4e zondag door het jaar B 2015

01 02 2015

Begroeting

Welkom in dit huis,
waarin we biddend komen luisteren naar het Woord van de Heer
die zichzelf aan ons aanbiedt als
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag horen wij dat Jezus naar de synagoge gaat,
zoals zovelen in zijn tijd.
Hij neemt er het woord en onderricht er.
De mensen luisteren geboeid naar Hem.
Ook wij zijn naar hier gekomen
om naar Jezus’ Woord te luisteren     .
Zodoende groeien wij naar elkaar toe
en worden we meer gemeenschap
met God en met elkaar.

Openingswoord 2

De wereld heeft profeten nodig,
mensen die durven zeggen wat ze te zeggen hebben,
die de werkelijkheid kritisch bekijken
en aanklagen wat daarin verkeerd loopt.
Daarover gaat het in de lezingen van vandaag.
Elke periode van de geschiedenis kent haar profeten.
Zij roeien tegen de stroom van de tijd in
en wijzen de zere plekken aan
in de samenleving en in de Kerk.
Jezus was zo’n profeet.
Hij sprak als een man met gezag.
Bij Hem was er geen kloof tussen ‘zeggen’ en ‘doen’.
Verbaasd luisterde men naar Hem.

Ook wij willen zijn gezag erkennen
en luisteren naar zijn Woord,
wetend dat ons ‘zeggen’ en ‘doen’
niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn.
naar Heeswijk

Vergevingsmoment 1

-God, vaak zijn we bang om te luisteren naar de profeten
die ook vandaag de Kerk blijven toespreken.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, omdat wij te vaak slechts met één oor luisteren naar uw Boodschap
en ons niet echt erdoor laten bezielen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
onze woorden en onze daden zijn dikwijls egocentrisch,
terwijl Gij ons toch voorhoudt rekening te houden met onze naaste
en onze handen uit te steken naar de minsten.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Vergevingsmoment 2

Maken we het even stil in onszelf
en denken we na over wat er fout loopt in ons leven.

-Omdat we soms bezeten zijn door ons werk of onze hobby
en te weinig tijd maken voor anderen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat, wij ons bij tegenslagen bedreigd voelen
en ons vertrouwen in U verliezen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we materiële belangen soms te belangrijk vinden
en ons gebed tot U verwaarlozen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wij vragen U dat de Geest van Jezus
ons leven mag doordringen.
Dat we zijn Woorden omzetten in daden
en meer aandacht schenken aan onze naaste. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

God,
we zijn hier samen omdat we ons geroepen voelen
om de weg van Jezus te volgen.
Jezus komt ons tegemoet in de verhalen van het evangelie.
Ook wij krijgen de kans Hem te volgen
in de tijd en de ruimte die ons eigen zijn.
Moge wij leven in verbondenheid met U en met elkaar.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Lezingen

Openen wij ons hart
voor de rijkdom van Gods Woord in de Schriften.

Eerste lezing (Deut. 18, 15-20)

Uit het boek Deuteronomium

15         Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God
een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren.
16            U hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van samenkomst,
aan de Heer uw God gevraagd.
Toen hebt u gezegd:
`Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen,
en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik.”
17         De Heer heeft mij toen gezegd: `Zij hebben gelijk.
18         Ik zal uit hun eigen broeders een profeet laten opstaan zoals u.
Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen
en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag.
19 En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik rekenschap vragen.
20 Is er een profeet die zegt in mijn naam te spreken
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,
of die spreekt in de naam van andere goden,
dan moet hij sterven, die profeet.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 7, 32-35)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
32         Ik zou willen dat u zonder zorgen was.
Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer
en wil de Heer behagen.
33         Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen;
34         zijn aandacht is verdeeld.
Een ongetrouwde vrouw en een ongetrouwd meisje
dragen zorg voor de zaak van de Heer;
zij willen heilig zijn naar lichaam en geest.
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen
en wil haar man behagen.
35         Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil,
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;
het gaat mij alleen om de eerbaarheid
en een onverdeelde toewijding aan de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 21-28)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

21         In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm.
De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge
en gaf er onderricht.
22         De mensen waren geestdriftig over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag,
en niet als de schriftgeleerden.
23         En meteen begon er in hun synagoge iemand
die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:
24         `Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth?
Bent U gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!’
25         Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.’
26         En de onreine geest schudde hem door elkaar
en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.
27         Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:
`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!
Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen,
en ze luisteren naar Hem.’
28         Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om, samen, ons geloof uit te spreken
in God en in onze verbondenheid met álle mensen.

Ik geloof in God die liefde is
en die de wereld aan álle mensen heeft geschonken.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om te genezen
en om ons te verlossen
van elke vorm van onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God
die aan het werk is
in alle mensen op zoek naar de waarheid.

Ik geloof in de geloofsgemeenschap
die geroepen is om álle mensen te dienen.

Ik geloof in de belofte van God,
die gezegd heeft
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede
zou uitbouwen voor alle mensen.

Ik geloof niet dat de dood het einde is van alles,
dat God een verminkte wereld heeft gewild.

Maar ik durf te geloven
in de kracht waarmee God de wereld omvormt en vernieuwt,
en zo zijn belofte volbrengt
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar rechtvaardigheid en vrede bloeien.
                                                                       naar: Wereldbrief

Voorbeden 1

Tot God die om mensen geeft, bidden wij:

-Voor onszelf en voor de mensen om ons heen,
soms zo gevangen
in vooroordelen en in angst,
in wat ons klein en ondermaats houdt.
Laat ons verlangen daarvan bevrijd te zijn
het toch niet begeven.
Laten wij bidden…

-Voor allen onder ons
die gebukt gaan onder pijn, verdriet of gemis.
Voor hen voor wie het leven ondraaglijk wordt
door ziekte of een ongewisse toekomst.
Dat zij boven pijn, gemis of verdriet mogen uitstijgen.
Laten wij bidden…

-Voor allen die zich inzetten voor bevrijding,
liefde en gerechtigheid.
Dat zij in ons midden overeind blijven
en dat het ons nooit aan zulke mensen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

God,
kom dichterbij, dring tot ons door,
bevrijd ons en beziel ons.
Dat ook wij uw wil doen geschieden,
omwille van Jezus,
Beeld en Gelijkenis van uw menslievendheid en trouw,
en een van ons, onze Broeder, voor altijd. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger,  Gooi&Sticht.

Voorbeden 2

-Bidden we dat we steeds met open oren mogen luisteren
naar de bevrijdende Boodschap van het evangelie
en dat we altijd bereid blijven
ons daadwerkelijk bij de hand te laten nemen door Hem
die ons in het evangelie toespreekt.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat de ons omringende, zo vertrouwde wereld
ons nooit zozeer in de ban houdt
dat de oproep vanuit het evangelie volledig
aan ons voorbijgaat.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we ons doen en laten tegenover anderen
altijd zouden kunnen blijven verantwoorden
met ter zake doende argumenten,
zodat zelfs de meest subtiele vormen van geweld
nooit de plaats gaan innemen van redelijk overleg.
Laten wij bidden…
naar John Kuhlmann o.p.

Gebed over de gaven 1

Zolang nog één mens op aarde honger heeft naar brood,
naar vriendschap, naar gerechtigheid of vrede,
zolang nog één mens vergeten is, uitgestoten of eenzaam,
zolang nog één mens slachtoffer is van een ander mens
of van maatschappelijke structuren,
zolang is Gods Rijk nog niet gekomen.
In dit brood en deze wijn reikt Gij ons toekomst aan, God.
Zegen daarom deze gaven
en maak ons in uw gebaar van breken en delen
tot nieuwe mensen. Amen.
naar Levensecht

Gebed over de gaven 2

In navolging van Jezus van Nazareth
nemen wij brood en beker in onze handen.
God van mensen,
zie en zegen dit gebaar,
zie en zegen onze goede wil om met elkaar te delen.
Kom met uw heilige Geest in ons midden,
en maak ons tot mensen naar uw hart,
naar het voorbeeld van Jezus,
die zichzelf aan ons gaf ten dode toe. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
niet blind zijn voor de mens naast ons,
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Meer dan wij het kunnen zeggen, God,
zijt Gij voor ons een Vader.
En dus spreken wij U toe
met de woorden van uw geliefde Zoon:
Onze Vader,…

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw welbeminde Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

God van alle mensen,
we trekken cirkels rond onszelf
en zeggen:
‘dit ben ik’; ‘dit is van mij’.
En onze handen zijn tot slaan gereed
als wordt geraakt aan wat wij ons hebben toegeëigend.
Vergeef ons, kleine geweldenaars,
maak ons vredelievend en mild.
Dan worden wij één en onverdeeld.
Die door God geschonken vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen.
Heer, leer ons doen wat Gij hebt voorgedaan:
leer ons ons leven te breken als brood,
het elkaar aan te reiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Goed nieuws moet je niet alleen horen
je moet het aan de lijve ondervinden.
Goed nieuws zijn mensen
die aan elkaar
goede ervaringen geven.
De ervaring er te mogen zijn,
en op elk moment toekomst te hebben.
De ervaring dat iemand je graag ziet,
hoe klein en kwetsbaar je ook bent.
De ervaring opnieuw mee te tellen
en een nieuwe kans te krijgen.
Goed nieuws is een goddelijke ervaring
die gebeurt als mensen ze elkaar
in Gods naam geven.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Een nieuwe leer met gezag

De eerste woorden van Jezus in de synagoge
moeten grote indruk hebben gemaakt.
Het evangelie vermeldt niet wát Hij zei.
Maar de reactie van de aanwezigen is duidelijk:
een nieuwe leer met gezag.
Blijkbaar zijn zijn woorden ingeslagen.
Ze hebben de mensen geraakt.
Door Hem waren ze niet langer overgeleverd
aan de zware druk van mensenwetten.
Jezus plaatste mensen weer
in de bevrijdende ruimte van God.
Ze hoeven zich niet bekneld te voelen
door welke dwingelandij dan ook.
Heel zijn optreden is hiervan een getuigenis.

De woorden die in ons midden klinken
staan telkens weer onder de kritiek
van zijn leven.
Het gaat niet om óns gezag maar om het Zijne.
Niet ónze woorden zijn belangrijk,
wel of zíjn Boodschap doorklinkt.
Of wij gehoor geven aan zijn leer
kunnen we afmeten aan onze bevrijdende liefde.
Geloven in de man van Nazareth
is alle dwingelandij en machtswellust
het zwijgen opleggen.
Aan onze daden wordt zichtbaar
wat we geloven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Je christen-zijn
moet je altijd waar maken in woord én daad – zegt God –
zoals Jezus deed.
Op bepaalde momenten zal van je gevraagd worden
dat je over Mij vertelt en dat je van je geloof in Mij getuigenis aflegt.
Op andere momenten zal men van je verwachten
dat je geloof concreet wordt
in trouwe dienstbaarheid en in een blijvende zorg voor rechtvaardigheid.
Zeggen en doen wat je zegt,
zal voor anderen én voor jezelf
een bron van vreugde zijn. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

In onze wereld van ieder voor zich
hoorden wij vandaag uw stem, God,
proefden wij iets van een betere wereld,
zagen wij een glimp van de mens
zoals Gij hem hebt gedroomd.
Hou die droom van bevrijding voor iedereen
in ons levendig,
spreek ons aan,
wees ons nabij met uw genade.
Doe ons opstaan en leven
uit kracht van Jezus, uw Zoon. Amen.

Zending en zegen

Zoals Jezus
had men in de synagoge van Kafarnaüm
nog nooit iemand horen spreken.
In Hem mochten zij iets van God ervaren.
Misschien hebben we in deze viering ook zo iets mogen beleven
en zal dat te merken zijn
aan ons ‘zeggen’ en ‘doen’ in de dagen die komen.
Op Gods zegen en nabijheid kunnen we alvast rekenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.