4e paaszondag A 2014

11 05 2014

Begroeting 1

God roept ons en brengt ons hier samen,
Hij die is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Welkom in deze viering.
Als Goede Herder brengt God zijn schapen bijeen in zijn huis,
een plaats van ontmoeting tussen God en zijn kinderen.
Hier vieren we onze blijvende verbondenheid met elkaar en met Hem
die ons zegent in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Ooit is iemand met een HART door de wereld gegaan.
Hij noemde zich een herder van mensen,
iemand die de zijnen een warm hart toedraagt.
“Hij gaat voor hen uit, terwijl ze Hem volgen” schrijft de evangelist.
Hem, de Herder, vieren wij vandaag.
Naar zijn stem mogen wij met vertrouwen luisteren.

Openingswoord 2

God is de Goede Herder,
die ons leven gunt in overvloed.
Jezus is de Herder
die ons wil voorgaan,
dat leven tegemoet.
‘Luister naar mijn stem!’
zo houdt Hij ons vandaag voor.
Omdat wij hiervoor dikwijls weinig ontvankelijk zijn
bidden wij om vergeving.

Vergevingsmoment 1

-God, Gij houdt van ons
en houdt de deur steeds voor ons open.
Vergeef ons als wij de deur voor anderen dichtklappen,
als we ons afsluiten voor de vragen en noden van andere mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt ons geleerd in woord en daad
dat Gij een Goede Herder zijt,
vol zorg voor ieder van ons.
Maar bij tegenslag twijfelen wij daaraan al te vlug.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

God, Gij roept en zendt mensen
om in de Kerk verantwoordelijkheid te dragen
voor de gemeenschap.
Vergeef ons als we hen te weinig danken
en vertrouwen durven geven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-Als het leven ons roept,
ons uitdaagt tot beter en verder
en we het niet willen horen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als een medemens ons roept,
ons uitdaagt tot vriendschap, tot tederheid
en we het niet willen zien,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als Gij, God, ons roept
ons uitdaagt om zelf vol belofte te zijn
en we er niet willen van weten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Herder en Hoeder,
schenk ons vergeving
en leid ons binnen in uw land van Belofte. Amen.

Vergevingsmoment 3

-Als wij deuren voor anderen dichtklappen,
als we ontoegankelijk en onbereikbaar zijn,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we mensen dwarszitten,
drempels bouwen voor mensen die anders zijn dan wij,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we in een boog om mensen heenlopen
omdat we vrezen dat ze op ons een beroep zouden doen,
hen uit gemakzucht afwijzen
of een moeilijk gesprek weigeren,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze tekortkomingen
en leer ons anderen tegemoet treden zoals uw Zoon Jezus het ons voordeed. Amen.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God,
Gij laat in Jezus zien
dat liefdevol handelen bevrijdend kan werken.
Wij bidden U,
schenk ons zijn geest van liefde en zorgzaamheid
die ons en anderen nieuwe levenskansen biedt.
Dat vragen wij U, door Jezus Christus
die met U en de H. Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
uw Zoon Jezus is de Goede Herder.
Hij roept zijn schapen rondom zich en zorgt voor hen.
Help ons om, zoals Jezus,
ook het goede voorbeeld te geven
op ons werk,
bij ons thuis
en in alles wat we doen.
Help ons goed te luisteren
om de roep van Jezus
nog beter te verstaan. Amen.

Openingsgebed 3

Goede God,
in uw Zoon Jezus Christus
toont Gij U aan de mensen
als een Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Gij zijt een nabije God
en wij vragen U:
wees dan ook in dit uur bij ons aanwezig
nu wij naar uw Woord gaan luisteren
en het brood gaan breken en delen.
Nu en in eeuwigheid. Amen.
naar Wim Collin

Lezingen

Vandaag horen wij in de eerste lezing het slot van de toespraak van Petrus op Pinksteren.
In het evangelie gebruikt Jezus beelden uit het herdersleven om duidelijk te maken wie Hij is en waarom Hij gekomen is.

Eerste lezing (Hand., 2, 14a. 36-41)

Uit de Handelingen van de Apostelen

14         Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren,
verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe:
36            ‘Heel het huis Israël moet zeker weten
dat God Hem tot Heer en Messias heeft aangesteld,
deze Jezus, die u hebt gekruisigd.’
37         Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen
en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:
`Wat moeten wij doen, broeders?’
38         Petrus zei tegen hen:
`Bekeer u!
Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus
tot vergeving van uw zonden.
Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen.
39         De belofte geldt immers voor u en uw kinderen,
en voor allen ver weg,
die de Heer onze God erbij zal roepen.’
40         Met nog vele andere woorden getuigde hij,
en hij spoorde hen aan met de woorden:
`Laat u redden uit dit ontaarde geslacht!’
41         Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen;
en op die dag sloten zich
ongeveer drieduizend mensen aan.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petr., 1, 20b-25)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
20bGeduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden,
dát is het wat God behaagt
21 En het is ook uw roeping,
want Christus heeft voor u geleden
en u een voorbeeld nagelaten;
u moet in zijn voetstappen treden.
22         Hij heeft geen zonde gedaan
en in zijn mond is geen bedrog gevonden.
23         Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug.
Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen.
Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
24         In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen,
opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid.
Door zijn striemen bent u genezen.
25         Want u was verdwaald als schapen,
maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 10, 1-10)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
1
           Waarachtig, Ik verzeker u:
wie niet door de deur de hof van de schapen binnenkomt,
maar naar binnen klimt op een andere plaats,
kan alleen maar een dief zijn en een bandiet.
2           Wie wel door de deur binnenkomt,
is de herder van de schapen.
3           Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem.
Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam,
en hij brengt ze naar buiten.
4           En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht,
trekt hij voor hen uit,
en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.
5           Een vreemde echter zullen ze nooit volgen; integendeel,
ze gaan voor hem op de vlucht,
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.’
6           In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe,
maar ze begrepen niet wat Hij hun te zeggen had.
7              Jezus ging dus verder:
`Waarachtig, Ik verzeker u:
Ik ben de deur voor de schapen.
8           Al degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en bandieten,
naar hen hebben de schapen niet geluisterd.
9           Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden:
die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden.
10            Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten,
en om verloren te laten gaan;
Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
dat Woord aan het begin,
die leven geeft en leven doet.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de Goede Geest,
drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Ik geloof dat God van mij houdt
zoals ik ben en worden zal,
omdat ik het ben, uniek en enig,
eeuwig geborgen in zijn liefde.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
te leven naar Gods Woord
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

-Bidden wij voor mannen en vrouwen,
die naar de stem van de Heer willen luisteren
en zich totaal beschikbaar stellen voor het geluk van velen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze jongeren.
Dat zij mogen ontdekken dat Jezus zin kan geven aan hun leven
en dat het evangelie de moeite waard is
om er zich totaal voor in te zetten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die ontmoedigd zijn,
omdat de vruchten van hun zaaien en hun zwoegen uitblijven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die zich voorbereiden
op een speciale opdracht in de Kerk.
Dat God hen mag zegenen met de gaven van zijn Geest .
Laten wij bidden…

God, onze Vader,
leer ons luisteren naar de stem van de Herder
en doe ons de wereld ingaan
om Jezus’ Boodschap van vrede en gerechtigheid waar te maken.
Laat ons zo voor elkaar goede herders zijn, alle dagen van ons leven. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de Kerk, uw volk, uw kudde,
uw aanwezigheid in de wereld
die ons lief en dierbaar is,
maar ons ook zo veel zorgen geeft.
Leer ons hoe het moet om samen
verantwoordelijkheid te dragen,
om uw Kerk op aarde te zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor deze wereld,
zo vaak ten einde raad.
Voor mensen die wantrouwend zijn
of zorgbehoevend.
Geef hun herders, groot en klein,
mensen die voorgaan,
die wegen banen, die ruimte bieden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze jeugd
dat zij mag erkennen en geloven
dat Gij de deur zijt
die hun toegang geeft tot het volle leven.
Laten wij bidden…
naar Jan Engelen

Voorbeden 3

-Dat God in zijn Kerk herders zendt
naar het voorbeeld van de Goede Herder Jezus,
die in onbaatzuchtigheid slechts bekommerd zijn
om wat zoekenden werkelijk tot heil strekt.
Laten wij bidden…

-Dat onder ons het inzicht mag groeien
dat niet alleen officiële ambtsdragers
tot herderlijk werk zijn aangesteld,
maar dat wij allen ertoe geroepen zijn
mekaars hoeder te zijn.
Laten wij bidden…

-Dat zij die ronddolen als een verloren schaap,
niet verdwalen tot hopeloosheid,
maar gevonden worden door liefdevolle herders,
die perspectief op nieuw leven bieden.
Laten wij bidden…

-Dat herders hun leiding niet opdringen,
maar zich veeleer gedragen als begeleiders,
zodat mensen zich uitgenodigd voelen
en uiteindelijk hun vertrouwen schenken.
Laten wij bidden…
naar Ad Van Diemen

Voorbeden 4

-Bidden wij dat de deur van onze Kerk
mag openstaan voor jong en oud
voor schapen die met de Heer vertrouwd zijn
en voor hen die zoekende zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de leiders van onze Kerk en samenleving.
Dat zij mensen zijn
die hun taak trouw en verantwoordelijk uitoefenen
en niet voorbarig grenzen trekken.
Dat zij zich niet neerleggen bij regels en dwangmatigheden,
maar bouwen aan een Kerk en een samenleving
die tot de verbeelding spreken,
en de droom van Gods Rijk naderbij brengen.
Laten wij bidden…

-Wij bidden voor de mensen die ons dierbaar zijn.
Dat zij bij ons steeds een open oog en een luisterend oor vinden.
Dat onze huizen gastvrije oorden zijn
waar het goed toeven is.
Laten wij bidden…

God, onze Vader,
leer ons luisteren naar de stem van de Herder
en doe ons de wereld ingaan
om Jezus’ Boodschap
van vrede en gerechtigheid waar te maken.
Laat ons zo voor elkaar goede herders zijn,
alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
in dit teken van brood en wijn
gedenken wij uw Zoon:
tot stervens toe gaat Hij ons voor.
Geef dat wij zo op Hem gelijken dat Gij in ons
uw eigen Zoon herkent.
Dit vragen wij U door Jezus, onze Leidsman. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Herder en Hoeder van ons leven,
in deze gaven gedenken wij uw Zoon, de Goede Herder,
die voor ons zijn leven gaf.
Moge Hij voorgaan in deze eucharistie
en ons voeren naar de bronnen van het eeuwig leven.
Dit vragen wij U door Hem die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.


Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samenleven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

God,
zorg voor ons als een goede herder.
Voel aan wat we nodig hebben om ons niet verloren te voelen
en luister naar ons
wanneer wij tot U bidden naar Jezus’ voorbeeld:
Onze Vader, …

Goede God, zet ons op weg als herders
die zorgzaam omgaan met elkaar
en mekaar helpen in de uitbouw van uw Rijk.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt uw mensen geroepen om U na te volgen.
Moge uw rust en uw vrede wortel schieten in ons hart
zodat wij, op onze beurt, uw rust en vrede zouden uitstralen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij die vrede ook van harte toewensen aan elkaar.

Lam Gods

Communie

In talloze situaties wordt op ons een beroep gedaan.
De Heer zelf wil ons sterken met deze tekenen van brood en wijn.
Dit is waarlijk zijn Leven, ten volle.
Geven wij gehoor aan de stem van ons hart.
Geloven wij dat het de stem is van Hem
die ons uitnodigt om samen aan te zitten aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

God van mensen,
wij danken U voor de plaats
waar we ons thuis voelen,
beschermd tegen onheil,
veilig als schapen in een stal.
Wij bidden voor mensen
verdoofd, dood voor uw stem.
Hoor hun kermen.
En open uw deur,
voor allen die treuren,
voor allen die wanhopen.
Dat zij veiligheid vinden,
een plek om te rusten
als schapen in een stal.
Geef herders aan uw Kerk
om mensen te behoeden.
Mag ik zo’n kleine herder zijn.

Bezinning 2

Een open deur

Jezus presenteert zichzelf
als een deur die openstaat.
Hij schenkt ruimte aan God en mens.
Hij biedt bevrijding en geborgenheid.
Hij daagt uit tot onvoorwaardelijke liefde.
Zo roept Hij mensen op
om voor elkaar zo goed als God te zijn.

Zijn stem klinkt na tot in onze dagen.
Hij blijft uitnodigen.
Hij wordt hoorbaar en zichtbaar
in mensen die liefde uitstralen.
Mensen die opkomen voor recht en vrijheid
en die woorden van troost spreken:
zij geven gehoor aan die stem.
Zij openen deuren en geven
zicht op leven, op toekomst.

Ieder van ons wordt geroepen
om mens te zijn in de geest van Jezus.
Het is onze taak om deuren en ramen
naar elkaar open te zetten.
Wij mogen herders zijn voor elkaar:
mensen die zorg dragen voor de ander
en die uitdagen tot volgehouden liefde.
Dat is onze roeping op grond van ons doopsel:
de Kerk van Jezus opbouwen
tot een liefdesverbond tussen mensen onderling
en tussen mensen en God.
Wim Holterman ofsf

Bezinning 3

We zijn er ons soms
veel te weinig van bewust, Heer,
dat Jezus ook voor ons
zijn leven heeft gegeven,
en dat Hij als een goede herder
in jouw naam
zorg voor ons draagt.
Geef ons de durf
ons door Hem te laten leiden
en ons leven op Hem af te stemmen.
En misschien ontdekken wij dan
dat die weg van Jezus
ook onze weg is:
als goede herder
zorg dragen voor anderen
zonder aan onszelf te denken.
Erwin Roosen

Slotgebed 1

Gij die ons geroepen hebt om herders voor elkaar te zijn,
waak over ons hart.
Dat het standvastig is
in het volbrengen van alles wat geluk verschaft,
geborgenheid biedt en kilte verjaagt.
Doe ons leren van het leven,
elke dag,
en wijs worden aan de liefde en de pijn
en weten dat wij als mensen geboren zijn
om elkaar te dienen en beeld van U te zijn. Amen.

Slotgebed 2

God, onze Vader,
Gij zijt bij ons als een goede moeder voor haar kinderen
en als een herder voor zijn schapen.
Van harte bidden wij U
dat uw evangelie vele jonge mensen
op een bijzondere wijze zou raken.
Spreek tot hun hart en laat hen ervaren
hoe de vriendschap tussen U en mensen
en de vriendschap tussen mensen onderling,
de moeite waard zijn voor een totale levensinzet.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
4-ingen

Zending en zegen

De Heer roept ons, ieder op de plaats waar wij in het leven staan.
Hij roept ons op om andere mensen echt gelukkig te maken.
Moge Hij ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Lovendegem

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.