moet dat te zien en te voelen zijn.

Een geloofsgemeenschap
moet leven in zich dragen,
leven dat een mens omvormt
tot iemand die God zichtbaar maakt.

Dat leven geboren laten worden,
het menselijke gestalte geven,
is onze bijdrage aan deze wereld.

Maria was ons hierin het voorbeeld.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
laat uw Geest over ons komen.
Laat uw kracht
ook ons overschaduwen
en geef ons de nederigheid
en de grootsheid
om met Maria
het hoofd te buigen en te zeggen:
mij geschiede naar uw woord. Amen.


Slotgebed 2

Mijn kracht zal je overschaduwen – zegt God –
en je tot moeder of vader van mijn Zoon maken,
tenminste als je je hart voor Mij openstelt,
zodat Ik in jou kan komen wonen.
Ik wil met jou zijn en je mijn liefde geven,
waardoor je kunt openbloeien
in tederheid en vriendschap,
in solidariteit en rechtvaardigheid.
Jij bent mijn gezegende.
Ik zie je graag gelukkig worden
en anderen gelukkig maken,
vrede vinden en vrede uitdragen,
overal, voor altijd. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Onze vier adventskaarsen branden.
Moge wij dat licht uitdragen
naar alle mensen die wij ontmoeten.
Moge Gods zegen ons daarbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.