4e zondag van de advent A 2013

Begroeting 1

Als Gastheer en Vader heet de Heer ons welkom in zijn huis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Moge dit samenzijn ons tot zegen zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Goed nieuws vandaag.
We horen het Jezus verkondigen in de zaligsprekingen.
De oude wereld wordt op zijn kop gezet.
Wanneer mensen durven leven naar het visioen van Jezus
dan smelt het onderscheid weg
tussen boven en onder,
tussen hoog en laag,
tussen hebbers en niet-hebbers.
Wij mogen de weg naar elkaar terugvinden
vanuit onze gemeenschappelijke rijkdom:
onze openheid voor God
en onze aandacht voor elke mens.

Openingswoord 2

Een januarimaand lang
hebben wij elkaar de mooiste wensen toegestuurd.
Nu komen er 11 maanden aan
om van die wensen geen wensdromen,
maar wensdaden te maken.
Laten we vandaag even diep in ons hart kijken
of wij met onze daden op dezelfde lijn zitten die Jezus uitstippelde
toen Hij zijn acht zaligheden uitsprak.

Openingswoord 3

God heeft alle mensen lief,
maar Hij heeft wel zijn voorkeuren.
Zijn hart gaat op de eerste plaats uit
naar de mensen die in de wereld gewoonlijk niet meetellen.
Die mensen krijgen vandaag in het evangelie
een onderscheiding uitgereikt:
ze mogen zich voortaan zalig en gelukkig noemen.
We wensen elkaar toe dat ook wij in de prijzen vallen.
Kees Pannekoek

Vergevingsmoment 1

-Heer, ontferm U over ons
als we opgaan in alles verslindende drukte
en ons hart niet meer horen kloppen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons

-Christus, ontferm U over ons
als we jagen op klatergoud en schone schijn
en stilte en rust ontlopen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons

-Heer, ontferm U over ons
als we hooghartig en kortzichtig
aan U en elkaar voorbijgaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons

Vergevingsmoment 2

Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven
dat ons leven soms ver afstaat
van wat Jezus zalig prijst.
Daarom bidden wij voor onszelf,
voor elkaar en voor God om vergeving.

-Omdat wij geluk zoeken in overvloed en materiële welvaart
en niet meer in het weinige dat je van harte deelt…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij geluk zoeken in status en aanzien
en niet meer in aandacht schenken aan de armsten en geringsten…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat wij geluk zoeken in verslaving en genot
en niet meer echt genieten van een glimlach,
een knipoog, een kus, een klein gebaar…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Barmhartige God,
vergeef ons onze lauwheid
en stimuleer ons om te leven voor het geluk van de anderen.
Dan kunt Gij ons ook werkelijk zalig prijzen
en komt uw Rijk weer een stapje dichterbij voor iedereen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God, zovelen worden onder de voet gelopen,
zovelen zitten in de verdomhoek,
zovelen leven in een tranendal,
zovelen krijgen nooit een kans,
zovelen hebben geen dromen meer,
zovelen delen niet,
zovelen keren zich af,
zovelen bewaren afstand,
zovelen leven alleen voor zichzelf,
zovelen hebben versteende harten.
Maak ons weer tot mensen met overvloed van leven.
Maak ons weer tot mensen die van geen wijken weten.
Maak ons weer tot mensen die geen vrede hebben met ongerechtigheid,
die de tranen drogen en helpen waar geen helper is.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
het valt niet mee
om te leven zoals Gij dat van ons verlangt.
Geef ons de kracht
uw Vaderliefde na te speuren in alles wat ons overkomt.
Help ons nooit de moed te verliezen
en trouw te blijven aan de utopie van uw Boodschap.
Zo bidden wij U door Jezus,
meest nabije schakel tussen U en ons. Amen.
Frans De Rechter & Clem D’Haen

Openingsgebed 3

Heer God,
hoe meer wij opkijken naar uw Zoon op de berg,
hoe meer wij moeten afdalen in onszelf.
Ons geluk is eerder te vinden in het loslaten van onszelf
dan in het najagen van materiële rijkdom en prestige.
Moge wij consequent die weg gaan
zodat Gij uw geliefde Zoon erkent
in ons doen en laten. Amen.

Lezingen

In de Schriftteksten van deze zondag gaat het over armoede
in de breedste zin van het woord.
In de eerste lezing blijkt dat God de armen en de kleinen uitkiest.
En in het evangelie horen we de aanhef van Jezus’ Bergrede:
‘Gelukkig die arm van geest zijn’.
Het vuur dat Jezus in de Bergrede wil aansteken
is er vooral één van onrust.
Heilige onrust, waardoor we onszelf en elkaar
telkens opnieuw bevragen over recht en onrecht in de wereld.

Eerste lezing (Sef. 2, 3; 3, 12-13)

Uit de Profeet Sefanja

3           Zoek de Heer,
u, dienaars van het land,
die zijn geboden naleven.
Zoek de gerechtigheid,
zoek de bescheidenheid.
Dan vindt u misschien een schuilplaats
op de dag van de toorn van de Heer.
12
        Dan laat Ik binnen uw muren
alleen nog een nederig, bescheiden volk over,
dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de Heer,
13         De rest van Israël
zal geen onrecht meer doen
en geen onwaarheid meer spreken;
in hun mond is geen tong die bedriegt.
Want zij zullen hoeden en rusten,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 1, 26-31)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
26         Denk maar aan uw eigen roeping, broeders en zusters.
Naar menselijke maatstaf waren daar niet veel geleerden bij,
niet veel machtigen, niet velen van hoge afkomst.
27         Nee, wat voor de wereld dwaas is,
heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;
wat voor de wereld zwak is,
heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen;
28         wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend,
heeft God uitgekozen;
wat niets betekent koos Hij uit,
om teniet te doen wat wel iets betekent,
29         opdat tegenover God geen mens zich zou beroemen op zichzelf.
30         Dankzij Hem bent u in Christus Jezus,
die van Godswege onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing.
31         Daarom, zoals er geschreven staat:
Als iemand wil roemen,
laat hem dan roemen in de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 1-12a)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1
           Bij het zien van de menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2           Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3           `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4           Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5           Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6           Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7           Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8           Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9           Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10         Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11         Gelukkig zijn jullie,
als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12         Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Wij geloven in allen
die arm voor God staan
en zich zonder Hem niet sterk wanen.

Wij geloven in allen
die de zachte moed opbrengen
om zich aan een nieuwe orde toe te vertrouwen.

Wij geloven in allen
die voor gerechtigheid opkomen,
niet voor zichzelf, maar voor anderen.

Wij geloven in allen
die vergiffenis schenken
en de mens beminnen,
zijn gebreken ten spijt.

Wij geloven in allen
die hun bedoelingen zuiver houden
en in hun inzet voor anderen zichzelf niet zoeken.

Wij geloven in allen
die trachten vrede te stichten
waar verdeeldheid of onenigheid woekert.

Wij geloven in allen
die om Christus vervolgd,
uitgelachen en belasterd worden.

Wij geloven dat zij allen geworteld staan
in Hem die wij noemen:
Bron van levend water.
Dat zij gesteund en gestuwd worden door zijn Geest
en geborgenheid mogen vinden
in de liefde van de Vader. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God
die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus
die de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan
dat Hij er zijn leven voor gegeven heeft.

Ik geloof dat zijn Geest
mensen blijft bezielen.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen gaan
en hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

In zo’n gemeenschap van mensen wil ik intreden
om mee te bouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor de armen van geest,
voor de zuiveren van hart.
Dat zij mogen ervaren
hoe leugens worden ontmaskerd
en waarheid het wint.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de barmhartigen,
voor de zachtmoedigen.
Dat zij met eigen ogen mogen zien
dat de zachte krachten sterker blijken
dan tweedracht en geweld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die vrede brengen,
voor hen die dorsten en hongeren naar gerechtigheid.
Dat zij mogen staande blijven,
ondanks teleurstellingen
en dat zij mogen voelen dat zij de dragers zijn
van het komende Rijk Gods.
Laten wij bidden…

-Bidden wij tenslotte voor deze geloofsgemeenschap.
Dat wij ons steeds weer laten boeien door Gods Woord
en zo ons egoïsme loslaten
om werkelijk medemensen te worden voor elkaar,
zoals God ons bedoelde.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij hun geluk niet zouden zoeken in macht en bezit,
maar in de oprechte en consequente beleving van het evangelie.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen,
die zich met hart en ziel inzetten voor zieken,
voor mensen aan de rand van de maatschappij,
voor mensen in nood.
Dat hun eenvoud, zachtmoedigheid en begrip,
iets van de zaligsprekingen zichtbaar mogen maken
aan de wereld van vandaag.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
Gij laat U vinden in kleine mensen.
Geef dat wij ons leven afstemmen op hun geluk.
Bekeer ons hart en laat ons bouwen aan een wereld naar uw hart.
Zo bidden wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 3

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn
aan Hem aan te bieden.

-Laten we bidden om een Kerk van zalige mensen,
eenvoudig van hart, meelevend met wie verdriet heeft.
Moge zij het kwaad van de arrogantie en de onverschilligheid overwinnen.
Laten wij bidden…

Laten we bidden om een Kerk van zalige mensen,
zachtmoedig van aard, barmhartig en vergevingsgezind.
Moge zij het kwaad van de wraakzucht en de hardvochtigheid overwinnen.

-Laten we bidden om een Kerk van zalige mensen,
hunkerend naar gerechtigheid, bouwers aan vrede.
Moge zij het kwaad, aangericht door onruststokers en criminelen, overwinnen.
Laten wij bidden…

-Laten we bidden om een Kerk van zalige mensen,
recht door zee, trouw aan hun idealen.
Moge zij het kwaad van de leugen en de dubbelhartigheid overwinnen.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden voor onze Kerk
die te vaak haar macht gebruikt of misbruikt.
Moge zij alle krampachtigheid afleggen
en zich laat leiden door het Woord van liefde en bevrijding.
Zo zullen onderlinge liefde, warmte en vertrouwen kunnen groeien.
Laten wij bidden…

God, onze Vader,
leer ons het geluk zoeken
waar het te vinden is.
Help ons om het niet bij woorden te laten
maar om ons hart solidair open te stellen
voor al wie Gij gelukkig prijst. Amen.

Gebed over de gaven 1

God van alle leven,
breng ons samen aan deze tafel van vrede.
Voed ons met uw gaven:
met brood van vrede en honger naar gerechtigheid,
in de geest van Jezus
die leven doet
en leven geeft tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
via Jezus hebt Gij ons toegesproken met woorden van leven.
Gij wacht op ons antwoord in daden van recht.
Wij willen beginnen aan deze tafel
met het breken van dit brood en het delen van deze wijn,
symbolen van uw oneindige liefde. Amen.
vrij naar Levensecht

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.
Onze Vader…

Goede God, help ons groeien tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze liefdevolle zorg voor elkaar
een teken van uw aanwezigheid mag zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens 1

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan allen die vrede brengen beloofd
dat zij kinderen van God zullen genoemd worden.
Laat ons die naam waardig zijn
en geef ons een hart dat openstaat voor onze medemensen.
Moge zo uw Rijk van vrede werkelijkheid worden,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven wij die met een hartelijk gebaar aan elkaar door.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
Gij hebt ons ten volle vrede gebracht
door een weg te banen doorheen de haat,
door richting te wijzen naar ‘meer dan het gewone’.
Inspireer ons met uw Geest,
zodat wij doen zoals Gij hebt gedaan.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zie het Lam Gods,…

Bezinning 1

Vreugde wordt je deel als je klein voor God durft te staan,
want Hij brengt je tot voltooiing.

Vreugde wordt je deel als je hen die treuren moed inspreekt,
want Hij zal je hoop en sterkte zijn.

Vreugde wordt je deel als je woord bevrijding brengt,
want dan ontspringt in jou nieuw leven.

Vreugde wordt je deel als je nieuwe levenskansen schenkt,
want dan geschiedt ook jou barmhartigheid.

Vreugde wordt je deel als je in oprechtheid leeft,
want je zal de Heer aanschouwen.

Vreugde wordt je deel als je hunkert naar gerechtigdheid,
want je verlangen zal verzadigd worden.

Vreugde wordt je deel als je naar de vrede streeft,
want je zal Gods trouw ervaren.

Vreugde wordt je deel als je dienend van de Heer getuigt,
want je zal in God geborgen zijn.

Bezinning 2

Zalig

Zalig die zegt zich te beteren, een andere weg te gaan.
Zalig die troost geeft en bemoediging brengt.
Zalig die een hand geeft aan de lamme, mond is voor de stomme.
Zalig die een melaatse opneemt in de kring,
een vreemde aanspreekt met zijn naam.
Zalig die kan huilen, durft spreken, kan zwijgen.
Zalig die uitziet naar wat komt en niet blijft hangen aan wat was.
Zalig die muren afbreekt en grenzen uitwist.
Zalig die gelooft in het visioen van vrede.
Zalig die zichzelf vindt en God in zijn hart.
Peer Verhoeven

Bezinning 3

Nieuwe leefregels

Wanneer je vriend honger of dorst heeft,
geef hem je deel.
Wanneer je vriend behoefte heeft aan liefde,
heb hem lief.
Wanneer je vriend behoefte heeft aan een huis of aan kleding,
geef hem een huis en kleren.
Wanneer je vriend eenzaam is,
houd hem gezelschap.
Wanneer je vriend je roept,
luister naar hem.
Wanneer je vriend lacht,
lach met hem.
Wanneer je vriend schreit,
schrei met hem.
Wanneer je vriend ziek is,
haal hulp.
Wanneer je vriend sterft,
vergeet hem niet.

Bezinning 4

Op de berg

Op de berg overziet Jezus zijn taak.
Hij ziet de mensen voor zich:
niet de groten en de machtigen,
maar de kleine, de gewone man.
Hij ziet hen in de ogen:
Hij doorziet hun pijn, hun kleinheid.
Zij komen bij Hem op de eerste plaats.
Hij spoort hen aan om zalige mensen te worden.
Dan zijn ze op de goede weg
in de ogen van mensen en van God.

Op de berg ziet Jezus ons aan.
Wij zijn zijn leerlingen.
Hij ontvouwt voor ons een weg
die ons een nieuwe richting geeft.
Hij gaat voorbij aan uiterlijkheden
en kijkt naar de geest die in ons leeft.
Niet eigenbelang, niet eigengereidheid
maken ons leven waardevol.
Belangrijker is het om in alle eenvoud
oog en hart te hebben voor anderen.
Het komt er op aan
om zalige mensen te worden.
Dan zijn we op de goede weg
in de ogen van mensen en van God.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God van alle leven, maak ons tot mensen naar het voorbeeld van Jezus.
Met ogen die niet alleen kijken,
maar ook kunnen zien.
Met oren die niet alleen horen,
maar ook kunnen luisteren.
Met een mond die niet alleen praat,
maar ook kan aanspreken.
Met verstand dat niet alleen begrijpt,
maar ook kan verstaan.
Met een hart dat niet alleen klopt,
maar ook bewogen kan zijn.
Met handen die niet alleen grijpen,
maar zich ook kunnen openen.
Met voeten die niet alleen draven,
maar ook tegemoet kunnen komen.
Want zo zijn wij gezegend
en elkaar tot zegen. Amen.

Slotgebed 2

Warmhartige God,
uw liefde vragen we
om mensen in nood warmte en geborgenheid te geven.

Uw troost vragen we
om, naar het voorbeeld van Jezus,
geknakte en gebroken mensen
hoop te blijven geven.

Uw zachtmoedigheid vragen we,
om de wereld een stukje beter te maken.

Uw gerechtigheid vragen we,
om onrecht tegen te gaan.

Uw barmhartigheid vragen we,
om met een open hart om anderen bekommerd te blijven.

Uw vrede vragen we,
om aan al uw mensen dichtbij en veraf te vertellen
dat Gij een God van liefde en gerechtigheid zijt.

Geef ons uw kracht om te kiezen
voor solidariteit en dienstbaarheid. Amen.
naar Marc Gesquière
Slotgebed 3

God van mensen,
Gij die de gebrokenen weer opricht,
laat ons niet gaan met lege handen.
Zegen ons met goede moed en een nieuw elan.
Maak heel ons bestaan
tot een licht voor wie in het duister tasten,
tot een warmtebron voor wie in de kou staan.
Doe ons delen in Jezus’ bevrijdende kracht,
die leven doet en leven geeft
tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen 1

Niemand is te klein om te doen
wat ons in deze viering is opgedragen.
Niemand is te klein
om in zijn of haar omgeving het goede te bewerken.
De goede God ondersteunt en helpt ons met zijn zegen:
In de naam van+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Jezus predikt geen zekerheden maar zaligheden.
Als Kerk hoeven we het niet te zoeken
in grootheid, macht en zekerheid,
maar in barmhartigheid.
Dan worden we, zoals we in de eerste lezing hoorden:
“een nederig, bescheiden volk,
dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de Heer”.
Moge die Heer ons zegenen:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Kees Pannekoek

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.