4e zondag door het jaar C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag C-jaar (28 01 2007)


Begroeting

Genade en vrede van God onze Heer.
Moge de kracht van zijn Geest ons nabij zijn
in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Openingswoord

Profeten worden niet altijd begrepen.
Hun woorden worden wel verstaan
maar niet hun boodschap,
omdat men die doorgaans liever niet hoort.
Ongemakkelijke rustverstoorders zijn het
die ons slapend geloof willen wakker schudden,
ons tot creatieve stappen willen bewegen.
En daarom krijgen ze tegenwind.
Dat was zo in het Oude Testament,
dat was zo ten tijde van Jezus,
en ook nu.
Omdat ons verstard geloof
ons vaak belet
om, in deze tijd,
hoopvolle profetische tekenen te herkennen,
bidden we om vergeving.

Vergevingsmoment

Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God,
zoekt Gij ons telkens weer op,
opdat ook wij U zouden zoeken
en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen,
opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen zouden geven.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, bij wie liefde
het eerste en laatste woord is,
geef dat wij woorden van vergeving vinden
die anderen en onszelf toegankelijk maken
voor U en voor elkaar,
in de vrede van Jezus, uw zoon en onze Heer.
Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader.
Amen.

Openingsgebed 1

God van de profeten
omwille van Jezus die ons opwekt
Hem te volgen waarheen Hij ook gaan zal,
bidden wij U:
Wees ons nabij in dit uur,
spreek tot ons van recht en leven;
wijs ons wegen van dienstbaarheid
in eigen kring en wereldwijd;
geef ons durf en volharding
opdat uw en onze idealen
werkelijkheid kunnen worden. Amen.

Openingsgebed 2

Vandaag nodig ik je uit – zegt God,
om naar het voorbeeld van Jezus
ook zelf profeet te zijn
en mijn liefde voelbaar te maken
voor mensen om je heen,
vooral voor armen en kleinen.
Het zal je geen succes opleveren.
Het kan zelfs zijn dat mensen je scheef zullen bekijken
en dat ze veel moeite zullen hebben met jouw manier van leven.
Maar weet dan
dat Jezus dat ook heeft meegemaakt
en dat zijn mateloze liefde Hem zelfs het leven heeft gekost.
Als je christen wilt zijn,
kies je zeker niet voor de gemakkelijkste weg,
maar het zal je wel gelukkig maken. Amen.
Erwin Roosen

Lezingen
Luisteren wij in de lezingen naar het woord van de Heer.

Eerste lezing (Jeremia.1,4-5. 17-19)
Uit de profeet Jeremia.

4           Het woord van de Heer kwam tot mij:
5           `Voordat Ik u in de moederschoot vormde,
koos Ik u uit;
voordat u geboren werd,
bestemde Ik u voor Mij;
als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.’
17 Omgord uw lendenen,
sta op en zeg hun alles wat Ik u opdraag.
Laat u door hen geen angst aanjagen;
anders jaag Ik u angst aan voor hen.
18 Ik maak vandaag een versterkte stad van u,
een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land:
de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers.
19 Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen.
Want Ik ben bij u om u te redden
– godsspraak van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 12,31-13,13)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters,

31 Streef naar de hoogste gaven!
Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg.
1           Al spreek ik de taal van mensen en engelen
als ik de liefde niet heb,
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
2           Al heb ik de gave van de profetie,
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten
– als ik de liefde niet heb, ben ik niets
Al deel ik al mijn bezit uit,
al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen
– als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.
4           De liefde is geduldig en vriendelijk;
de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet,
zij verbeeldt zich niets.
5           Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk,
zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan.
6           Zij verheugt zich niet over onrecht,
maar vindt vreugde in de waarheid.
7           Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verduurt zij.
8           De liefde vergaat nooit.
De gave van de profetie, ze zal verdwijnen;
het spreken in talen, het zal verstommen;
de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan.
9           Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.
10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind, dacht ik als een kind;
nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten.
12 Nu kijken wij nog in een spiegel,
we zien raadselachtige dingen,
maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik nog slechts ten dele,
maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.
13 Deze drie dingen blijven altijd bestaan:
geloof, hoop en liefde;
maar de liefde is het voornaamste.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 4,21-30)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

21          In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken:
`Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’
22          Ze betuigden Hem allemaal hun bijval
en verbaasden zich over de woorden van genade
die uit zijn mond vloeiden en zeiden:
`Dat is toch de zoon van Jozef?’
23          Hij zei tegen hen:
`U zult Mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden:
Dokter, genees jezelf!
Doe ook hier in je vaderstad wat,
naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd.’
24          Hij vervolgde:
`Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig.
25          Om u de waarheid te zeggen,
er waren veel weduwen in Israël ten dage van Elia,
toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef,
zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land.
26          Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd,
maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon.
27 En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa;
toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’
28          Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede;
29          ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit
en dreven Hem tot aan de rand van de berg
waarop hun stad was gebouwd,
om Hem in de afgrond te duwen.
30          Maar midden tussen hen door ging Hij door en vertrok.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die mens
die wij kennen als zoon van mensen
en zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.


Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

– Bidden we voor de lustelozen,
voor allen die zijn vastgeroest,
voor hen die krampachtig vasthouden aan het eigen gelijk.
Geef hen de heilige onrust, Heer, die mensen in beweging brengt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap hier,
Heer, ontsteek in ons het vuur van uw liefde
dat al wat deze wereld onbewoonbaar maakt, wegbrandt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij mensen mogen worden
die in woord en daad getuigen van uw menslievendheid.
Geef ons de moed, Heer,
om te spreken wanneer wij geconfronteerd worden
met leugen, roddel en onwaarachtigheid.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God van de profeten, God van Jezus,
met brood en wijn in onze handen
gaan wij uw nieuwe aarde tegemoet,
een wereld waar gerechtigheid heerst.
Als wij onszelf delen
zoals U zich deelt aan ons,
dan staan wij samen sterk.
Neem ons aan in uw dienst,
maak ons tot mensen
die bereid zijn tot handelen
in de geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Heer onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minsten van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,…


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:

“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Mensen stonden verbaasd dat woorden,
zo vol genade uit zijn mond vloeiden.
Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, tot de onze maken:

Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias uw Zoon,
Want van u is het koninkrijk,….

Vredeswens

Vrede en alle goeds is je toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Brood breken en wijn ronddelen
is een profetisch gebaar van Gods aanwezigheid onder ons,
van God met ons, van God voor ons.
Zalig zijn wij die genodigd zijn
aan de maaltijd die de Heer voor ons bereid heeft:
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Zoals de nieuwe bloesem van de lente
nog in de winterknop verborgen zit…
zo sluimert God in onze dagen.
Zijn liefde is de dageraad
lang voor de dag begint.

Zei Jezus tot de eerste vrienden:
“Laat je netten los
en laat je bootje achter op het water.
Geloof dat God al bezig is.
Hij komt, geruisloos als de lente.
Hij breekt de winterknoppen
van je leven open.
En doet de koude ijslaag
van het kwaad ontdooien.
En waar je hart nog bedroefd was
breekt nu de blijdschap open.”

“Laat je netten los…
Blijf niet verstrikt in alledaagse dingen.
Laat God,
in al zijn heerlijkheid,
de felle lente zijn
die in jouw korte leven
een grote liefde doet ontspringen.”
Manu Verhulst

Bezinning 2

Ik zie God al een tekening
maken voor de mensen…
Zoals een kleinkind doet voor zijn zieke opa.
Wat erop staat, is niet af.
Het komt er ook niet op aan.
Maar dat die tekening boven het bed mag hangen…
Daar komt het op aan.
Zo zijn opa en kleinkind altijd een beetje samen.
De tekening die God voor de mensen heeft gemaakt
is Jezus:
een ruwe schets van een mensenzoon
maar met heel veel liefde
op onze aarde neergezet.

De mensen hebben die tekening van God
verfrommeld en weggesmeten.
Zij wisten niet wat zij deden.

Naderhand hebben velen
die verfrommelde tekening
toch boven hun bed gehangen.
Op die manier blijft God
nu bij de mensen.
Ondanks alles.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

God van de profeten, God van Jezus,
gesproken hebt Gij in dit uur,
gegeven hebt Gij, hier aan tafel,
uw visioen van recht en vrede.
Moge uw woord wonderen doen door onze handen.
Moge uw wijsheid groeien in onze daden,
vandaag, en elke dag van de week,
telkens weer opnieuw,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed 2

Vandaag ervaren armen
dat er mensen om hen bekommerd zijn,
ervaren mensen die uitgestoten werden
dat ze welkom zijn,
ervaren mensen die het niet meer zien zitten
een straaltje licht in hun omgang met anderen,
ervaren verdrukten
dat bevrijding mogelijk is,
daar waar mensen er willen zijn voor anderen
zoals Jezus zelf het was.
God,
help ons die weg te gaan
en ons, in de mate van het mogelijke,
het onze bij te dragen om uw Rijk in vervulling te laten gaan,
vandaag en telkens weer
tot in uw eeuwigheid. Amen.
naar Jos Devijver.

Zegen

Moge Gods woord in ons
het profetisch vuur doen oplaaien tot
een aanstekelijk vuur van liefde
dat het hart van medemensen verwarmt.
Daartoe zegene Hij ons: Vader,...(+)

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.