3e zondag van de vasten C 2013

ZONDAGSVIERINGEN

3e zondag van de vasten C

 

 

Begroeting

 

De vrede van God, + onze Vader,

de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon,

en het licht van de H. Geest,

moge over ons neerdalen als dauw uit den hoge. Amen.

 

Openingswoord 1

 

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd

openbaart God ons zijn ware naam: Ik-zal-er-zijn.

Via Mozes en Jezus leren we ook Gods ware aard kennen:

een nabije en trouwe God.

Ook een God

die aan mensen steeds nieuwe kansen geeft.

Als Goede Wijngaardenier wil Hij vruchten zien,

maar wie tot op vandaag geen vruchten draagt

mag het van Hem alsnog opnieuw proberen.

 

Openingswoord 2

 

Tegen je zin opgeroepen worden om je te engageren,

om resultaten te boeken…

daarmee worden we geconfronteerd in de lezingen van vandaag.

Mozes pruttelt tegen als hij door God naar de farao wordt gezonden.

God verliest er bijna zijn geduld bij.

De vijgenboom in het evangelie krijgt nog wat uitstel,

maar moet dan wel vrucht dragen.

Als we de krant openslaan,

worden we onmiddellijk met onze neus op de realiteit geplaatst.

Natuurrampen, oorlogen, opwarming van het klimaat,

ongelijke verdeling van grond en goed …

Moge wij ons tijdens deze viering laten oproepen

om ook een stap te zetten

naar een eerlijke, rechtvaardige wereld,

met mild begrip voor elkaar.

 

 

Openingswoord 3

 

Derde zondag van de veertigdagentijd.
De Goede Week en Pasen wenken al.
En… het zijn sterke lezingen op deze zondag.
Ze vragen indringend om onze eigen inzet én om verandering.
Wat betekent dat voor de actualiteit vandaag?
Wat hebben we als christenen te doen of te laten bij het nieuws van elke dag?
Waar ligt de weg van ommekeer en vernieuwing in deze tijd?

Laten we ons hier en nu openen
voor de kracht en de oproep  van Jezus’woorden voor ons, voor elk van ons.
Keren we ons eerst tot de stilte van ons eigen hart.
Wat moet ons dankbaar stemmen?
Welke afspraken en beloftes moeten we beter nakomen?

                        Emmaüs (Aalst)

Vergevingsmoment 1

 

-Heer, Gij hebt ons geschapen met ogen om te zien,

maar vaak sluiten wij onze ogen voor onze naaste

die in de problemen zit.

Daarom bidden wij:

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

 

-Christus, Gij hebt ons oren gegeven om te horen,

maar dikwijls zijn wij doof voor de vragen en beden

van medemensen in nood.

Daarom vragen wij:

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

 

-Heer, Gij hebt ons handen en voeten gegeven

om naar de anderen toe te gaan

en hen te helpen.

Maar meer dan eens hebben die anderen tevergeefs gewacht.

Daarom bidden wij:

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.
Heer, vergeef ons onze tekortkomingen.

Geef ons elke dag weer de kans betere christenen te worden.

Dan kan uw Rijk komen. Amen.

vrij naar Dadizele

 

 

Gebed om ontferming 2

 

De veertigdagentijd is ons gegeven

als kans om te helen wat gebroken is,

om samen te brengen wat verdeeld is.

Vragen we God om inzicht en vergeving,

om kracht tot ommekeer.

 

-Vernieuw ons inzicht, God, telkens weer,

om te geloven dat Gij er altijd zult zijn,

om van U te houden

en in het voetspoor van Jezus de weg te gaan naar leven voor iedereen.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

 

-Vernieuw ons inzicht, God, telkens weer,

om te zien wat er gebeurt in onze samenleving,

om de kant te blijven kiezen van kwetsbare en uitgesloten mensen,

om ten diepste gemeenschap te zijn.

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

 

-Vernieuw ons inzicht, God, telkens weer,

om te zien dat de aarde onze drang naar consumptie niet aankan,

om een halt toe te roepen aan de roofbouw

die leidt naar klimaatsverandering en opwarming,

om het tij te keren.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

 

Moge de Heer van het Verbond ons bewegen

om aandacht en mildheid te schenken

aan allen met wie wij verbonden leven. Amen.

 

 

Gebed om ontferming 3

 

-Dagelijkse drukte,

de strijd om altijd en overal mee te kunnen,

beperken ons blikveld

en verdrijven God naar de rand van ons leven.

God, open ons hart om te leven

vanuit uw grenzeloze goedheid die vrij maakt.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

 

-Gewoontes, vooroordelen, vaste denkpatronen

zijn hin­derpalen om écht te geloven

in de capaciteiten en plan­nen van mensen dichtbij en veraf.

God, open onze blik voor de inzet, de moed

en het eigen kunnen van mensen in het Zuiden.

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

 

-Economische groei, winstbejag,

de dwangbuis van altijd meer,

drijven mensen tot misbruik van de schepping,

tot uitputting van de aarde.

Ook wij nemen meer van de aarde dan zij aankan.

God, wakker onze strijdbaarheid aan,

zodat wij nu maatregelen nemen

voor het behoud van de aarde

voor ons en voor de generaties na ons.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

                                               naar Broederlijk Delen 2010

 

 

 

Vergevingsmoment 4

 

 Heer, wij bidden U:


-Dat we het onrecht willen zien.
Dat we ons daarbij niet neerleggen.
Dat we wegen vinden om daaraan iets te doen.
Bekeer ons daartoe.
Heer, onferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

-Dat we niet veroordelen en niet vooroordelen koesteren.
Dat we eigen ergernis en woede temmen.
Dat we mild en zachtmoedig blijven.
Bekeer ons daartoe.
Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

-Dat we onze eigen vijgenboom onder ogen durven zien.
Dat we omspitten en bemesten waar nodig.
Bekeer ons daartoe.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

                                                                                  naar Emmaüs (Aalst)

 

 

Openingsgebed 1

 

Vader in de hemel,

betoon ons uw barmhartigheid,

en geef ons grond onder de voeten.

Keer ons tot elkaar

om samen uw vrijheid tegemoet te gaan,

deze dag en al onze dagen,

tot in uw eeuwigheid. Amen.

 

 

Openingsgebed 2

 

God, Gij die heet “Ik-zal-er-zijn”,

vervuld is deze ruimte van uw aanwezigheid.

Daal af tot ieder van ons.

Bevrijd ons van wat ons angstig maakt en gevangen houdt.

Spreek tot ons – hier en nu –

uw bevrijdend Woord

in Jezus, Messias,

uw Zoon, mensgeworden onder ons. Amen.

 

 

Openingsgebed 3

 

God,

Gij zijt een geduldige, liefdevolle God.

Geef ons inspiratie, kracht en geloof

om elke dag opnieuw,

met de middelen die we hebben,
een kleine stap te zetten

in de richting van een eerlijke, rechtvaardige wereld. Amen.

 

 

Openingsgebed 4

 

Heer, onze God,

Gij weet wat er omgaat in iedere mens.

Gij kijkt in de diepte van ieders hart.

Gij kent ons pogen en ons falen.

Gij zijt een God van groot geduld.

Laat ons door inkeer en gebed,

door bekering en broederlijk delen,

mensen worden naar uw hart.

Schenk ons uw Geest, die leven geeft. Amen.

 

Lezingen

 

Tegen je zin opgeroepen worden om je te engageren,

om resultaten te boeken…

daarmee worden we geconfronteerd in de lezingen van vandaag.

Mozes pruttelt tegen als hij door God naar de farao gezonden wordt.

God verliest er bijna zijn geduld bij.

De vijgenboom in het evangelie krijgt nog wat uitstel,

maar moet dan wel vrucht dragen.

 

 

Eerste lezing

 

Uit het boek Exodus

 

1    Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro,

de priester van Midjan.

Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn

en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.

2    Toen verscheen hem de engel van de Heer,

in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik.

Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond

en toch niet verbrandde.

3    Hij dacht:

`Ik ga eropaf om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken.

Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?’

4    De Heer zag hem naderbij komen om te kijken.

En vanuit de doornstruik riep God hem toe:

`Mozes, Mozes.’

Hij antwoordde: `Hier ben ik.’

5    Toen sprak de Heer:

`Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit,

want de plaats waar u staat is heilige grond.’

6    En Hij vervolgde:

`Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham,

de God van Isaak en de God van Jakob.’

Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien.

7           De Heer sprak:

`Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien,

de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord;

Ik ken hun lijden.

8    Ik ben afgedaald om hen te bevrijden uit de macht van Egypte.

13  Maar Mozes sprak opnieuw tot God: `Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: ` `De God van uw vaderen zendt mij naar u”, en zij vragen:

`Hoe is zijn naam?”

Wat moet ik dan antwoorden?’

14  Toen sprak God tot Mozes:

`Ik ben die er is.’

En Hij zei:

`Dit moet u de Israëlieten zeggen:

`Hij die er is zendt mij naar u.”’

15  Bovendien zei God tegen Mozes:

`Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen:

De Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham,

de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar u gezonden.

Dit is mijn naam voor altijd.

Zo moet men Mij aanspreken, door alle generaties heen.

KBS Willibrord 1995

 

 

Tweede lezing (1Kor., 10, 1-6, 10-12)

 

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

 

1    Vergeet dit nooit, broeders en zusters:

onze vaderen verbleven allemaal onder de wolk

en trokken allemaal door de zee;

2    zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee;

3    zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel

4    en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank,

want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok,

en die rots was Christus.

5    Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad;

immers, zij werden in de woestijn geveld.

6    Voor ons zijn deze gebeurtenissen een les

om niet naar het kwade te verlangen, zoals zij deden.

10  En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen gemopperd hebben:

de verderver bracht hen om.

11  Wat hun overkwam is voor ons een voorbeeld;

het werd te boek gesteld als een waarschuwing,

omdat het einde der tijden op ons afkomt.

12  Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.

 

 

 

Evangelie (Lc., 13, 1-9)

 

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

 

1    Op zeker ogenblik kwamen er mensen bij Jezus

met het bericht over de Galileeërs

van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd.

2    Hij zei daarop:

`Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest

dan alle andere Galileeërs, omdat hun dit is overkomen?

3    Geen sprake van.

Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen.

4    Of die achttien die gedood werden toen de Siloam-toren instortte,

denkt u dat zij schuldiger zijn geweest

dan alle andere inwoners van Jeruzalem?

5    Geen sprake van.

Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen.’

6    Hij vertelde deze gelijkenis:

`Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan.

Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen.

7    Toen zei hij tegen de wijngaardenier:

`Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken

of er aan deze vijgenboom vruchten zitten, en er geen vind.

Hak hem maar om.

Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen?”

8    De wijngaardenier antwoordde:

`Mijnheer, laat hem dit jaar nog staan,

zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten.

9    Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht.

Zo niet, hak hem dan maar om.” ‘

KBS Willibrord 1995

 

Geloofsbelijdenis

 

Ik geloof in God,

mijn ongeziene Vader, mijn ongekende Moeder.

Voor alle mensen heeft Hij deze wereld geschapen.

 

Daarom neem ik geen genoegen

met de verdeling van mensen in rijken en armen,

in wetenden en onwetenden,

in machthebbers en verdrukten.

Ik geloof in God

die mij niet toestaat

dat zijn kinderen behandeld worden als knechten.

 

Ik geloof in Jezus Messias.

Alle mensen zijn zijn broers en zusters.

 

Daarom neem ik geen genoegen

met de verdeling van mensen in eersterangs- en tweederangsburgers.

Zijn dood heeft alle mensen dezelfde vrijheid gebracht.

Zijn opdracht is: je vrijheid met anderen delen.

Ik geloof in Jezus Messias,

die ons is voorgegaan

in het bevrijden van elkaar

en zo te bouwen aan Gods komend Rijk.

 

Ik geloof in de heilige Geest.

Hij vuurt ons aan tot durf en fantasie.

 

Daarom leg ik mij niet neer

bij wat in Kerk en maatschappij ‘bestaande orde’ heet.

De Geest brengt vijanden ertoe

elkaar te vergeven en vrede te sluiten.

Hij geeft ons oog

voor al wie zwak, verstoten en gebroken zijn.

Ik geloof in de heilige Geest

die ons bijeen waait tot mensen voor mensen. Amen.

 

 

Voorbeden 1

 

Onze persoonlijke gebedsintenties mogen we neerleggen op het altaar van de Heer en ze samen met onze gaven en dit brood en deze wijn aan Hem opdragen.

 

-Open onze ogen en ons hart,

nabije en getrouwe God,

opdat we uw oproep herkennen in de mensen rondom ons:

in de armen die steun en bijstand behoeven,

in de zieken die geduld en begrip vragen,

in onze kinderen en jongeren die nood hebben aan aandacht en openheid,

in de mensen die dag-in-dag-uit met ons samenleven

en ons uitnodigen echt met hen mee te leven.

Laten wij bidden…

 

-Geef ons de kracht en de moed,

nabije en getrouwe God,

om ons daadwerkelijk in te zetten voor uw Rijk

opdat we echt vruchten zouden dragen:

in onze aandacht voor elkaar,

in ons broederlijk en zusterlijk delen met iedereen.

Laten wij bidden…

 

-Geef ons het inzicht en het vertrouwen,

nabije en getrouwe God,

om te aanvaarden dat Gij ongrijpbaar zijt

en dat uw wil vaak niet overeenstemt met de onze.

Dat dit ons niet mag verlammen tot gelatenheid en apathie,

maar ons zou stimuleren om nog geestdriftiger te bouwen aan uw Rijk.

Laten wij bidden…

 

Wij vragen U dit alles door Jezus Christus, uw Zoon,

Voorganger en Voortrekker op de weg naar uw Rijk. Amen.

                                   naar Jean-Paul Pinxten

 

 

Voorbeden 2

 

-Onze wereld heeft nood aan mensen die durven dromen.

Bidden wij om zegen

voor allen die blijven geloven in een toekomst voor onze aarde

en die vol vertrouwen daaraan blijven werken.

Moge wijzelf zulke mensen zijn.

Laten wij bidden…

 

-Onze wereld heeft nood aan mensen met doorzettingsvermogen.

Bidden wij om zegen

voor allen die zich niet laten door tegenslagen ontmoedigen,

die anderen inspireren en weten mee te krijgen

in hun strijd voor vrede en rechtvaardigheid.

Moge wijzelf zulke mensen zijn.

Laten wij bidden…

 

-Onze wereld heeft nood aan mensen met inlevingsvermogen.

Bidden wij om zegen

voor allen die het roepen en het lijden van de aarde en van de mensen

zien en horen,

die bij dit leed bevrijdend nabij willen zijn.

Moge wijzelf zulke mensen zijn.

Laten wij bidden…

 

God onze Vader,

zoals de knecht uit de parabel zorg droeg voor de onvruchtbare vijgenboom,

zo zorgt Gij voor ons,

opdat ons leven vrucht moge dragen door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

 

 

Voorbeden 3

 

Mozes en Jezus namen het op

voor onderdrukte en kleingehouden tijdgenoten.

Bidden wij om mensen zoals zij

voor de wereld van vandaag en morgen.

 

-Voor onderdrukte en kleingehouden mensen

die leven onder dwang en dictatuur.

Dat er mensen opstaan die, zoals Mozes,

anderen voorgaan op de weg naar vrijheid en vrede.

Laten wij bidden…

 

-Voor mensen die, bedacht op eigen welzijn,

anderen aan hun lot overlaten.

Dat zij zich bekeren,

en in woord en werk vruchtbaar worden

voor de wereld om hen heen.

Laten wij bidden…

 

-Voor ons, hier bijeen.

Dat de verhalen over Gods bekommernis

in ons gaan leven.

Dat Jezus’ oproep tot een vruchtbaar leven

ons aan het denken zet.

Dat de heilige Geest over ons vaardig wordt

opdat ook wij brood en vrede,

licht en liefde zouden delen met velen.

                                   naar Jacques Verhees

 

 

 

 

 

Gebed over de gaven 1

 

Geknechte mensen zien uit naar bevrijding,

honger en dorst moeten worden gestild.

Daartoe willen wij ons engageren.

Als symbool van deze belofte

bieden wij U, God, dit brood en deze wijn aan.

Aanvaard ze

en vermenigvuldig ze in onze handen,

telkens als wij ons inzetten

om deze wereld

een beetje mooier en leefbaarder te maken. Amen.

 

 

Gebed over de gaven 2

 

God, Gij die gezegd hebt: “Ik zal er zijn”,

Gij die ons kent

en ons bij onze naam roept,

aanvaard deze gaven,

symbool van onze gemeenschappelijke inzet

om voor elkaar vrucht te dragen

naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

 

 

Tafelgebed

 

Wij danken U, Heer, onze God,

om alles wat Gij voor ons zijt:

Schepper en Bevrijder,

Herder van mensen, Licht en Leven.

Wij danken U omdat Gij liefde zijt,

onze lotgenoot wil zijn,

die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,

die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.

Wij blijven vertrouwen op U,

ook als uw aangezicht niet wordt gezien,

uw stem niet wordt gehoord

en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.

Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,

in leven en sterven, bidden wij:

 

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in de hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in de hoge.

 

Wij danken U, Heer onze God,

om Jezus, uw Zoon:

Hij gaf ons een teken van zijn liefde.

In Hem is uw vergeving en genezing

mens geworden.

 

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,

daarvoor dank gezegd, het gebroken,

het zijn vrienden aangereikt met de woorden:

“Neem en eet, dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt.”

 

Zo heeft Hij ook de beker genomen,

daarvoor dank gezegd,

en hem rondgegeven met de woorden:

“Drink allen hieruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

 

Zijn dood gedenken wij,

zijn opstanding belijden wij,

zijn toekomst verwachten wij.

 

Samen komen wij tot U, God,

met dit brood en deze beker

en wij bidden U:

gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld

en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

 

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht

hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven

en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.

Zend nu zijn Geest in ons midden:

een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.

die geloof geeft in de toekomst,

vertrouwen in de mens,

barmhartigheid en recht.

 

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden

waar vreugde en toekomst is voor allen,

een wereld waar het goed is te leven

in de naam van Jezus, uw Zoon.

 

Door Hem danken en eren wij U, Vader,

en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap

verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

 

Onze Vader

 

Wij, die naar verhouding rijk zijn,

zijn armzalige mensen als wij niet begrijpen

dat al wat de aarde te bieden heeft, ons door God geschonken werd

om het rechtvaardig te verdelen onder al zijn mensen­kinderen.

Bidden wij tot die liefdevolle Vader:

            Onze Vader…

 

Vader van alle mensen,

Gij neemt geen vrede met deze wereld

zolang nood en overvloed naast elkaar bestaan.

Gij wilt dat het anders wordt,

beter, rechtvaardiger, eerlijker.

Als wij ons daar met z’n allen voor inzetten,

zullen we vol verwachting mogen uitzien

naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.

            Want van U is het koninkrijk…

 

Vredeswens

 

Goede God, laat uw aangezicht zien in mensen

die barrières slopen,

die openingen maken waar wegen afgesloten zijn.

Laat uw stem horen in mensen die geloofwaardig spreken en handelen.

Laat uw licht schijnen in mensen die krachtig zijn in hun mededogen,

in mensen die mild zijn in hun oordeel.

Dan zal menswaardigheid opbloeien en vrede heersen.

Moge die vrede van de Heer met u zijn.

En geven wij die boodschap van vrede en solidariteit door aan elkaar.

 

Lam Gods

 

Communie

 

Brekend en delend heeft God met ons een verbond gesloten.

Hij gaf zichzelf tot voedsel

opdat wij onszelf zouden delen tot voedsel voor alle hongerigen.

Dit is het Lam Gods….

Heer, ik ben niet waardig…

 

Bezinning 1

 

Hak mij niet om,

al bleef ik als vijgenboom reeds jaren zonder vruchten.

Gun mij nog vier seizoenen de tijd

dat ik mij naar het licht omkeer.

 

Een herfst vraag ik,

die mij van mijn eigenwaan geneest.

Een winter om te sterven als zaad,

gehoorzaam in de grond.

En als de lente komt,

bekleed mij dan met bloesems,

een witte mantel,

even maar,

waarvan ik mij ontdoe

als Gij met zomerzon mijn goede wil beloont.

 

Pluk dan mijn vruchten één voor één

en vergeet het jarenlange wachten.

uit: Hoe gij bestaat, verwondert mij

 

 

 

Bezinning 2

 

Vasten

is zich samen voor de kar spannen

op weg naar de horizon

waar de zon schijnt

ook voor mensen

achter die horizon.

 

Vasten

is de weg banen

voor een nieuwe Kerk

die zich naar mensen spoedt

in plaats van een Kerk

die op haar mensen wacht!

 

Vasten

is zichtbaar op weg gaan

en weten:

we gaan verder

en steeds opnieuw en verder

vol van hoop

de ongebaande wegen

die Hij die ons voorging.

            Hilde Welffens

 

 

Bezinning 3

 

Vasten

is op tocht durven gaan,

weg uit je vertrouwde zekerheden.

Je gewoonten, comfort, rust,

je hebzucht, eerzucht, heerszucht

op het spel durven zetten…

veertig lange dagen lang.

 

Vasten

is op tocht durven gaan,

weg uit je vertrouwde hoven.

Broederlijk delen met anderen

omdat jij teveel hebt

en zoveel anderen te weinig…

veertig lange dagen lang.

 

Vasten

is op tocht durven gaan

en de weg

van Christus volgen.

Denken en spreken zoals Hij

en doen wat Hij zou doen

mocht Hij op jouw plaats staan…

veertig
lange dagen lang.

 

Vasten

is op tocht durven gaan

en de weg

naar binnen intrekken.

In de stilte God ontmoeten,

luisteren naar zijn stem

en fluisteren:

“wees mij, zondaar, genadig”…

veertig lange dagen lang.

            Jos. Verstraete

 

 

Slotgebed 1

 

God,

niet afstandelijk maar van heel dichtbij

volgt Gij het wel en wee van mensen.

Nooit meer zijn wij zonder reisgenoot.

Zoals Gij bij ons aanwezig zijt,

doe ook ons zo aanwezig zijn bij anderen.

Maak ons tot mensen naar uw beeld,

vol aandacht en zorg voor elkaar,

naar het voorbeeld van Jezus,

uw Zoon, mensgeworden onder ons. Amen.

 

 

Slotgebed 2

 

De veertigdagentijd is een tijd bij uitstek

om in je eigen hart te kijken – zegt God –

en om na te gaan of je geloof in Mij vruchtbaar wordt

in je aandacht en je zorg voor je medemensen, wereldwijd.

Mocht dat niet zo zijn

dan wil Ik je uitnodigen de akker van je hart om te spitten

en open te stellen voor mijn liefde,

want alleen liefde maakt je mooi, héél mooi!

En misschien… draag je dan volgend jaar vrucht.

Ik hoop het – zegt God – en Ik wacht erop!

                                   Erwin Roosen

 

 

Zending en zegen 1

 

God, Vader en Moeder,

omarm ons en behoed ons,

maak ons zacht en teder

om het kleine te beschermen.

Jezus, geef ons uw kracht

om onrecht aan te klagen.

Heilige Geest, maak ons sterk,

vuur ons aan

om bevrijd en bevrijdend door de wereld te gaan:

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

 

 

Zending en zegen 2

 

Laten wij van hier weggaan in het spoor van de Barmhartige.

Laten we elke dag opnieuw

écht delen met elkaar:

niet van onze overschot,

maar van al wat de aarde voortbrengt.

Die zin voor rechtvaardigheid wil God van harte zegenen:

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.