4e zondag van de advent A 2010

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag advent A (19/12/2010)

Begroeting

Welkom,
u die naar hier bent gekomen
met een hart dat uitziet naar licht en warmte,
naar vriendschap en genegenheid,
naar de vrede en de vreugde van het naderend Kerstfeest.
Wees gezegend in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Aansteken van de vierde adventskaars

Wij steken vandaag al de laatste kaars aan op onze adventskrans.
Dat betekent dat Kerstmis dichtbij komt,
het feest van Gods licht in ons midden.
Met de komst van Jezus Messias
mogen wij dromen van licht
dat duisternis overwint,
dat ons verlost van elke tirannie,
dat de nacht van nood en dood verjaagt.
kaars aansteken

Openingswoord 1

Advent is wachten op de Heer.
Maar… Hij is er al.
Advent is dus eigenlijk:
de Heer een thuis geven,
een plaats bereiden waar Hij mag wonen.
En als Hij in mij een thuis gevonden heeft,
als Hij deel uitmaakt van mijn zijn,
van mijn doen en van mijn laten,
dan mag ik ervan verzekerd zijn
dat ik, dankzij Hem,
een thuis mag zijn voor anderen.
Zo verging het Jozef.
Zo vergaat het elk van ons
als wij het Kind laten geboren worden in ons leven,
als wij ons hart aanbieden als een thuis voor het Kind.


Openingswoord 2

Vandaag is het de laatste zondag vóór Kerstmis.
Ruim 2000 jaar geleden werd Jezus geboren.
Maar de zwangerschap van Maria verliep niet zo simpel.
Zij was ongehuwd, moeilijk in de Joodse samenleving.
En ook voor Jozef was het niet eenvoudig:
de Joodse wetten maakten het hem niet gemakkelijk als toekomstige vader
en vriend van een ongehuwde moeder.
Hij moest zijn verantwoordelijkheid opnemen.
En dat deed hij.
Hij aanvaardt Jezus als een kind van God
en zal Hem daarom ook een naam geven:
“God met ons”, of “Immanuel”.
Vandaag willen wij dan ook nadenken
over onze verantwoordelijkheden en keuzes in ons leven.
Geven wij aan God voldoende plaats bij wat wij doen?
naar Pastonet

Vergevingsmoment 1

Om Jezus’ komst voor te bereiden
willen we God en elkaar eerst om vergeving vragen.
Daarom bidden wij samen het gebed om vergeving.

– Heer, we waren geen licht
toen we anderen uit de weg gingen
omdat we ze minder sympathiek vonden.

Heer, we waren geen licht
toen we hard waren in ons oordeel
en koppig vasthielden aan ons eigen idee.

– Heer, we waren geen licht
toen we uit luiheid ons werk niet deden
en ons met uitvluchten uit de slag trokken.

Heer, we waren geen licht
toen we aan ons slechte humeur toegaven
en voor onze medemensen vervelend waren.

– Heer, we waren geen licht toen wij niet dankten
voor een attentie van een ander.

Heer, we zijn geen licht
als we uw Licht niet in ons leven
laten schijnen.

Vergevingsmoment 2

Advent, een tijd van verwachting, van kijken naar de toekomst.
Hoe kijken wij daar tegenaan?
Wat telt er in ons leven?

– Wij vinden geluk heel belangrijk
en rijkdom en comfort.
Maar liefst van al willen wij alles zomaar voor ’t grijpen,
alsof wij met niemand zouden moeten rekening houden. Omdat wij ons soms gedragen alsof alleen belangrijk is wat wij zelf willen,
Heer, ontferm U over ons.

– Dat andere mensen onze aandacht, onze liefde en zorg nodig hebben,
voelen wij soms aan als een beperking voor ons eigen geluk.
Omdat wij nog steeds niet hebben begrepen
dat geluk maar mogelijk is als wij rekening houden met anderen,
als wij leven voor het geluk van onze medemens,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Vaak schuiven wij moeilijke taken af op iemand anders,
in plaats van zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen.
En als wij een fout hebben gemaakt
leggen wij de schuld gemakshalve bij iemand anders.
Omdat wij soms te zwak zijn
om onze eigen verantwoordelijkheid op te nemen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
blijf bij ons als een trouwe gids
en zet ons steeds weer op de goeie weg als wij de verkeerde kant uitgaan.
Met U als Leidsman in ons leven
kunnen wij bouwen aan een mooie en hoopvolle toekomst,
voor elke mens. Amen.
naar Pastonet

Openingsgebed 1

Verborgen God,
Gij kent ons.
Gij weet hoe blind wij zijn voor uw nabijheid,
hoe ver wij nog van U verwijderd leven.
Onthul ons uw aanwezigheid.
Breek ons open,
en breng ons tot het nederige geloof van Maria en Jozef
die zich beschikbaar stelden
als moeder en vader van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Gij die woorden spreekt
die verzachten wat verhard is,
die kracht geven aan wat verlamd is,
kom in ons wonen.
Gij die woorden spreekt
die bijeenroepen wat verloren loopt,
kom in ons wonen.
Gij die woorden spreekt
die bemoedigen,
die dragen wie zonder voeten zijn en zelf hun weg niet kunnen gaan,
kom in ons wonen.
Spreek ons aan,
geef ons levenskracht,
doe ons spreken en handelen vanuit uw naam. Amen.

Lezingen

“Een jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren,
en zij zal hem noemen ‘Immanuël'”,
zo kondigt de profeet Jesaja aan in de eerste lezing.
In de evangelielezing horen wij dat deze belofte weldra werkelijkheid wordt.


Eerste lezing (Jesaja 7,10-14)
Uit de Profeet Jesaja

10       Dit liet de Heer tegen Achaz zeggen:
11       ‘Vraag de Heer uw God om een teken,
uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.’
12       Maar Achaz antwoordde:
‘Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op de proef.’
13       Daarop zei de profeet:
‘Luister, huis van David!
Is het niet genoeg om mensen te tergen,
dat u ook nog mijn God moet tergen?
14       Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u:
Zie, de jonge vrouw is zwanger,
en zal een zoon ter wereld brengen,
en u zult hem de naam Immanuël geven.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 1,1-7)

Begin van de brief van de heilige Paulus aan de Christenen van Rome

1          Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus,
door God geroepen tot apostel
en bestemd voor de dienst van het evangelie,
2        dat God eertijds door zijn profeten
in de heilige geschriften heeft aangekondigd.
3          Dat evangelie spreekt over zijn Zoon,
die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,
4        en die naar de heilige Geest is aangewezen
als Zoon van God in kracht,
door zijn opstanding uit de doden,
Jezus Christus onze Heer.
5        Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen,
om ter wille van zijn naam
onder alle volken
mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen.
6        Ook u hoort bij hen,
geroepenen van Jezus Christus!
7        Aan u allen in Rome die God liefheeft
en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen:
Genade en vrede zij u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 1,18-24)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jesus Christus volgens Matteüs

18       De herkomst van Jezus Christus was deze.
Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef,
en voordat ze bij elkaar gingen wonen,
bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest.
19       Jozef, haar man, was een rechtvaardige.
Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen,
kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden.
20       Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer,
die zei: `Jozef, zoon van David,
wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen,
want wat bij haar tot leven is gewekt,
is van de heilige Geest.
21       Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven,
want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’
22       Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden
wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is:
23       Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven,
wat betekent: God met ons.
24         Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd,
deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen.
Hij nam zijn vrouw bij zich.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God,
Schepper van de wereld en van ons, mensen.
Een grenzeloos goede God,
die met ons wil meewerken en meeleven.

Wij geloven in Jezus Christus,
die gestalte gaf aan Gods boodschap van solidariteit en goedheid
en ons op weg zette naar een wereld zonder grenzen.

Wij geloven dat Gods Geest
ons hierbij begeleidt en bezielt.
Wij geloven in een geloofsgemeenschap van mensen die samen Kerk vormen,
naar Gods model en Jezus’ voorbeeld.

Wij geloven in Gods liefde.
Dat wij ze zichtbaar kunnen maken,
telkens wij grenzen openbreken en solidair zijn.

Wij geloven dat we ons leven zinvol inhoud geven
als wij Gods droom hier op aarde helpen realiseren. Amen.
naar Buizingen

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gaven en beden op het altaar van de Heer.

– Bidden wij
dat wij durven leven als een kind:
open, ontvankelijk, klein en kwetsbaar.
Dan kan er voor ieder van ons ruimte ontstaan om te groeien
en te worden zoals God ons bedoelde.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat wij elkaar de hoop op een betere wereld niet ontnemen,
maar mekaar behoeden voor wanhoop en negativisme.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen bij wie de geestkracht gebroken is.
Dat zij er weer bovenop mogen komen
omdat  liefdevolle mensen hen willen nabij zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
voor  de Kerk van nu.
Dat zij terug een sprankelend teken van hoop mag worden
voor een wereld die daar zo’n behoefte aan heeft.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij
om huizen waarin jong en oud
op elkaar betrokken zijn
in wederzijdse aanvaarding,
hulpvaardigheid en bemoediging.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
om huizen met open deuren,
haarden van gastvrijheid
en schuilplaatsen voor mensen
die van huis en haard zijn verjaagd.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
om herbergzame huizen
waarin zieken, gehandicapten
en mensen die niet meer kunnen voor zichzelf instaan
verzorging en begeleiding ontvangen
en omgeven worden met tedere aandacht.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
om toegankelijke huizen
waarin daklozen en zwervers
beschutting vinden,
een bed om te slapen,
een tafel van gemeenschap en verbondenheid,
een luisterend oor en een warm hart.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
neem de gaven aan die wij U aanbieden.
Laat dit brood en deze wijn
teken zijn van onze overgave,
van onze ontvankelijkheid voor uw Boodschap,
die geboren werd in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Gebed over de gaven 2

Goede God,
wij zetten brood en wijn op dit altaar en wijden deze gaven aan U toe.
Wij kunnen dit brood echter niet smaken en van deze wijn niet genieten zonder een diep verlangen naar recht en vrede voor ieder mensenkind op aarde.
Daarom bidden wij:
zegen ons en deze gaven,
opdat wij daadwerkelijke hulp bieden aan allen die op ons een beroep doen.
Laat ons zo aan onze wereld tonen
dat uw komst tastbaar nabij is,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Schiplaken

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.


Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook onder ons
opnieuw geboren wil worden
mogen wij bidden met de woorden die zijn Zoon ons geleerd heeft:
         Onze Vader…
God,
geef ons tekenen van hoop,
wanneer wij moedeloos worden bij al het geweld in deze wereld.
Laat ons mensen ontmoeten die door hun inzet laten zien
dat Gij om ons bekommerd zijt
en dat wij, als wij van goede wil zijn,
een stukje hemel op aarde voor elkaar kunnen zijn.
Dan kunnen wij hoopvol uitkijken naar de komst van uw Zoon, de Messias.
         Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Dat vrede en verzoening,
gastvrijheid en openhartigheid,
liefde en solidariteit,
verbondenheid en vreugde,
kortom: dat Gods Geest mag spreken
als wij elkaar vrede toewensen.
Moge Hij van hand tot hand worden doorgegeven.

Communie

God wil een God voor mensen zijn.
Daarom liet Hij zijn Zoon in ons midden geboren worden.
Die brak zichzelf en deelde zich uit
tot voedsel voor ons allen.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Verwachten is meer dan wachten.
Wachten is vervelend,
wachten is vermoeiend,
wachten doodt moeizaam de tijd.

Verwachten is anders.
Verwachten zet in beweging,
verwachten geeft vleugels,
verwachten doet uitzien,
eindeloos.

Een kind telt af naar Sinterklaas
en zet zingend zijn schoentje klaar.
Vrienden verwachten bezoek
en dekken de tafel met bloemen en licht.

De liefste ziet uit naar de liefste
en koestert het warme verlangen.
Een moeder verwacht haar kind
en volgt ademloos het golven in haar schoot.

In deze adventstijd verwachten wij God.
Dat ons verwachten meer mag zijn
dan pakjes onder de boom,
dan cake op de schaal en kalkoen in de oven.


Bezinning 2

Gij komt bij ons binnen
met niets anders dan uw eigen naam:
Ik-ben-er-voor-jou,
en met de vraag
om met die naam
ons leven te tekenen.

Wij nemen uw naam over
en zetten hem om
in een wijze van leven,
in een economie,
in een politiek
die mensen bij elkaar thuisbrengt.

Of is dat te simpel,
en is Kerstmis
toch niet voor eenvoudigen van hart?
Uit ‘Steen voor steen’ (adventscampagne 2004)

Slotgebed 1

God, naar U gaat ons diepste verlangen.
Kom ons tegemoet nu het jaar ten einde loopt
en wij uitzien naar het geboortefeest van Jezus.
Hij is de Levende,
de ware Weg die ons wil leiden,
vandaag en morgen, naar eeuwig bij U. Amen.


Slotgebed 2

Vader,
Gij hebt de wereld bedoeld als een plek
maar waar menselijke warmte en liefdevolle uitstraling
nieuw leven mogelijk maken.
Zoals een moeder verlangend geborgenheid wil geven
aan het kind dat ze in haar schoot draagt,
zo voelen ook wij uw verlangen naar een nieuwe samenleving
waarin liefde en samen delen
sleutelwoorden zijn.
Verankerd in uw oeroude droom,
leven wij naar Kerstmis toe,
hier en nu,
maar ook morgen en overmorgen
totdat uw Koninkrijk
op aarde zal gevestigd zijn. Amen.

Zending en zegen

Op onze weg naar Kerstmis
staken wij onze vierde kaars aan,
de kaars die ons hart wil openen
om het Kind te ontvangen
en Het een thuis te bezorgen.
Zegenend steekt God zijn helpende hand naar ons uit:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.