3e Paaszondag B 2015

19 04 2015

Begroeting

Welkom in de naam van
+ de Vader die zich onder ons heeft laten zien
in zijn Zoon, Jezus Chris­tus,
en in de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wie heeft het nog niet meegemaakt
dat iets overduidelijk is,
maar dat je het op dat moment toch niet ziet?
Het gebeurt dan wel eens dat je na de feiten zegt:
“Hoe heb ik daaraan toch kunnen twijfelen?”
Zo was het ook bij Jezus’ leerlingen.
Leren begrijpen
– om ervan te leven – dat Jezus verrezen is en leeft,
is een lang proces,
niet alleen voor de apostelen, maar ook voor ons.

Openingswoord 2

Geloven in de verrijzenis is niet evident.
Het is geloof dat moet groeien.
Dat geldt niet alleen voor ons,
maar dat was ook zo voor de leerlingen.
En daarom is Jezus, in de eerste periode na zijn verrijzenis,
zijn vrienden heel nabij.
Hij komt bij hen op bezoek,
gaat heel alledaags met hen om,
en onderricht hen.
Zij moeten immers gaan getuigen dat hun Jezus,
ondanks zijn lijden en dood,
leeft.
Moge ook wij
die levende Jezus
in ons hart laten wonen.

Vergevingsmoment 1

-Iedere keer dat we
elkaar vergeven in plaats van elkaar te lijf gaan,
elkaar zegenen in plaats van elkaar te vervloeken,
elkaars wonden verzorgen in plaats van ze dieper te maken,
maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar.
Omdat we daarin vaak tekortschieten, vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Iedere keer dat we
elkaar bemoedigen in plaats van elkaar te ontmoedigen,
elkaar hoop geven in plaats van elkaar tot wanhoop te drijven,
elkaar omhelzen in plaats van elkaar te bestoken,
maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar.
Omdat we daarin vaak tekortschieten, vragen we:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Iedere keer dat we
kiezen ‘voor elkaar’ in plaats van ‘tegen elkaar’,
maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar.
Omdat we vaak nog niet zo ver zijn, vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, kom ons tegemoet met uw barmhartigheid
en leer ons consequent te leven naar Jezus’ voorbeeld. Amen.

Vergevingsmoment 2

-God, uw Zoon Jezus nodigt zijn leerlingen uit
om over Hem te getuigen.
Geloven wordt in onze tijd vaak verschoven naar de ‘privésfeer’.
Openlijk erover spreken, laat staan openlijk erover getuigen,
voelt onbehaaglijk en  niet-modern aan.
Om onze laksheid vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt uw leerlingen begroet
met een wens van vrede.
Wij zijn niet altijd hartelijke vrededragers en vredebrengers.
Omdat wij als dragers van uw naam – christenen –
niet altijd uw Boodschap van vrede uitdragen:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, uw Zoon Jezus legde aan zijn leerlingen
de betekenis uit
van wat er in de Schrift staat.
Wij horen elke week uw Woord,
maar het gaat vaak ons een oor in en ons ander uit.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven
en ons meer doen lijken op zijn Zoon. Amen.
vrij naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Levende God,
in zijn lijden en sterven gaat Jezus de weg van alle mensen,
in zijn opstaan uit de dood wordt zijn zending door U voltooid.
Help ons te vertrouwen
dat Gij ons, na het sterven,
doet delen in het nieuwe leven van uw Zoon.
Dit vragen wij U door Jezus die ons is voorgegaan. Amen.
André Janssen

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wij hebben er soms moeite mee te geloven
dat Jezus onder ons leeft.
Bij verdriet en tegenslagen twijfelen wij zo gemakkelijk
en toch weten we dat christen-zijn meer is
dan alleen maar een vaag en ver geloof.
Leer ons dat wij uw aanwezigheid maar zichtbaar kunnen maken
door onze getuigenis en onze inzet.
Dan zullen we ervaren dat Jezus de Verlosser is,
vandaag en alle dagen. Amen.

Lezingen

In de evangelielezingen horen wij hoe de verrezen Jezus
zich aan zijn leerlingen laat kennen als de Levende.
Als gezondenen dragen zijn leerlingen
die Blijde Boodschap verder uit,
zo horen we in de eerste lezing.
Laten we samen luisteren naar die getuigenissen uit de Schrift.


Eerste lezing
(Hand., 3, 13-15. 17-19)

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen zei Petrus tot het volk:
13         De God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob,
de God van onze vaderen,
heeft zijn knecht verheerlijkt,
Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend,
toen die Hem wilde vrijlaten.
14         U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend,
en verzocht om de vrijlating van een moordenaar.
15         De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht,
maar God heeft Hem opgewekt uit de doden;
daarvan zijn wij getuigen.
17         Welnu, broeders,
ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld,
net als uw leiders.
18         Zo heeft God in vervulling laten gaan
wat Hij bij monde van alle profeten tevoren had aangekondigd,
namelijk dat zijn Messias zou lijden.
19         Kom daarom tot inkeer en bekeer u,
opdat uw zonden worden uitgewist.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Joh., 2, 1-5a)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1              ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde doen:
we hebben een helper bij de Vader,
Jezus Christus, die rechtvaardig is,
2           die onze zonden uitwist, en niet alleen die van ons,
maar die van de hele wereld.
3
          Hoe weten wij dat we God kennen?
Doordat we ons houden aan zijn geboden.
4           Wie zegt dat hij Hem kent,
maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet.
5           Maar in een mens die Gods woord bewaart.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 24, 35-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

35         In die tijd vertelden de twee leerlingen
wat er op weg naar Emmaüs was gebeurd
en hoe ze Jezus hadden herkend
bij het breken van het brood.
36
        Terwijl zij dit aan het vertellen waren,
stond Hij opeens in hun midden.
`Vrede!’ zei Hij tegen hen.
37         In hun opwinding en hun schrik
dachten ze dat ze een geest zagen.
38         `Waarom zijn jullie zo in de war?’ vroeg Hij.
`Waarom die twijfel in je hart?
39         Bekijk mijn handen en mijn voeten maar,
Ik ben het zelf.
Betast Me en je zult het zien.
Een geest heeft immers vlees noch been,
zoals jullie zien dat Ik heb.’
40         Nadat Hij dat gezegd had,
liet Hij hun zijn handen en voeten zien.
41         Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven,
en verbaasd waren, vroeg Hij hun:
`Hebben jullie hier iets te eten?’
42         Ze gaven Hem een stukje gebakken vis.
43         Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren.
44         Hij zei:
`Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was:
alles wat er in de Wet van Mozes
en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat,
moet in vervulling gaan.’
45         Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen.
46         Hij zei: `Er staat geschreven dat de Messias zou lijden
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,
47         en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden.
48         Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth
in wie God zichtbaar is geworden,
mens, door een vrouw gebaard,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

Wij geloven in een Mensenkerk
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel op aarde geven. Amen.

Voorbeden 1

Laten we bidden tot God
die zich heeft geopenbaard als een zorgzame Vader.

-Dat wij het aandurven
niet slechts te varen op de koers van eigen inzicht,
maar de moed hebben ons bij de hand te laten nemen
door mensen om ons heen,
en vooral door mensen die voor ons vrienden zijn.
Laten wij bidden…

-Dat ook binnen de Kerk
het geloofsgetuigenis verstaan wordt van mensen
die niet altijd in de pas lopen van kerkelijke voorschriften.
Laten wij bidden…

-Dat we elkaar alle ruimte geven,
erop vertrouwend dat het Woord van God
op velerlei wijzen kan worden vertaald.
Laten wij bidden…

-Dat wij mogen gelijken op Hem die Gods Zoon is.
Dat wij, steunend op elkaar,
binnen onze wereld iets zichtbaar mogen maken
van de droom waarvoor Hij heeft geleefd.
Laten wij bidden…
                                    John Kulmann, o.p.

Voorbeden 2

In deze weken van Pasen
bidden wij tot de God van alle leven:

-Voor mensen die verkrampt leven,
die ten einde raad zijn,
die geen uitweg meer zien.
Dat zij mensen ontmoeten die met hen willen optrekken,
die in staat zijn hun een stukje hemel op aarde te laten zien.
Laten we bidden…

-Voor mensen die gewond zijn,
die zware klappen hebben gekregen,
die niet meer weten hoe ze de ellende het hoofd moeten bieden.
Dat ze mensen ontmoeten
die hen bijstaan in hun nood,
die hen overtuigen van hun kracht.
Laten we bidden…

-Voor onszelf bidden wij,
onzeker als we vaak zijn bij het grootste mysterie van ons leven.
Dat we kunst leren verstaan boven al onze redeneringen uit te stijgen
en ons over te geven aan Hem die leeft,
Bron van ons bestaan,
Zin van ons leven.
Laten we bidden…

God van leven,
geef ons leven kracht,
geef ons leven zin,
geef ons leven diepte,
en geef dat wij, wat wijzelf ervaren,
kunnen overbrengen aan anderen,
naar het voorbeeld en in de kracht
van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
Seef Konijn

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
aanvaard uit onze handen
deze bescheiden gaven van brood en wijn.
Ze zijn een teken van onze dank
voor alles wat Gij ons dagelijks geeft in Jezus, uw Zoon.
Moge wij van Hem onbaatzuchtigheid leren
en trouw aan mensen ten einde toe. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van mensen,
Gij brengt ons bijeen
opdat wij in het breken van het brood,
Jezus, de Levende, zouden mogen ontmoeten.
Maak ons meer en meer vertrouwd
met zijn manier van leven. Amen.


Gebed over de gaven 3

God, onze Vader,
in het breken van het brood
hebben de leerlingen uw Zoon herkend.
Moge ook wij Hem hierin ontmoeten,
Hij die voor ons voedsel wil zijn
voor onderweg. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw Liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de Liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw Liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw Evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als de zon ondergaat en het duister wordt,
als we ontgoocheld zijn en geen hoop meer hebben,
ook dan blijft God ons nabij.
Ook dan mogen wij bidden:
Onze Vader,…

Moge ons hart branden wanneer de Schriften ons ontsloten worden.
Laten wij aanschuiven aan de tafel die de Heer ons bereidt.
Dan zullen wij gevoed worden met Gods Geest
en Geest-driftig uitzien naar de wederkomst van Jezus, Messi­as, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus Christus,
Gij hebt uw leerlingen de opdracht gegeven
overal waar zij kwamen,
een vredegroet te brengen in uw naam.
Wij bidden U:
laat die vredegroet
ook hier in ons midden klinken,
van harte en welgemeend.
            Die vrede van de Heer moge altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.
Uit: ‘Gebeden rond de tafel’

Lam Gods

Communie

In dit gebroken brood
is Jezus Messias aanwezig in ons midden.
Hij wil ons tot voedsel zijn,
ons begeesteren tot zijn getuigen.
Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Heer mogen aanzitten.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel
en doe het nog eens voor hoe wij het brood van ons hart te breken hebben
en met geschudde korven met anderen te delen.

Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel
en doe het nog eens voor hoe wij de wijn van geluk te schenken hebben,
uit eigen broze kruiken vol warme genegenheid.

Heer, schuif nu de bank waarop Gij zit nog dichter bij de tafel…
dan kunnen wij – als Gij verdwijnt uit onze verbaasde ogen –
op deze plaats misschien,
een broer of zuster zien…
naar Ward Bruyninckx

Bezinning 2

De gemartelde Jezus leeft.
Zijn handen en voeten,
het eten van geroosterde vis,
zijn onvoldoende bewijs daarvan.
Met wonden en al
kan Hij herkend worden
in het breken van het brood
en in het lezen van de Schriften.
Hij komt tot leven
waar mensen aan delen toekomen.
Gebroken, gedeeld brood,
gedeelde inspiratie:
zij zijn vindplaats
voor de Verrezen Jezus.

Delen van wat we hebben
en van wat we voor elkaar zijn:
daarin komt de trouw van God
hartverwarmend aan het licht.
Waar we er helemaal zijn voor elkaar,
daar laat God zich zien
als een God van levenden.
Hij schenkt toekomst,
Hij is een bevrijder,
zelfs uit de afgrond van de dood.
Zo is Hij onze God
volgens de Schriften:
een en al Belofte en Leven,
toen en ook vandaag
voor alle mensen van goede wil.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Ik geloof wel, God, dat ik Jezus kan ontmoeten
wanneer ik met vrienden samenkom
om eucharistie te vieren,
of wanneer ik met een open hart
durf kijken in de ogen van een arme of een zieke.
Maar vaak is dat geloof toch maar heel klein
en lukt het me niet om te zien
hoe Hij in mijn leven aanwezig is.
Daarom vraag ik U, God,
dat U me helpt om op een enthousiaste manier
van mijn verrijzenisvreugde te getuigen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
aan de tafel van uw Woord,
aan de tafel van Brood en Beker hebt Gij uw Leven geopenbaard.
Wij danken U daarvoor en bidden:
schenk ons telkens de vreugde en de verbazing om uw aanwezigheid onder ons.
Moge wij geboeide mensen zijn
die doen wat Gij vraagt,
die vol vertrouwen getuigen van het nieuwe Leven
in en door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed 3

Levengevende God,
het kruis van uw Zoon
bevrijdt de mens niet van de dood,
maar door pijn en sterven heen
schenkt Gij waarachtig Leven.
Wij bidden U:
houd ons gaande
in het spoor van de Verrezene.
Maak ons tot deelgenoten
in zijn nieuw bestaan.
Dit vragen we U door Jezus
die ons is voorgegaan. Amen.
André Janssen

Zending en zegen

Telkens wij met anderen samen zijn in Jezus’ naam,
is Hij in ons midden.
Telkens wij voor anderen een zegen zijn,
strekt God ook zijn zegenende handen over ons uit:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.