4e zondag van de advent A 2013

Begroeting

De vrede van God, onze Vader +,
de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon,
en het licht van de heilige Geest
dale over ons neer als dauw uit den hoge. Amen.

Aansteken van de vierde adventskaars 1

Wij steken de vierde adventskaars aan
opdat woorden tot leven zouden komen:
woorden van hoop en vertrouwen,
het diepste lied van elke mens,
de echte vragen van mensen.
Opdat onze woorden
een zegen zouden zijn voor mensen,
een uitnodiging
om te geloven in het leven. Amen.

Aansteken van de vierde adventskaars 2

Wij steken vandaag al de laatste kaars aan op onze adventskrans.
Dat betekent dat Kerstmis dichtbij komt,
het feest van Gods licht in ons midden.
Met de komst van Jezus Messias
mogen wij dromen van licht
dat duisternis overwint,
dat ons verlost van elke tirannie,
dat de nacht van nood en dood verjaagt.
kaars aansteken

Openingswoord 1

Er branden vier kaarsen op onze Adventskrans:
Kerstmis staat vlak voor de deur,
het feest van de geboorte,
het feest van Gods intrede in de mensengeschiedenis.

‘God die binnentreedt in de mensengeschiedenis…’
Woorden waarvan de betekenis en de draagwijdte nauwelijks te vatten zijn.
Het gaat over zo iets groots, zo ongrijpbaar – onbegrijpbaar –
dat het ons geloof op de proef stelt.

Ook Jozef wist aanvankelijk geen blijf met dat mysterie
en overwoog zich van Maria te laten scheiden.
Maar de engel trok hem over de streep:
hij aanvaardde Maria alsnog als vrouw en nam Gods Zoon aan als zijn eigen zoon.

Openingswoord 2

Wij zijn hier samengekomen om ons voor te bereiden op Kerstmis.
Het is de 4e zondag van de Advent.
Nog slechts een paar dagen
en we vieren de geboorte van Christus.
Straks horen wij in het evangelie
de engel tegen Jozef zeggen:
“Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd”.
Zo werd Jozef een man die zich openstelde
voor de werking van Gods Geest,
en koos hij Maria tot vrouw.

Ook wij worden opgeroepen
open te staan voor God en voor elkaar.
Ook aan ons wordt gezegd: “wees niet bevreesd”.
Laten wij onbevreesd in onszelf kijken.
Met de hulp van Gods Geest
kunnen we wat kwaad is verwerpen
en kiezen voor het goede,
voor alles wat de verbondenheid met God en met elkaar bevordert.
Dan kan het Kind worden geboren in ons hart.

Vergevingsmoment 1

God,
vooral in de kerstperiode dromen wij van vrede en geluk voor iedereen.
Maar vaak schieten we tekort om dat echt te verwezenlijken.
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

-Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij soms zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw liefde voor ons is zo groot
dat Gij uw Zoon liet mens worden om ons bestaan te delen.
Elk jaar kijken wij met een warm hart en vol goede bedoelingen
uit naar Kerstmis,
maar achteraf komt daar in de praktijk vaak weinig van terecht.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge onze God zijn mantel van liefde spreiden
over onze wereld.
Moge Hij ons sterken
opdat wij meer gevende mensen zouden worden,
opdat we meer zichtbaarheid zouden geven
aan wie Jezus was en is en wil zijn voor onze wereld. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer, Gij kent ons jachtig bestaan, onze onzekerheid.
Kom naar ons toe met uw vrede…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij weet hoe mensen soms wreed kunnen zijn voor elkaar.
Leer ons leven met geduld en zachtmoedigheid…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw verblijf in onze wereld was armoedig.
Maak ons aandachtig
voor allen die noodlijdend zijn…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God ons tekortkomen vergeven
en ons hart gericht houden op zijn voorbeeld van liefde. Amen.
naar Lovendegem

Vergevingsmoment 3

Op de weg die God ons toont doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-Wie een kind verwacht weet dat het huis anders wordt:
dat je moet herschikken, plaats vrijmaken,
je thuis moet delen.
Dat dit ook het geval is voor uw geboorte, God,
daar staan wij dikwijls niet bij stil.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wie een kind verwacht weet dat de tijd anders wordt:
dat je moet rekening houden met, afstand doen van,
en tijd maken voor.
Als het om U gaat, God, schieten wij daarin vaak te kort.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wie een kind verwacht weet dat het leven anders wordt:
dat je niet meer leeft voor jezelf alleen.
Leven voor U en uw Boodschap, Heer,
wij vergeten het zo dikwijls.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, bron van alle leven, reken het ons niet aan
als wij slechts blijven steken in goede bedoelingen.
Uw liefde is groter dan ons hart.
Ontferm U over ons en wees ons blijvend nabij
als God-met-ons. Amen.

Openingsgebed 1

Hoe zouden wij waakzaam kunnen zijn,
indien Gij ons niet tot steun zoudt zijn, Heer?
Leer ons attent te zijn
zodat wij dat vlammetje hoop kunnen laten oplaaien
tegen wanhoop en pessimisme in.
Zodat we ons kunnen verzetten
tegen systemen van ellende en verdrukking.
Maak waakzame wachters van ons, Heer,
zodat wij uw komst niet missen. Amen.

Openingsgebed 2

God, uw licht breekt door in al wat klein en kwetsbaar is,
in het hart van mensen die liefdevol zijn.
Maak onze geest en onze zintuigen alert
en scherp onze waakzaamheid aan,
zodat we zien wat er rondom ons gebeurt.
Armen die armer worden,
leven dat verstikt raakt,
maar evenzeer mensen die de kracht vinden
om op te staan en tegen de stroom in te gaan.
Verbreek de spiraal van twijfel die omhoog kruipt
en verwek nieuw geloof in ons hart, onstuitbaar,
zoals Gij hebt gedaan met Maria en Jozef
in de kracht van uw heilige Geest. Amen.

Openingsgebed 3

Goede God, wij hebben soms moeite om op U te blijven vertrouwen
wanneer wij zien hoe onze wereld uit balans geraakt.
Wees blijvend aanwezig in ons hart
en geef ons het vertrouwen en de moed
om ons leven te richten naar uw woord,
hier, nu en alle dagen. Amen.
Schiplaken

Openingsgebed 4

Vader,
Gij hebt de wereld bestemd
tot een plek waar het niet koud en kil is,
maar waar menselijke warmte en liefdevolle uitstraling
nieuw leven mogelijk maken.
Zoals een moeder verlangt om geborgenheid te kunnen geven
aan het kind dat ze in haar schoot draagt,
zo voelen ook wij uw verlangen
naar een samenleving
waarin liefde en samen delen sleutelwoorden zijn.
Verankerd in uw oeroude droom
leven wij naar Kerstmis toe, hier en nu,
maar ook morgen en overmorgen
totdat uw Koninkrijk zal zijn gevestigd op aarde.

Openingsgebed 5

God, wij noemen U een barmhartige Vader,
Iemand die eindeloos vergeeft bij voorbaat,
nog voor wij er om vragen.
Maar, God, Gij moet nog worden wie Gij wilt zijn:
God-met-ons, Immanuël,
en dát ligt in onze handen.
Wanneer wij echt uw hart en handen zijn,
dan kunt Gij helemaal van deze wereld zijn
en niet alleen maar een God uit den hoge.
Wij vragen U ons te sterken
om daar in ons leven echt werk van te maken,
uit kracht van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Frans Neirinck

Lezingen

“Een jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen ‘Immanu­ël'”,
zo kondigt de profeet Jesaja aan in de eerste lezing.
In de evangelielezing horen wij dat deze belofte weldra werkelijkheid wordt.

Eerste lezing (Jes. 7, 10-14)
Uit de Profeet Jesaja

10         Dit liet de Heer tegen Achaz zeggen:
11         ‘Vraag de Heer uw God om een teken,
uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.’
12         Maar Achaz antwoordde:
‘Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op de proef.’
13         Daarop zei de profeet:
‘Luister, huis van David!
Is het niet genoeg om mensen te tergen,
dat u ook nog mijn God moet tergen?
14         Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u:
Zie, de jonge vrouw is zwanger,
en zal een zoon ter wereld brengen,
en u zult hem de naam Immanuël geven.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 1, 1-7)

Begin van de brief van de heilige Paulus aan de Christenen van Rome

1              Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus,
door God geroepen tot apostel
en bestemd voor de dienst van het evangelie,
2           dat God eertijds door zijn profeten
in de heilige geschriften heeft aangekondigd.
3              Dat evangelie spreekt over zijn Zoon,
die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,
4           en die naar de heilige Geest is aangewezen
als Zoon van God in kracht,
door zijn opstanding uit de doden,
Jezus Christus onze Heer.
5           Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen,
om ter wille van zijn naam
onder alle volken
mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen.
6           Ook u hoort bij hen,
geroepenen van Jezus Christus!
7           Aan u allen in Rome die God liefheeft
en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen:
Genade en vrede zij u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt 1, 18-24)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jesus Christus volgens Matteüs

18         De herkomst van Jezus Christus was deze.
Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef,
en voordat ze bij elkaar gingen wonen,
bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest.
19         Jozef, haar man, was een rechtvaardige.
Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen,
kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden.
20         Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer,
die zei: `Jozef, zoon van David,
wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen,
want wat bij haar tot leven is gewekt,
is van de heilige Geest.
21         Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven,
want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’
22         Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden
wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is:
23         Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven,
wat betekent: God met ons.
24            Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd,
deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen.
Hij nam zijn vrouw bij zich.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die Vader is van alle mensen.

Wij zijn geborgen in zijn hand.

Ik geloof in Jezus Christus,
Mens en God, geboren uit Maria.

Hij is onder ons gekomen
om verzoening te brengen,
om vrede mogelijk te maken waar haat bestaat.

Ik geloof in Gods Geest.

Hij geeft ons de kracht om in vrede te leven,
om een einde te maken aan alle onrecht,
om deze aarde bewoonbaar te maken,
waar het goed om leven is voor iedereen.

Ik geloof dat wij samen aan die vrede kunnen werken
door gemeenschap te vormen in Gods naam,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

We maken het even stil om ons twijfelend hart door God te laten aanraken,
opdat wij zouden groeien in geloof en vertrouwen.

-Ontsteken wij een licht
voor wie wij gekwetst hebben in hun waarde,
geraakt in hun eergevoel,
beschaamd in hun vertrouwen.
Dat wij geen littekens toevoegen,
maar betrouwbare mensen voor hen mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Ontsteken wij een licht
voor elk leven dat geen kansen kreeg,
of elk perspectief verloor.
Voor alle contacten die ons ontglippen door uitsluiting,
door eenzaamheid.
Sluit die levens in uw hart, God, blijf ze behoeden.
Laten wij bidden…

-Ontsteken wij een licht
voor wie hulp bieden en mensen terzijde staan,
voor wie het als een heilige plicht zien
kansen te blijven geven aan mensen,
ook als men hen afgeschreven noemt.
Dat zij in hun geloof in mensen iets van U mogen herkennen.
Laten wij bidden…

-Ontsteken wij een licht
voor elkaar en voor onszelf.
Dat wij instrumenten en hefbomen willen zijn
van uw toegewijde aandacht,
van uw allereerste en uw allerlaatste woord
dat recht heet en ontferming.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-We bidden voor hen
die de komende kerst- en nieuwjaarsdagen
eenzaam  zullen doorbrengen.
Voor de zieken, thuis en in het ziekenhuis,
voor hen die zich in al die feestdrukte verlaten
en niet op hun plaats voelen.
Dat zij mogen dromen en ervaren
dat de geboorte van de Redder voor allen is geschied.
Laten we bidden…

-We bidden voor allen die lijden onder oorlogsgeweld
en daarvoor op de vlucht zijn –
in Afghanistan, Syrië, Irak, Palestina, Afrika of waar dan ook.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die zich de zang van de engelen herinneren:
“Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan alle mensen.”
Dat er altijd mensen mogen zijn
die zich inzetten om dat te realiseren.
Laten we bidden…

-We bidden voor de politieke leiders.
Dat zij zich niet neerleggen bij het geweld,
bij de macht van de sterkste,
maar de moed en het uithoudingsvermogen zouden opbrengen
om de droom van Kerstmis,
van vrede en gerechtigheid,
werkelijkheid te laten worden.
Laten we bidden…
naar Bärbel De Groot-Kopetzky

-We bidden ook voor onszelf.
Dat ook wij de goedheid en de menslievendheid
die God ons in Jezus schenkt,
mogen uitstralen naar allen die ons levenspad kruisen.
Laten we bidden…

Voorbeden 3

-Bidden we voor de mensen die bemoedigende woorden spreken.
Zij houden de hoop in ons wakker.
Moge hun inspirerende woorden bij ons gehoor vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we
dat we in deze drukke dagen voor Kerstmis
niet geheel zouden opgaan in het voorbereiden van het kerstfeest,
maar tijd zouden nemen om stil te staan bij het mysterie.
Moge wij ons hart openstellen voor de grootsheid van God,
die tot ons kwam in een Kind.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die opzien tegen de komende feestdagen:
zieken, gevangenen, eenzame mensen
die geen thuis hebben, voor wie geen feesttafel wordt gedekt.
Moge zij attente mensen ontmoeten
die Gods boodschap van vrede voor alle mensen ook aan hen doorgeven.
Laten wij bidden…
naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

God van alle leven,
in het teken van brood en wijn
zien wij uit naar Jezus:
Hij die in ons midden woont.
Maak ons tot deelgenoten
van zijn levensweg.
Dit vragen we U,
God van ver en van dichtbij. Amen.
Lovendegem

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
Gij hebt Jezus als mens laten geboren worden.
Tijdens zijn leven gaf Hij ons een teken van zijn liefde en trouw.
Zoals Hij zijn lichaam en zijn bloed voor ons brak,
zo beloven ook wij om voor elkaar onze verantwoordelijkheid op te nemen. Moge dit brood en deze wijn op dit altaar daarvan het teken zijn
in navolging van Jezus, onze Heer. Amen.
naar Levensecht

Gebed over de gaven 3

God met ons,
brood en wijn bieden wij U aan
als teken van onze dankbaarheid voor het leven dat ons werd gegeven.
Aanvaard deze gaven en open onze ogen
voor uw verborgen aanwezigheid,
maar bovenal voor de menswording
van Jezus Christus, Immanuël. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor het voorbeeld van Jozef en Maria,
die ons hebben geleerd en voorgeleefd
hoe vruchtbaarheid kan groeien
waar mensen hun leven uit handen geven.
Wij danken U om hen die weerloos en kwetsbaar
ruimte en thuis werden waarin Gij mens kon worden,
waarin uw Woord tot Liefde werd,
uw Licht de duisternis overwon.

Wij danken U, God,
voor de herders die nog wachten in het open veld
en slapen onder de belofte van uw sterren.
Wij danken U om allen
die ook vandaag nog als die herders leven,
kwetsbaar en klein, zonder pretentie,
maar als een open stal voor U.

Wij danken U, God,
dat Gij ook vandaag nog tot leven wilt komen
in deze wereld van misstappen en bedrog.
Wij danken U om hen die hun hart kribbe laten zijn
waarin uw gekwetste mensen rust en veiligheid vinden.
In hen wordt Gij straks opnieuw geboren.

Wij danken U, God,
voor de zwervers uit het oosten die ons tot voorbeeld zijn,
voor hen die alles wagen om uw ster te volgen,
en die, met de kracht van het geloof,
hun ster ter beschikking stellen
om U te vinden in deze over-verlichte wereld.

Wij danken U, God,
dat Gij ons weer nabij wilt komen,
zo teder en menselijk mogelijk in Jezus, uw Zoon, Kind van mensen.

Wij danken U dat Hij ons geleerd heeft
dat Gij ook vandaag ons nabij zijt
overal waar mensen, kwetsbaar en weerloos,
tot leven worden gebracht en ruimte krijgen om te groeien.

Wij danken U, God,
dat Jezus, uw Zoon, ons in leven en sterven deze weg heeft getoond,
vooral toen Hij de avond voor zijn lijden en dood
het brood in zijn handen nam,
zijn ogen opsloeg naar U, God, zijn Vader.
U dank zei, het brood brak
en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam, mijn leven,
gebroken voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Wij danken U, God,
voor het levensverhaal van Jezus van wieg tot kruis:
hoe Hij is opgekomen
voor allen die klein en weerloos door het leven gaan,
hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,
hoe Hij leven gaf, eindeloos, door zelf te sterven op het kruis.
Wij danken U dat Hij opgenomen werd in uw nabijheid.

Wij danken U, God, en bidden
dat uw Geest ons gevoelig mag maken
voor het wonder en de boodschap van het kerstgebeuren,
dat Hij ons mag sterken om dit wonder en deze boodschap
tot leven en liefde te maken voor vele mensen.

Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij blijft vandaag en ons hele leven
in vele mensen met wie wij het wonder van menselijke nabijheid mogen beleven:
mensen die ons voorgingen op deze weg,
mensen die ons de weg wijzen doorheen dit gelovig leven,
mensen, vrienden, die ons bij de hand nemen
en ons uitnodigen en bemoedigen
en zo aan ons het wonder van uw Mens-worden laten gebeuren.
naar Ten Bos

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook onder ons
opnieuw geboren wil worden
mogen wij bidden met de woorden die zijn Zoon ons geleerd heeft:
            Onze Vader…

God,
geef ons tekenen van hoop
wanneer wij moedeloos worden bij al het geweld in deze wereld.
Laat ons mensen ontmoeten die door hun inzet laten zien
dat Gij om ons bekommerd zijt
en dat wij, als wij van goede wil zijn,
voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn.
Dan kunnen wij hoopvol uitkijken naar de komst van uw Zoon, de Messias.
            Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus, wat Jozef hoorde in zijn droom
‘zorg voor dit Kind’,
dat wordt ook aan ons gevraagd:
zorgen voor elkaar.
Moge wij elkaar omringen met licht en warmte,
met geborgenheid en zorg,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook elkaar een hartelijk teken van vrede.
naar Frans Neirinck

Communie 1

In kleine tekens wordt Gods komst op aarde zichtbaar onder ons.
Dit brood is het symbool van vrede,
van gerechtigheid door alle tijden heen.
Dit brood is het ware leven, teken van Jezus Christus,
kind van mensen, Gods liefde op aarde.
Wees welkom aan de tafel van onze Heer
en leef naar zijn voorbeeld in liefde met elkaar.
Heer, ik ben….

Communie 2

Zo liefdevol en trouw als Jozef en Maria gezorgd hebben voor de Zoon
die hen werd toevertrouwd,
zo zorgt God als een Vader en Moeder voor al zijn kinderen.
Hij nodigt ons allen uit rond zijn tafel
en geeft ons brood van eeuwig leven.
Dit is het Lam Gods…
Frans Neirinck

Bezinning 1

Maria in de advent

Zij was een kind
en kon nog dromen van geluk
zo teer en zuiver
als het morgenlicht.

Kind van mensen uit de straat
werd zij door God bestemd
werd zij beleefd gevraagd
of zij,
die teer en zuiver was
als morgenlicht,
de Zoon van alle mensen
zou willen dragen,
voeden en verwarmen…

Zij voelde leven
en bewegen in haar schoot,
maar kon niet weten
dat haar Kind
de hele mensheid
zou bewegen,
dat Hij de wereld
een hart,
een ander aangezicht
zou geven.

Zij was een kind
en nauwelijks van school,
kon zij niet vermoeden
dat zij, de eeuwen door,
zoveel mensen
zou plezieren
met haar droom van geluk,
zo teer en zuiver
als het morgenlicht.
                        Manu Verhulst

Bezinning 2

Zwanger zijn
betekent vreugde
maar ook ongemak,
en vooral bereidheid je eigen doen en laten
af te stemmen op het leven dat komt.
Een christelijke gemeenschap
moet voortdurend zwanger zijn
van het Leven dat ze in zich draagt.

En het Leven dat ze draagt
moet leven zijn van de Geest,
van ‘Ik zal er zijn voor u’.
In elke activiteit,
in elke inzet en elk moment van vierend samenzijn
moet dat te zien en te voelen zijn.

Een christelijke gemeenschap
moet leven in zich dragen
waarvan genezende kracht uitgaat.
Leven dat de mens omvormt
tot een mens die God zichtbaar maakt.

Dit leven laten geboren worden
en er menselijke gestalte aan geven
is onze bijdrage aan deze wereld…

Bezinning 3

Wanneer duisternis
donkerte is geworden
in je huis en je leven,
dan is elke vorm van licht welkom.

Wanneer lucht somber dreigt
maar een ster het nachtdonker verkleint,
dan is er hoop.

Groeiend licht dat
kaars na kaars,
beetje bij beetje,
gestadig en zeker
het grijsgrauwe verdrijft,
wanneer je de broze vlam
behoedzaam omarmt.

Smeulend vuur gaat weer branden,
vonken slaan gensters,
weinig in aantal,
klein in grootte,
sterk in kracht,
doen ze nieuw leven ontstaan.

Licht toelaten,
licht aansteken
om hoop te geven
en leven te delen,
dat is advent.
Kathleen Boedt

Bezinning 4

De dagen zijn kort en de nachten lang,
de winter neemt het over van de herfst.
De mensen trekken zich terug in hun huizen van steen
en zien alweer uit naar de lente en de zomer
om naar buiten te kunnen, het licht tegemoet…
want zo zijn wij,
zonzoekers en zinzoekers,
lichtzoekers…

En dan te weten en te voelen,
te zien en te horen
dat er een groot Licht op komst is,
dat de winter even geen winter meer is
de nacht even geen nacht.
Want uit het meisje Maria zal een Kind worden geboren,
een Kind van God, het Licht van de wereld.

Hij zal een groot en teder man worden,
Hij zal uitgroeien tot de Verlosser van de wereld,
Want Hij wil voor alle mensen, zonder onderscheid,
een wereld van vrede en licht zijn,
kerstlicht voor altijd en in elk huis.

Bezinning 5

God met ons

Op deze vierde Adventszondag
loopt het evangelie al even vooruit
op wat komen gaat.
Het licht alvast een tipje op van de sluier
van het komende Kerstfeest.
Het Kind van Bethlehem krijgt een gezicht.
Zijn namen worden genoemd:
Zoon van David,
Immanuel: God met ons,
Jezus: God redt.
Het zijn namen vol verwachting.
Ze houden een levensprogramma in.
Dat Kind zal zijn naam waarmaken.
Het is een handreiking van God aan mensen.
Het is een mens, die allereerst
herder wil zijn voor zijn volk.
Meer dan wie ook zal Hij laten zien,
dat God een en al liefde is.
Maar ook: dat Hij staat aan de kant
van de kleine en arme mensen.
Een God, die alle goeds geeft en gunt.
In Jezus krijgt God een naam,
een menselijk gezicht.
In Hem komt God ons rakelings nabij.
Dat Hij zo onze God wil zijn,
blijkt uit het levensverhaal van dat Kind
van toen en van vandaag.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
laat uw Geest over ons komen.
Laat uw kracht ook ons overschaduwen.
Geef ons de nederigheid
en de grootsheid
om, met Maria en Jozef,
het hoofd te buigen en te zeggen:
Mij geschiede naar uw woord. Amen.

Slotgebed 2

Vader,
Gij hebt de wereld bedoeld als een plek
waar menselijke warmte en liefdevolle uitstraling
nieuw leven mogelijk maken.
Zoals een moeder verlangend geborgenheid wil geven
aan het kind dat ze in haar schoot draagt,
zo voelen ook wij uw verlangen naar een nieuwe samenleving
waarin liefde en samen delen
sleutelwoorden zijn.
Verankerd in uw oeroude droom,
leven wij naar Kerstmis toe,
hier en nu,
maar ook morgen en overmorgen,
totdat uw Koninkrijk
op aarde zal gevestigd zijn. Amen.

Slotgebed 3

God van Abraham, Isaak en Jacob,
wij danken U voor de woorden en tekenen
die ons de dag aanzeggen dat uw Koninkrijk komt.
Wij danken U bovenal om haar
uit wie het Licht der wereld voor ons is gaan schijnen:
Maria, de gezegende onder de vrouwen.
Geef dat ook wij uw beloften waardig mogen zijn,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.
Henk Jongerius

Slotgebed 4

God, wij zouden wel willen dat de wereld vol was met gelukkige mensen.
Over een paar dagen is het Kerstmis,
het feest van geluk en vrede voor allen.
Uw Zoon Jezus werd mens om ons – met heel zijn leven – te tonen
wat uw droom voor mens en wereld is.
Als christenen willen wij Hem navolgen,
maar vragen daarvoor uw kracht.
Misschien wordt de wereld dan wel echt uw Rijk.
Wij vragen het U door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Frans Nierinck

Zending en zegen

Een Kind wordt ons geboren!
Een Kind dat teken wil zijn
van verbondenheid tussen de mensen.
Moge dat Kerstkind ons de kracht geven
om onze keuze voor de kleinste mensen
vol te houden.
Moge de vrede ons van hier begeleiden,
ons toekeren naar elkaar
en tot toekomst strekken voor de wereld.
Daartoe zegene ons
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
WZZ 2004

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.