3e zondag van de vasten B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
derde zondag vasten B (11/03/2012)

Begroeting

Halverwege op onze tocht naar Pasen
mogen wij hier samenzijn in de naam van
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

De veertigdagentijd herinnert ons
aan de veertig jaar woestijnervaring van Israël.
Doorheen verlatenheid, twijfel en opstandigheid
– zo horen we in de eerste lezing –
komt God zijn volk naderbij.
Hij maakt de spelregels duidelijk
van een goede relatie tussen Hem en de mens:
onderhoud mijn geboden.

Waar het in onze relatie met God niet om gaat
leert ons het einde van onze evangelielezing:
“Heel wat mensen kwamen tot geloof bij het zien van de tekenen die Jezus verrichtte.
Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen,
omdat Hij ze allemaal door had:
niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.” (Johannes 2,23-25).

Omdat wij dikwijls ‘geloven’ in de hoop dat God wonderen voor ons doet,
in plaats van te geloven door te doen wat Hij van ons verwacht,
bidden we om vergeving.

Openingswoord 2

De evangelieverhalen van de veertigdagentijd nodigen ons uit
na te denken over het leven:
waar leggen wij de klemtoon?
Alles in functie van onszelf zien,
of onze naaste liefhebben zoals onszelf?
Op veertig dagen krijgen wij de wereld niet veranderd,
maar in die tijd kunnen wij zelf wel veranderen.
Dat is belangrijk voor ons en voor de samenleving.
Dan kunnen we met Pasen ook een beetje verrijzen:
opstaan uit egoïsme en hardheid,
in opstand komen tegen alles wat de mens onderdrukt.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

Wij bidden tot onze God
bij wie vergeving te vinden is
.

– Wil ons vergeven, Heer,
als wij blijven steken in onze onmacht,
als wij niet meer kunnen geloven
in de oprechtheid van anderen,
als wij geen moed meer hebben om verder te gaan.
Heer, ontferm U over ons.

– Wil ons vergeven, Heer,
als wij ons vestigen in de zelfgenoegzaamheid
van onze kleine idealen en onzekerheden,
als wij ons afsluiten in de kleine vrede met onszelf
en geen moed meer hebben om ons te bekeren.
Christus, ontferm U over ons.

– Wil ons vergeven, Heer,
als wij ongeduldig worden
bij het stoten op de grenzen van onze moed,
als we ons laten leiden door angst
en niet door uw belofte.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.  Amen

Vergevingsmoment 2

– Onze God heeft ons lief
en gaf ons zijn richtlijnen die leiden naar een leven in liefde en vrede.
Wij beluisteren ze niet altijd als richtingwijzers voor een goed samenleven,
maar verengen ze tot geboden en verboden,
tot harde wetten en strakke regeltjes.
Daarmee doen we U onrecht, God.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Wij horen wel het woord:
‘Gij zult niet doden’,
maar laten dat aan ons voorbijgaan.
Wij zijn immers geen moordenaars.
Maar we doen nog te weinig moeite om het leven te redden
van mensen die honger lijden,
van mensen die verdrukt worden.
Wij doen hen onrecht.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– We horen dat Jezus de tafels van de geldwisselaars omvergooit
en dat Hij met een zweep de kooplui verjaagt.
Wij zijn niet altijd bereid onszelf, onze levenswijze, te laten omvergooien
om radicaal de Boodschap van het evangelie te volgen.
Wij doen er U en elkaar onrecht mee.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht

Openingsgebed 1

Goede God,
al te vaak zoeken we zekerheid en veiligheid in geld en goed.
We bouwen muren rond onze welvaart.
We lopen achter ‘andere goden’ aan, voelen ons sterk
en willen niet weten van de ‘dwaasheid’ van uw Koninkrijk.
Maak ons wakker,
roep ons terug naar U.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.
naar Broederlijk Delen

Openingsgebed 2

God,
Gij hebt in ons uw droom van een andere wereld gewekt.
Blijf met ons meegaan
als liefde die mensen met elkaar verbindt,
als gerechtigheid,
als hoop en vrede.
Gij zijt er voor alle mensen,
wie ze ook zijn, waar ze ook wonen.
Houd ons geloof levendig,
zodat we uw geboden niet als een verplichting,
maar als een bevrijding zouden ervaren.
Moge wij ons hiervoor laten inspireren
door Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 3

Heer, vaak zoeken wij U vergeefs,
schijnt leven en toekomst uitzichtloos.
Leer ons uw Zoon ontdekken
in de mensen rondom ons.
Laat ons vrede brengen,
laat ons een duidelijker teken worden van uw liefde
die alle mensen uitnodigt bij U
voor altijd. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar het Woord van de Heer, ons toegesproken in de Schrift.

Eerste lezing (Exodus 20,1-17)

Uit het boek Exodus

1   Toen sprak God al de woorden die hier volgen.
2   `Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
3   U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
4   U zult geen beelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.
5   Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer,
want Ik, de Heer uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen,
tot de derde en vierde generatie.
6   Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden
ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.
7   U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken,
want de Heer laat degenen
die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
8   Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn.
9   Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten.
10  Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
Dan zult u geen enkele arbeid verrichten:
uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet,
uw slavin niet, uw dieren niet,
evenmin als de vreemdeling die bij u woont.
11  Want in zes dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee
en al wat ze bevatten gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend
en tot een heilige dag gemaakt.
12  Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
13  U zult niet doden.
14  U zult geen echtbreuk plegen.
15  U zult niet stelen.
16  U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.
17  U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 1,22-25)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters,
22  Joden blijven tekenen eisen, en Grieken wijsheid verlangen.
23  Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,
24  maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,
Gods kracht en Gods wijsheid.
25  De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen,
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 2,13-25)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

13 Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem
14  en zag daar hoe men in de tempel
runderen, schapen en duiven stond te verkopen
en geld zat te wisselen.
15  Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep
en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij.
De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.
16  En tegen de duivenverkopers zei Hij:
`Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’
17  Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal Mij verteren.
18  De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag:
`Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’
19  Jezus gaf hun ten antwoord:
`Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’
20  Daarop zeiden de Joden:
`Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd,
en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’
21  Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was.
22  Toen Hij verrezen was uit de dood
beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had,
en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
23
Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest
kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam
bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte.
24  Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen,
omdat Hij ze allemaal kende:
25  niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom: mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtigheid.

Ik geloof in de Geest die ons tot verbondenheid oproept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.

Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen.
Diest

Voorbeden 1

Laten we, onderweg naar Pasen,
samen bidden tot de Heer, onze God:

– Voor mensen die lijden
onder godsdienstige dwang en onmenselijke regels.
Dat zij bevrijding mogen ervaren.
Laten wij bidden…

– Voor de Kerken
wanneer zij broedplaatsen zijn
van angst en liefdeloosheid.
Dat de storm van de Geest van Jezus
er doorheen mag gaan.
Laten wij bidden…

– Voor allen die de vrijheid liefhebben
en haar willen behoeden en bewaren.
Dat ze aanstekelijk mogen werken bij de anderen.
Laten wij bidden…

– Voor ons, christenen van vandaag.
Dat de tien geboden
als pijlers zijn onder het huis van ons leven,
als bomen langs de weg van ons bestaan.
Laten wij bidden…
Jan Groot en Henk Sechterberger

Voorbeden 2

– Bidden we tot God, onze Vader,
die onder de mensen wil wonen.
Dat wij door zijn Zoon, Jezus Christus, erin slagen
van zijn schepping een tempel van de Allerhoogste te maken.
Laten wij bidden…

– Bidden we tot God, onze Vader,
die onder de mensen wil wonen.
Dat wij door zijn Zoon, Jezus Christus, erin slagen
in deze veertigdagentijd het kwade in onszelf te laten sterven
om met Pasen als nieuwe mensen
uit de dood te mogen opstaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we tot God, onze Vader,
die onder de mensen wil wonen.
Dat wij door zijn Zoon, Jezus Christus, erin slagen
niet langer de wijsheid van de wereld na te jagen,
maar ons te laten leiden door de dwaasheid van het kruis.
Laten wij bidden…
naar J. Snijders

Voor al deze intenties en voor alles wat ons ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
met brood en wijn hier op tafel
willen wij U aanwezig brengen.
Wij willen ons aansluiten bij uw droom van een samenleving
waarin de laatsten de eersten worden
en waarbij de onderste steen zal boven komen.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
naar Lovendegem

Gebed over de gaven 2

Vader,
dit brood geven wij U omdat wij ons willen inspannen
voor een beter leven voor elke mens.
Wij willen het delen zoals Jezus zijn liefde deelde.
Deze wijn geven wij U omdat wij vreugde willen brengen
in het leven van onze medemens.
Door uw liefde worden deze geschenken tekens van Jezus’ leven,
van een eeuwig levende liefde voor elkaar.
Zegen daarom deze gaven en zegen ook ons in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
wij zeggen U dank
om alles wat ons dagelijks bestaan
zin en betekenis,
toekomst en uitzicht biedt.
Gij nodigt ons daartoe uit
en toont ons de weg ernaar in Jezus, uw Zoon.
Wij danken U voor het spoor dat Hij getrokken heeft.
Wij mogen voor U zijn:
mensen onderweg,
die, in het licht van uw evangelie,
veertig dagen lang opgaan naar Pasen.
Zo zal ons leven gelijken op dat van Hem
en op dat van allen die ons reeds zijn voorgegaan
naar uw paasfeest dat geen einde kent.
Met hen, en met alle heiligen en engelen
danken wij U:

Heilig, heilig, heilig …

Gezegend is Hij die gekomen is
in de naam van de Heer,
om ons de weg te tonen naar Pasen.
Trouw aan zijn opdracht
heeft Hij blinden de ogen geopend
en aan armen de blijde boodschap verkondigd.

Hij roept ons op
om ook zijn weg te gaan,
om zijn testament uit te voeren
in ons leven van elke dag.

Toen zijn weg ten einde liep,
in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
nam Hij brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
“Neem en eet hiervan gij allen,
dit is mijn lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”

Tijdens de maaltijd nam Hij ook een beker,
sprak de dankzegging uit en gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en voor alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij niet te vergeten.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Zo gedenken wij dankbaar onze Heer en Verlosser,
die ons is voorgegaan naar Pasen.

Zend daarom Heer,
uw Geest hier in ons midden.
Dan kunnen wij ervaren wat het zeggen wil
met U en met elkaar verbonden te zijn in uw koninkrijk.
Door Hem en met Hem en in Hem
zij U, God en Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
alle eer en glorie
van nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Uw naam willen wij heiligen, God,
tot U willen wij bidden
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd:
          Onze Vader,…

Zeggen wij dank om Hem
die als mensenkind werd geboren,
als nieuwe hoop voor deze wereld.
Zeggen wij dank om Hem
die muren openbreekt en grenzen uit­wist.
Zeggen wij dank om Hem
die het eerste begin is van een nieuwe wereld,
die als eerste stappen zette op een nieuwe weg.
Als wij bereid zijn in die voetstappen te treden
zullen wij vertrouwvol mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
          Want van U is het koninkrijk,…

Vredewens

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Brekend en delend heeft God met ons een verbond gesloten.
Hij gaf Zichzelf tot voedsel
opdat wij onszelf zouden delen tot voedsel voor alle hongerigen.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Geen andere weg valt er te bewandelen,
dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan,
kleinen en groten,
machtigen en zwakken.

Geen ander pad is er samen te effenen,
dan dat van de hoop.
Vechten tegen de ontmoediging
en steentjes leggen met velen.

Geen betere energie is er,
dan die van het vertrouwen.
Woorden en daden vinden
die mensen bij elkaar brengen,
over alle grenzen heen.

Geen krachtiger daden zijn er,
dan die van de liefde.
Getuigen van Gods droom worden
en bouwen aan zijn huis.

Bezinning 2

Samen op weg

Alleen op stap
is maar alleen
en vaak heel eenzaam.
Samen op stap,
in eenzelfde cadans geraken
van denken en doen.
Praten wordt delen
van adem en spirit.
Samen vloeken om onrecht
wordt zingen van hoop.
Dromen krijgen voeten,
meer dan twee.
Goddelijk visioen
krijgt handen,
meer dan twee.
Vasten is samen op weg gaan,
stap voor stap verrijzen
en Pasen bereiken.
Kathleen Boedt


Bezinning 3

Vasten
is samen aan de kar trekken
op weg naar de horizon
waar de zon schijnt,
ook voor mensen
achter die horizon.

Vasten
is de weg banen
voor een nieuwe Kerk
die zich naar mensen spoedt
in plaats van een Kerk
die op haar mensen wacht!

Vasten
is zichtbaar op weg gaan
en weten:
‘We gaan verder
en steeds opnieuw en verder
vol van hoop
de ongebaande wegen
die Hij ons voorging’.
naar Hilde Welffens


Slotgebed 1

Heb je het al wat door
waar het om draait in de veertigdagentijd – vraagt God?
Begrijp je dat mijn verbond
je een oneindige vreugde kan geven,
tenminste als je van je hart
een ‘huis’ wilt maken waar Ik welkom ben,
in plaats van een markthal
waar je overspoeld wordt door het alledaagse en oppervlakkige?
Ik wil naar je luisteren
en woorden van liefde in je oor leggen.
Ik wil je toefluisteren dat Ik van je hou
en dat Ik je graag zie.
En Ik wil met je spreken
over mijn droom van tederheid.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

God van leven,
als wij op uittocht gaan,
weg uit het welvaartsland, dat slavenland,
dan vlecht Gij ons aaneen
tot een volk verbonden met alle volkeren wereldwijd.
Geef ons de kracht om heilige huisjes
en valse tempels neer te halen
en uw wereld in te richten
tot een huis van vrede voor al wat leeft. Amen.

Slotgebed 3

God, wij danken U voor Jezus van Nazareth,
bevrijding voor onderdrukten,
verlossing voor gevangenen,
een weg voor verdwaalden.
Hoop voor ontmoedigden,
een man om van te houden.
Iemand om het mee te wagen,
iemand die je vaak in het ongelijk stelt,
van wie je veel kan leren,
als je tenminste echt naar Hem luistert.
Wij danken U voor deze Mens, die Gij uw Zoon hebt genoemd,
en vragen U:
zend ons zijn Geest van geloof in de toekomst,
zijn Geest van barmhartigheid en recht,
zijn Geest die niet verdeelt,
maar ons allen samenbrengt als kinderen van dezelfde Vader. Amen.

Zending en zegen

“Wie van het water drinkt dat Ik hem geven zal,
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer” zegt de Heer.
Laat ons putten uit die bron van Levend Water.
Dan zal God zelf, bron van Levend Water, in ons midden wonen.
En zijn zegen zal op ons rusten,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heiige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.