4e zondag door het jaar C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
4e zondag C 2013 (03 02 2013)


Begroeting

Moge we hier samenzijn rond de tafel van de Heer,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord

Ons leven is gebouwd op verwachtingen.
Vanuit onze menselijke beperktheid
zijn die soms overtrokken,
soms te veeleisend naar anderen en naar onszelf toe.
Ook aan God stellen we eisen
en als daaraan niet wordt voldaan
reageren we gefrustreerd, kwaad, verbitterd.
Daartegen biedt Jezus ons vandaag een remedie aan.
Zijn oplossing wil ons gelukkig maken.
Laten we samen naar Hem luisteren
en bidden
zodat we zijn uitdaging aandurven en aankunnen.

Vergevingsmoment

-Omdat wij vurigheid missen,
niet koud of heet, maar lauw zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we bang zijn,
niets durven riskeren,
ons niet echt helemaal geven voor anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we rekenen,
niet liefhebben,
spreken en voorhouden,
maar niet handelen.
Omdat wij vaak kleine mensen zijn,
die uw Woord, God,
wel aanhoren
en het belijden met onze mond,
maar niet met ons hart.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

God van de profeten,
omwille van Jezus die ons opwekt
Hem te volgen waarheen Hij ook gaan zal,
bidden wij U:
wees ons nabij in dit uur,
spreek tot ons van recht en leven.
Wijs ons wegen van dienstbaarheid
in eigen kring en wereldwijd.
Geef ons durf en volharding
opdat uw en onze idealen
werkelijkheid kunnen worden. Amen.

Openingsgebed 2

God,
Gij wekt geloof in onze harten,
wie we ook zijn.
Gij kent en Gij bemint uw mensen,
wat zij ook van U vinden.
Spreek dan uw Woord over ons uit,
kom uit uw hemel zonder grenzen,
kom wonen in ons midden
en leer ons wat liefde is.
In Jezus’ naam. Amen.

Openingsgebed 3

God,
Gij hebt Jezus aan onze wereld gegeven
als een wonder van menselijkheid en liefde.
Hij was de mens naar uw hart.
Hij ging al weldoende rond en sprak met gezag.
Zo heeft Hij ons de weg naar U gewezen,
zo is Hij uw evenbeeld geworden,
gestalte van uw mildheid en uw trouw.
Hij sprak uw Woord,
Hij maakte uw liefde tastbaar.
Maak ons ontvankelijk voor dat Woord,
voor die liefde tot het uiterste. Amen.


Lezingen
  
Drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde.
Maar de liefde is het voornaamste.
Die vergaat nooit, schrijft Paulus.
In het evangelie horen we dat Jezus in zijn vaderstad niet als profeet wordt aanvaard.
Luisteren we naar het Woord van de Heer.

Eerste lezing (Jer., 1, 4-5. 17-19)

Uit de profeet Jeremia

4           Het woord van de Heer kwam tot mij:
5           `Voordat Ik u in de moederschoot vormde,
koos Ik u uit;
voordat u geboren werd,
bestemde Ik u voor Mij;
als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.’
17 Omgord uw lendenen,
sta op en zeg hun alles wat Ik u opdraag.
Laat u door hen geen angst aanjagen;
anders jaag Ik u angst aan voor hen.
18 Ik maak vandaag een versterkte stad van u,
een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land:
de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers.
19 Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen.
Want Ik ben bij u om u te redden
– godsspraak van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor., 12, 31-13, 13)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

31 Streef naar de hoogste gaven!
Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg.
1           Al spreek ik de taal van mensen en engelen
als ik de liefde niet heb,
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
2           Al heb ik de gave van de profetie,
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten
– als ik de liefde niet heb, ben ik niets
Al deel ik al mijn bezit uit,
al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen
– als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.
4           De liefde is geduldig en vriendelijk;
de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet,
zij verbeeldt zich niets.
5           Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk,
zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan.
6           Zij verheugt zich niet over onrecht,
maar vindt vreugde in de waarheid.
7           Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verduurt zij.
8           De liefde vergaat nooit.
De gave van de profetie, ze zal verdwijnen;
het spreken in talen, het zal verstommen;
de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan.
9           Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.
10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind, dacht ik als een kind;
nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten.
12 Nu kijken wij nog in een spiegel,
we zien raadselachtige dingen,
maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik nog slechts ten dele,
maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.
13 Deze drie dingen blijven altijd bestaan:
geloof, hoop en liefde;
maar de liefde is het voornaamste.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lc., 4, 21-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

21         In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: `Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’
22         Ze betuigden Hem allemaal hun bijval
en verbaasden zich over de woorden van genade
die uit zijn mond vloeiden en zeiden:
`Dat is toch de zoon van Jozef?’
23         Hij zei tegen hen:
`U zult Mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden:
Dokter, genees jezelf!
Doe ook hier in je vaderstad wat,
naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd.’
24         Hij vervolgde:
`Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig.
25         Om u de waarheid te zeggen,
er waren veel weduwen in Israël ten dage van Elia,
toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef,
zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land.
26         Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd,
maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon.
27 En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa;
toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’
28         Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede;
29         ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit
en dreven Hem tot aan de rand van de berg
waarop hun stad was gebouwd,
om Hem in de afgrond te duwen.
30         Maar midden tussen hen door ging Hij door en vertrok.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in allen
die arm voor God staan
en zich niet sterk wanen zonder Hem.

Wij geloven in allen
die de zachte moed opbrengen
om zich aan een nieuwe orde toe te vertrouwen.

Wij geloven in allen
die voor gerechtigheid opkomen,
niet voor zichzelf maar voor anderen.

Wij geloven in allen
die vergiffenis schenken
en de mens beminnen,
zijn gebreken ten spijt.

Wij geloven in allen
die hun bedoelingen zuiver houden
en in hun inzet voor anderen niet zichzelf zoeken.

Wij geloven in allen
die trachten vrede te stichten
waar verdeeldheid of onenigheid woekert.

Wij geloven in allen
die om Christus vervolgd,
uitgelachen en belasterd worden.

Wij geloven dat zij allen geworteld staan
in Hen die wij noemen:
bron van levend water,
dat zij gesteund en gestuwd worden door zijn Geest
en geborgenheid mogen vinden
in de liefde van de Vader. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

-In duisternis verkeren wij, God,
onzeker over de weg die wij gaan.
Maak dat wij niet verblind geraken
wanneer Gij ons verlicht.
Maak dat wij niet verstomd geraken
wanneer Gij tot ons spreekt.
Laten wij bidden…

-Verdwaald zijn wij, God,
dolend in het land van uw belofte.
Maak dat wij er niet naast grijpen
wanneer Gij ons de hand reikt.
Maak dat wij onze harten openen
wanneer Gij ons tegemoet treedt.
Laten wij bidden…

-Ontheemd zijn wij, God,
vreemdelingen in onze eigen vaderstad.
Maak dat wij de weg vinden
wanneer Gij ons een thuis bouwt.
Maak dat wij het Woord verstaan
waarmee Gij ons naar huis roept.
Laten wij bidden…

Dat vragen wij U,
vandaag, en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Patrick Chantelion Counet


Voorbeden 2

God die liefde zijt, wij bidden U:

-Voor allen die niet meer geloven.
Dat de liefde in hun leven hen op uw spoor zet.
Dat ze gaan beseffen
dat die liefde een afstraling is van uw goedheid.
Laten wij bidden…

-Voor mensen die in hun leven geen liefde hebben ondervonden.
Dat zij U leren kennen
als de God van liefde die niemand vergeet,
die hen koestert als zijn meest geliefde kinderen.
Laten wij bidden…

-Voor alle niet-christenen.
Dat Jezus’ voorbeeld
hen ertoe brengt
U in menselijke liefde te herkennen.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf.
Dat wij in onze contacten met anderen
en op onze plaats in Kerk en samenleving,
bezield worden door de liefde van Jezus Christus.
Laten wij bidden…

God van liefde,
leer ons liefhebben zoals Jezus.
Dat vragen wij U door diezelfde Jezus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.
Gérard van Tillo

Gebed over de gaven 1

God van de profeten, God van Jezus,
met brood en wijn in onze handen
gaan wij uw nieuwe aarde tegemoet,
een wereld waar gerechtigheid heerst.
Als wij onszelf delen
zoals Gij Uzelf deelt aan ons,
dan staan wij samen sterk.
Neem ons aan in uw dienst,
maak ons tot mensen
die bereid zijn tot handelen
in de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
met dit brood en deze wijn
willen wij gestalte geven
aan onze verbondenheid met U.
Straks willen we ze met elkaar delen
zoals Jezus ons dat heeft gevraagd.
We willen ze ook verder uitdragen
en uw liefde zichtbaar en voelbaar maken in onze samenleving,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ervaren
danken wij U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, ‘zijn lieve Vader’ noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Mensen stonden verbaasd dat woorden,
zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, tot de onze maken.
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,….

Vredeswens

Vrede en alle goeds is je toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Brood breken en wijn ronddelen
is een profetisch gebaar van Gods aanwezigheid onder ons,
van God met ons, van God voor ons.
Zalig zijn wij die genodigd zijn
aan de maaltijd die de Heer voor ons bereid heeft.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Ik vroeg aan God om mijn trots weg te nemen.
God zei: “Neen. Het is niet aan Mij om die weg te nemen.
Het is aan jou om hem op te geven.”

Ik vroeg aan God om me geduld te geven.
God zei: “Neen. Ongeduld is het gevolg van bezorgdheid.
Geduld wordt beoefend. Het wordt verdiend.”

Ik vroeg aan God om me gelukkig te maken.
God zei: “Neen. Gelukkig worden is jouw levenstaak.
Ik wil je wel mijn zegen geven.”

Ik vroeg aan God om me voor ziektepijn te behoeden.
God zei: “Neen. Pijn geduldig verdragen doet groeien.
Dat kan je dichter bij Mij brengen.”

Ik vroeg aan God om me geestelijk te doen groeien.
God zei: “Neen. Groeien is iets dat uit jezelf moet komen.
Ik zal je wel snoeien zodat je beter vruchten draagt.”

Ik vroeg aan God om te helpen
Om zoveel van mensen te houden als Hij van mij houdt.
God zei: “Ah, eindelijk heb je het begrepen.”

Bezinning 2

Luister naar de vogels in de lucht.
  Ze zingen, ze juichen.
 
Luister naar de bloemen in je tuin.
  Ze spreiden geur en kleur.
 
Luister naar de wind in de takken van de bomen.
  Wild, enthousiast en geestdriftig.
 
Luister naar de ogen van elke mens.
  Ontdek er verwachting, verwachting om begrepen te worden.
 
Luister naar de vraag in je eigen ziel.
  Durf haar uitdaging aan.

Luister naar dat alles: de adem van het leven zelf.
  Je ontmoet er God.

Je zal gelukkig zijn.                                                                                                                


Slotgebed

Gij houdt U niet verborgen, God.
Herkenbaar in ons aller Broeder Jezus
deelt Gij van nabij ons mensenbestaan,
zijt Gij God-met-ons geworden.
Houd zijn Woord onder ons levend
opdat het door ons verstaan en gedaan wordt,
opdat het vruchtbaar wordt in de levens van velen,
opdat het bijdraagt tot vrede en vreugde
in de wereld van vandaag en morgen. Amen.
Jacques Verhees

Zending en zegen

Gods Woord is niet ver.
Maar ook de wereld
waarin Gods Woord moet gedaan
en vruchtbaar gemaakt worden,
is niet ver.
In huizen en straten waarin we wonen,
in ontmoetingen van mens tot mens
mag zichtbaar gemaakt worden
wat ons hier aan licht en liefde werd toevertrouwd.
Daartoe worden wij gezonden en gezegend,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.