4e paaszondag B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
vierde paaszondag B (29/04/2012)

Begroeting

We worden stil en maken ruimte voor God die ons kent en zuivert.
In zijn naam zijn wij hier samen:
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Mensen willen gelukkig zijn.
Op die vraag naar geluk wordt handig ingespeeld door de reclamejongens,
die ons dat geluk op wel duizenden manieren aanprijzen.
Vandaag horen we in de parabel over de Goede Herder
hoe God met ons geluk is begaan.
Jezus geeft zelfs zijn leven voor ons geluk
en na zijn dood heeft Hij die taak
op onze schouders gelegd.
Hij roept ons op om voor anderen herder te zijn,
zoals Hij is geweest.
Wat wij waard zijn zal blijken uit onze inzet:
is er iets van Jezus’ zorg en liefde terug te vinden in ons doen en laten?
vrij naar Levensecht

Openingswoord 2

Deze vierde zondag van Pasen, tevens roepingenzondag,
staat in het teken van Jezus is als Goede Herder.
Hij die, in zijn trouw en liefde tot de zijnen,
tot het uiterste is willen gaan.
Juist zijn schijnbaar zinloos levenseinde
maakte Hem tot ‘leven voor wie geloven’.
Gooi & Sticht

Vergevingsmoment 1

Wij schieten dikwijls tekort tegenover elkaar.
Het is goed dat te erkennen en ons voor te nemen daaraan iets te doen.
Alleen zo kunnen wij van God vergeving verwachten.

– Als wij eerder in dienst staan van onszelf
dan in dienst van de anderen…
Heer, ontferm U dan over ons.

– Als wij het leven eerder proberen te winnen
dan het, om het evangelie, te verliezen …
Christus, ontferm U dan over ons.

– Als wij eerder kritisch en eisend tegenover medemensen staan
dan begrijpend en mild…
Heer, ontferm U dan over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze oren openen,
ons hart bekeren en ons zo geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

– Heer, wees onze herder
en breng ons naar een plaats
waar wij tot rust kunnen komen.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, wees onze herder
en leid ons langs wegen van gerechtigheid
waar wij uw naam recht doen.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wees onze herder
en nodig ons uit aan uw tafel,
waar wij het leven delen omwille van uw naam.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Ik ben er mij veel te weinig van bewust, Heer,
dat Jezus ook voor mij zijn leven gaf
en dat Hij als een Goede Herder
in uw naam voor mij zorg draagt.
Geef mij de nodige moed
om mij aan Hem over te geven,
om mij door Hem te laten leiden
en mijn leven door Hem te laten oriënteren.
En misschien ontdek ik dan
dat de weg die Jezus ging
ook mijn weg is;
dat ik, net als Hij,
als goede herder zorg moet dragen voor anderen
zonder daarbij aan mezelf te denken.  Amen.


Openingsgebed 2

God van mensen,
zozeer gaan wij U ter harte
dat Gij uw Zoon aan ons hebt toevertrouwd.
Als een Goede Herder
draagt Hij zorg voor alle mensen.
Geef dat ook wij het beste van onszelf durven loslaten
voor het welzijn van elkaar.
Wij vragen U dit
in naam van Jezus, de Verrezen Heer. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing legt Petrus verantwoording af
over zijn woorden en daden voor de joodse Hoge Raad.
In de tweede lezing drukt Johannes zijn verwondering en vreugde uit
over de liefde die God ons in Jezus heeft betoond.
In het evangelie noemt Jezus zichzelf de Goede Herder
die zijn leven geeft voor zijn schapen.


Eerste lezing
(Handelingen 4,8-12)

Uit de Handelingen der Apostelen

8        Petrus werd vervuld van de heilige Geest
en zei tegen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden:
`Leiders van het volk en oudsten!
9        Als wij vandaag naar aanleiding van een weldaad aan een zieke
ondervraagd worden over de oorzaak van zijn redding,
10       dan moet u allen en heel het volk Israël goed weten:
door de naam van Jezus Christus de Nazoreeër,
die u hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden,
staat hij hier gezond voor u.
11       Hij is de steen die door u, de bouwlieden,
werd verworpen, maar de hoeksteen is geworden.
12       Door niemand anders komt de redding,
want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven
waardoor wij ons kunnen laten redden.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Johannes 3,1-2)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1        Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.
2        Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen; maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen, wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 10,11-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
11       Ik ben de goede herder.
Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
12       Maar een huurling, geen echte herder dus,
als die een wolf ziet komen,
laat hij de schapen in de steek en gaat ervandoor
– het zijn zijn eigen schapen niet! –
en de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen.
13       Hij is immers een huurling
en bekommert zich niet om de schapen.
14       Ik ben de goede herder:
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,
15       zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken;
Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen.
16       Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof.
Ook voor hen moet Ik een herder zijn:
ze zullen luisteren naar mijn stem.
Zo wordt het: één kudde met één herder.
17       Daarom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik mijn leven geef,
om het daarna weer terug te nemen.
18       Niemand neemt het Mij af,
Ik geef het uit eigen vrije wil.
Daartoe immers heb Ik de macht,
zowel om het te geven als om het terug te nemen.
Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen’.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken we samen uit dat wij geloven in Gods Goede Boodschap
en wij ons aan Hem willen toevertrouwen.

Ik geloof in God, onze Vader,
die zijn schepping op handen draagt en hoopt
dat ieder van ons die meedraagt
opdat onze aarde nieuw wordt door onderlinge liefde.

Ik geloof in Jezus, zijn Zoon,
die het als zijn belangrijkste opdracht zag
om lief te hebben
en zo de pijn en het verdriet van mensen mee te dragen.
Ik geloof ook dat Jezus hoopt
dat wij doen zoals Hij deed.

Ik geloof in de heilige Geest
die Jezus gezonden heeft
om ons tot dragers te maken
van elkaars lief en leed. Amen.
naar Levensecht

Voorbeden 1

In het licht van Pasen bidden wij om Gods zegen
voor alle herders en hoeders,
aan wie het welzijn van medemensen is toevertrouwd.

– Bidden we voor hen die een verzorgend beroep uitoefenen,
die het beste van zichzelf ten dienste stellen
van zieken, bejaarden of andere zorgbehoevenden.
Dat zij niet worden overvraagd,
dat hun werk nooit sleur en routine wordt
en dat zij geïnteresseerd blijven in de persoon
die aan hun zorgen is toevertrouwd.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de goede buur, de verre vriend,
voor al die onbetaalbare vrijwilligers
die altijd klaar staan om bij te springen als de nood zich aandient.
Dat zij deugd mogen blijven beleven aan hun inzet
en dat er niet van hen wordt geprofiteerd.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de zovele medewerkers
die, als nederige goede herders,
altijd weer beschikbaar zijn
om onze Kerkgemeenschap levendig te houden.
Dat zij zich optrekken aan elkaar,
dat zij weten dat wij hen dankbaar zijn,
ook als dat niet altijd met zoveel woorden wordt gezegd.
Laten wij bidden…

Zegen ons, God,
tot trouw aan de taak die voor ons is weggelegd.
Zegen ons tot verantwoordelijkheid
voor deze wereld en voor elkaar. Amen.

Voorbeden 2

Jezus heeft gezegd: Ik ben de Goede Herder.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Daarom mogen wij met vertrouwen tot Hem bidden.

–  Bidden wij voor alle bisschoppen, priesters, diakens en pastorale werkers.
Dat hun boodschap levensnabij mag zijn en dat hun leven,
ondanks kleinmenselijke kanten,
een teken mag zijn van Gods aanwezigheid in deze wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor gehuwden en alleenstaanden.
Dat hun inzet voor Gods Rijk door dagelijkse daden van oprechte liefde aanstekelijk mag zijn voor hun gezin en hun omgeving.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onze jongeren.
Dat zij bij hun levenskeuze rekening houden met de christelijke waarden.
Dat zij het de moeite waard vinden
hun leven in dienst te stellen van het evangelie.
Laten wij bidden…

God, wij danken U voor uw nabijheid en uw grenzeloze liefde.
Geef dat wij daaraan beantwoorden met heel ons hart
naar het voorbeeld van Jezus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 3

Groot is de liefde die de Vader ons heeft betoond.
Groot zij ook het vertrouwen waarmee wij nu tot Hem bidden.

– Voor allen die geroepen worden
om leiding te geven aan anderen,
in bedrijven, scholen of kerkgemeenschappen:
om eerlijkheid en een geest van dienstbaarheid.
Laten wij bidden…

– Voor onze geloofsgemeenschappen:
om volharding in het gebed,
om bemoediging van allen die de Kerk mee helpen opbouwen,
om nieuwe priesters en religieuzen,
diakens, pastoraal werkers en gebedsleiders.
Laten wij bidden…

– Voor mensen die zich niet bemind weten
of zich afgewezen voelen:
om genezing van hun gekwetste hart,
om troost en nieuwe hoop.
Laten wij bidden…

Goede Vader
die ons allen roept tot navolging van uw Zoon:
luister naar onze beden
en schenk ons het vaste vertrouwen
dat wij uw geliefde kinderen zijn,
samen met Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Liturgische Suggesties 2009

Gebed over de gaven 1

Goede God,
omdat wij in het gebroken brood Jezus herkennen
bieden wij U dit brood aan
als teken van onze bereidheid om met anderen te delen.
Wij bieden U ook deze wijn aan
als teken van vreugde en dankbaarheid
om Jezus die, als een Goede Herder, voor ons in de wereld kwam. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
Jezus was een Goede Herder.
Hij luisterde naar mensen
en begreep hun noden.
Onze gaven en dit brood en deze wijn,
symbool van uw aanwezigheid en liefde,
bieden wij U aan
als teken van onze bereidheid om ons in te zetten voor onze medemensen,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Herder. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Laat ons vreugde erin vinden
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor al wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Dan zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Verlos ons, Heer, van het kwaad dat drukt op onze wereld.
Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit brood,
om ons geluk te delen met dat van anderen.
Zo kan er vrede komen in heel de wereld.
Moge de vrede van Christus altijd met u zijn!
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Ik geef mijn leven voor de schapen.”
Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Die zachte fluistering,
was Jij dat God?
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt?
Zó dat ik het eerst niet hoorde?

Luisterde ik niet goed?
Sprak Jij te stil?
Of hoorde ik Je niet
omdat jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt,
en jouw fluistering er altijd is?

Net als de wind,
die door de bomen ruist,
die mijn gezicht streelt,
en die pas opvalt als hij zwijgt.
Zoals de lucht
die ik in- en uitadem
er altijd is.
Ongemerkt.
Gewoon.
Onmisbaar.

Ik mocht Je gaan ervaren, God,
in de warmte van mens tot mens,
in een blik, een handdruk, een gebaar.
En gaandeweg de rit,
langzamerhand, op kousenvoeten,
ben ik het gaan horen:
jouw roep naar mensen,
en naar mij.

Blijf ons toch roepen, God!
uit Twaalf gebeden om roepingen van het bisdom Rotterdam

Bezinning 2

Het beeld van de herder is uit onze samenleving verdwenen…
Kudde en herder…
Ze horen niet meer thuis in een landschap met industrie,
autowegen…

Toch zijn er ook vandaag mensen die elkaar kennen,
bij elkaar horen,
op elkaar zijn aangewezen,
afgestemd zijn op elkanders stem,
net zoals herder en kudde op elkaar zijn afgestemd.
Toch zijn er ook vandaag nog mensen die herders en hoeders zijn voor elkaar…

Maar ook de huurling is blijven leven,
tot heel diep in mezelf.
Die levenshouding van de huurling
die koel zijn profijt berekent,
zijn uren klopt en zijn uren telt.
De huurling-in-mij zegt:
“Het zijn mijn zaken niet,
ik was mijn handen liever in onschuld dan ze vuil te maken.”
De huurling die zich inzet tot op het ogenblik dat het gevaarlijk wordt
of tot er niets meer te verdienen valt.
De huurling die vlucht…

Ook díe huurling is blijven leven,
tot op vandaag…
Levensecht

Slotgebed 1

Ik ken je, zegt Jezus.
Ik weet wat er in je hart leeft
en wat je pijn en je vreugde is.
Ik wil met je gaan naar onbekende horizonten
en jouw Gids en Herder zijn.
Maar Ik wil je ook vragen
om zélf een herder te zijn voor anderen.
Je moet daar geen held voor worden,
geen superman of supervrouw.
Blijf gewoon maar jezelf, het is goed zoals je bent.
Durf in mijn voetsporen te treden
en je leven breken en delen als brood en wijn.
Het zal je gelukkig maken,
en je vrede en vreugde schenken.
naar Erwin Roosen


Slotgebed 2

Goede Vader,
van harte bidden wij U
dat uw evangelie vele mensen op een bijzondere manier zou boeien.
Spreek tot hun hart en laat hen ervaren
hoe de vriendschap tussen U en de mensen
en de vriendschap tussen mensen onderling,
het de moeite waard maken
om zich in te zetten voor uw Blijde Boodschap,
ook en vooral in deze tijd.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

De Heer roept ons, ieder op de plaats waar wij in het leven staan.
Moge het ons gegeven zijn
om daar ons geloof in de Heer
handen en voeten te geven.
Moge Hij ons daarbij helpen en zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.