4e zondag door het jaar A 2008

(03 02 2008 )

Begroeting

We zijn gelukkig dat we hier vandaag bijeen mogen zijn,
om elkaar en God te ontmoeten
in de naam van + de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

In de zaligsprekingen
die we vandaag in de evangelielezing te horen krijgen
wordt onze gangbare waardenschaal op haar kop gezet.
Wie hoog in aanzien staat in deze wereld,
scoort laag bij God.
Voor kleine mensen daarentegen is Hij bereikbaar.

Omdat wij ons vaak groter voordoen dan wij zijn
vragen wij aan God vergeving
en we bidden om moed
zodat we durven afdalen van het voetstuk
waarop wij onszelf hebben geplaatst.

Openingswoord 2

Misschien gebeurt het niet zo dikwijls
dat mensen ons gelukwensen.
Als het ons toch overkomt,
zijn wij er meestal erg blij mee.
Vandaag horen wij hoe Jezus ons gelukwenst.
Maar het klinkt wel een tikkeltje anders dan we gewoon zijn…
Of wijst Hij ons toch de enige richting naar het echte geluk?
Hij roept in alle geval het beste in ons wakker,
maar we hebben er niet altijd oren naar.
Daarom vragen wij om vergeving.

Vergevingsmoment

Als we eerlijk zijn
moeten we toegeven dat ons leven soms ver afstaat
van wat Jezus zalig prijst.
Daarom bidden wij om vergeving.

Arm en eenvoudig zijn,
respect hebben voor elke medemens
en meelevend omgaan met gekwetste mensen, hier en ver weg,
daar staan we volmondig achter,
maar doen we bijlange na niet altijd.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Elkaar van ganser harte elkaar vergeven
en zachtmoedig met elkander omgaan,
dat brengen wij vaak niet op.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Zuiver en oprecht zijn in onze bedoelingen
en opkomen voor armen en zwakken,
dat vinden we vanzelfsprekend
maar eigen profijt haalt toch vaak de overhand.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Barmhartige God,
vergeef ons onze lauwheid
en stimuleer ons om te leven voor het geluk van de anderen.
Dan kunt Gij ons ook werkelijk zalig prijzen
en komt uw Rijk weer een stapje dichterbij voor iedereen. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

God, Vader van alle mensen,
uw liefde gaat uit naar armen, hongerigen en bedroefden.
Gij roept ons op
te leven in ontvankelijkheid en kwetsbare liefde.
Wij bidden U:
maak ruimte in ons hart en openheid in ons leven,
zodat uw boodschap niet tevergeefs weerklinkt
maar vruchten draagt voor een leven dat geen einde kent.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Lezingen
Luisteren we dan nu naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Sefanja 2,3. 3,12-13)
Uit de Profeet Sefanja

3        Zoek de Heer,
u, dienaars van het land,
die zijn geboden naleven.
Zoek de gerechtigheid,
zoek de bescheidenheid.
Dan vindt u misschien een schuilplaats
op de dag van de toorn van de Heer.
12
      Dan laat Ik binnen uw muren
alleen nog een nederig, bescheiden volk over,
dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de Heer,
13       De rest van Israël
zal geen onrecht meer doen
en geen onwaarheid meer spreken;
in hun mond is geen tong die bedriegt.
Want zij zullen hoeden en rusten,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs1, 26-31)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
26       Denk maar aan uw eigen roeping, broeders en zusters.
Naar menselijke maatstaf waren daar niet veel geleerden bij,
niet veel machtigen, niet velen van hoge afkomst.
27       Nee, wat voor de wereld dwaas is,
heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen;
wat voor de wereld zwak is,
heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen;
28       wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend,
heeft God uitgekozen;
wat niets betekent koos Hij uit,
om teniet te doen wat wel iets betekent,
29       opdat tegenover God geen mens zich zou beroemen op zichzelf.
30       Dankzij Hem bent u in Christus Jezus,
die van Godswege onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing.
31       Daarom, zoals er geschreven staat:
Als iemand wil roemen,
laat hem dan roemen in de Heer.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Matteüs 5,1-12a)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1
        Bij het zien van de menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2        Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3        `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4        Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5        Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6        Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7        Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8        Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9        Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10       Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11       Gelukkig zijn jullie,
als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12       Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven, God, dat Gij ons als een goede Vader bijeen houdt
en telkens weer in liefde samenbrengt,
wanneer wij het brood breken met elkaar.

Wij geloven dat Jezus in ons midden leeft
En dat Hij ons de weg wijst naar het echte geluk.

Wij geloven dat uw Geest ons één maakt
en ons de kracht geeft om in harmonie te leven met elkaar.

Wij geloven in uw Kerk van mensen,
mensen met talenten en gebreken,
maar samen op weg naar uw koninkrijk. Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor de eenvoudigen van hart;
voor hen die in stilte doen wat moet gedaan worden;
voor hen die de leugen haten en de waarheid liefhebben.
Dat zij opgemerkt worden en gewaardeerd
in onze luidruchti­ge, oppervlakkige wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die bezeten zijn van hun bezit,
vergiftigd zijn door hun honger naar macht;
voor hen die zichzelf verrijken ten koste van anderen,
hun positie verster­ken over de ruggen van de zwaksten heen.
Dat zij tot inkeer komen en de echte waarden in het leven ontdekken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die vervolgd worden
omdat ze opkomen voor recht;
voor hen die geweerd worden
omdat zij ijveren voor vrede.
Dat hun aanklacht wordt gehoord,
hun inspanningen beloond.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Voor hen die hun tijd wegschenken
aan mensen die door anderen aan de kant geschoven worden.
Dat zij, gesterkt door hun geloof, dit blijven doen,
ook al kennen zij veel tegenkanting.
Laten wij bidden…

– Wij willen bidden voor allen
die geloven in de kracht van de eenvoud, van de eerlijke bedoelingen.
Dat zij dit geloof niet opgeven,
ondanks de ontgoochelingen die zij oplopen.
Laten wij bidden…

– Wij willen ook voor onszelf bidden,
dat wij bereid blijven
onze woorden en daden
kritisch te bevragen vanuit het evangelie van Jezus.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

– Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij, geïnspireerd door Jezus’ voorbeeld,
zich zouden inzetten voor hun medemensen;
dat zij verzoeners en vredebrengers mogen zijn;
dat zij oog zouden hebben voor armen en kleinen
en geen discriminatie aanvaarden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die het minder goed hebben in onze maatschappij.
Dat zij Gods zorg en aandacht voor hen mogen ervaren
via mensen die hen liefdevol nabij zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die zich niet in slaap laten wiegen
door het genot en de overvloed van onze luxe maatschappij;
voor hen die ongelijkheid en onrecht zien en aanklagen;
voor hen die zich inzetten voor een menswaardiger leven voor zo velen.
Dat zij volhouden en wegen mogen vinden om de goede dingen van de aarde
eerlijker te verdelen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
Gij brengt ons hier bijeen rond de tafel van uw Zoon,
opdat wij bij Hem zouden vinden:
wijsheid en gerechtigheid,
heiliging en bevrijding.
Sterk ons met zijn gaven,
voed ons met zijn geestkracht,
opdat wij steeds meer op Hem zouden gelijken,
Jezus Christus, die nu leeft bij U in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van liefde,
Gij voedt ons niet alleen met woorden om van te leven,
maar ook met brood om te delen.
Zegen deze gaven
en laat ze voor ons een bron van inspiratie zijn
om op onze beurt te doen wat Jezus ons heeft voorgedaan. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, 

die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker

verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,

die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.
Onze Vader…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die door hun inzet ons laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…
Vredewens 1

Uw rijk komt,
waar mensen durven luisteren naar uw profeten van vandaag.
Uw rijk komt,
waar mensen het wagen op te komen voor de weerloze en vernederde mens.
Uw rijk komt,
waar mensen tegen machten die verknechten durven in te gaan.
Uw rijk komt,
waar mensen geloven in de kiemkracht van het kleine zaadje.
Uw rijk komt,
waar mensen de handen aan de ploeg slaan
en niet blijven praten over hoe het allemaal beter kan.
Uw vrede komt,
waar mensen de vruchten plukken van gerechtigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.


Vredewens 2

Jezus heeft gezegd: hou van elkaar en verdraag elkaar,
maak elkaar gelukkig en je zult zelf diep gelukkig zijn.
Heer Jezus Christus,
Gij wilt dat alle mensen tevreden kunnen zijn,
dat ze vrede hebben.
Schenk ons die vrede die verdraagzaam maakt.
Dit vragen wij aan U,
die vrede en geluk ten volle kent
bij uw Vader in de hemel.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven wij die met een hartelijk gebaar aan elkaar door
.

Communie

Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zie het Lam Gods,…

Bezinning 1

Heer onze God,
maak ons arm van geest:
ontvankelijk voor wat Gij wilt,
nederig en pretentieloos,
bereid om van onze overvloed te delen,
arm genoeg om U en anderen nodig te hebben.
Maak van ons treurenden:
die de pijn van het leven kennen,
die bedroefd zijn omdat onze wereld
nog lang niet beantwoordt aan uw droom
en omdat er zovelen moeten lijden.
Maak van ons zachtmoedige mensen:
die niet met de ellebogen werken,
die dienen belangrijker vinden dan carrière maken,
die zich verzetten tegen alle vormen van geweld,
die zich inzetten met de moed van de zachtheid.
Maak van ons mensen die hongeren naar gerechtigheid:
die ijveren voor een rechtvaardige wereldorde,
die milder zijn dan door wetten wordt voorgeschreven,
die de mens belangrijker vinden dan de sabbat,
die een voorkeurliefde hebben voor de armsten.
Maak van ons milde mensen:
die één en al goedheid zijn,
die zeventig maal zeven keer vergeven,
die medemensen nooit afschrijven,
ook niet als zij gefaald hebben.
Maak van ons mensen die zuiver zijn van hart:
die recht door zee gaan,
die het hart op de tong hebben,
die geen twee of meer gezichten hebben,
die éénvoudig zijn, openhartig en oprecht.
Maak van ons mensen die vrede brengen:
die zich positief inzetten opdat er nooit meer oorlog komt,
die onvermijdelijke conflicten in der minne regelen,
die in goede verstandhouding leven met elkaar,
die tevreden zijn in het diepste van hun hart.
Maak van ons mensen die vervolgd worden om de gerechtigheid:
die radicaal voor hun christen-zijn durven uitkomen,
die als christenen anders durven leven dan anderen,
die zich niet beperken tot wat gewoon is,
die geen compromissen sluiten met het evangelie.

Dan, als we zó durven leven,
dan brengen wij Uw koninkrijk nabij,
dan worden de treurenden getroost,
dan brengen wij het land van geluk,
dan ondervindt iedereen uw mildheid,
dan zullen wij U zien, eindelijk en voorgoed,
dan zullen wij uw kinderen genoemd worden,
dan wordt uw droom over ons werkelijkheid.
Sylvester Lamberigts

Bezinning 2

Rijk ben je als je kunt kopen wat je wilt.
Gelukkig ben je als je kunt weggeven van wat je hebt.

Rijk ben je als je rijdt in een slee van een wagen.
Gelukkig ben je als je zo gezond bent dat je kunt lopen.

Rijk ben je als je een tweede huis koopt.
Gelukkig ben je als alle mensen een huis hebben.

Rijk ben je als je verre  reizen kunt maken.
Gelukkig ben je als niemand op de wereld op de vlucht is.

Rijk ben je als je het duurste speelgoed hebt.
Gelukkig ben je als je met elkaar kunt spelen.

Gelukkig ben je ook als je de dienaar bent van anderen.


Slotgebed 1

Heer, het valt niet mee
om te leven zoals Gij dat van ons verlangt.
Geef ons de kracht uw liefde te herkennen
in alles wat ons overkomt.
Help ons nooit de moed te verliezen,
en trouw te blijven aan het ideaal van uw Boodschap.
Zo bidden wij U door Jezus, meest nabije schakel tussen U en ons. Amen.

Slotgebed 2

God van liefde, uw zaligsprekingen
en het gebroken brood van uw Zoon Jezus
zijn tekenen van leven en verrijzenis.
Laat ons delen in die immense, bevrijdende en zalige liefde
die Gij uw volk toedraagt en die wij kunnen beleven
vandaag en alle dagen. Amen.

Zending en zegen

Laten wij van hier weggaan
om gestalte te geven aan onze grondwet van liefde.
Dan kan God ook tegen ons zeggen:
Proficiat, je bent op de goede weg,
je hebt mijn zegen: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.