3e zondag van de vasten B 2015

08 03 2015

Begroeting

Telkens wij hier samenkomen
doen wij dit in verbondenheid met God,
in de hoop dat wij meer ruimte maken voor Hem en onze medemensen
in de naam van Hem die is:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de evangelielezing sloopt Jezus ‘heilige’ huisjes.
Wat is er in onze maatschappij heilig?
De economie is heilig,
de ‘vrije markt’ is de nieuwe god.
Daar tegenover staat
de boze Jezus en de tien geboden, Woorden van God
met heel andere prioriteiten:
“Ik ben de Heer, uw God,
die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
Ge zult geen andere goden naast Mij hebben…”
Broederlijk Delen 2003

Openingswoord  2

Iemand jaagt een kerk leeg, horen wij vandaag.
Een rabbi uit Nazareth jaagt koopwaar en kooplui een tempel uit
met de boodschap
dat God niet koopbaar is.
Niet tegen de prijs van offergaven,
maar uit genade wil God mensen nabij zijn.
Wij mogen in goed vertrouwen ernaar uitzien.
Dat horen we in het Johannesevangelie.

We luisteren ook naar een fragment uit het boek van de Uittocht,
waarin ons wordt aangegeven
hoe we als bevrijde mensen kunnen leven.
Proberen we in deze viering te achterhalen
hoe deze beide verhalen ons kunnen helpen om,
met vallen en opstaan,
de weg te gaan naar een gelukkig samenleven.
Een weg die Jezus ons voorging.
De veertigdagentijd nodigt ons uit om ons over die weg te bezinnen,
en om gestalte te geven aan onze solidariteit met elkaar en met alle mensen.

Openingswoord 3

Voor hun tijdgenoten waren Mozes en Jezus op vele terreinen tegendraads.
Maar juist in dat dwarsliggen
toonden ze duidelijker dan ooit tevoren wat God van ons verlangt.
Ze opteerden voor nieuwe begrippen zoals solidariteit, broederschap,
inspraak door de minsten…

In het evangelie horen we hoe Jezus in het hart van Jeruzalem,
in de Joodse tempel,
het Vaticaan van zijn tijd,
… hoe Hij juist dáár gaat prediken en verkondigen wat Hem daarover dwars zit.
Met woord en daad gaat Hij in tegen wat in zijn tijd gangbaar was.
En sommigen kijken naar Hem op,
maar anderen ergeren zich mateloos
en smeden plannen om Hem uit de weg te ruimen.

Ook in onze huidige wereld hebben we dwarsdraden en dwarsliggers nodig.
Zo wil Broederlijk Delen al tientallen jaren,
tegen het welvaartsdenken in,
tegen de neoliberale economie in,
strijden voor een rechtvaardige wereld
waar elke mens krijgt waarop hij recht heeft.
Geen populaire boodschap in een wereld waar
het individu, assertiviteit en opkomen voor jezelf belangrijker zijn
dan ooit tevoren in de geschiedenis.
vrij naar Ten Bos


Gebed om ontferming 1

In deze 40-dagentijd willen we ons omkeren
en in de spiegel kijken
om te ontdekken welke onze kleine kanten zijn
die ons beletten ten volle te leven
en te bouwen aan Gods Liefdesrijk.

-Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen.
Wie God heeft, ontbreekt het aan niets,
God alleen is genoeg.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We willen ons omkeren
en opnieuw geloven in de mensen naast ons,
hen de kans geven om hun dromen waar te maken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We willen ons omkeren
en regelmatig de stilte en de rust opzoeken
om thuis te komen bij de hemelse Vader,
om ons leven aan zijn handen toe te vertrouwen
en ons geborgen te weten in zijn Liefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Weten we nog dat wetten ons leven richting willen geven?
Zien we inzet en liefde voor elkaar nog wel zitten?
Zouden we ze niet wat oppoetsen om ze weer tot leven te brengen?

-Heer, Mozes mocht aan zijn volk uw weg van liefde duidelijk maken,
maar zijn euforie was van korte duur.
Ook wij begrijpen uw wegwijzers niet altijd
en kiezen soms de gemakkelijkste weg.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, echt mens worden,
mens voor de anderen zoals Gij dat van ons verwacht,
is niet zo gemakkelijk.
Toch zijn we ervan overtuigd dat het kan.
We willen het proberen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, we geven toe dat we ons soms doof houden
voor wat de stem van ons geweten ons zegt
en voor wat we eigenlijk diep in ons hart zouden willen.
Al te dikwijls leggen wij ons oor te luisteren bij valse goden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, blijf ons nabij,
ga met ons mee in deze reinigende vastentijd
op weg naar Pasen.
We vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Openingsgebed 1

God,
wij willen ons leven afstemmen op U.
Maak ons hart ontvankelijk
voor uw vernieuwende en levengevende kracht.
Geef ons de moed in ons leven te veranderen
wat wij kunnen veranderen.
Geef ons de rust en de kracht
om te aanvaarden
wat niet te veranderen is.
En geef ons de wijsheid
om het onderscheid te kunnen maken tussen beide. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
als gelovige gemeenschap zijn wij hier vandaag bijeen
omdat wij ons eigen levensverhaal
willen verweven met uw droom.
In deze vastentijd
willen we niet alleen kritisch achterom kijken,
maar ook zoekend en luisterend vooruit kijken,
speurend naar het door U Beloofde Land.
Daarom vragen we uw steun en bemoediging
en om ons te dragen op moeilijke momenten,
vandaag en in de verdere vastenperiode. Amen.

Openingsgebed 3

God, Gij hebt ons uw geboden gegeven
als richtingwijzers voor het leven.
We  hopen dat we de geest ervan mogen vatten
die ook Jezus bezielde.
De geest van respect voor God en voor de medemens.
Steun ons in de trouw die wij ons voornemen
en in de vriendschap voor elkaar.
Door Jezus, onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar het Woord van de Heer, ons toegesproken in de Schrift.

Eerste lezing
(Ex, 20, 1-17)

Uit het boek Exodus

1           Toen sprak God al de woorden die hier volgen.
2           `Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
3           U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
4           U zult geen beelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.
5           Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer,
want Ik, de Heer uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen,
tot de derde en vierde generatie.
6           Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden
ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.
7           U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken,
want de Heer laat degenen
die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
8           Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn.
9           Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten.
10         Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
Dan zult u geen enkele arbeid verrichten:
uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet,
uw slavin niet, uw dieren niet,
evenmin als de vreemdeling die bij u woont.
11         Want in zes dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee
en al wat ze bevatten gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend
en tot een heilige dag gemaakt.
12         Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
13         U zult niet doden.
14         U zult geen echtbreuk plegen.
15         U zult niet stelen.
16         U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.
17         U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 1, 22-25)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters,
22         Joden blijven tekenen eisen, en Grieken wijsheid verlangen.
23         Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,
24         maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,
Gods kracht en Gods wijsheid.
25         De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen,
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 2, 13-25)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

13         Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem
14         en zag daar hoe men in de tempel
runderen, schapen en duiven stond te verkopen
en geld zat te wisselen.
15         Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep
en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij.
De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.
16         En tegen de duivenverkopers zei Hij:
`Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’
17         Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal Mij verteren.
18         De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag:
`Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’
19         Jezus gaf hun ten antwoord:
`Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’
20         Daarop zeiden de Joden:
`Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd,
en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’
21         Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was.
22         Toen Hij verrezen was uit de dood
beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had,
en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
23
        Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest
kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam
bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte.
24         Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen,
omdat Hij ze allemaal kende:
25            niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die ons wegroept uit de chaos
en ons op weg zet naar een nieuw land,
een land waar mensen vreedzaam samenwonen.

Ik geloof in Jezus die weerstand bood aan valse goden
en die kwade machten overwon.
Hij gaat met ons mee door dor woestijnland,
Hij opent ons de ogen en geeft richting aan ons leven.

Ik geloof in de heilige Geest
die door profeten mensen moed inspreekt,
die leven wekt waar dood wil indringen,
die ruimte schept voor liefde en kracht tot scheppen geeft,
die ons met een droom naar de wereld zendt.

Ik wil ook geloven in de Kerk:
een groep van mensen die als Mozes
naar verbondenheid, gerechtigheid en vrede tracht.
Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor de Kerk.
Moge zij weer een huis worden voor velen.
Dat mensen zich hier in deze geloofsgemeenschap welkom zouden weten
en zich mogen thuis voelen
en dat wij steeds beter zouden begrijpen
hoe Gij onze God wilt zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de leiders in de politiek en voor de opiniemakers.
Moge zij steeds voor ogen houden wat tot vrede strekt
en wat mensen bijeenbrengt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de mensen die er niet meer bij zijn en die we missen,
maar ook voor alle slachtoffers
van het verkeer, van geweld en rampen.
Laten wij bidden…
naar Jan Engelen

Voorbeden 2

God,
wij leggen onze gebeden voor U neer
in het geloof en het vertrouwen
dat Gij ons bidden verhoort
en Gij ons de weg wijst in het leven.

-Bidden we voor de politieke leiders.
Dat zij niet aarzelen ethische vragen
met de maatstaven van onze tijd te beantwoorden
en dat ze steeds blijven streven
naar het geluk van de mensen.
Dat hun mentaliteit er geen is van wantrouwen,
maar van vertrouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de religieuze leiders.
Dat zij zich blijven inzetten voor de eenheid
van de geloofsgemeenschap
en zoekenden de weg blijven wijzen.
Dat zij steeds met allen in gesprek willen gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat wij steeds opnieuw mogen ontdekken
waar het op aankomt in het leven.
Dat wij kansen krijgen en kansen bieden.
Dat wij groei en ontwikkeling niet tegenwerken,
maar juist stimuleren.
Laten wij bidden…
naar Frans Van Den Brande

Voorbeden 3

-Bidden we voor hen die, ontmoedigd, niet meer in vrede geloven.
Dat zij positief blijven denken
en ook in kleine tekenen
signalen van hoop en vernieuwing herkennen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die tot geen verweer en protest meer in staat zijn,
psychisch of fysisch monddood gemaakt door politieke systemen of corruptie.
Dat zij de innerlijke vrede niet zouden verliezen
en dat zij mensen mogen ontmoeten die hen blijven steunen.
Laten we bidden…

-Bidden we dat wij met elkaar verbonden zouden zijn,
bekommerd om te delen in elkaars leed en vreugde.
Dat we ook voorbij de grenzen van onze familie of buurt durven kijken
en banden smeden met de vele hulpbehoevenden om ons heen.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat we kritisch blijven tegenover onrecht, groot en klein.
Dat we niet wegkruipen in gemakzucht,
maar het – in woord en daad – opnemen voor de kleine mens.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven 1

God, Gastheer van alle mensen,
overal aanwezig waar gastvrijheid is,
leer ons dat het goed is
dat allen genieten van de door U geschapen overvloed
die wij met elkaar te delen hebben,
zoals Gij U
in deze beker en in dit brood
deelt aan ieder van ons.
Laat ons, in alles wat wij geven en ontvangen,
de vrijgevigheid herkennen
van Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van kleine mensen,
klein en schamel is het wat wij U aanbieden:
een beetje brood, een slok wijn.
Neem deze gaven van ons aan
als blijk van onze zorg voor elkaar.
Vorm ze om tot uw lichaam en bloed
en deel dit uit
aan allen die in U geloven,
wereldwijd. Amen.

Gebed over de gaven 3

Levengevende God,
maak ons open en ontvankelijk
zodat we uw Woord en uw Liefde aannemen
zoals een kind brood ontvangt
van vader en moeder.
Laat ons wonen in uw vrede.
Laat ons kind aan huis zijn bij U,
ons leven lang tot in de eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 4

Brood en wijn staan klaar
om ons er steeds weer aan te herinneren
dat Gij ons allen uitnodigt
aan uw tafel van verbondenheid,
aan de tafel waar voedsel is voor allen
en waar niemand wordt geweerd.
Geef ons de moed om ondanks alles,
elke dag van ons leven,
handen en voeten te blijven geven aan die droom van U, God. Amen.
naar Ten Bos

Tafelgebed

Heer, onze God,
wij zeggen U dank
om alles wat ons dagelijks bestaan
zin en betekenis,
toekomst en uitzicht biedt.
Gij nodigt ons daartoe uit
en toont ons de weg ernaar in Jezus, uw Zoon.
Wij danken U voor het spoor dat Hij getrokken heeft.
Wij mogen voor U zijn:
mensen onderweg,
die, in het licht van uw evangelie,
veertig dagen lang op weg gaan naar Pasen.
Zo zal ons leven gelijken op dat van Hem
en op dat van allen die ons reeds zijn voorgegaan
naar uw Paasfeest dat geen einde kent.
Met hen, en met alle heiligen en engelen
danken wij U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gezegend is Hij die gekomen is
in de naam van de Heer,
om ons de weg te tonen naar Pasen.
Trouw aan zijn opdracht
heeft Hij blinden de ogen geopend
en aan armen de Blijde Boodschap verkondigd.

Hij roept ons op
om ook zijn weg te gaan,
om zijn testament uit te voeren
in ons leven van elke dag.

Toen zijn weg ten einde liep,
in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
nam Hij brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
“Neem en eet hiervan gij allen,
dit is mijn lichaam, mijn leven voor u,
gegeven en gebroken.”

Tijdens de maaltijd nam Hij ook een beker,
sprak de dankzegging uit en gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en voor alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij niet te vergeten.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Zo gedenken wij dankbaar onze Heer en Verlosser,
die ons is voorgegaan naar Pasen.

Zend daarom Heer,
uw Geest hier in ons midden.
Dan kunnen wij ervaren wat het zeggen wil
met U en met elkaar verbonden te zijn in uw Koninkrijk.
Door Hem en met Hem en in Hem
zij U, God en Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
alle eer en glorie
van nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Wij die naar verhouding rijk zijn,
zijn armzalige mensen als wij niet begrijpen
dat al wat de aarde te bieden heeft,
ons door God geschonken werd
om het rechtvaardig te verdelen onder al zijn mensen­kinderen.
Bidden wij tot die liefdevolle Vader:
Onze Vader,…

Vader van alle mensen,
Gij neemt geen vrede met deze wereld
zolang nood en overvloed naast elkaar bestaan.
Gij wilt dat het anders wordt,
beter, rechtvaardiger, eerlijker.
Als wij ons met z’n allen daarvoor inzetten,
zullen we vol verwachting mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens 1

Goede God, laat uw aangezicht zien in mensen
die barrières slopen waar wegen afgesloten zijn.
Laat uw stem horen in mensen
die geloofwaardig spreken en handelen.
Laat uw Licht schijnen in mensen
die krachtig zijn in hun mededogen,
in mensen die mild zijn in hun oordeel.
Dan zal menswaardigheid opbloeien en zal er vrede heersen.
Moge die vrede van de Heer met u zijn.
En geven wij die vrede door aan elkaar.

Vredeswens 2

Wij bidden om vrede
opdat mensen en volkeren het nooit zouden opgeven
stappen naar elkaar toe te zetten.
Wij willen blijven geloven in uw visioen van vrede, Heer,
en die droom reeds in ons midden waarmaken,
en aan elkaar toezeggen:
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede met een hartelijk teken ook door aan elkaar.

Vredeswens 3

Het loopt als een rode draad
doorheen de oude verhalen die in de bijbel opgetekend staan,
dat dood en duister nooit het laatste woord hebben.
Angst en onmacht evenmin.
Dat leven goed kan worden en vrede bereikbaar is.
Laten we daarom meer de moeite doen
om wat soepeler en buigzamer om te gaan met onze medemensen,
ook al verschillen we hemelsbreed van elkaar.
Moge die vrede, Gods vrede, altijd met u zijn.
En geven we die vrede ook door aan elkaar.
naar Ten Bos

Lam Gods

Communie

Brekend en delend heeft God met ons een verbond gesloten.
Hij gaf Zichzelf tot voedsel
opdat wij onszelf zouden delen tot voedsel voor alle hongerigen.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Er moeten grenzen zijn:
grenzen aan onze hebzucht,
grenzen aan de ongebreidelde consumptie,
grenzen die bewaken wat ons heilig is:
de schepping,
de menselijke waardigheid.

Eigenlijk hebben wij, mensen van vandaag,
al met scha en schande ervaren
dat grenzeloos nemen
niet méér geeft, maar juist minder.
We weten het,
maar geloven we het ook echt?
Leven we ernaar?
Deze veertigdagentijd is een uitnodiging,
een kans,
om ons hart ‘om te keren’
en ons te laten begrenzen.
Broederlijk Delen 2009

Bezinning 2

Heer,
ik bezit in overvloed alles wat ik voor mijn leven nodig heb.
Ik denk aan allen die in ellende leven.

Ik heb geen gebrek aan kleding.
Ik denk aan allen die het koud hebben
en aan allen die niet voldoende kleding en dekking hebben.

Ik heb schoenen aan mijn voeten
en denk aan alle naakte voeten op de straten en in het stof van de wereld.

Ik ben gezond en heb een dokter.
Ik denk aan de zieken
en aan allen die sterven omdat niemand hen helpt.

Ik leef in vrede
en denk aan allen die verpletterd en vernietigd worden
door de oorlogsmachine.

Ik sta voor U als uw kind.
Ik denk aan allen die wanhopen
omdat ze U niet kennen,
U, de Vader van alle mensen.
Jörg Zink

Bezinning 3

Veertig dagen om te werken aan onszelf,
aan onze relaties,
aan ons eigen leven.

De vasten is de uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingende ritme van geleefd worden
te breken,
om vraagtekens te plaatsen bij het vanzelfsprekende in het leven.

Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan naar zin en betekenis van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste, dragende grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen:
een goede schepping,
een vredevolle wereld,
een liefdevolle mens.

Uitgelezen tijd
om wat meer zicht te krijgen op de weg die we te gaan hebben
en stap voor stap
met velen samen
die weg ook te gaan.

Uitgelezen tijd
om echt te leven,
– misschien ook wel te her-leven –
naar Pasen toe.
En ook daarna.

Bezinning 3

Het beloofde land

In het landschap van de geschiedenis
zijn grenzen niet altijd zichtbaar.
Pas veel later komt het besef:
hier is toekomst gemaakt.

Tussen de grenzen ontdekte Mozes een vrijheid,
veel dieper dan de bevrijding uit Egypte.
De echte grenzen van het Beloofde Land
liggen niet aan de overzijde van de woestijn,
maar aan de overzijde van zonde en corruptie,
van verraad en geweld.

Mozes ziet het Beloofde Land uitdeinen
over heel de wijde ruimte aan zijn voeten,
over alle komende geslachten,
nog in de mist en de nevel
van de komende eeuwen.

Wat op de leisteen van de Sinaï is gegrift,
is de bescherming van de mens en zijn geluk.
Geen droge voorschriften,
geen nameloze wetten:
elk van de tien Woorden
zouden door je vader kunnen uitgesproken zijn
als aanmoediging en raadgeving.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Heer,
leer ons kiezen voor echtheid:
moge, wat wij hier geloven,
ook te zien zijn in ons dagelijks leven.
Leer ons kiezen voor eerlijkheid:
moge de woorden die we spreken,
waarheid brengen voor onszelf en de anderen.
Leer ons opstandig zijn als Jezus:
in opstand komen tegen alles
wat mensen knecht en klein houdt,
wat onrechtvaardig of onecht is.
Dan zal de inzet voor uw Zaak
ook ons leven warm en zinvol maken. Amen.

Slotgebed 2

Veertig dagen, Heer, zijn we op weg.
Veertig dagen waarin uw genade en onze inzet mogen samenwerken
opdat de wereld, onze steden en dorpen,
ons huis en ons hart
uw woonplaats mogen worden.
Diezelfde grote eerbied
die Gij altijd hebt betoond voor het huis van uw Vader,
breng die midden onder ons.
Leg die, liefdevol, tot in het diepste van ons hart.
Dan kunnen wij met Pasen zeggen:
‘Hier woont en leeft God: midden onder ons.’
naar Iny Driessen

Slotgebed 3

God, maak ons arm van geest,
geef ons handen die zich openen
en een hart dat ruimte biedt.
Maak ons attent voor het recht van anderen.
Wil ons vernieuwen, God,
opdat wij ons zouden omkeren naar hen die op ons wachten.
Dat vragen wij U
in naam van Hem die ons het voorbeeld gaf,
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen 1

Anders dan wij hier gekomen zijn
mogen wij hiervandaan gaan.
Iemand heeft onze harten immers zijn vrede toegesproken.
Van die vrede vervuld,
mogen wij op weg gaan
met vrede voor allen die wij vandaag en morgen zullen ontmoeten,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

God gaf ons vandaag zijn huisreglement in tien Woorden.
Door deze Woorden te beleven naar Jezus’ voorbeeld
krijgt God gestalte onder ons.
Hij wil ons daartoe zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar André Thoonen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.