4e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
vierde zondag A (30/01/2011)

Begroeting

De genade en de vrede van God
moge over ons komen en ons samenzijn zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Iedereen heeft zo zijn dromen en verwachtingen.
Je kan dromen van succes, aanzien en prestige.
Je kan ook dromen van mensenliefde, goedheid en zichzelf wegcijferen.

De droom die Jezus’ leven inspireerde
noemde Hij ‘het Rijk Gods’.
Die droom heeft Hij in de steigers gezet
in wat wij de Bergrede noemen.
Over het eerste deel ervan,
over de Zaligsprekingen, gaat het vandaag.

Als christenen willen we wel meebouwen aan dat Rijk Gods,
maar we slaan Jezus’ aanbevelingen te vaak in de wind.
Vragen wij daarom om vergeving.

Openingswoord 2

Geluk, een toverwoord dat diepe weerklank in ons vindt,
maar wat we eronder verstaan verschilt nogal van mens tot mens.
En al zijn bijna al onze behoeften bevredigd,
toch blijft in ons die onrust, die drang naar echt geluk.
Jezus reikt ons vandaag enkele zalige woorden aan
die aan die onrust tegemoetkomen. Maar die zaligheden staan nogal haaks op wat wij dagelijks nastreven.
naar Schiplaken

Vergevingsmoment 1

Zuiver en oprecht zijn in onze bedoelingen
en opkomen voor armen en zwakken,
dat vinden we vanzelfsprekend,
maar ons eigen profijt krijgt toch vaak de bovenhand.
God, Gij geeft ons de ruimte om te leven,
om vrijuit te ademen.
Maak met ons een nieuw begin van leven.

– Heer, dring met de kracht van uw liefde door
in onze soms benauwde ruimte.
Maak zacht wat verhard is.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, als het licht in ons verduisterd is,
de vrede verstoord,
de waarheid verzwegen
en het recht met voeten getreden,
keer U dan naar ons toe,
toon ons uw kracht, geef ons vrede.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, doe aan ons wat Gij beloofd hebt.
Richt ons op,  keer ons ten goede,
versterk onze weerbaarheid tegen het onrecht dat uw toekomst blokkeert,
ontwapen ons door uw Geest.
Heer, ontferm U over ons.

God, spreek tot ons uw verlossend woord,
wijs ons een begaanbare weg. Amen.


Vergevingsmoment 2

Wij hebben allemaal onze kwaliteiten,
maar ook onze beperkingen en tekortkomingen.
Wij stellen onze talenten niet altijd ten dienste van de ander.
Vragen wij daarom God en elkaar om vergeving.

– God,
bezit en macht,
eigenbelang en gemakzucht doen ons soms wankelen.
Al te vaak hellen wij over naar eigenliefde in plaats van naar naastenliefde.
Daarom vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
Gij zijt tot het uiterste gegaan in uw liefde.
Gij hebt zelfs uw leven gegeven voor ons.
Wij denken wel eens:
we hebben maar één leven
en daarvan willen we zoveel mogelijk profiteren,
ook al gaat dat ten koste van anderen.
Daarom vragen wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer,
vaak zien wij wel de splinter in andermans oog,
maar niet de balk in ons eigen oog.
Wij zijn zo vlug geneigd om anderen te veroordelen,
maar zelf hopen we op uw barmhartigheid en vergeving
als we iets fout deden.
Daarom vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons ons tekortschieten,
leer ons mild en goed zijn,
zoals uw Zoon Jezus het ons voordeed. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid.Amen.

Openingsgebed 1

Uw kind worden, en voor altijd bij U thuiskomen…
Ik droom er wel van, God,
maar ik besef ook dat die droom de inzet van heel mijn leven vraagt.
Want wanneer die verbondenheid met U
niet voelbaar is in alles wat ik zeg en doe,
verdien ik het niet dat Gij mijn Vader zijt.
Daarom wil ik U vragen
dat Gij mij helpt ‘arm van geest’ te worden
en mijn hart te laten vullen met de rijkdom van uw aanwezigheid. Amen.
naar Erwin Roosen

Openingsgebed 2

God , Gij roept ons op
te bouwen aan een wereld van liefde, vrede en samenhorigheid.
Maar voortdurend zien wij hoe mensen vergeten worden,
hoe – ook in ons eigen leven –
gemakzucht en eigenbelang
de liefde voor armen, hongerigen en bedroefden verdringen.
Wij bidden U:
help ons te leven naar Jezus’ Boodschap,
om zo te groeien tot meer en beter mens-zijn
en uw Rijk werkelijkheid te laten worden.
Door Jezus, de Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we dan nu naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Sefanja 2,3.3,12-13)

Uit de Profeet Sefanja

3        Zoek de Heer,
u, dienaars van het land,
die zijn geboden naleven.
Zoek de gerechtigheid,
zoek de bescheidenheid.
Dan vindt u misschien een schuilplaats
op de dag van de toorn van de Heer.
12
      Dan laat Ik binnen uw muren
alleen nog een nederig, bescheiden volk over,
dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de Heer,
13       De rest van Israël
zal geen onrecht meer doen
en geen onwaarheid meer spreken;
in hun mond is geen tong die bedriegt.
Want zij zullen hoeden en rusten,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 1 26-31)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
26       Denk maar aan uw eigen roeping, broeders en zusters.
Naar menselijke maatstaf waren daar niet veel geleerden bij,
niet veel machtigen, niet velen van hoge afkomst.
27       Nee, wat voor de wereld dwaas is,
heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;
wat voor de wereld zwak is,
heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen;
28       wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend,
heeft God uitgekozen;
wat niets betekent koos Hij uit,
om teniet te doen wat wel iets betekent,
29       opdat tegenover God geen mens zich zou beroemen op zichzelf.
30       Dankzij Hem bent u in Christus Jezus,
die van Godswege onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing.
31       Daarom, zoals er geschreven staat:
Als iemand wil roemen,
laat hem dan roemen in de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 5,1-12a)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1
        Bij het zien van de menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2        Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3        `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4        Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5        Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6        Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7        Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8        Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9        Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10       Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11       Gelukkig zijn jullie,
als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12       Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God
die alle mensen wil samenbrengen rond zijn grondwet van liefde.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden 1

Jezus heeft de zaligsprekingen
niet alleen verkondigd,
maar ze ons ook voorgeleefd.
Daarom bidden wij.

– Zalig die arm zijn.
Maak ons tot mensen, Heer,
die bereid zijn om hun overvloed
met anderen te delen.
Laten wij bidden…

– Zalig zij die treuren.
Maak ons tot mensen, Heer,
die zich nooit neerleggen
bij het onrecht in deze wereld.
Laten wij bidden…

– Zalig de zachtmoedigen.
Maak ons tot mensen, Heer,
die nooit kwaad met kwaad vergelden,
maar het kwade willen overwinnen door het goede.
Laten wij bidden…

– Zalig zij die hongeren naar gerechtigheid.
Maak ons tot mensen, Heer,
die een voorkeursliefde hebben
voor de armsten, de kleinsten en de zwaksten.
Laten wij bidden…

– Zalig de barmhartigen.
Maak ons tot mensen, Heer,
die steeds weer vergeven
en de falende mens nooit afschrijven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Heer, ontferm U over de armen van geest:
alle mensen met lege handen,
allen die niets hebben om mee uit te pakken.
Vul hun handen met de rijkdom die Gij ons hebt toebedacht.
Laten wij bidden…

– Heer, ontferm U over de treurenden:
allen die geslagen en verslagen worden door ellende.
Richt hen weer op
en geef hen de kracht zich op te trekken aan uw belofte.
Laten wij bidden…

– Heer, ontferm U over de zachtmoedigen:
alle weerloze en kwetsbare mensen,
die zich niet kunnen handhaven.
Laat ze niet vergaan,
maar geef hun mensen die voor hen instaan en opkomen.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
doorbreek onze onmacht en help ons
opdat wij de Goede Boodschap van uw Zoon Jezus
in en met ons leven zouden waar maken.
Laat ons zo van die Boodschap getuigen dat ze weer mensen aanspreekt
en hoop geeft. Amen.
vrij naar W.R. van der Zee

Voorbeden 3

– Bidden we voor allen die geloven in de kracht van de eenvoud,
van de eerlijke bedoelingen.
Dat zij dit geloof niet opgeven
ondanks de ontgoochelingen die ze oplopen.
Laten we bidden…

– Bidden we voor allen die geloven in de kracht van de zachtmoedigheid,
van de barmhartigheid.
Dat zij dit geloof niet opgeven,
ook al ervaren zij in hun leven de brutaliteit van het geweld.
Laten we bidden…

– Bidden we voor allen die geloven in de kracht van de vrede,
van de gerechtigheid.
Dat zij dit geloof niet opgeven,
ook al hebben zij verdriet om ruzies en partijdigheid.
Laten we  bidden…

– Bidden we voor onze gemeenschap hier bijeen.
Dat wij bereid blijven onze woorden en daden
kritisch te bevragen vanuit het evangelie van Jezus.
Laten we bidden…

– Bidden we voor onze zieken,
voor vertwijfelde mensen,
voor hen die hun lot niet kunnen dragen.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
met brood en wijn leggen wij ons leven in uw handen.
Aanvaard het en zegen het tot gave voor anderen
omwille van Jezus, onze Heer,
om wie wij U dankzeggen,
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
gaandeweg hebt Gij ons geleerd uw weg te gaan:
de weg van inkeer naar inzet,
van verlangen naar daad,
van uitsluiting naar solidariteit,
van ik naar wij.
Wees voor ons brood en wijn.
Wees onze kracht om mens voor anderen te zijn,
nu en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, 

die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,

die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Nogal wat mensen onder ons bidden thuis vóór ze aan tafel gaan.
Bidden wij hier in Gods huis,
vóór wij met Jezus aan tafel gaan, het gebed dat Hij ons leerde:
Onze Vader…

Vandaag en morgen heeft de Heer meer dan ooit mensen nodig,
die met hart en ziel naar anderen toegaan
om voor hen zijn brood te breken
en zijn woorden van liefde te spreken.
Als wij, als christenen, op die uitnodiging ingaan,
zullen steeds meer mensen hoopvol mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens 1

Vrede en alle goeds zijn je toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor al wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud, de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Vredewens 2

Heer Jezus Christus,
Gij hebt beloofd vrede te brengen.
Geef dan vandaag uw vrede aan alle mensen.
Aan hen die ziek zijn,
aan hen die door iedereen vergeten zijn,
aan hen die verdrukt en vernederd zijn,
aan hen die leven in oorlog en geweld,
aan hen die het moeilijk hebben.

Geef uw vrede ook aan ons allen,
zodat wij ze met open handen
in onze nabije en verre omgeving kunnen ronddragen,
en zo één worden met U.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die godsvrede met een hartelijk gebaar aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

We mogen aanzitten aan de lange tafel die de hele wereld overspant.
Gods gastvrijheid verbaast ons telkens weer.
Iedereen die naar Hem wil toekomen,
is bij Hem welkom.
Zalig allen die Hem willen ontmoeten in dit brood van Leven.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Gelukkig de eenvoudigen van geest
die niet zelfingenomen leven,
hun veiligheid niet zoeken in dingen die vergaan,
zelfs niet in eigen voortreffelijkheid,
want God zal hun vreugde geven
waarvoor geen woorden zijn.

Gelukkig de treurenden
die pijn hebben om het kwaad
in eigen hart en in de wereld,
want ze zullen ervaren
hoe God van hen houdt.

Gelukkig de zachtmoedigen
die nooit macht of geweld aanwenden
maar dienstbaar zijn met zachte moed,
want in Gods trouw
ligt hun leven geborgen.

Gelukkig die hongeren naar gerechtigheid,
die geen leugen toelaten in hun hart
en het vooral opnemen
voor de weerlozen en armen,
want aan hun diepste verlangens
zal God vervulling geven.

Gelukkig de barmhartigen
die zich laten raken
door het verdriet van anderen en
de pijn helen van wie door hardheid werd gewond,
want God zal hun barmhartig zijn.

Gelukkig de zuiveren van hart
die niet leven voor de schone schijn
en die hun hart gericht houden
op de echte dingen van het leven,
want eenmaal zullen zij God zien
van aangezicht tot aangezicht.

Gelukkig zij die de vrede van hun hart
naar anderen brengen,
want God draagt zorg voor hen
zoals een vader voor zijn kinderen.

Gelukkig zij die het lijden voor de gerechtigheid
niet laf ontlopen
maar het tot het einde toe moedig dragen,
want zij werken mee
aan Gods droom over de wereld.

Slotgebed 1

God, onze Vader, uw woord heeft ons gewekt,
uw droom staat ons voor ogen
dankzij Jezus, uw Zoon.
Wij bidden U:
maak ons eenvoudig en ontvankelijk,
waarheidslievend en bescheiden,
en doe ons hongeren en dorsten naar uw Rijk van vrede en recht,
zoals Hij deed, die leeft bij U in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Gelukkig ben je als je vrede brengt, zegt God,
en als je durft opkomen voor gerechtigheid,
ondanks tegenstand en onbegrip.
Gelukkig ben je als je met zachte moed
een warm hart blijft schenken aan mensen in nood
en als je hen in mijn naam nabij wilt zijn, zorgzaam en teder.
Mijn vreugde zal ook jouw vreugde worden,
en mijn geluk jouw geluk.
Ik zal jouw Vader zijn
en jij, jij bent mijn kind, mijn oogappel van wie Ik zielsveel hou.
Erwin Roosen

Zending en zegen

In de bergrede heeft Jezus ons de weg getoond naar het ware geluk.
Als een goede gids is Hij ons op die weg voorgegaan.
Geen gemakkelijke weg.
Maar wij weten dat Hij ons altijd nabij blijft.
Moge God ons zegenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.