3e zondag van de advent C 2012

ZONDAGSVIERINGEN
3e zondag van de advent C (16 12 2012)

0ntsteken adventskaars

Waar Gods Licht wordt toegelaten, wordt de wereld nieuw.
Emmanuël, God-met-ons wil Hij worden,
hier en wereldwijd.
Hij wil zijn Licht laten doorbreken in mensen
die dat Licht met elkaar willen delen.
Als teken dat wij daarvoor ruimte willen maken in ons midden,
steken wij van onze derde adventskaars aan.
                        kaars aansteken
naar Jacques Verhees

Begroeting

Advent is een oproep voor iedere christen
om warmte en licht te zijn,
solidair met al wie de energie niet heeft
om ten volle te kunnen leven.
We willen ommekeer brengen
voor mensen aan wie onrecht wordt gedaan,
voor mensen die door armoede uitgesloten worden.
Laten wij ons tijdens deze viering op weg zetten door
+ de Vader die onder ons mens wil worden,
Jezus, het Kind dat onder ons geboren gaat worden,
de heilige Geest die elke mens bezielen wil. Amen.


Openingswoord

God droomde van vrede op aarde,
van levensvreugde wereldwijd gedeeld,
zo wordt verteld.
Droom mee,
bekeer je ertoe,
zegt Johannes de Doper ons vandaag.
Denk anders,
doe anders en deel anders,
zegt hij ons,
en de wereld om je heen
zal nieuw worden:
een wereld in vrede gedeeld.
naar Jacques Verhees

Gebed om ontferming 1

Heer God,
wij weten dat wij kleine mensen zijn,
soms hoogmoedig en zelfzuchtig.
Wij bekennen dat wij in deze jachtige tijden
te weinig tijd maken voor onze medemens in nood.

-Advent moet meer zijn dan koopjesweken
en een drukke voorbereiding
voor hét familiefeest van het jaar.
Want zo bevestigen we de armen in hun armoede.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Advent moet ons onrustig maken:
durven zien dat mensen uitgesloten worden,
dat zovelen buitenspel staan.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Advent is een tijd van waakzaamheid.
Want voor je het beseft
leef je ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol
van kiezen voor de zwaksten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Help ons, Heer, onze tijd beter te gebruiken
om zo uw Rijk,
waarvoor Jezus op aarde gekomen is,
waar te maken. Amen.

Vergevingsmoment 2

Laten we nu in gedachten
in die lange rij van mensen gaan staan
die zich door Johannes lieten dopen
en daarmee erkenden
dat ze vergeving nodig hadden.

-We leven in een eendimensionale wereld.
We gaan volledig op in de drukte van het leven
en bouwen te weinig tijd in
voor de binnenkant van het leven,
voor de ontmoeting met God.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Ons leven is volgeboekt met zinvolle activiteiten.
Maar nogal wat mensen vallen uit de boot
omdat we ze nooit op het spoor komen,
omdat ze niet uit de voeten kunnen,
omdat ze afhankelijk zijn van ons initiatief.
We geven te weinig tijd en aandacht aan onze medemens.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-De straten hangen weer vol feestelijke verlichting.
Ook wij hangen weer lichtjes in onze kerstboom.
Moge Kerstmis in ons leven meer betekenen
dan wat sentiment in onze harde wereld. Moge onze lichtjes ook stralen voor en warmte geven aan mensen
die elke dag moeten knokken om er te komen.
Moge onze solidariteit ook verwijzen naar de Lichtbron,
Jezus Christus, Bron van hoop en vertrouwen
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Openingsgebed 1
(Welzijnszorg)

Heer,
laat ons de tekenen van hoop zien,
de vele lichtpunten in deze duistere wereld,
de kleine stappen van mensen die anderen dragen
en een stukje verder dragen in het leven.

Leer ons de sterren van hoop zien,
de inzet van vele mensen om ons heen,
het durven en riskeren,
het zich kwetsbaar opstellen in het voorgaan in de creatieve naastenliefde,
het altijd opnieuw beginnen na duisternis,
na angst en pijn.

Heer, leer ons de sterren van hoop zien,
de mensen met een open blik,
mensen met een blik-vooruit,
hun innerlijk oog geïnspireerd door uw Geest.

Leer ons zien, Vader,
hoe Jezus geboren wordt
hier en nu en midden onder ons. Amen.
Uit: de liturgiebrochure van Welzijnszorg


Openingsgebed 2

Help mij waakzaam blijven, God,
elk uur van de dag, elk uur van de nacht.
Laat mij de deur van mijn leven
wagenwijd voor U open stellen,
als ik U mag ontmoeten
in het gekwetste hart van een broer of een zus.
Schud mij wakker
als het oppervlakkige in onze samenleving
mij in slaap heeft gesust.
Open dan mijn ogen
en geef mij de durf mijn leven te delen met armen en kleinen.
Misschien dat Gij met Kerstmis
dan ook in mijn hart mens wilt worden. Amen.
Erwin Roosen


Lezingen

Volgens de profeet Sefanja moet de tijdsgeest ons niet bang maken,
als we maar blijven vertrouwen in de Heer.
Maar dat vergt bekering, zegt Johannes De Doper,
want Hij die groter is dan ik, doet weldra zijn intrede.


Eerste lezing (Sef., 3, 14-18a)

Uit de profeet Sefanja

14
Jubel, dochter van Sion!
Juich, Israël.
Verheug u en wees blij met heel uw hart,
dochter van Jeruzalem!
15 De Heer heeft uw vonnis tenietgedaan,
Hij heeft uw vijanden weggejaagd.
De koning van Israël, de Heer, Hij is binnen uw muren:
u hebt geen kwaad meer te vrezen.
16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
`Wees niet bang, Sion;
laat uw handen niet verslappen.
17 De Heer uw God is binnen uw muren,
een reddende held.
Hij zal zich verheugen in vreugde om u
en zijn liefde stilzwijgend laten blijken.
Hij juicht uit vreugde over u.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Fil., 4, 4-7)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

4 Verheug u altijd in de Heer.
Nog eens: verheug u!
5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.
6 Wees niet bezorgd,
maar laat al uw wensen bij God bekend worden
door te bidden en te smeken
en door een dankgebed te zeggen.
7 En de vrede van God,
die alle begrip te boven gaat,
zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 3, 10-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

10         Eens vroegen de mensen aan Johannes de Doper:
`Wat moeten wij dan doen?’
Hij gaf hun ten antwoord:
`Wie twee stel kleren heeft,
moet delen met iemand die niets heeft,
en wie te eten heeft,
moet hetzelfde doen.’
12         Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden:
`Meester, wat moeten wij doen?’
13         Tegen hen zei hij:
`Vorder niet meer dan u is voorgeschreven.’
Ook soldaten stelden hem de vraag:
`En wij, wat moeten wij doen?’
Tegen hen zei hij:
`Pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels,
maar wees tevreden met uw soldij.’
15         Het volk leefde in gespannen verwachting,
en allen vroegen zich af of Johannes niet de messias was,
maar Johannes gaf hun allen ten antwoord:
`Ik doop u met water.
Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand
om zijn dorsvloer op te ruimen;
het graan verzamelt Hij in zijn schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’
Zo en op vele andere manieren
verkondigde hij met klem aan het volk
de goede boodschap.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in God, die ons oproept
om in woord en daad van zijn Boodschap te getuigen.

Ik geloof in God tot wie wij in Jezus’ Geest,
‘Abba, Vader’ mogen zeggen,
de schepper van oorsprong en toekomst.

Ik geloof in Jezus, Gods dienaar en welbeminde Zoon,
die geheel vanuit God tot ons gekomen is
en in wie Gods ganse volheid lichamelijk woont.

Die gewerkt heeft tot onze genezing,
die menselijke grenzen doorbroken
en woorden van eeuwig leven gesproken heeft.

Die daarom verworpen is,
maar tot onze bevrijding heeft geleden
en aan het kruis is gestorven.

Die door God is opgewekt om in ons te leven
en te staan in de toekomst van heel de schepping.

Ik geloof in de Geest van God en van Jezus,
die spreekt door profeten
en ons leidt naar de volle waarheid.

Ik belijd Gods koninkrijk, nu en in eeuwigheid,
en de Kerk die dit rijk mag verwachten en dienen.

Ik belijd de bevrijding uit zonden en de kracht tot liefde,
en de nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont
en waarin God alles in allen zal zijn. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Heer, laat het weer advent worden in mij.
Kleur mijn leven met het groen van de hoop,
met het rood van de liefde.
Ontsteek in mij de vlam van uw Liefde,
zodat ook ik kan geloven dat Gij komt tot elk van ons.
Laten we bidden…

-Heer, laat het weer advent worden in mij.
Doe de verwachting in mij groeien,
maak mijn ogen helder
zodat ik kan zien wie berooid is en verdrukt,
wie geknakt wordt door het leven.
Laat mij zien waar het vuur van goedheid nog smeulend brandt.
Laten we bidden…

-Heer, laat het weer advent worden in mij.
Dan wordt Kerstmis voor mij, voor ons allen,
veel meer dan wat romantiek.
Dan wordt het een dag van feest
omdat Gij zelf komen moogt voor elk van ons,
omdat Gij zelf komen kunt door mij, door ons.
Laten we bidden…


Voorbeden 2

-We willen bidden om vrede in onze versplinterde wereld.
Vrede tussen de volkeren,
een visioen van verdraagzaamheid en liefde.
Vrede ook tussen mensen hier bijeen
en in ons dagelijks leven.
Laten we bidden…

-We willen bidden om waakzaamheid in onze slapende en blinde wereld.
Om mensen die de tekenen van de tijd zien én verstaan
en ernaar handelen.
Om kracht en doorzettingsvermogen
voor hen die zich laten raken door armoede en uitsluiting.
Laten we bidden…

-We willen bidden om verlichting in onze donkere wereld.
Voor hen die te zware lasten moeten dragen.
Dat zij niet vereenzaamd raken,
dat zij mensen ontmoeten
die wat licht brengen in hun leven.
Laten we bidden…


Voorbeden 3

-Bidden we voor hen die zich aan hun lot overgelaten voelen,
voor mensen die aan de kant van de samenleving geduwd worden.
Dat zij tekenen van hoop zien
in medemensen die het voor hen durven opnemen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen zonder papieren,
voor vluchtelingen en daklozen,
voor mensen zonder geborgenheid, zonder erkenning.
Dat zij zich verbonden kunnen voelen
met hen die vandaag blijven opkomen voor hun rechten.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die politieke verantwoordelijkheid dragen
en voor hen die invloed uitoefenen op de publieke opinie.
Dat zij hun nek durven uitsteken
om onrecht en armoede in onze samenleving efficiënt aan te pakken.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven 1

Schepper van alle leven,
waar mensen breken en delen met elkaar
komt Gij hen tegemoet,
want daar ziet Gij kansen voor uw nieuwe wereld.
Zegen dit brood en deze beker tot voedsel voor onderweg.
Maak ons tot getuigen van uw menslievendheid,
dragers van uw barmhartigheid,
in het spoor van Jezus, uw Eerstgeborene.
Maak ons tot mensen voor elkaar,
zoals Hij mens geworden is voor ons. Amen.


Gebed over de gaven 2

Gij God, die onze toekomst zijt,
maak van dit brood en deze wijn
tastbare en feestelijke tekens van uw droom voor de mensen.
Zend uw Geest over deze gaven en over dit samenzijn,
opdat wij daarin de kracht mogen vinden
om te komen tot een daad-werkelijk antwoord
op uw liefde voor ons. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Uw naam willen wij heiligen, God;
tot uw barmhartigheid willen wij bidden
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd:
Onze Vader,…

Zeggen wij dank om Hem die mensenkind werd, nieuwe hoop voor deze wereld.
Zeggen wij dank om Hem die muren openbreekt en grenzen uitwist.
Zeggen wij dank om Hem die het eerste begin is van een nieuwe wereld,
die als eerste stappen zette op een nieuwe weg.
Als wij bereid zijn in die voetstappen te treden
zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…


Vredeswens 1

Jezus,
als Gij geboren wordt in ons hart, in ons huis,
dan zal er vreugde zijn, blijheid en vrede.
Dank U wel,
dat Gij het telkens opnieuw met ons wilt proberen.
Moge die Jezusvrede in ons hart geboren worden.
Wensen we elkaar dat geluk van harte toe.

Vredeswens 2

Gezonden worden wij
om licht en vrede te delen met velen.
Waar mensen bij elkaar
in liefde en vrede
geborgenheid vinden,
wordt de wereld nieuw.
vrij naar Jacques Verhees
Moge wij Gods vredeboodschappers worden
en elkaar die vrede van harte toewensen.

Lam Gods

Communie

God geeft zichzelf tot voedsel
om de steppen en woestijnen van ons leven
te laten openbloeien tot vlakten vol voedzame weiden voor velen.
Kom en schuif aan aan zijn tafel
en eet van het levende brood dat Hij ons aanbiedt.
Zie het Lam Gods….
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Kom
in ons midden,
groei in ons
van harte,
wees
hier en nu,

Gij die
leven liefde heet,
Gij die
Vader God
wordt genoemd,
Gij die
zijt gezien
in een kind
vol beloften,
zonder woorden
alles zeggend,
machteloos
onweerstaanbaar,
op liefde en trouw aangewezen,
geheel en al,

God, kom
in ons midden,
groei in ons
van harte,
wees
hier en nu. Amen.
P. Verhoeven

Bezinning 2

Als elk…
Als elk volk
recht krijgt op elementair welzijn en elementaire welvaart,

als elk land
zorg besteedt aan democratie,

als elke cultuur
zoekt naar gebondenheid met andere culturen,

als elke ethnische groep recht krijgt
op de eigen  kleur
en oog heeft voor de eigen bijdrage
aan het land waar ze wonen,

als elke godsdienst en elke levensbeschouwing
haar eigen rijkdom deelt met anderen
en de eigen zwakheden ziet en wegwerkt,

als elke mens en elke groep,
naar anderen luisterend,
het eigen woord mag spreken,

als elke organisatie en politicus
haar of zijn eigen weldaden zou schenken
en niet de weldaden van anderen zou benijden,

als elk denken en elk spreken,
het eigen tekort erkent
en blij is met de aanvulling
en opbouwende kritiek van anderen,

zou dat niet een droom van een wereld worden?
Zou God dan niet onder de mensen wonen?
Zou Kerstmis dan niet heel dichtbij zijn?
Vrij naar bezinningstekst uit “Mee zorg dragen voor sociale beweging”                                                   

Slotgebed 1

Goede God,
bij U is er plaats voor iedereen,
maar vooral voor wie klein is of uitgesloten wordt.
Laten wij nooit iemand aan de kant zetten.
Wil ons helpen om in deze advent te groeien
en ons hart wijd open te zetten,
zodat de wereld mag worden zoals Gij hem hebt bedoeld:
een wereld waar uw Licht van vrede mag schijnen. Amen.

Slotgebed 2

Geef mij de durf
om regelmatig de woestijn van de stilte
op te zoeken, God,
en met U alleen te zijn.
Leg uw droom in mijn binnenste
en laat mij ontdekken wat Gij van mij wilt.
Want alleen dan kan ik in uw naam
vreugde brengen aan mensen
en “begin van de Goede Boodschap” zijn
voor armen en kleinen.
Ik weet wel dat ik niet héél de wereld
kan en moet veranderen,
maar laat mij al beginnen met mezelf,
zodat Gij ook in mij mens kunt worden. Amen.

Zending en zegen

Op onze tocht als boodschappers van daadwerkelijke vrede en gerechtigheid
wil God ons begeleiden met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.