3e zondag van de advent C 2009

ZONDAGSVIERINGEN
derde zondag van de advent C (13 12 2009)

Ontsteken adventskaars

Word geboren in ons midden, Heer.
Moge uw licht doorbreken
in al wat klein en kwetsbaar is.
Maak ons attent
voor wat er om ons heen gebeurt.
Help ons een teken van hoop te zijn.
Verlangend kijken we uit naar uw komst,
en steken daarom een derde kaars aan.

Begroeting

Verheug U, want de Heer is ons nabij!
Hij nodigt ons uit in zijn huis,
aan zijn tafel,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Op de derde zondag van de advent
lopen wij elk jaar opnieuw aan
tegen de figuur van Johannes de Doper.
Op weg naar Kerstmis
nodigt hij ons uit tot een radicale voorbereiding
op de komst van het nabije Godsrijk.

Dat Godsrijk is niet iets
dat zomaar uit de hemel komt vallen.
Neen,
de realisatie ervan hangt mee af van onze inzet.
Daartoe roept Johannes ons op.
Ingaan op die uitnodiging veronderstelt bekering,
vraagt bezinning op onze manier van leven
wanneer wij onszelf ‘gelovigen’ durven noemen.

Vandaar dat het goed is dat wij deze samenkomst beginnen
met een moment van stilte en inkeer.

Vergevingsmoment 1

Soms zijn wij ontgoochelde en twijfelende christenen
waarvan weinig getuigenis uitgaat.
Laten wij onze kleinmoedigheid en zondigheid belijden
om deze eucharistie met een zuiver hart te vieren.

De geest van deze tijd,
de geest van ieder-voor-zich,
heeft mensen verdeeld en vervreemd van elkaar.
Wij bidden om vergeving en verbondenheid.
Heer, ontferm U over ons.

De geest van deze tijd
jaagt mensen voort  naar hebben en houden
in plaats van hen uit te nodigen
tot een houding van breken en delen.
Wij bidden om vergeving en solidariteit.
Christus, ontferm U over ons.

De geest van deze tijd
doet mensen geloven
dat je zoveel mogelijk moet profiteren
van wat de dag van vandaag biedt,
want morgen kan het gedaan zijn.
Wij bidden om vergeving en hoop.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de menslievende en barmhartige God
die de vergeving is van alle zonden,
ons zijn Geest schenken.
Moge Hij ons vernieuwen
en geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Heer God,
wij weten dat wij kleine mensen zijn,
soms hoogmoedig en zelfzuchtig.
Wij bekennen dat wij in deze jachtige tijden
te weinig tijd maken voor onze medemens in nood.

Advent moet meer zijn dan koopjesweken
en een drukke voorbereiding
voor hét familiefeest van het jaar.
Want zo bevestigen we de armen in hun armoede.
Heer, ontferm U over ons.

Advent moet ons onrustig maken:
durven zien dat mensen uitgesloten worden,
dat zovelen buitenspel staan.
Christus, ontferm U over ons.

Advent is een tijd van waakzaamheid.
Want voor je het beseft
leef je ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol
van kiezen voor de zwaksten.
Heer, ontferm U over ons.

Help ons, Heer, onze tijd beter te gebruiken
om zo uw Rijk,
waarvoor Jezus op aarde gekomen is,
waar te maken. Amen.

Openingsgebed 1

Advent is niet alleen een tijd om je voor te bereiden
op de komst van mijn Zoon – zegt God –
het is ook een tijd om je hart open te stellen
voor arme en gekwetste mensen binnen handbereik.
Durf solidair te zijn met hen
en ervaar hoe die solidariteit je leven rijker maakt.
In kleine en eenvoudige mensen
met een warm hart en met handen vol liefde
wil Ik geboren worden,
om door hen de wereld een stukje mooier te maken
en mijn droom van vrede
werkelijkheid te laten worden.
naar Erwin Roosen


Openingsgebed 2

Gij, God, Herder en Redder van mensen,
Toekomst van de wereld,
Gij die mensen wil doen samenwonen in rechtvaardige liefde,
wij bidden U:
wek in ons de creatieve moed
om wegen te zoeken en te vinden
die armoede helpen uitsluiten.
Help ons daartoe de handen in elkaar te slaan
en samen uw droom waar te maken voor elkaar,
voor de minsten eerst,
zoals Jezus Messias, uw Zoon en onze Broeder. Amen.


Openingsgebed 3

Schep ruimte in ons midden, God,
voor woorden die ons wegen wijzen
naar een wereld van vrede
en gedeelde levensvreugde.
Maak ons hart wijd genoeg
om uw woord te verstaan,
opdat onze handen gaan doen
wat ons hart hun zeggen zal;
opdat wij herkenbaar uw mensen worden,
die doen waartoe Gij ons wilt bewegen.
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Gooi & Sticht
           
Openingsgebed 4

God en Vader,
in deze viering denken we aan kansarme gezinnen,
aan bejaarden en kinderen,
aan zieken en aan allen die noodgedwongen
verblijven in ongezonde omstandigheden.
Kunnen we ook in hen uw gelaat herkennen?
Door ons in te zetten voor deze mensen
wordt Gij werkelijkheid voor ons,
zijt Gij niet veraf,
reikt Gij ons de hand en vinden we toekomst bij U,
vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen
Luisteren wij dan nu naar God
die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Sefanja 3,14-18a)
Uit de profeet Sefanja

14
Jubel, dochter van Sion!
Juich, Israël.
Verheug u en wees blij met heel uw hart,
dochter van Jeruzalem!
15 De Heer heeft uw vonnis tenietgedaan,
Hij heeft uw vijanden weggejaagd.
De koning van Israël, de Heer, Hij is binnen uw muren:
u hebt geen kwaad meer te vrezen.
16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
`Wees niet bang, Sion;
laat uw handen niet verslappen.
17 De Heer uw God is binnen uw muren,
een reddende held.
Hij zal zich verheugen in vreugde om u
en zijn liefde stilzwijgend laten blijken.
Hij juicht uit vreugde over u.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Filippenzen 4,4-7)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

4 Verheug u altijd in de Heer.
Nog eens: verheug u!
5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.
6 Wees niet bezorgd,
maar laat al uw wensen bij God bekend worden
door te bidden en te smeken
en door een dankgebed te zeggen.
7 En de vrede van God,
die alle begrip te boven gaat,
zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 3,10-18)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

10          Eens vroegen de mensen aan Johannes de Doper:
`Wat moeten wij dan doen?’
Hij gaf hun ten antwoord:
`Wie twee stel kleren heeft,
moet delen met iemand die niets heeft,
en wie te eten heeft,
moet hetzelfde doen.’
12          Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden:
`Meester, wat moeten wij doen?’
13          Tegen hen zei hij:
`Vorder niet meer dan u is voorgeschreven.’
Ook soldaten stelden hem de vraag:
`En wij, wat moeten wij doen?’
Tegen hen zei hij:
`Pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels,
maar wees tevreden met uw soldij.’
15          Het volk leefde in gespannen verwachting,
en allen vroegen zich af of Johannes niet de messias was,
maar Johannes gaf hun allen ten antwoord:
`Ik doop u met water.
Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand
om zijn dorsvloer op te ruimen;
het graan verzamelt Hij in zijn schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’
Zo en op vele andere manieren
verkondigde hij met klem aan het volk
de goede boodschap.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in God, die ons oproept
om in woord en daad van zijn boodschap te getuigen.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.


Voorbeden

– Bidden we voor hen die hun levensweg nog moeten vinden, voor alle jonge mensen die met verwachtingen hun toekomst tegemoet gaan.
Dat zij niet verloren lopen,
maar in degenen die hen omringen,
iets ondervinden van U, God die bevrijdt.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die hun weg in het leven menen gevonden te hebben,
voor alle mensen in de kracht van hun jaren.
Dat zij niet zelfgenoegzaam worden,
maar in hun omgang met anderen
beeld zijn van U, God die bevrijdt.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die reeds een lange tocht hebben afgelegd,
voor ouderen en bejaarden, door het leven gerijpt.
Dat zij zich niet opsluiten in hun kleine kring,
maar met hun levenservaring en relativeringsvermogen
onze samenleving van dienst blijven,
om zo in woord en daad te getuigen van U, God die bevrijdt.
Laten wij bidden…

Wij vragen U, Heer,
laat solidariteit geen loos woord worden in onze harde wereld.
Help ons die zo gekende  ‘werken van barmhartigheid’
ook toe te passen in uw naam,
vanuit de bezieling van Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
zo goed zijt Gij voor ons
dat Gij ons hier samenbrengt
als één grote mensenfamilie rond dezelfde tafel.
Gij schenkt ons uw gaven van brood en wijn
voor naaste vrienden,
maar ook voor verre lotgenoten.
Geef dat wij ons geluk delen,
muren afbreken en deuren openen,
in navolging van Jezus van Nazareth,
uw Zoon, die onze Broeder is geworden. Amen.

Gebed over de gaven 2

Schepper van alle leven,
waar mensen breken en delen met elkaar
komt Gij hen tegemoet,
want daar ziet Gij kansen voor uw nieuwe wereld.
Zegen dit brood en deze beker tot voedsel voor onderweg.
Maak ons tot getuigen van uw menslievendheid,
dragers van uw barmhartigheid,
in het spoor van Jezus, uw Eerstgeborene.
Maak ons tot mensen voor elkaar,
zoals Hij mens geworden is voor ons.  Amen.


Gebed over de gaven 3

Gij God, die onze toekomst zijt,
maak van dit brood en deze wijn
tastbare en feestelijke tekens van uw droom voor de mensen.
Zend uw Geest over deze gaven en over dit samenzijn,
opdat wij daarin de kracht mogen vinden
om te komen tot een daad-werkelijk antwoord
op uw liefde voor ons. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader 1

Uw naam willen wij heiligen, God;
tot uw barmhartigheid willen wij bidden
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd:
Onze Vader,…

Zeggen wij dank om Hem die mensenkind werd, nieuwe hoop voor deze wereld.
Zeggen wij dank om Hem die muren openbreekt en grenzen uitwist.
Zeggen wij dank om Hem die het eerste begin is van een nieuwe wereld,
die als eerste stappen zette op een nieuwe weg.
Als wij bereid zijn in die voetstappen te treden
zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…


Onze Vader 2

Het ‘Onze Vader’, zoals een groep christenen uit Brazilië,
dit gebed aan hun eigen situatie hebben aangepast.

Onze Vader,
Gij zijt niet op de eerste plaats onze rechter en onze Heer,
maar onze Vader,
want Gij luistert naar het roepen van uw kinderen in de verdrukking.

Die in de hemelen zijt,
waarheen wij in onze inzet de blik richten.

Uw bevrijdend optreden tegen allen
die uw naam onderdrukken, worde geheiligd.

Uw rijk kome,
uw recht kome,
om te beginnen tot de verarmden.

Uw bevrijding geschiede,
nu al als begin op aarde en later in volheid in de hemel.

Geef ons heden het dagelijks brood
dat we samen produceren en dat we samen willen eten.

Vergeef ons ons egoïsme.

Leid ons niet in de bekoring
om anderen uit te buiten en geld op te hopen.

Maar verlos ons van de wraak en de haat
tegen de boze
die ons onderdrukt en met geweld ons verdrukt. Amen.

Vredewens

God, help ons uw weg te vinden
door ons op het spoor te zetten van onze naasten,
opdat wij met hen zouden delen
wat Gij ons genadevol ten geschenke geeft.
Zo zullen we mogen thuiskomen bij U,
in uw Rijk van vreugde en vrede.
naar Sipke Draisma
En die vrede zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

God geeft zichzelf tot voedsel
om de steppen en woestijnen van ons leven
te laten open bloeien tot vlakten vol voedzame weiden voor velen.
Kom, en schuif aan aan zijn tafel
en eet van het levende brood dat Hij ons aanbiedt.
Zie het Lam Gods….
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

Bij de bakkerstoog sta ik te wachten.
Het vrouwtje voor mij kiest lang en nauwkeurig,
verbetert zichzelf en kijkt opnieuw rond.
“Is dat alles, mevrouw?” ratelt het winkelmeisje.
“Ja”, zucht het vrouwtje, en de kassa rinkelt.
“Och nee, juffrouw, geef nog maar dat taartje daar.”,
en ze wijst naar iets met aardbeien.

De wereld barst van signalen,
voor wie ze wil zien.
Dat is weer een eenzame mens,
gaat het door me heen.
Ze heeft telkens één stuk aangewezen.
Eén klein broodje,
één koffiekoek,
één broodje…
en ten slotte één taartje om haar alleen-zijn te versieren.

Ze stapt bedachtzaam de deur uit.
Het is twee uur, zondagmiddag.
Wellicht is het vandaag de laatste keer
dat deze vrouw iemand heeft gesproken.
uit: Karel Staes, ‘Niet om uit te spreken’, Welzijnszorg 2006


Bezinning 2

Gij, naamloze,
niet te benoemen onuitsprekelijke God,
kracht zonder macht,
sprekende stilte,
fluistering van liefde,
onrust in ons geluk
en geluk in onze onrust.

Gij die waait waar Gij wilt,
maar altijd op zoek
om mensen terug te geven aan mensen,
om het minste onder de aandacht te brengen van het meeste,
om het zwakke aan te bevelen bij het sterke.

Gij, ongrijpbare,
niet uit te spreken geheim,
niet stil te zwijgen,
onmisbare God,
steeds op uittocht,
ons vooruit naar nieuwe einders van menswording.

Wees zon en horizon voor ons.
Wijk niet van onze zijde,
spreek U uit in ons,
kom ons nabij in ieder kwetsbaar mensenkind.
Word geloofwaardig in ons,
schep ons hier en nu,
verzameld rond uw naam.
Schep ons naar U toe.

Slotgebed 1

Gij, God, kiest de kant van uitgesloten en rechteloze mensen,
Gij daalt af in hun wereld.
Gij ziet hun pijn, hun ellende
en noemt hen: mijn volk, Ik ben er voor u.
Gij trekt met hen mee,
doorheen de dorheid van hun bestaan,
doorheen  de woestijn van uitzichtloosheid.
Neem ook ons mee op uw weg,
leer ons uw leven te leven. Amen.


Slotgebed 2

Wat moet ik doen om me voor te bereiden op uw komst, Heer?
Soms stel ik me die vraag ook wel eens,
net zoals de mensen ten tijde van Johannes.
En niet altijd is het antwoord even duidelijk.
Ik voel wel dat U mij uitdaagt om solidair te zijn.
Maar hoe ik dat concreet kan maken in het leven van elke dag,
blijft vaak moeilijk.
Open daarom mijn ogen, God,
om te zien waar en in wie U vandaag opnieuw geboren wordt. Amen.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Waar velen gaan delen, wordt de wereld nieuw.
Moge God ons zegenen
opdat ook wij ertoe bewogen worden
die droom delend waar te maken.
In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.