4e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag C (31-01-09)


Begroeting

Mogen we hier samenzijn rond de tafel van de Heer, die voor ons wil zijn: Vader, Zoon en Geest. Amen..

Openingswoord

Profeten zijn lastige mensen
want ze leggen de vinger op de zwakke plek van onze geloofsbeleving.
Dat klinkt niet altijd even prettig.
Dat roept dikwijls weerstand op,
want mensen die zweren bij rust en orde,
die ervan overtuigd zijn dat zij de waarheid in pacht hebben,
verdragen dat niet goed.
En zo gebeurt het dat profeten de mond worden gesnoerd.

Maar God laat zich niet zo gemakkelijk de mond snoeren.
En dus zendt Hij, ondanks onze weigerachtigheid,
steeds nieuwe profeten
die ons andere, hoopvolle wegen wijzen,
die ons verstard geloof weer in beweging willen krijgen,
het soepel en creatief willen maken.

Dat was zo in het Oude Testament met de profeet Jeremia,
dat is ook zo op de dag van vandaag.
Ook in de tijd van Jezus was het niet anders.
Zijn boodschap maakte allen woedend in de synagoge van Nazareth.
Ze dreven Hem de stad uit om Hem in de afgrond te storten.
Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

Bidden wij, dat de profeten van vroeger en nu
ons de ogen openen voor het onheil
dat in onze dagen geschiedt
en waarvoor ook wij misschien verantwoordelijk zijn.


Openingswoord 2

Ons leven is gebouwd op verwachtingen.
Vanuit onze menselijke beperktheid
zijn ze soms overtrokken,
soms te veeleisend naar anderen en naar onszelf toe.
Ook aan God stellen we eisen
waaraan Hij niet altijd kan of wil voldoen.
We reageren gefrustreerd, kwaad, verbitterd.
Jezus biedt ons vandaag daartegen een remedie aan.
Zijn oplossing wil ons gelukkig maken.
Laten we samen naar Hem luisteren
en bidden
zodat we zijn uitdaging aandurven en aankunnen.

Vergevingsmoment 1

Steeds weer  lopen we tegen onze beperkingen op.
Vragen we om kracht, opdat we onze mogelijkheden gaan zien.

– Al spreek ik wel tien talen perfect,
als ik de taal van de liefde niet spreek,
als ik niet hou van mijn medemens,
en me niet belangeloos voor hem inzet,
ben ik een nul.
Heer, ontferm U over ons.

– Al ben ik een wetenschappelijk genie
en heb ik bergen waarheden achter de hand,
als ik niet geloof in mijn medemens,
hem niet vertrouw,
en me niet belangloos voor hem inzet,
ben ik een nul.
Christus, ontferm U over mij.

– Al deel ik mijn bezit uit aan de armen,
tot mijn laatste eurocent,
maar ik hou niet echt van de ander
en doe het vooral om mijn eigen zielenzaligheid af te kopen
dan is dat van nul en generlei waarde.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons vergeving schenken.
En moge het voorbeeld van Jezus
ons altijd opnieuw oriënteren naar het pad van de liefde. Amen.
naar Jos Devijver


Vergevingsmoment 2

Er is een stem die roept,
een medemens die op ons beroep doet…

We horen die roep wel,
maar hebben vaak onze excuses klaar
om hem te negeren.
Heer, ontferm U over ons.

We horen die roep wel,
maar dikwijls durven we onze nek niet uitsteken,
bang om de sympathie van vrienden en relaties kwijt te spelen.
Christus, ontferm U over ons.

We horen die roep wel,
maar willen hem niet horen
omdat dat appél niet past in onze vastgeroeste maatschappijvisie.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.


Openingsgebed 1

Jezus’ mateloze liefde
heeft Hem niet alleen
veel vrienden opgeleverd, God,
maar ze heeft Hem uiteindelijk
ook zijn leven gekost.
Toch zijn wij hier bijeen
in zijn naam,
omdat wij geloven
dat zijn liefde sterker was dan de dood
en Hij nu leeft bij U,
voor alle eeuwigheid. Amen.


Openingsgebed 2

Wij lopen vooruit op wat nog niet is.
Wij spelen in op uw toekomst,
wetende dat alles goed is wat Gij hebt gemaakt.
Langzaam en moeizaam,
in hoop en vrees,
werken wij de belofte uit,
bouwen wij aan een stad van vrede,
de nieuwe schepping
waar Gij ons licht zijt, alles in allen.
Geef ons de kracht daartoe. Amen.


Lezingen
Luisteren wij in de lezingen naar het woord van de Heer.

Eerste lezing (Jeremia 1,4-5.17-19)
Uit de profeet Jeremia

4        Het woord van de Heer kwam tot mij:
5        `Voordat Ik u in de moederschoot vormde,
koos Ik u uit;
voordat u geboren werd,
bestemde Ik u voor Mij;
als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.’
17 Omgord uw lendenen,
sta op en zeg hun alles wat Ik u opdraag.
Laat u door hen geen angst aanjagen;
anders jaag Ik u angst aan voor hen.
18 Ik maak vandaag een versterkte stad van u,
een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land:
de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers.
19 Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen.
Want Ik ben bij u om u te redden
– godsspraak van de Heer.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (1 Korintiërs 12,31-13,13)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

31 Streef naar de hoogste gaven!
Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg.
1        Al spreek ik de taal van mensen en engelen
als ik de liefde niet heb,
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
2        Al heb ik de gave van de profetie,
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten
– als ik de liefde niet heb, ben ik niets
Al deel ik al mijn bezit uit,
al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen
– als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.
4        De liefde is geduldig en vriendelijk;
de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet,
zij verbeeldt zich niets.
5        Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk,
zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan.
6        Zij verheugt zich niet over onrecht,
maar vindt vreugde in de waarheid.
7        Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verduurt zij.
8        De liefde vergaat nooit.
De gave van de profetie, ze zal verdwijnen;
het spreken in talen, het zal verstommen;
de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan.
9        Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.
10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind, dacht ik als een kind;
nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten.
12 Nu kijken wij nog in een spiegel,
we zien raadselachtige dingen,
maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik nog slechts ten dele,
maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.
13 Deze drie dingen blijven altijd bestaan:
geloof, hoop en liefde;
maar de liefde is het voornaamste.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 4,21-30)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

21       In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken: `Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’
22       Ze betuigden Hem allemaal hun bijval
en verbaasden zich over de woorden van genade
die uit zijn mond vloeiden en zeiden:
`Dat is toch de zoon van Jozef?’
23       Hij zei tegen hen:
`U zult Mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden:
Dokter, genees jezelf!
Doe ook hier in je vaderstad wat,
naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd.’
24       Hij vervolgde:
`Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig.
25       Om u de waarheid te zeggen,
er waren veel weduwen in Israël ten dage van Elia,
toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef,
zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land.
26       Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd,
maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon.
27 En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa;
toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’
28       Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede;
29       ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit
en dreven Hem tot aan de rand van de berg
waarop hun stad was gebouwd,
om Hem in de afgrond te duwen.
30       Maar midden tussen hen door ging Hij door en vertrok.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.


Voorbeden 1

God, wij bidden U…

… om mensen
die ons wakker schudden,
die de vinger leggen op de zere wonde.

… om mensen
die durven opkomen voor wat goed is
en wat kwaad is bij naam durven noemen.

… om mensen
die luisteren naar de profeten van onze tijd,
die zelf een beetje profeet zijn in eigen omgeving.

God wij bidden U
dat wij zulke mensen mogen zijn.


Voorbeden 2

– Voor onze wereld
waar zo vaak de grote mond regeert,
het geweld wordt verheerlijkt
en de kleine, de weerloze de dupe is.
Dat we leren echt medemens te zijn
en leren haat met liefde te verdrijven.
Laten wij bidden…

– Voor onze Kerken
waar angst om zelfbehoud het denken en doen zo vaak bepaalt,
waar men zweert bij het oude
omdat men de nieuwe vragen van deze tijd
niet tot zich durft toelaten.
Dat we leren te vertrouwen
op de werkzame nabijheid van de Geest,
dat wij warmte en nabijheid bieden
en in beweging komen.
Laten wij bidden…

– Voor onze samenleving
waar zo vaak het eigen gelijk wordt verkondigd
en enkel het eigen geluk wordt nagestreefd.
Dat we mogen leren ontvankelijk te zijn
voor elkaars
en vooral voor Gods woord
dat teken van liefde is.
Laten wij bidden…

– Voor alle mensen,
aan elkaars zorgen toevertrouwd,
aan elkaars falen overgeleverd.
Dat we mogen leren ruimte te geven voor ieders eigenheid
en geduld te hebben in de omgang met elkaar.
Laten wij bidden…

Gij, God, die liefde zijt,
diep als de zee,
flitsend als de bliksem,
sterker dan de dood,
laat geen mensenkind verloren gaan.
Omarm uw mensen.
Dan weten wij ons bij U geborgen. Amen.

Gebed over de gaven 1

Gij Vader,
Gij zijt de God ons gegeven,
de beker die voor ons ingeschonken staat,
het brood voor ons gebroken.
Kom in ons midden met uw kracht tot liefde,
deel U uit aan ons, kleine mensen.
Dan zullen wij open bloeien voor U en voor elkaar. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
met dit brood en deze wijn
willen wij gestalte geven
aan onze verbondenheid met U.
Straks willen we ze met elkaar delen
zoals Jezus ons dat gevraagd heeft.
We willen ze ook verder uitdragen
en uw liefde zichtbaar en voelbaar maken in onze samenleving,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ervaren
danken wij U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Mensen stonden verbaasd dat woorden,
zo vol genade uit zijn mond vloeiden.
Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, tot de onze maken:
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias uw Zoon,
Want van u is het koninkrijk,….


Vredewens

God,
steeds weer roept Gij ons op
om mensen van vrede te worden.
In een wereld vol oorlog,
in een samenleving van ‘elk voor zich’
is dit vragen om profeet te zijn.
We willen daarmee een bescheiden begin maken
en U vragen:
wijs Gij ons de weg naar vrede,
help ons, stap voor stap uw vrede te stichten.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Brood breken en wijn ronddelen
is een profetisch gebaar van Gods aanwezigheid onder ons,
van God met ons, van God voor ons.
Zalig zijn wij die genodigd zijn
aan de maaltijd die de Heer voor ons bereid heeft:
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Geen profeet in eigen land.

Hoe dikwijls heb ik mij,
in mijn ongeloof,
afgewend van een vriend
die mij de waarheid spiegelde?
Hoe dikwijls heb ik mensen
opgesloten
in hun etiket van afkomst, beroep, maatschappelijke status
om hun boodschap niet te moeten aanhoren?
Hoe dikwijls heb ik mij
geërgerd aan mensen die durven ingaan,
dwars tegen de stroom van de  goegemeente in,
om recht recht te doen
en waarheid zijn plaats te geven?

Leer me nederig worden, Heer.
Leer me echt luisteren
en helder zien waar het echt op aankomt.
Geef me moed,
maak me moedig
om de rechtmatige
en rechtschapen weg te gaan,
desnoods dwars tegen de stroom in.
naar Ida Guetens

Bezinning 2

Zijn wonderen geschieden elders,
zijn visioenen vinden aandacht
bij de heidenen.

Zijn eigen volk
schenkt geen geloof
aan wat Hij zegt en doet.

Zij degraderen Hem
tot het formaat
dat bij hen geldig is.

Hij mag hun oude wereldje
een beetje repareren.
Zij dulden niet
dat Hij de schone schijn ontmaskert
en voor een nieuwe wereld pleit.

Timmerman mag hij zijn,
geen profeet.
Peer Verhoeven

Slotgebed

Soms volgen we Jezus
wellicht meer voor onszelf
dan voor Hem, God.
Maar op één of andere manier
heeft Hij ons geraakt.
Geef ons daarom een nieuw hart,
dat écht durft te luisteren
naar wat Hij ons te vertellen heeft.
Laat ons ervaren dat uw liefde
ons intens gelukkig kan maken,
elke dag een beetje meer. Amen.

Zending en zegen

Moge Gods woord in ons
het profetisch vuur doen oplaaien tot
een aanstekelijk vuur van liefde
dat het hart van medemensen verwarmt.
Daartoe zegene Hij ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.