4e paaszondag A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
Vierde paaszondag A (15/05/2011)

Begroeting

Moge God, die ons bijeenroept,
ons hier maken tot één gemeenschap in zijn naam:
+ de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wie ergens naar binnen wil
om te zien hoe het daar aan  toe gaat,
moet allereerst de toegangsdeur vinden.
Op zoek naar geluk en diepe vreugde in dit leven
moet je weten in welke richting je moet zoeken.
“Ik ben de deur”, zegt Jezus vandaag in het evangelie.

Jezus, de toegangsdeur naar een gelukkig en vreugdevol leven.
Wie het aandurft zijn leven in te richten
zoals Hij het ons heeft voorgeleefd,
zal ook delen in zijn vreugde.
Laten wij door die deur vrij in en uit gaan,
bewust van onze kleinheid,
hunkerend naar zijn bevestigende liefde.

Openingswoord 2

Schapen zien ’s avonds uit naar de stal,
maar ‘s morgens naar groene weiden.
Het evangelie van vandaag leert ons
dat verlangen naar veiligheid enerzijds en naar echt leven anderzijds,
alleen maar mogelijk wordt
dankzij onze hechte verbondenheid met Jezus,
die Herder is in de ware zin van het woord.
Geen heerser met macht, maar een belangeloze leider,
een Dienaar die zijn leven gaf.
Hij roept zijn schapen op
om op hun beurt goede herders te worden, ‘deur’ te zijn voor anderen.
Dat zegt Jezus ons vandaag:
toegang zijn naar de Vader,
naar het leven
om mensen echt mens te laten worden.
Voor al die keren dat wij onze roeping niet waar maakten
bidden wij om vergeving.

Vergevingsmoment 1

Goede maatjes zijn met rijke en machtige mensen,
– ook als ze niet altijd eerlijk en rechtschapen zijn –
het steekt ons wel eens de ogen uit.
Omdat wij zo moeilijk kiezen voor het goede
boven het aantrekkelijke:
Heer, ontferm U over ons.

– Voordeel halen voor onszelf of voor iemand anders,
die keuze is meestal snel gemaakt.
Of toch maar de sterkere ondersteunen ten nadele van de zwakkere,
omdat er achteraf voor onszelf misschien nog iets te rapen valt.
Omdat wij zo egocentrisch reageren,
Christus, ontferm U over ons.

–  Als iemand anders fouten maakt,
dan hebben wij dat altijd gezien en dan moet iedereen dat horen.
Maar als wij zelf de mist ingaan,
dan hebben wij graag dat iedereen erover zwijgt
en dan geven wij er zelf liefst een ‘verantwoorde’ uitleg aan.
Omdat wij eerder kiezen voor valse dan voor eerlijke methodes,
Heer, ontferm U over ons;

Onze fouten zijn soms zo hardnekkig,
dat wij denken ze nooit te kunnen veranderen.
Van Jezus weten we dat liefde alles ten goede kan keren.
Schenk ons dan wat van uw liefde, God,
om zo een beter mens te worden. Amen.

Vergevingsmoment 2

– Als wij deuren voor anderen dichtklappen,
als we ontoegankelijk en onbereikbaar zijn,
Heer, ontferm U dan over ons.

– Als we mensen dwarszitten,
drempels bouwen voor mensen die anders zijn dan wij,
Christus, ontferm U dan over ons.

– Als we in een boog om mensen heenlopen
omdat we vrezen dat ze op ons een beroep zouden doen,
hen uit gemakzucht afwijzen
of een moeilijk gesprek weigeren,
Heer, ontferm U dan over ons.

Heer, vergeef ons onze tekortkomingen
en leer ons anderen tegemoet treden zoals uw Zoon Jezus het ons voordeed. Amen.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.


Openingsgebed 1

Heer God, wij geloven in de verrijzenis
van uw Zoon Jezus Christus.
Zijn roepstem maant ons aan
liefde en vrede te zaaien
waar twist en onenigheid woekeren.
Laat ons leven een lichtend voorbeeld worden
dat duidelijk verwijst naar U
die ons in elke eucharistieviering
naderbij wil komen
in de tekens van brood en wijn. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij die Jezus vervuld hebt met herderlijke zorg voor al uw mensen,
breng zijn woord in ons tot leven
opdat wij zouden horen en verstaan wat Hij ons wil zeggen.
Schep ruimte in ons,
opdat wij Hem zouden volgen tot in uw huis
waar ruimte is voor velen. Amen.

Openingsgebed 3

God, onze Vader,
zozeer gaan wij U ter harte
dat Gij ons uw Zoon gezonden hebt.
Hij is de deur naar menswaardig leven,
ongekend en ongezien.
Wij bidden U:
geef dat wij zijn roep verstaan
als de weg die leidt naar eeuwig leven.
Dit vragen wij U door Jezus, onze Leidsman. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar Gods woord, ons toegesproken in de verhalen uit de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 2,14a.36-41)
Uit de Handelingen van de Apostelen

14       Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren,
verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe:
36         ‘Heel het huis Israël moet zeker weten
dat God Hem tot Heer en Messias heeft aangesteld,
deze Jezus, die u hebt gekruisigd.’
37       Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen
en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:
`Wat moeten wij doen, broeders?’
38       Petrus zei tegen hen:
`Bekeer u!
Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus
tot vergeving van uw zonden.
Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen.
39       De belofte geldt immers voor u en uw kinderen,
en voor allen ver weg,
die de Heer onze God erbij zal roepen.’
40       Met nog vele andere woorden getuigde hij,
en hij spoorde hen aan met de woorden:
`Laat u redden uit dit ontaarde geslacht!’
41       Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen;
en op die dag sloten zich
ongeveer drieduizend mensen aan.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (1 Petrus 1 20b-25)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
20bGeduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden,
dát is het wat God behaagt
21 En het is ook uw roeping,
want Christus heeft voor u geleden
en u een voorbeeld nagelaten;
u moet in zijn voetstappen treden.
22       Hij heeft geen zonde gedaan
en in zijn mond is geen bedrog gevonden.
23       Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug.
Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen.
Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
24       In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen,
opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid.
Door zijn striemen bent u genezen.
25       Want u was verdwaald als schapen,
maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 10,1-10)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
1
        Waarachtig, Ik verzeker u:
wie niet door de deur de hof van de schapen binnenkomt,
maar naar binnen klimt op een andere plaats,
kan alleen maar een dief zijn en een bandiet.
2        Wie wel door de deur binnenkomt,
is de herder van de schapen.
3        Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem.
Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam,
en hij brengt ze naar buiten.
4        En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht,
trekt hij voor hen uit,
en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.
5        Een vreemde echter zullen ze nooit volgen; integendeel,
ze gaan voor hem op de vlucht,
omdat ze de stem van vreemden niet kennen.’
6        In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe,
maar ze begrepen niet wat Hij hun te zeggen had.
7          Jezus ging dus verder:
`Waarachtig, Ik verzeker u:
Ik ben de deur voor de schapen.
8        Al degenen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en bandieten,
naar hen hebben de schapen niet geluisterd.
9        Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden:
die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden.
10         Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten,
en om verloren te laten gaan;
Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn,
een stukje Rijk Gods.

Ik geloof dat God van ons vraagt
dat we ons samen zouden inzetten
om anderen hoop en uitzicht te bieden.

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
die willen bouwen aan de toekomst.

Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven, en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

– Bidden wij voor de herders in de Kerk.
Dat zij mogen herderen met visie, in dienstbaarheid, met geloof en liefde.
Dat zij vertrouwen durven stellen in en veel begrip opbrengen voor hen
die zij mogen hoeden en behoeden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de herders van de wereld.
Moge zij hun machtsdenken en hun eigen gelijk relativeren,
zich bekeren tot dienaars van de vrede
en tot be­harti­gers van het welzijn van allen – in het bijzonder van de zwaksten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor zovelen die zich, onder welke vorm dan ook,
belangeloos inzetten in de Kerk.
Dat zij mogen rekenen op onze medewer­king en waarde­ring.
Wij bidden in het bijzonder voor hen,
die hun tijd en energie schenken aan gehandi­capten, zieken en bejaarden.
Dat zij in hun zorg de liefde van Christus zichtbaar maken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die als goede buur of verre vriend
begaan zijn met het lot van mensen om hen heen.
Dat zij vreugde blijven vinden in wat zij voor anderen doen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor alle mensen die herder mogen zijn voor anderen.
Dat zij steeds het goede proberen te doen
en altijd zouden letten op wat de ander echt kan gelukkig maken.
En bidden wij dat ook wij
voor mekaar zulke herders mogen zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen met een voorbeeldfunctie.
Dat ze geen valse waarden zouden nastreven.
Dat zij geen eigen profijt, macht of aanzien zoeken,
maar zich helemaal ten dienste stellen van hun medemensen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor kerkleiders,
parochieteams en leerkrachten godsdienst.
Dat zij geen halve waarheden verkondigen over geloof en inzet,
maar de moed hebben om mensen de juiste weg te wijzen,
ook al lijkt die weg moeilijker
dan andere, – meestal – oppervlakkige levenskeuzes.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Jezus is voor ons de poort naar de hemel.
Bij Hem mogen wij thuiskomen met onze wensen en gebeden.
Daarom bieden wij aan de Heer,
samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven en onze gebedsintenties aan.

– Voor allen die werkzaam zijn in een verzorgend beroep,
altijd in de weer voor anderen.
Voor vaders en moeders, alleenstaand of samen,
die met liefde en geduld
hun kinderen op het goede spoor leiden.
Voor al die mensen die oog hebben voor de nood van anderen,
altijd tot helpen bereid.
Laten wij bidden…

– Voor ambtsdragers in Kerken
die de kunst van het luisteren verstaan.
Voor alle vrijwilligers die slechts dienstbaar willen zijn.
Voor alle trouwe kerkgangers
die met regelmaat de stilte zoeken
om Gods roepstem
niet in het rumoer van elke dag te laten verloren gaan.
Laten wij bidden…

– Voor de ontelbaren die van de Kerk vervreemd zijn geraakt,
maar ontroerend bezorgd bleven voor de minsten.
Voor hen die de naam Jezus niet over de lippen krijgen,
maar wel leven in zijn geest en werken doen die Hij gedaan heeft.
Laten wij bidden…

– Voor ons, die hier en nu willen luisteren
naar de stem van de Herder.
Voor de dopelingen en hun ouders.
Voor koppels die trouwen
en voor de dierbare doden.
Dat zij bij de Heer een open deur vinden.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede Herder,
Gij nodigt ons uit aan uw tafel
en vult onze beker tot de rand.
Wij bidden U:
doe ons in dit samenzijn
de overvloed van uw trouw ervaren.
Hecht U aan ons, voorgoed.
Neem ons bij de hand
en leid ons op de weg van Jezus,
Herder en Hoeder van mensen. Amen.


Gebed over de gaven 2

God, uw liefde is zonder grenzen.
Jezus voelde zich zo door U geborgen en gesteund
dat Hij zoveel liefde gaf,
dat Hij zelfs zijn leven over had
voor het geluk van eenvoudige, kleine mensen.
Hij bleef hen trouw omdat Hij van hen hield.
Dit brood en deze wijn zetten wij op deze tafel
omdat wij als leerlingen van Jezus
ook ons leven willen toewijden aan onze medemensen.
Wij willen ons brood delen met elkaar
en meeleven met het lief en het leed van anderen.
Zegen daarom ook deze gaven
en hou van ons
zoals Gij ook van Jezus hebt gehouden. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samenleven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

God,
zorg voor ons als een goede herder.
Voel aan wat we nodig hebben om ons niet verloren te voelen
en luister naar ons
wanneer wij tot U bidden naar Jezus’ voorbeeld:
Onze Vader, …

Goede God, zet ons op weg als herders
die zorgzaam omgaan met elkaar
en mekaar helpen in de uitbouw van uw Rijk.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredewens

Heer Jezus, Gij zijt onze Herder.
Roep ons bij onze naam en doe ons U volgen.
Blijf ons roepen, ook al vervaagt uw stem
omdat wij soms te veel afstand van U nemen.
Blijf ons zoeken als wij afdwalen en onze eigen wegen gaan.
Leid ons naar de schaapsstal van vrede en gerechtigheid,
en begeleid ons door de deur die ons brengt bij de Vader,
die leeft in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.”
Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Die zachte fluistering,
waart Gij dat God?
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt?
Zó dat ik het eerst niet hoorde?

Luisterde ik niet goed?
Waart Gij te stil?
Of hoorde ik U niet
omdat uw aanwezigheid zo vanzelf spreekt,
en uw fluistering er altijd is?

Net als de wind,
die door de bomen ruist,
die mijn gezicht streelt,
en die pas opvalt als hij zwijgt.
Zoals de lucht
die ik in- en uitadem
er altijd is.
Ongemerkt.
Gewoon.
Onmisbaar.

Ik mocht U ervaren, God,
in de warmte van mens tot mens,
in een blik, een handdruk, een gebaar.
En gaandeweg de rit,
langzamerhand, op kousenvoeten,
ben ik het gaan horen:
uw roep naar mensen,
en naar mij.

Blijf ons toch roepen, God!

Bezinning 2

Als je de deuren van je hart openzet,
riskeer je veel.
Je riskeert dat men binnenkijkt
en de stofnesten ziet van kleinmenselijkheid,
de gevoeligheden die trillen
op de snaren van je gemoed,
de melancholie die zweeft rond de droesem van het leven…
Je riskeert dat vele mensen
met vuile voeten binnentreden,
zich nestelen in je zachte zetels van begrip en meevoelen,
in tijd een lange teug genegenheid genieten en peuzelen aan je hart…
Je riskeert voor de buitenwereld
een clown te zijn, een schouwspel,
een veroordeelde, een stuk sensatienieuws,
een open huis, een mens van vlees en bloed,
een Jezus die van God en de mensen houdt
en aan die liefde stuk voor stuk
zijn leven geeft…
“Maar terwijl zijn lichaam stierf, werd zijn geest tot leven gebracht”
schrijft Petrus aan allen die met hart en ziel geloven
in die Jezus.
Als je de deuren van je hart openzet
riskeer je mens te worden
naar Gods beeld en gelijkenis.


Slotgebed 1

Jezus, onze God en Broeder,
Gij, die ons kent en ons roept bij onze naam,
wij bidden U:
maak ons tot herders en hoeders voor elkaar.
Maak ons tot een gemeenschap
die zich terecht tooit met de naam van Jezus, de Christus,
Herder en Hoeder van mensen. Amen.

Slotgebed 2

God, Vader en Moeder tegelijk,
laat mij vaak door de deur van het hart van Jezus gaan
en bij U thuis komen.
Doe mij ervaren dat Gij mijn God zijt
en dat ik uw kind mag zijn.
Wil mij vreugde geven
die verankerd zit in het diepste van mijn hart
en die niemand mij daarom ooit kan afnemen.
En help mij om zelf anderen
tot bij die deur van het leven te brengen
door in uw naam en met uw hart
van hen te houden
en spiegel te zijn van uw vriendschap. Amen.
naar Erwin Roosen


Slotgebed 3

Heer, als een herder trekt Gij voor ons uit.
Ieder van ons kent Gij bij naam.
Gij spreekt ons toe en voedt ons met uw lichaam en bloed.
Wij vragen dat wij niet verdwalen of verloren gaan,
maar U volgen en luisteren naar uw stem.
Want Gij alleen zijt onze Redder,
Christus onze Heer. Amen.

Zending en zegen 1

Jezus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.
Laten we van hier weggaan om Hem na te volgen.
Moge Gods zegen blijvend op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Iedere christen wordt door God geroepen.
Iedere christen kan de roepstem van God door zijn leven laten klinken.
Zegene ons daartoe de algoede + Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.