4e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag B (29/01/2012)

Begroeting

Welkom,
wij allen, geworteld in de aarde en met dromen die tot in de hemel reiken.
Welkom om die dromen te delen,
om Woorden te horen en te doen.
Welkom om stem te geven aan God die in ons midden vertoeft
als + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord

In het evangelie van vandaag horen we
hoe Jezus als leraar in de synagoge van Kafarnaüm optrad
en wel met zo’n gezag
dat de mensen verbaasd waren
en zelfs onreine geesten Hem gehoorzaamden.

Waar Jezus spreekt, gebeurt bevrijding.
Als christenen, volgelingen van Jezus,
zou ook ons spreken en handelen
mensen moeten bemoedigen, bevrijden, opbeuren.
Maar onze woorden en daden begunstigen eerder onszelf
dan de anderen.
Vragen wij daarom om vergeving.
vrij naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

– Heer, onze God, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
omdat wij soms aan de demonische trekjes in onszelf vrij spel geven.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
omdat wij af en toe het kwade in elkaar opwekken.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, onze God, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
omdat wij soms alleen in onze woorden goed lijken en niet in onze daden.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God, kom ons tegemoet met uw ontferming
en neem ons op in uw liefde die geen grenzen kent. Amen.

Vergevingsmoment 2

– God, omdat wij angst hebben voor de profeten
die de Kerk ook vandaag blijven toespreken,
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, omdat wij te vaak slechts met één oor luisteren naar uw Boodschap
en ons niet echt erdoor laten bezielen,
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
onze woorden en onze daden zijn dikwijls egocentrisch,
terwijl Gij ons toch voorhoudt rekening te houden met onze naaste
en onze handen uit te steken voor de minsten.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

God,
hier in stilte verzameld
bidden wij U,
dat wij uw stem van ver en van dichtbij mogen horen en verstaan.
Geef dat uw bevrijdend Woord
ons hart raakt
en heel ons doen en laten richting en inhoud geeft.
Doe ons opstaan en herleven
uit de kracht van Jezus,
uw mensgeworden en krachtdadig Woord
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Openen wij ons hart
voor de rijkdom van Gods Woord in de Schriften.

Eerste lezing (Deuteronomium18,15-20)

Uit het boek Deuteronomium

15       Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God
een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren.
16         U hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van samenkomst,
aan de Heer uw God gevraagd.
Toen hebt u gezegd:
`Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen,
en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik.”
17       De Heer heeft mij toen gezegd: `Zij hebben gelijk.
18       Ik zal uit hun eigen broeders een profeet laten opstaan zoals u.
Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen
en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag.
19 En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik rekenschap vragen.
20 Is er een profeet die zegt in mijn naam te spreken
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,
of die spreekt in de naam van andere goden,
dan moet hij sterven, die profeet.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 7,32-35)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
32       Ik zou willen dat u zonder zorgen was.
Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer
en wil de Heer behagen.
33       Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen;
34       zijn aandacht is verdeeld.
Een ongetrouwde vrouw en een ongetrouwd meisje
dragen zorg voor de zaak van de Heer;
zij willen heilig zijn naar lichaam en geest.
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen
en wil haar man behagen.
35       Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil,
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;
het gaat mij alleen om de eerbaarheid
en een onverdeelde toewijding aan de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 1,21-28)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

21       In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm.
De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge
en gaf er onderricht.
22       De mensen waren geestdriftig over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag,
en niet als de schriftgeleerden.
23       En meteen begon er in hun synagoge iemand
die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:
24       `Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth?
Bent U gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!’
25       Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.’
26       En de onreine geest schudde hem door elkaar
en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.
27       Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:
`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!
Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen,
en ze luisteren naar Hem.’
28       Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God
en in de weg zoals Jezus ons heeft  voorgeleefd.

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem,
God-met-ons
gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als tochtgenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap zijn,
in zijn spreken over Gods verbond met ons.

Wij vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst de vragen en beden
van onze geloofsgemeenschap op het altaar van de Heer
en bieden wij God ook onze persoonlijke gebedsintenties aan.

– Bidden we voor allen die leiding geven in de Kerk
en hun gezag ontlenen aan hun zending namens God.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen
die door hun manier van zijn en leven
van nature gezag uitstralen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mannen en vrouwen
die door hun spreken en handelen
anderen sterken
en hun hoop en bevrijding aanreiken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen
die op eigen gezag
hun macht misbruiken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf.
Dat we onze oren openen
voor het woord van profeten in ons midden
die het lef hebben
de boze geesten in deze tijd tegen te spreken.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

– Bidden wij voor hen die gezien worden:
populair,
befaamd om hun woord, hun prestaties.
Dat zij aandacht hebben voor wie klein en kansarm is.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor hen die ongezien en ongeacht goed doen,
die anderen opzoeken en hun kracht geven.
Dat zij bemoedigd mogen worden
en mensen naast hen weten.
Laten we bidden…

– Bidden wij voor de mensen in ons midden
die kregen af te rekenen met ziekte, ongeluk of welke beproeving ook.
Voor hen die angstig zijn of wanhopig.
Bidden we voor hen die uit onze samenleving werden weggenomen:
gevangenen, mensen in psychiatrische instellingen.
Laten we bidden…

– Bidden wij voor hen die bezeten zijn door macht en bezit,
of die in de ban zijn van jaloezie of verbittering.
Dat ze de kracht vinden om zich te bevrijden.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor hen
die altijd weer het gelag betalen.
Dat ze eindelijk gerechtigheid mogen ondervinden.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, en voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Schepper van al wat leeft,
aanvaard uit onze handen
brood dat voedt en wijn die het hart verblijdt.
Dat wij hierin Christus herkennen
die zichzelf gegeven heeft ten einde toe.
Geef dat ook wij, die zijn naam dragen,
onszelf durven inzetten voor de ander.
Dit vragen wij U in Jezus’ naam,
uw Zoon en Mens onder ons. Amen.


Gebed over de gaven 2

In navolging van Jezus van Nazareth
nemen wij brood en beker in onze handen.
God van mensen,
zie en zegen dit gebaar,
zie en zegen onze goede wil om met elkaar te delen.
Kom met uw heilige Geest in ons midden,
en maak ons tot mensen naar uw hart,
naar het voorbeeld van Jezus,
die zichzelf aan ons gaf ten dode toe. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.
Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.
Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:
Heilig, heilig, heilig de Heer…
Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.
Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.
Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.
Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.
Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”
Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.
Geef dat wij elkaar waarderen,
niet blind zijn voor de mens naast ons,
of doof en onverschillig voor zijn nood.
Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw welbeminde Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

God van alle mensen,
we trekken cirkels rond onszelf
en zeggen:
‘dit ben ik’; ‘dit is van mij’.
En onze handen zijn tot slaan gereed
als wordt geraakt aan wat wij ons hebben toegeëigend.
Vergeef ons, kleine geweldenaars,
maak ons vredelievend en mild.
Dan worden wij één en onverdeeld.
Die door God geschonken vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen.
Heer, leer ons doen wat Gij hebt voorgedaan:
leer ons ons leven te breken als brood,
het elkaar aan te reiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Hij is nog steeds bij ons,
ongrijpbaar als het licht
op zondagmorgen.

Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht
en teder als van een geliefde.

Hij gaat ons voor naar Galilea,
onzichtbaar is zijn spoor.
Het staat getekend in het zonlicht.

Hij is voor ons de weg,
Hij loopt door ons geweten
naar het huis van liefde en vergeving.

Hij is de waarheid,
helder als een klok in lentelucht
die vrij haar boodschap luidt.

Hij is het leven,
sterker dan het graf.
Hij ademt onze vrede.

Met zijn gewonde handen
bouwt Hij aan een wereld
zonder schaduw, zonder duister in de ogen.

Hij is nog steeds bij ons
en vraagt ons Hem te volgen naar het land van Galilea.
Daar zullen we Hem herkennen
in elke kleine mens,
in elke zwerver,
in elke zonderling.
Manu Verhulst

Slotgebed

Je christen-zijn
moet je altijd waar maken in woord én daad – zegt God –
zoals Jezus deed.
Op bepaalde momenten zal van je gevraagd worden
dat je over Mij vertelt en dat je van je geloof in Mij getuigenis aflegt.
Op andere momenten zal men van je verwachten
dat je geloof concreet wordt
in trouwe dienstbaarheid en in een blijvende zorg voor rechtvaardigheid.
Zeggen en doen wat je zegt,
zal voor anderen én voor jezelf
een bron van vreugde zijn. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Zoals Jezus
had men in de synagoge van Kafarnaüm
nog nooit iemand horen spreken.
In Hem mochten zij iets van God ervaren.
Misschien hebben we in deze viering ook zo iets mogen beleven
en zal dat te merken zijn
aan ons ‘zeggen’ en ‘doen’ in de dagen die komen.
Op Gods zegen en nabijheid kunnen we alvast rekenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heiligeGeest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.