4e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag B (01 02 2009)

Begroeting

Welkom in dit huis,
waar we biddend komen luisteren naar het woord
van de Heer die zichzelf aan ons aanbiedt als
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord

De wereld heeft profeten nodig,
mensen die durven zeggen wat ze te zeggen hebben,
die de werkelijkheid kritisch bekijken
en aanklagen wat daarin verkeerd loopt.
Daarover gaat het in de lezingen van vandaag.
Elke periode van de geschiedenis kent haar profeten.
Zij roeien tegen de stroom van de tijd in
en wijzen de zere plekken aan
in de samenleving en in de Kerk.
Jezus was zo’n profeet.
Hij sprak als een man met gezag.
Bij Hem was er geen kloof tussen ‘zeggen’ en ‘doen’.
Verbaasd luisterde men naar Hem.

Ook wij willen zijn gezag erkennen
en luisteren naar zijn Woord,
wetend dat ons ‘zeggen’ en ‘doen’
niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn.

Vergevingsmoment

God,
Gij stuurt ook in deze tijd profeten naar ons toe.
Wanneer wij ons hart sluiten
en onze oren dichtstoppen om hun boodschap toch maar niet te horen,
Heer, ontferm U dan over ons.

Jezus,
uw boodschap hebt Gij niet alleen met woorden verkondigd,
maar Gij hebt ze met heel uw levenswijze in praktijk gebracht.
Wanneer wij het evangelie alleen met onze mond belijden,
maar het niet consequent omzetten in daden,
Christus, ontferm U dan over ons.

Heer,
Gij hebt onreine geesten uitgedreven.
Wanneer wij mistoestanden in de wereld aanklagen,
maar ze door onze levenswijze zelf in stand houden,
Heer, ontferm U dan over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

Levende God,
steeds opnieuw spreekt Gij tot ons
bij monde van profeten.
Door hen roept Gij ons op
om de wereld om te vormen
tot een Rijk waar mensen mogen samenleven
in gerechtigheid en vrede.
Leer ons beter luisteren naar uw Profeet bij uitstek.
Geef dat wij ons laten inspireren door zijn levensleer.
Dit vragen wij U in Jezus’ naam,
uw Zoon en mens onder ons. Amen.


Lezingen
Openen wij ons hart
voor de rijkdom van Gods woord in de Schriften
.

Eerste lezing (Deuteronomium 18,15-20)
Uit het boek Deuteronomium

15       Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God
een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren.
16            U hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van samenkomst,
aan de Heer uw God gevraagd.
Toen hebt u gezegd:
`Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen,
en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik.”
17       De Heer heeft mij toen gezegd: `Zij hebben gelijk.
18       Ik zal uit hun eigen broeders een profeet laten opstaan zoals u.
Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen
en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag.
19 En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik rekenschap vragen.
20 Is er een profeet die zegt in mijn naam te spreken
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,
of die spreekt in de naam van andere goden,
dan moet hij sterven, die profeet.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 7,32-35)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
32       Ik zou willen dat u zonder zorgen was.
Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer
en wil de Heer behagen.
33       Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen;
34       zijn aandacht is verdeeld.
Een ongetrouwde vrouw en een ongetrouwd meisje
dragen zorg voor de zaak van de Heer;
zij willen heilig zijn naar lichaam en geest.
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen
en wil haar man behagen.
35       Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil,
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;
het gaat mij alleen om de eerbaarheid
en een onverdeelde toewijding aan de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 1,21-28)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

21       In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm.
De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge
en gaf er onderricht.
22       De mensen waren geestdriftig over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag,
en niet als de schriftgeleerden.
23       En meteen begon er in hun synagoge iemand
die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:
24       `Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth?
Bent U gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!’
25       Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.’
26       En de onreine geest schudde hem door elkaar
en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.
27       Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:
`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!
Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen,
en ze luisteren naar Hem.’
28       Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God
en in de weg zoals Jezus ons heeft  voorgeleefd.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden we dat we steeds met open oren mogen luisteren
naar de bevrijdende boodschap van het evangelie
en dat we altijd bereid blijven
ons daadwerkelijk bij de hand te laten nemen door Hem
die ons in het evangelie toespreekt.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat de ons omringende, zo vertrouwde wereld
ons nooit zozeer in de ban houdt
dat de oproep vanuit het evangelie volledig
aan ons voorbijgaat.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we ons doen en laten tegenover anderen
altijd zouden kunnen blijven verantwoorden
met ter zake doende argumenten
zodat zelfs de meest subtiele vormen van geweld
nooit de plaats gaan innemen van redelijk overleg.
Laten wij bidden…
naar John Kuhlmann o.p.

Voorbeden 2

– Bidden we dat God ons bevrijdt
van de manier waarop wij – vaak zonder nadenken – voorschriften vervullen,
van onze gewoonte om het bijkomstige te verwarren met het wezenlijke.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat God ons bevrijdt
van de drang om onoverbrugbare grenzen te trekken tussen onszelf en de anderen.
Dat wij bereid worden ons creatief te verzetten
tegen elke vorm van discriminatie.
Laten wij bidden…

Bidden we dat God ons toerust met de Geest van Jezus
die ons maakt tot mensen van gezag
die zijn evangelie zo uitleggen
dat het echt goed nieuws wordt in onze wereld.
Dat wij mensen  mogen ontmoeten
die het gezag uitstralen dat ons richt op God
en op zijn oproep de ander lief te hebben.
Laten wij bidden…
naar André Lascaris o.p.

Voor al deze intenties, en voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:


Gebed over de gaven

God, die elk van ons aanspreekt,
leer ons breken en delen.
Doe ons naar anderen toe gaan
en daarbij uitkijken naar de minsten en de meest vervreemden.
Moge zij in het centrum staan van ons gebed. Amen.

Tafelgebed
God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.
Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.
Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:
Heilig, heilig, heilig…
Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.
Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.
Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.
Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.
Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”
Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.
Geef dat wij elkaar waarderen,
niet blind zijn voor de mens naast ons,
of doof en onverschillig voor zijn nood.
Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Meer dan wij het kunnen zeggen, God,
zijt Gij voor ons een Vader.
En dus spreken wij U toe
met de woorden van uw geliefde Zoon:
Onze Vader,…

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw welbeminde Zoon
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

God van alle mensen,
we trekken cirkels rond onszelf
en zeggen:
‘dit ben ik’; ‘dit is van mij’.
En onze handen zijn tot slaan gereed
als wordt geraakt aan wat wij ons hebben toegeëigend.
Vergeef ons, kleine geweldenaars,
maak ons vredelievend en mild.
Dan worden wij één en onverdeeld.
Die door God geschonken vrede, zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen:
Heer, leer ons doen wat Gij hebt voorgedaan:
leer ons ons leven breken als brood,
het elkaar aanreiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…


Bezinning 1

Er is nood aan een nieuwe wereld,
en aan nieuwe mensen die God zichtbaar maken,
die ‘Ik-zal-er-zijn-voor-u’ belichamen.
Mensen, die bezield zijn door een nieuwe Geest:
wijsheid en vrede,
liefde en vrede,
liefde en ontzag voor God.

Mensen zijn er nodig
die recht doen aan de minsten
en niet zwijgen voor het kwaad.

Mensen die onkreukbaar zijn,
doodeerlijk en ingoed,
die vriendschap stichten
tussen wolven en lammeren.
Mensen
van wie een kracht uitgaat
die allen geneest.

Er is nog zoveel te doen
eer het zover is.
En toch,
de wereld van God
is dichterbij dan je denkt.
Carlos Desoete


Bezinning 2

Zwijg stil
en noem Mij niet de Heilige Gods
voordat je in je hart
de vreemdeling hebt geheiligd
en hem verwelkomd hebt in je huis.

Zwijg stil
en noem Mij niet de Rechtvaardige
voordat je het volle pond hebt betaald
aan de rijstboeren en koffieplukkers.

Zwijg stil
en noem Mij niet de Verlosser
voordat je je hebt bekommerd
om de gevangen en gemartelde mens.

Zwijg stil
en noem Mij met geen enkele naam
voordat je een eind weegs
mijn weg bent gegaan
naar de naamlozen in deze wereld.
Kees Pannekoek

Slotgebed 1

In Jezus, de Mensenzoon,
vol van mededogen,
bewogen om mensen,
zich verzettend tegen aangedaan lijden,
zich verzettend tegen liefdeloze wetten en regels –
in die Mens
bent U gekomen,
was U aanwezig.
Door Hem hebben wij een vermoeden gekregen
van uw goedheid,
van uw wil om het goede te bevorderen.
U wilt de kracht bundelen
van alle mensen die het goede willen,
opdat uw Rijk gestalte krijgt.
Wij bidden U:
mag het goede onder ons en in ons versterkt worden,
geïnspireerd door Jezus Christus,
uw Zoon en Mens onder ons.
Marinus van den Berg


Slotgebed 2

In onze wereld van ieder voor zich
hoorden wij vandaag uw stem, God,
proefden wij iets van een betere wereld,
zagen wij een glimp van de mens
zoals Gij Hem hebt gedroomd.
Hou die droom van bevrijding voor iedereen
in ons levendig,
spreek ons aan,
wees ons nabij met uw genade.
Doe ons opstaan en leven
uit kracht van Jezus, uw Zoon. Amen.

Zending en zegen

Zoals Jezus
had men in de synagoge van Kafarnaüm
nog nooit iemand horen spreken.
In Hem mochten zij iets van God ervaren.
Misschien hebben we in deze viering ook zo iets mogen beleven
en zal dat te merken zijn
aan ons ‘zeggen’ en ‘doen’ in de dagen die komen.
Op Gods zegen en nabijheid kunnen we alvast rekenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.