3e zondag van de advent B 2011

ZONDAGSVIERINGEN
derde zondag advent B (11/12/2011)


Begroeting

Verheugt u, want God-die-naar-ons-toekomt is nabij!
Hij nodigt ons uit aan zijn tafel,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Aansteken Adventskaars

Advent roept ons op om licht en warmte te zijn voor anderen.
Solidair met al wie de energie niet heeft
om ten volle te kunnen leven.
Ommekeer brengen
voor mensen aan wie onrecht wordt aangedaan.
Ademruimte creëren
voor wie in armoede opgesloten zitten.
Licht en warmte zijn voor elkaar
in plaats van elkaar tot doolhof te zijn.
Daarvoor steken we onze derde adventskaars aan.

Openingswoord 1

We staken daarnet de derde kaars aan op onze adventskrans.
Maar zijn we wel echt bijna klaar voor het kerstfeest?
Hadden we de voorbije advent al voldoende aandacht
voor al wie in onze samenleving aan de kant wordt gedrongen ?
Staan we wel eens stil bij mensen die niet meetellen ?

Vandaag stellen zij ons dezelfde vragen
die Johannes de Doper te horen kreeg :
“Wie zijt gij?” en
“Wat hebben we van u te verwachten ?”
Het antwoord op deze vragen mogen we als christenen
niet alleen met onze woorden geven,
maar ook met de inzet van ons hele leven.

Openingswoord 2

Johannes De Doper wordt in de bijbel voorgesteld
als de voorloper van Jezus,
hij die moet getuigen van het Licht.

Mensen tasten vaak in het duister
bij het zoeken naar antwoorden op hun levensvragen.
Soms wordt zelfs de twijfel als enige waarheid, als enige wijsheid
naar voor geschoven,
terwijl Jezus daarover geen twijfel laat bestaan:
“Ik ben het Licht der wereld.”
Getuigen wij van dat Licht?
Als wij daarin tekortschoten,
doen we er goed aan God om vergeving te vragen.

Openingswoord 3

Advent en kersttijd, er komt heel wat bij kijken:
de adventskrans, de kerstboom, de lichtjes, de versiering…
Maar om te groeien naar de diepste zin van Kerstmis,
moeten we ook een aantal dingen
hun juiste plaats durven geven:
de cadeautjes, de overvloedige maaltijden, de hele commerce…
Allemaal zijn ze ondergeschikt aan de komst van de Heer Jezus,
die zich openbaart in de nood van mensen om ons heen.
Naar deze mensen gaat vandaag onze aandacht uit
en daarom komen wij biddend samen in deze kerk.
Liturgische vieringen

Vergevingsmoment 1

– Omdat we ons zo vlug laten meeslepen in de foute overtuiging
dat wie meer kan en meer weet
ook beter is.
Omdat we vergeten dat in Gods ogen ieder recht heeft op leven
en elkeen gelijkwaardig is.
Heer, ontferm U over ons.

– Omdat onze beoordelingsnormen zo prestatiegericht zijn
met maar weinig aandacht voor de innerlijke mens.
Wie door omstandigheden geen diploma behaalt,
bestempelen we al te graag als niet geslaagd.
Christus, ontferm U over ons.

– Omdat onze solidariteit met wie niet meetelt,
vaak afhangt van het moment,
of van ons humeur.
Omdat onze solidariteit nog te weinig een levenshouding is
die onze hele manier van leven doordringt.
Heer, ontferm U over ons.

Dadizele


Vergevingsmoment 2

– Wij zijn vaak stug en zonder vreugde.
Wij doen alsof wij geen hoop meer hebben.
Nochtans zou in U geloven
ons hoop moeten geven, God.
Daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U over ons.

– Wij lopen elkaar achteloos voorbij.
Onze liefde gaat alleen naar diegenen die ons graag zien.
Daarom vragen wij U:
Christus, ontferm U over ons.

-Wij zeggen dat wij christenen zijn,
maar wij vergeten dat Gij, Jezus,
ook in arme mensen en geslagen mensen
tussen ons verder leeft.
Daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Gij, Geest van leven,
drijfkracht tot liefde en menselijkheid,
Gij die waait waar Gij wilt
maar altijd op zoek
om mensen terug te geven aan mensen,
om het minste onder de aandacht te brengen van het meeste,
om het zwakke aan te bevelen bij het sterke,
wees zon en horizon voor ons.
Wijk niet van onze zijde,
spreek U uit in ons,
kom naar ons toe in ieder kwetsbaar mensenkind.
Word geloofwaardig in ons,
maak ons diep, zacht en goed. Amen.


Openingsgebed 2

God van licht en leven,
meer dan wij vermoeden zijt Gij ons nabij,
meer dan onze ogen durven geloven
zijt Gij in Jezus van Nazareth als een licht ons voorgegaan.
Vervul ons met warme aandacht voor de minste medemens,
en help ons te geloven dat,
waar mensen elkaar van harte dragen,
Gij midden onder hen aanwezig zijt. Amen.

Lezingen

Laten wij met gespitste oren luisteren naar de boodschap van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 61,1-2a.10-11)
Uit de Profeet Jesaja

1        De geest van de Heer God rust op mij,
want de Heer heeft mij gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om de armen het blijde nieuws te brengen,
om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden,
en de geketenden de terugkeer naar het licht;
2        om het genadejaar van de Heer te melden.
10
Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer,
ik jubel en juich om mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding,
mij gehuld in een mantel van heil,
zoals de bruidegom een kroon opzet
en de bruid zich met haar juwelen siert.
11 Want zoals de aarde groen voortbrengt
en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen,
zo laat de Heer God uw heil ontkiemen,
uw luister voor het oog van alle volken.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tessalonicenzen 5,16-24)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

16 Wees altijd verheugd.
17 Bid zonder ophouden.
18 Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus.
19 Blus de Geest niet uit,
20 kleineer de profetische gaven niet,
21 keur alles, behoud het goede.
22 Houd u ver van alle soort kwaad.
23 De God van de vrede,
moge Hij u heiligen, geheel en al;
moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam,
ongerept bewaard blijven
tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
24 Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 1,6-8.19-28)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

6        Er is een mens geweest, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
7        Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8        Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
19
      Dit dan is het getuigenis van Johannes.
De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en Levieten
op hem afgestuurd met de vraag:
`Wie bent u?’
20       Onomwonden kwam hij ervoor uit:
`Ik ben de Messias niet.’
21 `Wie dan wel? Bent u Elia?’ vroegen ze.
`Die ben ik ook niet’, antwoordde hij.
`Bent u soms de profeet?’ – `Nee’, zei hij.
22 `Wie bent u dan?’ drongen ze aan.
`We willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben.
Wat zegt u over uzelf?’
23       Hij zei: `Ik ben een stem die roept in de woestijn: `Maak recht de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’
24       De afgevaardigden, die uit de kring van de farizeeën kwamen,
25       drongen verder aan en vroegen:
`Maar als u de Messias niet bent en ook Elia niet of de profeet,
waarom doopt u dan?’
26       Johannes gaf hun ten antwoord:
`Ik doop in water.
Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden:
27       Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.’
28       Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes aan het dopen was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Schepper van al wat bestaat,
een goede Vader
die alle mensen wil zien leven
in vrijheid en gerechtigheid.

Ik vertrouw me aan Hem toe
en ben bereid om te leven volgens zijn wil:
mee verantwoordelijkheid opnemen
voor mens en samenleving.

Ik geloof in Jezus Christus,
beeld van God,
gekomen om ons van alle kwaad te bevrijden,
om ons de weg ten Leven te tonen.
Vernederd tot de kruisdood
heeft God Hem hoog verheven
als eerste van de mensen.

Ik vertrouw me aan Hem toe
en ben bereid om Hem te volgen:
niet gefocust zijn op eer, bezit en macht
maar hongeren en dorsten naar gerechtigheid voor allen.

Ik geloof in de heilige Geest,
Kracht van God,
die mensen wil bezielen
met het vuur van zijn grenzeloze liefde.

Ik vertrouw me aan Hem toe
en ben bereid om me door Hem te laten bewegen
tot woorden en daden van gerechtigheid
alle dagen van mijn leven. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot de Heer, onze God:

– Bidden we voor ieder kind dat geboren wordt.
Dat deze wereld een goed huis mag zijn.
Bidden we voor mensen die zorg dragen voor de meest kwetsbare kinderen.
Dat zij sterk blijven.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor kinderen
die niet mee kunnen met hun vriendjes op school,
voor kinderen die gehandicapt geboren worden of ongeneeslijk ziek zijn
en voor alle zieke mensen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die ongelukkig zijn,
nergens een thuis vinden.
Voor allen met wie het moeilijk samenleven is.
Dat er mensen zijn
die hun stille schreeuw om aandacht en tederheid mogen horen.
Laten wij bidden…

Wees aanwezig God,
bij allen die vergeten worden,
die naamloos en alleen in de wereld staan.
Laat levenwekkend zonlicht op hun ogen vallen,
zodat zij toekomst zien
en het geloof in het leven niet verliezen. Amen.


Voorbeden 2

Uitkijkend naar de komst van Jezus,
bidden wij tot onze God en Vader.

– Om mensen zoals de profeet Jesaja,
mensen die hun stem verheffen in naam van de stemlozen,
in naam van de eenzamen, de moedelozen en de uitgeslotenen.
Om mensen die streven naar gerechtigheid.
Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij dergelijke mensen mogen worden.
Laten wij bidden…

– Om mensen zoals Johannes de Doper,
mensen die door hun woord en hun leven
getuigen van Jezus, de Christus.
Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij dergelijke mensen mogen worden.
Laten wij bidden…

– Om mensen zoals Maria, Jezus’ moeder,
mensen die open en ontvankelijk zijn
voor de komst van de heilige Geest in hun leven.
Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij dergelijke mensen mogen worden.
Laten wij bidden…

God, redder van de wereld,
wees bij ons met uw licht, met uw bevrijdende kracht.
Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 1

God van licht en leven,
van oudsher staat Gij naar mensen toegewend.
Gij zijt niet karig met uw genade.
Aanvaard ook deze gaven en wil ze heiligen.
Heilig ook ons in heel ons doen en laten,
zodat wij voor anderen worden
wat wij zelf tot ons willen nemen:
brood ten leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, midden onder ons wilt Gij wonen,
klein, arm en weerloos.
Laat ons samenzijn hier rond brood en wijn,
teken zijn van ons geloof in de mens,
van onze keuze voor de eenvoudigen,
van onze keuze voor solidariteit.
Geef ons de moed om dit brood te breken
en deze drank te delen
met het kind dat geen kans krijgt om zijn mogelijkheden te ontplooien,
met de jongere die zoekt, maar de weg niet vindt, met de dakloze die beschutting hoopt te vinden voor de nachtelijke vrieskou,
met het gezin dat geïsoleerd geraakte
en steun behoeft om zich te kunnen handhaven.
Zo willen wij deze wereld helpen omvormen
tot een woonplaats voor allen, zoals Gij het hebt gedroomd. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.
Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.
Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:
Heilig, heilig, heilig …
Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.
Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.
Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.
Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.
Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”
Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.
Geef dat wij elkaar zouden waarderen,
dat we niet blind zouden zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.
Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als wij uw kinderen zijn, God,
dan zijn wij één grote familie, één weefsel,
een vangnet voor elkaar,
en mogen wij U noemen: onze Vader.
En daarom mogen wij samen bidden:
Onze Vader…

Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de ander,
waar bruggen gebouwd worden over de kloof tussen sociale klassen,
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood,
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde Vader.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een blijk van vrede en solidariteit.

Lam Gods

Communie

God van mensen,
op dit altaar hier staat gezegend brood,
symbool van uw liefde voor ons
die met open ogen willen uitkijken naar uw komst.
Wij vragen U:
kom in ons midden met uw Geest
die ons laat zien
waar het om gaat in het leven.
Dit is het Lam Gods…
         Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Onze wereld wacht, bewust of onbewust,
op een boodschap van hoop.
Deze wereld met zijn 1 miljard christenen
en zijn vele nationale en internationale christelijke organisaties,
wacht tot er eindelijk iets te zien zal zijn
van die kinderen van God.

De wereld wacht niet op een soort geestelijke deurwaarders
die de goddelijke rekening komen presenteren
of op dienstknechten die hun plicht doen en het daarbij laten.
De wereld wacht ook niet op hoogmoedige vromen
of sentimentele halleluja-zangers
die vooral bekommerd zijn om het behoud van hun eigen ziel.

Neen, de wereld wacht op die kinderen van God
die in woord en daad enthousiast getuigen
van zijn liefde voor alle mensen.

De wereld wacht met spanning op u.
vrij naar A. Ostenk

Bezinning 2

Er zijn er niet zoveel als Jan de Doper
die de woestijn aandurven,
de stilte, het alleen staan
en het dorre eenzaam vechten met de diepste levensvraag:
wat ga ik van mijn leven maken?
God, wat wil je dat ik doe?

Er zijn er niet zoveel
die na de eigen ommekeer
ook ommekeer bij anderen gaan vragen,
en blijven doorgaan
ook al gaat hun roep verloren in woestijnen van onbegrip.

Er zijn er niet zoveel als Jan de Doper,
zo gelouterd, zuiver van bedoeling
dat het waar was wat hij zei:
Ik doe het niet voor mezelf.
Het gaat om Hem die na mij komt.
Het gaat om beter leven met allen.

Van zulke mensen zegt het evangelie:
hij getuigde van het Licht, met woord en daad.

Dat is onze bestemming:
Gods licht doorlaten,
Hem laten schijnen in ons leven.


Bezinning 3

We kennen die woestijn, God,
waar Johannes
uit te voorschijn kwam.
De eindeloze eentonigheid
van ons bestaan,
hier en daar verschrompeld
tot wat aardse drukte
en soms wat opwinding
en sensatie:
een felle zandstorm om niets.

We kennen die woestijn, God,
waar Johannes
uit te voorschijn kwam.
Maar wij weten ook
dat die woestijn kan bloeien
met duizend miniaturen
in het zand,
dat deze wereld,
met zoveel goede mensen,
kan veranderen in een oase,
als wij U maar niet ontlopen,
ons niet verschuilen
voor uw Aangezicht.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Net zoals Johannes
wil Ik ook jou zenden – zegt God –
om te getuigen van het licht van mijn liefde en tederheid,
vooral bij armen en bij kleinen.
Het is geen gemakkelijke opgave die Ik je toevertrouw
en heel wat mensen zullen met je lachen of je niet ernstig nemen.
Toch hoop Ik dat je volhoudt
en dat je mijn vuur in je binnenste niet laat doven,
door niets of niemand.
Probeer aanstekelijk te werken
door je dienstbaarheid en je vreugde.
Straal tederheid en warmte uit
en blijf van mensen houden, wie ze ook zijn
en wat ze ook gedaan hebben. Amen.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Gij die deze wereld levensadem geeft,
Gij die alles in allen tot stand brengt,
tot U bidden wij en wij mogen U noemen:
Gerechtige,
Barmhartige,
Licht voor deze wereld,
Vrede voor altijd.
Wek ons tot leven,
doe ons kracht zijn,
geef ons moed en volharding
opdat ook anderen zouden leven als nooit tevoren.
Wij bidden U:
laat uw aangezicht lichten over ons bestaan,
behoed ons en zegen ons. Amen.

Zending en zegen

Zorg voor het welzijn van de zwaksten onder ons.
Met die opdracht zendt de Heer ons heen.
Hij vergezelt ons met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.