3e zondag van de advent B 2008

(14 12 2008 )

Begroeting

Verheugt u, want God is nabij!
Hij nodigt ons uit rond zijn tafel
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige. Geest. Amen.

Aansteken adventskaars

God, vandaag zijn we weer bijeen.
We steken de derde kaars aan.
Het licht overwint de duisternis.
De contouren van datgene waarop we wachten
worden zichtbaar.
Kerstmis komt nu echt naderbij.
God, leid ons op weg naar Bethlehem,
op weg naar het kerstkind
waarop de wereld wacht.
Laten we proberen te getuigen van Hem
die het licht van de wereld zal worden genoemd.

Openingswoord

Deze derde zondag van de Advent
heeft in de liturgie een speciale naam:
‘Gaudete’, verheugt u,
de zondag van de blijheid.
Die sfeer van blijheid is ook merkbaar in de kleur van de li­tur­gie:
het donkere paars van de adventsverwachting
wordt doorbroken door het lichtere roze:
licht komt er aan.
Kerstmis is in zicht.

Van dat komende licht
legt Johannes de Doper vandaag getuigenis af.
En voor ons is dat een uitnodiging
om hem in zijn voetstappen te volgen.

Omdat wij aan deze christelijke opdracht
al te vaak verzaken
vragen wij bij het begin van deze dienst
aan de Heer en aan elkaar vergiffenis.

Gebed om ontferming 1

God, Vader van alle mensen,
wij bidden U:
zegen ons met uw aanwezigheid,
blijf bij ons in deze donkerste dagen van het jaar.
Wees een licht op onze weg,
wees een hand op onze schouder,
wees een broer die naast ons staat.
Heer, ontferm U over ons.

God, Vader van alle mensen,
wij danken U voor het leven dat ons gratis geschonken is,
voor de mensen die ons gegeven zijn,
voor de kansen die we gekregen hebben,
voor zoveel liefde en trouw waarin uw aanwezigheid gestalte krijgt.
Christus, ontferm U over ons.

God, Vader van alle mensen,
wij bidden U om vergeving voor de gemiste kansen,
voor ons gebrek aan geloof in elkaar,
voor ons tekort aan hoop
waardoor we de angst lieten heersen in ons hart,
voor onze veel te berekende liefde
waardoor we voor anderen ongenietbaar werden.
Om vergeving bidden we
voor onze te enge verwachtingen
die enkel afgestemd waren op ons eigen klein profijt.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

God houdt van alle mensen,
hoe ze ook zijn.
Maar wij zien in elkaar te weinig het goede.
Daarom vragen wij eerst om Gods barmhartige vergeving.

De advent is al meer dan halfweg.
Elke dag konden we vriendelijk zijn voor elkaar,
maar soms deden we elkaar toch pijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

De advent is al meer dan halfweg.
Elke dag konden we ja-zeggen en dienstbaar zijn,
maar onze inzet was soms heel miniem.
Christus, ontferm U over ons.

De advent is al meer dan halfweg.
Elke dag konden we delen met mekaar,
maar we hielden het beste liefst voor onszelf .
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Gij, Heer onze God, zijt de komende.
Meer dan wij vermoeden zijt Gij ons nabij.
Gij zijt een God van mensen.
Doe ons uw aanwezigheid ervaren
en spreek tot ons uw bevrijdend woord.
Toon ons uw licht
en maak ons tot getuigen van Jezus Messias.
Uw geest rust op Hem,
van de oorsprong af tot op vandaag
en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

“Straks zal de Messias komen”, zegt Johannes.
‘Hij zal komen om armen de Blijde Boodschap te verkondigen.
Zorg dat je Hem herkent.”
Dit is ook een oproep aan ons.
Jezus herkennen in de andere die het moeilijk heeft,
die bijzondere aandacht en zorg nodig heeft.
God, laat ons kiezen voor een toekomst waarin elke mens
mag ervaren dat hij erbij hoort.
God, wees ons nabij
en help ons trouw te zijn aan uw oproep. Amen.

Lezingen
Laten wij met gespitste oren luisteren naar de boodschap van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja  61,1-2a,.10-11)
Uit de Profeet Jesaja
1        De geest van de Heer God rust op mij,
want de Heer heeft mij gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om de armen het blijde nieuws te brengen,
om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden,
en de geketenden de terugkeer naar het licht;
2        om het genadejaar van de Heer te melden.
10
Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer,
ik jubel en juich om mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding,
mij gehuld in een mantel van heil,
zoals de bruidegom een kroon opzet
en de bruid zich met haar juwelen siert.
11 Want zoals de aarde groen voortbrengt
en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen,
zo laat de Heer God uw heil ontkiemen,
uw luister voor het oog van alle volken.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tess.alonicenzen 5,16-24)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
16 Wees altijd verheugd.
17 Bid zonder ophouden.
18 Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus.
19 Blus de Geest niet uit,
20 kleineer de profetische gaven niet,
21 keur alles, behoud het goede.
22 Houd u ver van alle soort kwaad.
23 De God van de vrede,
moge Hij u heiligen, geheel en al;
moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam,
ongerept bewaard blijven
tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
24 Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 1, 6-8.19-28)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

6        Er is een mens geweest, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
7        Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8        Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
19
      Dit dan is het getuigenis van Johannes.
De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en Levieten
op hem afgestuurd met de vraag:
`Wie bent u?’
20       Onomwonden kwam hij ervoor uit:
`Ik ben de Messias niet.’
21 `Wie dan wel? Bent u Elia?’ vroegen ze.
`Die ben ik ook niet’, antwoordde hij.
`Bent u soms de profeet?’ – `Nee’, zei hij.
22 `Wie bent u dan?’ drongen ze aan.
`We willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben.
Wat zegt u over uzelf?’
23       Hij zei: `Ik ben een stem die roept in de woestijn: `Maak recht de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’
24       De afgevaardigden, die uit de kring van de farizeeën kwamen,
25       drongen verder aan en vroegen:
`Maar als u de Messias niet bent en ook Elia niet of de profeet,
waarom doopt u dan?’
26       Johannes gaf hun ten antwoord:
`Ik doop in water.
Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden:
27       Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.’
28       Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes aan het dopen was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was een mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot de Heer onze God
die ons oproept tot inkeer en getuigenis
.

– Bidden we opdat Hij onze harten zou openen voor zijn woord
en ons laten ondervinden dat Hij naar ons luistert.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat God onze oren opent voor zijn woord
zodat wij aan zijn Blijde Boodschap concreet gestalte zouden geven
in ons dagelijks leven.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat de Heer door zijn Geest,
ons egoïsme openbreekt,
zodat wij mee kunnen bouwen
aan wat meer liefde en blijheid in deze wereld.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

– God van licht,
wij bidden voor onze wereld,
waar de duisternis het vaak
nog wint van het licht,
waar oorlog en honger
sterker zijn dan vrede
en voedsel in overvloed.
Laat uw licht schijnen.
Laten wij bidden…

– God van licht,
wij bidden voor hen
die leven in duisternis
veroorzaakt door rampen,
ongeluk of pure pech.
Laat uw licht over hen opgaan.
Laten wij bidden…

– God van licht,
wij bidden voor onszelf,
gelovig en ongelovig tegelijk.
Laat uw licht over ons schijnen.
Laten wij bidden…

God van licht,
wij danken U voor het licht dat schijnt.
Voor ieder straaltje door een kier,
voor het volle licht
waarover wij mogen gaan vertellen.
Laat uw licht blijvend schijnen. Amen.


Gebed over de gaven

Heer onze God,
aanvaard uit onze handen
deze gaven van brood en wijn
en heilig ze tot uw lichaam en bloed.

Heilig ook ons
en richt ons leven
op de komst van Jezus Messias.
Uw geest rust op Hem,
van de oorsprong af tot op vandaag
en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tafelgebed
God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.
Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.
Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:
Heilig, heilig, heilig…
Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.
Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.
Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.
Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.
Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”
Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.
Geef dat wij elkaar zouden waarderen,
dat we niet blind zouden zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.
Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Overal ter wereld bidden christenen het gebed
tot ‘onze Vader’, zoals Jezus ons voordeed:
Onze Vader…

Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

God,
zolang er nog onrecht en armoede is,
kan er geen vrede zijn,
kan de droom van uw Koninkrijk geen werkelijkheid worden.
Leer ons rechtvaardig delen met elkaar,
zodat iedereen met vreugde kan uitkijken naar de komst van uw Zoon
en met Kerstmis de engelen opnieuw kunnen zingen:
‘Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.’
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Onze God wil een God van mensen zijn.
Daarom zond Hij zijn Zoon
die zichzelf brak en uitdeelde
tot voedsel voor ons allen.
Zie het Lam Gods dat wegneemt….


Bezinning 1

Getuigen
is het eenvoudig menselijk bestaan
plaatsen onder de zon van het Evangelie.
In het regelmatig herhalen
van gebaren en woorden
binnen hun dagelijks domein
brengen getuigen hun liefde
voor God en de naaste aan het daglicht.
Getuigen plengen geen tranen
om de wereld en zijn gebreken.
Wel trekken ze de bouwwerf op, de steigers in,
waar ze alleen reeds door hun broederlijke omgang
het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Getuigen roepen niet. Ze cijferen zich weg.
Ze werpen zich niet op als model
en gaan niet vooraan op de bühne staan
roepend : “Zie, wij zijn zijn leerlingen!”
Getuigen staan in het Evangelie,
heel natuurlijk, zoals bomen in de aarde geworteld staan.
Daaruit halen ze hun kracht en vruchten.
Doorheen hun welwillendheid en hun geloof,
hun vertrouwen en oprechtheid
breekt het licht door
van Hem die het Huis van de Vader zal openen
voor al zijn mensenkinderen.

Bezinning 2

Zoals ieder jaar
kijken wij uit naar uw komst.
We verwachten U
maar waarschijnlijk
te passief.

Want in U geloven
wil zeggen:
naar U toekomen
in eenvoud en bekering,
met U meegaan
naar mensen toe.
Het is uw weg gaan
bij tij en ontij,
in liefde en vol vertrouwen.
Het is door opstandigheid om
onrecht en liefdeloosheid,
opstaan,
verrijzen in kracht van uw Geest,
en er voor mensen willen zijn.

Slotgebed 1

God van licht en leven,
in woorden van mensen spreekt Gij ons aan.
Wij danken U voor de profeten van toen
en voor de mensen van nu
die ons de weg wijzen, uw toekomst tegemoet.
Maak dan ook ons
tot tolk van uw bedoelingen,
tot hartelijke getuigen van uw licht. Amen.

Slotgebed 2

Vandaag wil ik U danken, God,
voor alle mensen die me ooit de weg naar Jezus hebben gewezen,
en voor hen die dat ook nu nog doen.
Zij zijn een beetje
als Johannes de Doper voor mij.
Geef me de kracht om zelf ook zo te worden
en te getuigen van het geluk
dat ik bij U gevonden heb.
Laat me solidair zijn met de kansarmen
zodat ik in hen Hem kan herkennen
die midden onder ons is als Heer en Vriend. Amen.
naar Erwin Roosen


Zending en zegen

Beste mensen,
“Midden onder u staat Hij die gij niet kent.”
Kijk goed rond,
zoek Hem niet te ver,
want Hij leeft in elke mens
die hunkert naar zijn komst.
Opdat wij de Heer echt zouden vinden,
zegene ons de almachtige God:
+ de Vader, de Zoon en de hielige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.