4e paaszondag C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
4e Paaszondag C (21 04 2013)

Begroeting

Laten we deze viering beginnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Ik wens jullie de liefde van God, onze Vader,
de vriendschap van Jezus
en de vreugde van de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1 (roepingenzondag)

Hoe zal de Kerk er morgen uitzien,
Wie zal haar dragen?
Wachten wij op priesters, gewijde ambtsdragers,
of is het tot ons doorgedrongen (tientallen jaren na het tweede Vaticaans Concilie),
dat gans het gelovige Godsvolk ‘geroepen’ is?
Gelovigen zijn de aanwezige Kerk ter plaatse.
‘Geroepenen’ zijn christenen met een brandend hart,
die iets te melden hebben.
Gelovig-zijn is een voltijdse opdracht.
naar Diest en Buizingen

Openingswoord 2

Als Jezus ons vandaag in de parabel van de Goede Herder zegt:
‘Ik ken mijn schapen’,
betekent dat veel meer dan alleen maar
‘Ik weet alles over mijn schapen’.
Dan betekent dat: Ik ben betrokken partij,
Ik heb mijn leven helemaal met hun leven verbonden.
Voor Jezus zijn we geen ‘nummer’.
Hij draagt zorg voor ieder van ons
en roept ons op hetzelfde te doen voor onze medemens.
Wie Jezus’ voorbeeld volgt
en dienstbaar is voor een ander,
krijgt Gods belofte van leven in overvloed,
leven in eeuwigheid.
naar Levensecht

Openingswoord 3

We horen in het evangelie van vandaag het verhaal van de goede Herder.
Hoe Jezus wordt voorgesteld als Goede Herder,
een Herder die zijn leven zelfs wil geven voor zijn schapen.
Hij is niet zoals de huurling
die zijn schapen in de steek laat als er een wolf in het spel komt.
Neen, Jezus is de Herder die het welzijn van zijn schapen voor ogen heeft.
In het beeld van de Goede Herder herkennen we als gelovigen
niet alleen het beeld van onze God.
Ook priesters en religieuzen proberen dit beeld te beleven in hun roeping.
Een goede herder zijn voor de mensen
die hen worden toevertrouwd,
kiezen voor de armen,
voor jongeren die verloren lopen.
4-ingen

Vergevingsmoment 1

-Hoe kan ik van U getuigen, God,
uw naam noemen bij de mensen
zolang Gij niet méér en wezenlijk
in mijn geest aanwezig zijt?
Gij zijt er wel, mijn God,
Gij zijt er altijd,
maar ik geef nog te weinig aandacht aan U.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Hoe kan ik weten wie Gij zijt
als ik die hunker naar U in mij niet levendig houd,
geen stilte voor U vind,
geen innerlijke rust?
Als ik altijd weer bezig ben,
en niet genoeg bij U kan blijven stilstaan,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Roep mij, God, zodat ik zie,
dat ik weet, te allen tijde,
dat Gij zijt,
dat ik leef
met uw Aanwezigheid voor immer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

God, Gij houdt van ons als een Goede Herder.
Vergeef ons als we enkel op onszelf vertrouwen,
op onze eigen inspanningen en onze talenten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, zoals een Goede Herder
hebt gij aandacht en een groot hart voor elke mens.
Vergeef ons als we enkel aan onszelf denken
en geen oog hebben voor andere mensen
die vragen om onze hulp of onze aandacht.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij roept en zendt mensen
om in de Kerk met heel hun leven te getuigen
van uw liefde en uw zorg voor mensen.
Vergeef ons als we niet openstaan
voor hun woorden of inzet in uw naam.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana


Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God van hemel en aarde,
we zijn hier bijeen
om na te denken over wat Kerk-zijn voor ons kan betekenen.
Open ons hart voor de rijkdom van uw Boodschap.
Wees ons nabij met uw Geest van liefde en wijsheid.
Dat vragen we U voor vandaag en voor alle dagen van ons leven. Amen.
naar Diest

Openingsgebed 2

Hemelse Vader,
in elke mens wekt Gij het verlangen
gekend te worden en bemind.
Wij bidden U:
help ons uw Zoon te aanvaarden
als onze Wegbereider naar menswaardig leven.
Dit vragen wij U door Jezus,
Herder van al wat bestaat. Amen.
André Janssen


Openingsgebed 3

Goede God,
in uw Zoon, Jezus Christus,
toont Gij U aan de mensen
als een Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Gij zijt een nabije God
en wij vragen U:
wees dan ook in dit uur bij ons aanwezig
nu wij naar uw Woord gaan luisteren
het brood gaan breken en delen.
Nu en in eeuwigheid. Amen.
4-ingen

Lezingen

Luisteren we nu naar God die tot ons spreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 13, 14. 43-52)

Uit de Handelingen van de apostelen

14         In die dagen reisden Paulus en Barnabas
van Perge naar Antiochië in Pisidië.
Op de sabbat gingen ze naar de synagoge, en namen daar plaats.
43
         Na afloop van de samenkomst
liepen vele Joden en godvrezende proselieten
met Paulus en Barnabas mee;
dezen spraken tot hen en drongen er bij hen op aan
trouw te blijven aan Gods genade.
44         De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar
om te luisteren naar het woord van de Heer.
45         Maar bij het zien van zo’n massa volk
werden de Joden vervuld met jaloezie
en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen
tegen de toespraak van Paulus.
46         In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas:
`Tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken,
maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,
daarom keren wij ons tot de heidenen.
47         Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons:
Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen,
om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde.’
48         De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden
en verheerlijkten het woord van de Heer,
en allen die bestemd waren voor het eeuwige leven
namen het geloof aan.
49         Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek.
50         Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen
en de notabelen uit de stad op,
ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas,
en ze verjoegen hen uit hun gebied.
51         Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Ikonium;
52         maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en heilige Geest.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 7, 9-14b-17)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

9           Ik, Johannes, zag een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
14         Toen zei een van de oudsten:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
15         Daarom staan zij voor de troon van God,
en dienen ze Hem dag en nacht in zijn tempel,
en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over hen uitspreiden.
16         Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden,
geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen,
17         want het lam midden voor de troon zal hen weiden
en voeren naar de waterbronnen van het leven,
en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Joh., 10, 27-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
27         Mijn schapen luisteren naar mijn stem;
Ik ken ze en ze volgen Mij.
28         Ik geef hun eeuwig leven:
nooit zullen ze verloren gaan,
niemand zal ze aan mijn hand ontrukken.
29         Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd,
gaat alles te boven:
niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader!
Ik en de Vader, Wij zijn één.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Ene God,
dat Woord aan het begin,
die God die leven geeft en leven doet.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de Goede Geest,
Drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Ik geloof dat God van mij houdt
zoals ik ben en worden zal,
omdat ik het ben, uniek en enig,
eeuwig geborgen in zijn liefde.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
te leven naar Gods Woord,
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven, en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we dat we ons voortdurend zouden laten inspireren
door de woorden en levenswijze van Jezus,
in wie de goedheid en de menslievendheid van God
tastbaar zijn geworden.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we oog en oor zouden hebben
voor wie hulp nodig heeft.
Dat wij hen door onze zorg en nabijheid
Gods warme liefde laten voelen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christenen.
Dat zij nooit zouden discrimineren
en vooral aandacht zouden blijven hebben
voor mensen in moeilijkheden en mensen aan de kant.
Laten wij bidden…

Goede God,
verhoor onze gebeden
en doe ons steeds meer gelijken op uw Zoon, Jezus,
die een hart had voor elke mens. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen
die verweesd achterblijven als schapen zonder herder,
mensen die niemand meer vertrouwen
omdat zij door hun medemensen en de Kerk zijn teleurgesteld.
Bidden we voor mensen die wanhopig op zoek zijn naar iemand
om hun zorgen te delen.
Dat ze door onze houding en ons begrip de Heer mogen herkennen die zegt:
‘Ik ken je, Ik zie je graag’.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die herder en behoeder zijn voor elkaar:
de man voor zijn vrouw,
de vrouw voor haar man,
beiden voor hun kinderen.
Dat het aan hun houding mag te zien zijn
dat ze elkaar kennen en liefhebben.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die in openbare diensten
en in de administratie bezig zijn met genummerde dossiers.
Dat ze achter ieder dossiernummer
een mens willen zien die een helpende hand best kan gebruiken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die in de Kerk
een pastorale taak op zich genomen hebben
en voor allen die zich daarop voorbereiden.
Dat wij hen van harte een kans geven,
hen niet alleen laten wroeten,
hen niet ontmoedigen door ons gebrek aan inzet
of niet kraken door onze meedogenloze kritiek.
Dat wij hen mogen dragen.
Laten wij bidden…
naar Rijmenam

Voorbeden 3

-Bidden we om vrouwen en mannen
die zich laten raken door Gods grenzeloze liefde
en herderlijke zorg voor mensen
en die ingaan op Jezus’ vraag om,
op een radicale manier,
in zijn naam herders te zijn voor zijn mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die verantwoordelijkheid dragen in onze kerkgemeenschap
en een taak op zich hebben genomen.
Dat Gods Geest hen kracht zou geven,
dat ze zich gedragen weten
door ons gebed en onze steun
in hun inzet voor de Kerk en medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die instaan voor de opleiding van jonge mensen
in vormingshuizen en seminaries.
Dat zij hen vormen in die Geest van liefde
en dienstbaarheid van Jezus, de Goede Herder,
die wil dat alle mensen kunnen leven.
Laten wij bidden…
Federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Geen mens, God, die ons zo bevestigt
in wie we ten diepste mogen zijn:
uw beeld en gelijkenis,
zonen en dochters van U.
Geen mens, God, die ons zo beaamt,
zo bemoedigt in het goede,
in onze ware identiteit.
Maar Hij, Jezus, is dan ook Iemand
die met ons zijn brood deelt,
uw Zoon, die zo onze Broeder is geworden. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader, als wij iets voor U doen,
dan zijn wij veilig in uw handen.
Als wij werken voor ons dagelijks brood,
dan zorgt Gij voor ons als een Goede Herder.
Help ons om alle dagen mensen gelukkig te maken.
Help ons om een heel leven lang ten dienste te staan van Jezus.
Hij leefde zelf ook helemaal voor zijn vrienden en voor ons.
Hij deelde zijn leven
omdat Hij luisterde naar de roep van God, zijn Vader. Amen.
4-ingen

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Heb een beetje vreugde
als wij proberen iets te maken van uw opdracht,
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor alles wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Dan zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredeswens

Heer Jezus,
richt ons op uw Woord,
stem ons af op uw Stem,
en maak ons tot dragers van uw vrede,
tot verkondigers van uw Boodschap.
Zo zal onze mensengemeenschap worden herboren
tot de vrede en de vreugde
die Gij in het vooruitzicht hebt gesteld.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede van harte toe aan elkaar.


Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.”
Gelukkig wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Met stok en staf gaat Hij hen voor,
de herder die de kudde leidt.
De heuvels over, de dalen door,
op zoek naar land waar gras gedijt.

Naar water dat men drinken kan,
naar een oase waar men rust
en vrede en koelte vindt, zich van
geen strijd of onheil meer bewust.

’t Gebeurt wel dat een lam verdwaalt.
Dat komt in elke kudde voor.
De herder zoekt het op en haalt
het ijlings terug en zorgt ervoor.

Hij heeft het op zijn rug getild
en het gedragen als een kind.
Zo zie je maar: wat je ook wilt,
er is een God die je bemint.

Hij haalt je uit het kwade terug
en richt een feestmaal voor je aan.
Wees dus niet langer wild of stug.
Wat God doet, het is goed gedaan.
Piet Thomas


Bezinning 2

Laat mij voortgaan, Heer, op de weg die ik gekozen heb.
Dat ik trouw mag zijn aan een waarachtige inzet,
ontvankelijk voor de dag die Gij mij geeft.

Dat ik groeien mag in geduld met mezelf,
met een open oog voor mijn mogelijkheden en mijn grenzen.

Leer me leven met de pijn en de onmacht
en met de vreugde om elk teken van hoop.
Dat de mensen mij behoeden voor eigenzinnigheid en zelfbeklag.

Dat ik gevoed mag worden door het geloof van anderen,
dat ik me niet opsluit uit vrees voor kritiek.

Laat mij voortgaan, Heer, op de weg die ik gekozen heb.
Dat ik de mensen liefheb met een groot hart,
dat ik hen niet alleen laat in hun eenzaamheid,
hen niet laat vallen bij onbegrip.

Dat ze me vinden wanneer ze me nodig hebben
en dat ik mij mag verheugen als het hen goed gaat,
al die mensen die het vaak zo moeilijk hebben.

Laat mij een herder zijn voor de mensen,
en God, blijft Gij mijn Herder.
Diest


Bezinning 3
(roepingenzondag)

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt gezegd:
“De oogst is groot…”
en op dat Woord
zijn door de eeuwen heen
ontelbaar velen opgestaan
en gaven alles prijs
om U te volgen.

Wij bidden U,
zend ook in deze tijd
uw Geest die stuwkracht is.
Zie met liefde neer op onze gezinnen,
op onze gemeenschap, op onze parochies.

Roep jonge mensen tot uw dienst,
opdat zij in uw spoor
de weg van zelfvergeten liefde gaan.
Geef aan hen een trouw hart
dat uw roepstem blijft horen
en geef hen de eenvoud in denken en doen
om U geheel toe te behoren.
Federatie Kana

Slotgebed 1

God, Gij zijt mijn Herder
opdat ik herder zou zijn voor mijn broeder en zuster.
Ik word door U behoed,
opdat ik behoedzaam moge worden voor elke vorm van leven.
Gij leidt mij naar uw weide, uw overvloed van leven,
opdat ik, zelf gevoed, allen zou voeden die op mijn levenspad verschijnen.
Gij geeft mij levend water
opdat ik de geluksdorst van mensen zou kunnen lessen.
Gij zijt mij in alles wat ik beleef nabij,
opdat ik nabij zou kunnen zijn aan mijn even-naasten.
naar Jos Van de Schoor

Slotgebed 2

Heer, onze God,
voor U zijn mensen geen nummers.
Gij kent ieder van ons bij onze naam.
Wij bidden U vandaag om mensen
die, zonder een vleugje jaloersheid, ons het allerbeste gunnen,
die naast ons blijven staan
als de schaduwen in ons leven het zonlicht verduisteren.
Leer ons zulke herders te zijn voor al onze medemensen.
Dan brengen wij uw Rijk wat dichterbij. Amen.
naar Rijmenam

Slotgebed 3

We zijn er ons soms
veel te weinig van bewust, Heer,
dat Jezus ook voor ons
zijn leven heeft gegeven,
en dat Hij als een goede herder
in jouw naam
voor ons zorg draagt.
Geef ons de durf
ons door Hem te laten leiden
en ons leven op Hem af te stemmen.
En misschien ontdekken wij dan
dat die weg van Jezus
ook onze weg is:
als goede herder
zorg dragen voor anderen
zonder aan onszelf te denken.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Jezus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.
Laten wij van hier weggaan om Hem na te volgen.
Moge Gods zegen blijvend op ons rusten:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.