4e paaszondag C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
vierde paaszondag C (25/04/2010)

Begroeting

Wij mogen ons gedragen weten door God,
behoeder van alle leven,
die geen mens verloren laat gaan.
Welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het is vandaag roepingenzondag.
Roeping is een thema dat vragen oproept,
ons, als geloofsgemeenschap, uitdaagt.
Zijn wij inspirerend en uitnodigend?
Doen wij op iedereen een beroep
om met ons mee op weg te gaan naar Gods toekomst?
Laten wij Gods stem klinken
en geven wijzelf ten volle gehoor aan zijn Woord?

Openingswoord 2

Dit weekeinde viert de Kerk “roepingenzondag”.
De liturgie vertelt het evangelie van de Goede Herder Jezus,
die van mensen houdt en naar wie mensen luisteren.
Het geheim van elke roeping ligt bij die Goede Herder
die ons bemint en op vele wijzen tot ons hart spreekt.
Wij geloven dat Hij ook vandaag in onze cultuur
tot het hart van jongeren en volwassenen spreekt
en dat zijn woord:
“Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders in te zetten voor zijn oogst”,
nog steeds actueel is
en ons oproept tot een onbaatzuchtige inzet voor medemensen.
Laten wij de handen in elkaar slaan
en samen zoeken
hoe wij Jezus kenbaar kunnen maken en de liefde van God voelbaar
voor jongeren en volwassenen in onze gemeenschap.
Schiplaken

Vergevingsmoment 1

Als ik geen goede herder ben geweest,
niet uitermate zorgzaam,
niet lief en niet geduldig
voor wie mij als toeverlaat zocht,
bid ik:
Heer, ontferm U over ons.

Als ik niet op mijn stappen terugkeerde
om wie vermoeid was op te halen,
te troosten wie verstrikt geraakte in doornen van groot lijden
en als ik niet om vergiffenis vroeg
aan wie ik had pijn gedaan,
vraag ik:
Christus, ontferm U over ons.

Als ik mij veel te weinig aan de liefde heb gewaagd,
het herderschap van wie mij liefhadden niet vertrouwde,
en ik mijn vrienden niet om bijstand heb gevraagd,
bid ik:
Heer, ontferm U over ons.
Marcel Weemaes

Onze God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen we rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.


Vergevingsmoment 2

Heer,
Gij roept ons op om handen en voeten te geven
aan uw Goede Boodschap,
maar de stemmen van genot en plezier klinken vaak luider in onze oren.
Voor onze doofheid voor uw oproep vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij wilt uw kudde bijeenhouden,
maar dikwijls lopen we van U weg,
denkend dat de andere oever groener is.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, op momenten dat het ons voor de wind gaat
zijn wij er inderdaad van overtuigd
dat Gij als een Goede Herder voor ons zorgt,
maar bij de minste tegenslag beginnen we daaraan  al weer te twijfelen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

Goede Herder,
laat ons uw stem horen,
breng ons bij elkaar als uw volk.
Overtuig ons van het goede in elke mens die,
hoe onvolmaakt ook,
zich voelt aangesproken door uw stem,
door uw woorden,
uw woorden van zorg en geborgenheid,
uw woorden van liefde
voor wat teer is en klein. Amen.


Lezingen
Luisteren we nu naar God die tot ons spreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 13,14.43-52)
Uit de Handelingen van de apostelen

14         In die dagen reisden Paulus en Barnabas
van Perge naar Antiochië in Pisidië.
Op de sabbat gingen ze naar de synagoge, en namen daar plaats.
43
         Na afloop van de samenkomst
liepen vele Joden en godvrezende proselieten
met Paulus en Barnabas mee;
dezen spraken tot hen en drongen er bij hen op aan
trouw te blijven aan Gods genade.
44         De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar
om te luisteren naar het woord van de Heer.
45         Maar bij het zien van zo’n massa volk
werden de Joden vervuld met jaloezie
en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen
tegen de toespraak van Paulus.
46         In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas:
`Tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken,
maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,
daarom keren wij ons tot de heidenen.
47         Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons:
Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen,
om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde.’
48         De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden
en verheerlijkten het woord van de Heer,
en allen die bestemd waren voor het eeuwige leven
namen het geloof aan.
49         Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek.
50         Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen
en de notabelen uit de stad op,
ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas,
en ze verjoegen hen uit hun gebied.
51         Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Ikonium;
52         maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en heilige Geest.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apokalyps 7,9-14b-17)
Uit de Openbaring van de apostel Johannes

9          Ik, Johannes, zag een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
14         Toen zei een van de oudsten:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
15         Daarom staan zij voor de troon van God,
en dienen ze Hem dag en nacht in zijn tempel,
en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over hen uitspreiden.
16         Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden,
geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen,
17         want het lam midden voor de troon zal hen weiden
en voeren naar de waterbronnen van het leven,
en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Johannes 10,27-30)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
27         Mijn schapen luisteren naar mijn stem;
Ik ken ze en ze volgen Mij.
28         Ik geef hun eeuwig leven:
nooit zullen ze verloren gaan,
niemand zal ze aan mijn hand ontrukken.
29         Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd,
gaat alles te boven:
niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader!
Ik en de Vader, Wij zijn één.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

In God die ons kent van nabij
en ons wil samenbrengen tot zijn volk van gelovigen, hopenden en liefhebbers,
in Hem willen wij ons geloof uitspreken.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd. Amen


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven, en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

Gij die ons hebt geroepen
om herders voor elkaar te zijn,
bewaak ons hart,
dat het standvastig is
in het volbrengen
van alles wat geluk verschaft,
geborgenheid biedt
en kou doet overgaan.
Laten we bidden…

Maak goede herders van wie moeder en vader zijn.
Dat zij hun kinderen dragen met liefdevol geduld
en voeden met tedere aanwezigheid,
dat zij behoedzaam waken over het breekbaar geluk
waarvan hun kinderen dromen.
Laten we bidden…

Laat ons een berghut bouwen
voor wie doodgelopen zijn
in het steile gebergte van hun verwachtingen.
Help ons de vermoeiden te dragen
zoals een herder doet met een verloren schaap.
Laten wij vriendelijk elkaar behoeden
en kleine herders zijn van U, grote Herder,
eeuwige God.
Laten we bidden…
Marcel Weemaes

Voorbeden 2

Bidden wij vandaag tot onze Goede Herder.

-Bidden we voor de Kerk wereldwijd om onbevangenheid en durf.
Dat zij zich niet opsluit in zichzelf,
maar de vragen van deze tijd tracht te verstaan.
Dat zij zich solidair toont
met alle mensen van goede wil.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk in ons land
om een goede verstandhouding tussen top en basis
en om onderling vertrouwen.
Dat niet prestige en eigen gelijk
de wet voorschrijven,
maar dat welgemeende zorg en begrip
de enige drijfveer moge zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap
om belangstelling en respect voor elkaar,
wie de andere ook is.
Dat wij elkaar niet ontmoedigen, maar bemoedigen.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
zend ons uw Geest
die ons in herinnering brengt
wat Jezus ons gezegd heeft. Amen.
naar Gerard Kock

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

God onze Vader,
hier in deze gaven van brood en wijn bieden wij U
ons werk, onze zorg en onze liefde aan,
al onze vreugdevolle en verdrietige ervaringen,
onze dromen en idealen.
Neem ons leven, dat wij met zoveel andere mensen delen.
Zegen het en koester het in uw zorgzame vaderhanden
en geef aan al het menselijke een goddelijke glans, vandaag en alle dagen. Amen.
Schiplaken

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Heb een beetje vreugde
als wij proberen iets te maken van uw opdracht,
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor alles wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Dan zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

Heer Jezus,
richt ons op uw Woord,
stem ons af op uw Stem,
en maak ons tot dragers van uw vrede,
tot verkondigers van uw boodschap.
Zo zal onze mensengemeenschap worden herboren
tot de vrede en de vreugde
die Gij in het vooruitzicht gesteld hebt.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede van harte toe aan elkaar.

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.”
Gelukkig wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig….


Bezinning 1

Samen op weg gaan,
samen aan iets werken
is niet altijd gemakkelijk.
We zijn allemaal anders,
hebben elk ons eigen karakter,
eigen mogelijkheden
en eigen onhebbelijkheden.

En toch is samengaan
de enige weg om toekomst op te bouwen.
Een toekomst waar ruimte is om onszelf te zijn,
waar plaats is om samen te zijn,
ongedwongen,
met vertrouwen en geloof in elkaar.

Om samen te gaan, worden wij geroepen,
ieder bij zijn eigen naam,
elk vanuit het eigen omgaan met geloof,
maar allen geroepen door die Ene,
wiens Geest in ons werkt.
Door zijn kracht,
door zijn vuur en geestdrift,
komen wij tot enthousiaste inzet
of tot ons eigenste zelf.
Zo brengen wij tot stand
wat nu  niet is.
M. Gesquière

Bezinning 2

Wie medemensen wil begelei­den
– zieken en gezonden –
op hun weg ten leven
moet van ze houden:

moet leren luisteren
naar al wat leeft in hun hart
aan verlangen en pijn

en zal zacht nabij komen
bij hun verdriet
hun vragen en vertwijfeling

en stil worden
in zwijgende aandacht
en diepe eerbied
voor de mens
èn het levensgrote mysterie
van het bestaan

zal diep in zichzelf
tekenen en taal van liefde
laten geboren worden
om dan schroomvol
te proberen,
in eenvoud en oprechtheid,
het broze woord te spreken
– zo uit Gods hart genomen –
een teken van woord en be­grip
geborgenheid en vergeving
van eindeloos vertrouwen
en hoop op leven…

zal zichzelf zijn
en zo de waarden voorleven
waaraan een mens zich kan rech­ttrekken

en zal ook
– in pijn om eigen onmacht –
niet moedeloos worden
maar in sterk geloof
de hand vasthouden
van Hem die altijd groter is
in Liefde en in Trouw.

Wie medemensen wil begelei­den
zal zelf ook gewoon maar mens zijn

die echt oprecht probeert
te Leven.
Ward Bruyninckx

Slotgebed 1

Als je in Mij gelooft en probeert te leven
zoals Jezus het je voorleefde,
zul je nooit verloren gaan – zegt God.
Zelfs als het uur van sterven er is,
zul je leven vinden, eeuwig leven,
omdat jij en Ik één zijn geworden
en van elkaar zijn gaan houden.
Liefde sterft immers niet
maar maakt je mooi,
nu reeds, vandaag,
én morgen wanneer wij elkaar zullen zien
van aangezicht tot aangezicht
en mijn leven jouw leven is geworden:
bron van tederheid en vrede. Amen.
naar Erwin Roosen


Slotgebed 2

God onze Vader,
Gij roept alle mensen op om de weg van uw Zoon te volgen.
Het is voor ons niet altijd gemakkelijk
om in ons leven de juiste beslissingen te nemen.
Maak soepele mensen van ons,
die altijd bereid zijn om, als het nodig is,
een andere weg te kiezen dan die die we gewoon zijn.
Vader, maak van ons mensen
die een heel leven lang luisteren naar de roep van uw stem.
Zo werken wij samen aan een nieuwe wereld,
aan uw Rijk van liefde op aarde.
Dit vragen wij U naar het voorbeeld van Jezus, onze Herder. Amen.
Lovendegem


Zending en zegen

De Heer schenke u
de behoedzaamheid van zijn handen,
de goedheid van zijn ogen,
de glimlach van zijn mond,
de vastheid van zijn stappen,
de vrede van zijn woorden,
de warmte van zijn hart,
het vuur van zijn Geest,
de geheimenis van zijn Aanwezigheid,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.