3e zondag door het jaar C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
3e zondag C (27 01 2013)

Begroeting

God wil met ons zijn.
Openen wij ons hart voor zijn zegen
in  de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Veelbelovende woorden vandaag.
Woorden van leven die bevrijdend tot ons kunnen doordringen.
Ze kunnen ons bemoedigen en ons met vreugde vervullen.

Openingswoord 2

In de lezingen van vandaag
horen wij woorden van geest en leven.
Als wij proberen te verstaan
dat in Jezus de Schriften tot vervulling zijn gekomen,
dan komt de Geest over ons
die ons, in Jezus’ naam,
omvormt tot één lichaam.

Vergevingsmoment 1

-God, wij bidden U om vergeving
omdat wij ons zo vaak laten misleiden
door slogans en woordenkramerij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, wij bidden U om vergeving
omdat wij ons meer laten drijven door angst dan door hoop,
meer door twijfel dan door geloof,
meer door zelfbehoud dan door liefde.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, wij bidden U om vergeving
om onze onverschilligheid tegenover U en tegenover elkaar,
omdat wij zo gemakkelijk voorbijgaan
aan het leed van deze wereld,
aan uw leed om mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Gebed om ontferming 2

Wij keren ons naar het licht
en willen alle verdeeldheid en duisternis achter ons laten.

-Heer, doe ons mensen van vrede en eenheid worden,
te midden van een wereld
die dreigt ten onder te gaan aan verdeeldheid en geweld.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, leer ons te luisteren naar de vragen van de mens naast ons
en zo onszelf dieper terug te vinden in U.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, leer ons onze verantwoordelijkheid onder ogen te zien,
de ogen gericht op de weg die Gij ons wijst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God de nacht die ons omringt, verdrijven,
en uit ons midden wegnemen wat het licht niet kan verdragen.
Moge Hij van ons mensen van goede wil maken. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed

Heer God,
uw Rijk kome, uw wil geschiede.
Moge Christus’ Geest onze geest verlichten
opdat wij uw wil als heilswil interpreteren
en uw wet voor ons geen dode letter zij. Amen.
Herman-Emiel Mertens

Lezingen

Een geloofsgemeenschap is zoiets als ons lichaam, schrijft Paulus.
Alle ledematen, alle organen – hoe verschillend ook –
hebben elkaar nodig om het geheel goed te laten functioneren.
In de evangelielezing horen we hoe Jezus,
om aan zijn zending inhoud te geven,
zich laat inspireren door oude woorden uit de Schrift.
Laten we daar nu samen naar luisteren.

Eerste lezing (Neh., 8, 2-4a. 5-6. 8-10)

Uit het boek Nehemia

2           Ezra, de priester, bracht in die dagen de leer
bij de vergadering van mannen en vrouwen
en iedereen die de voorlezing kon volgen.
Het was de eerste dag van de zevende maand.
3           Vanaf de dageraad tot de middag
las Ezra eruit voor op het plein voor de Waterpoort,
verstaanbaar voor de mannen en vrouwen
en iedereen die het kon volgen.
Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing
van het boek van de leer.
4           Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten verhoging staan
die voor die gelegenheid gemaakt was.
5           Tegenover heel het volk opende Ezra het boek;
hij stak immers boven iedereen uit.
Op dat ogenblik ging iedereen staan.
6           En Ezra prees de Heer, de grote God,
en heel het volk antwoordde: `Amen, amen!’
Zij staken hun handen omhoog,
zij bogen het hoofd en zij vielen neer voor de Heer,
met het gezicht op de grond.
8           Zij lazen voor uit het boek van Gods leer,
legden het uit en verklaarden de betekenis,
zodat iedereen de lezing begreep.
9           Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd,
Ezra, de priester en schriftgeleerde,
en de Levieten die de uitleg gaven tegen heel het volk:
`Deze dag is gewijd aan de Heer uw God.
Wees dus niet treurig en ween niet.’
Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten
toen het de woorden van de leer hoorde.
10         En ze zeiden hun:
`Kom, ga eten en drink er zoete drank bij,
en deel met wie niets heeft,
want deze dag is gewijd aan onze Heer.
Wees niet bedroefd,
maar laat de vreugde die de Heer u schenkt uw kracht zijn.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing(1 Kor., 12, 12-30)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

12            Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13         Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
14         Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele.
15         Veronderstel dat de voet zegt:
`Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam’,
hoort hij dan niet tot het lichaam?
16         En als het oor zou zeggen:
`Omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam’,
hoort het dan niet tot het lichaam?
17         Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor?
Als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk?
18         God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk
hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals Hij het gewild heeft.
19         Als zij allemaal samen één lichaamsdeel vormden,
waar bleef dan het lichaam?
20         In feite echter zijn er vele lichaamsdelen,
maar is er slechts één lichaam.
21         Het oog kan niet tegen de hand zeggen:
`Ik heb je niet nodig’,
en evenmin het hoofd tegen de voeten:
`Ik heb jullie niet nodig.’
22         Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn,
zijn onmisbaar.
23         En die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar,
eren wij des te meer.
Onze minder edele delen worden daarom
met grotere kiesheid behandeld;
24         de andere delen hebben dat niet nodig.
God heeft het lichaam zo samengesteld
dat hij aan het mindere meer eer gaf,
25         opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn
en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen.
26         Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in het lijden;
wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen alle andere in die vreugde.
27         Welnu, u bent het lichaam van Christus,
en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel.
28         Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld,
allereerst apostelen, vervolgens profeten, en verder leraren;
voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen,
te besturen en in talen te spreken.
29         Niet iedereen kan apostel zijn, of profeet, of leraar.
Kunt u allen wonderen doen?
30         Hebt u allen de gave om te genezen,
in talen te spreken en uitleg te geven?
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Lc., 1, 1-4; 4, 14-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1              Velen hebben zich er al toe gezet het verhaal te doen
van wat zich bij ons heeft voltrokken,
2           aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen
die dienaar van het woord zijn geworden.
3           Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan
nauwkeurig na te gaan en voor u, geachte Teofilus,
ordelijk op schrift te stellen,
4           zodat u zich kunt overtuigen
van de betrouwbaarheid van de berichten
die u hebt ontvangen.
14
Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest.
Zijn faam verbreidde zich over heel die streek.
15 Hij gaf onderricht in hun synagogen en werd door iedereen geëerd.
16 Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid,
en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge.
Hij stond op om voor te lezen,
17 en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt.
Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat:
18 De Geest van de Heer rust op mij;
daartoe heeft Hij mij gezalfd.
Om aan armen de goede boodschap te brengen
heeft Hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen
en aan blinden het licht in hun ogen,
om verdrukten in vrijheid te laten gaan,
19 en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.
20 Daarna rolde Hij het boek dicht,
gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.
De ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht.
21 Toen begon Hij hen toe te spreken:
`Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

-Zegen, God, de liefde die ons samenbrengt,
de trouw van allen die elkaar liefhebben,
die in hun huwelijk elkaars leven ontvangen en delen,
die in hun vriendschap elkaars bemoediging en kracht zijn.
Zegen hen, die zo in liefde mogen samenzijn
dat ook anderen erdoor worden gedragen.
Laten wij bidden…

-Zegen, God, onze zorg voor mensen,
onze inzet voor anderen,
onze bekommernis om het lot van wie lijden,
ons nabijzijn met allen die alleen staan.
Laten wij bidden…

-Zegen ons, God, wanneer wij elkaar beschermen,
wanneer we op een positieve manier richting geven aan elkaars leven,
wanneer we in gewetensnood elkaar de hand reiken,
wanneer we vandaag moeten beslissen over het leven van morgen.
Zegen ons en bewaar ons in uw vrede.
Geef ons uw toekomst.
Laten wij bidden…

God van belofte,
geef dat uw evangelisch Woord ook gestalte krijgt in ons,
alle dagen die ons gegeven zijn door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

-Wij bidden voor de wereld die wij bewonen.
Dat er een einde komt aan het geweld tussen volkeren,
tussen mensen, de een tegen de ander.
Dat we een weg zouden vinden
om onze verschillen vruchtbaar te laten worden.
Laten wij bidden…

-Voor de samenleving waartoe we behoren.
Dat we de mens worden die we zijn,
en ons niet laten verleiden om
op onze tenen te lopen
en bovenmatig te concurreren.
Dat we ons niet minderwaardig zouden voelen,
maar wegen zouden vinden
om ons leven, een geschenk van God,
dankbaar en fier naar waarde te schatten.
Laten wij bidden…

-Voor onze geloofsgemeenschap,
onze kinderen en jongeren.
Dat we het contact met hen niet verliezen.
Voor onze zieken:
dat zij genezing en troost vinden.
Voor hen die het niet meer zien zitten:
dat zij niet aan hun lot worden overgelaten.
Laten wij bidden…

Barmhartige God,
ontferm U over deze aarde, onze wereld, uw schepping.
Doe ons ervaren
wat Gij in Jezus begonnen zijt:
de vestiging van uw Koninkrijk. Amen.
naar Theo Koster o.p.

Voorbeden 3

Bevrijdende woorden klonken in ons midden.
Bidden wij dat zij ruimte vinden
in de harten en de levens van velen.

-Bidden we voor ouders en catechisten,
voor zendelingen en missionarissen,
voor pastoraal werkenden in velerlei verbanden.
Dat hun verkondiging van Jezus’ Woord
moge bijdragen tot vrijheid en vrede van velen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor wie het evangelie voorlezen
en voor wie het evangelie beluisteren
in werkgroepen en bezinningscentra.
Dat zij daarin een Stem beluisteren
die mensen een warm hart toedraagt.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor onszelf, samen hier bijeen.
Dat wij straks verruimd en bevrijd
op weg gaan naar de wereld om ons heen,
uitstralend wat ons hier werd toegezegd.
Dat wij er mogen zijn, door God bemind,
bestemd tot elkaars levensvreugde.
Laten we bidden…

God,
schrijf uw Woord in ons hart
en laat wereldwijd gehoord worden dat Gij ons vrijheid en vrede gunt,
dat Gij ons aller levensvreugde wilt zijn. Amen.
naar Jacques Verhees

Gebed over de gaven

Laat Jezus vandaag opnieuw
dit brood met ons breken, God,
en deze wijn met ons delen.
En laten wij, in dit gebaar van verbondenheid en vriendschap,
de kracht vinden
om in zijn voetsporen te gaan
en ook ons leven te breken
en te delen met de zwaksten. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Leggen we biddend ons leven in de handen van God onze Vader:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.

Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.

Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.

Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.

Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.

Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.

Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Heer, Jezus,
wij bidden U dat gevangenen en verslaafden
hun bevrijding mogen vieren,
dat blinden gaan zien waar het God om gaat in deze wereld,
dat een nieuwe tijd van genade mag aanbreken
en de verhoudingen tussen mensen en volken
mogen worden zoals God ze bedoeld heeft.
Moge uw vreugde in ons volkomen worden,
uw vrede ons deel zijn.
Die vrede Gods zij altijd met u.
En wensen wij die vreugde en vrede van harte aan elkaar toe.
naar Kees StruykerBoudier

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zussen en broers het brood van deze wereld delen,
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw lichaam, uw leven, gebroken en gedeeld voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1(bij tweede lezing: Korinthiersbrief)

Ieder mens
is een kapitaal aan mogelijkheden.
Hij heeft ogen
om het goede in anderen te zien en te waarderen.
Handen om te werken
en mee te bouwen aan een betere wereld.
Een hart
om ‘een beste vriend’ van elk-ander te kunnen zijn.

Ieder mens bezit een waaier aan mogelijkheden,
capaciteiten allerhande
– onvermoede rijkdom aan edelmoedigheid,
begrip en liefde –
vaardigheid, kunst en vreugde.

Een gemeenschap van mensen
is een rijke mozaïek van ieders inbreng.
Elk steentje – kostbaar en uniek –
hoort opvallend met zijn kleur
op zijn plaats te zijn.
Valt het weg
dan is het geheel on-af of geschonden.

In een mensengemeenschap
brengt eenieder het zijne bij.
Wie komt louter om te profiteren
is een doodgravertje.
Ward Bruyninckx


Bezinning 2

Ik trek mijn schoenen uit – mijn ambities,
ik doe mijn horloge af – mijn planning,
zet mijn bril af – mijn visies,
leg mijn pen neer – mijn werk,
leg mijn sleutels neer – mijn zekerheid,
om alleen te zijn met U,
enige ware God.

Nadat ik met U ben samen geweest
trek ik mijn schoenen aan
om in uw spoor te gaan,
doe ik mijn horloge om
om te leven in uw tijd,
zet ik mijn bril op
om te kijken naar uw wereld,
steek ik mijn pen bij me
om uw gedachten op te schrijven,
pak ik mijn sleutels op
om uw deuren te openen.
Graham Kings


Bezinning 3

Ik zou zo graag …
zo mild zijn als Jezus:
met de vinger in het zand schrijven
in plaats van mensen met de vinger te wijzen.

Zo stil zijn als Jezus:
kunnen leven vanuit een bestendige inwendige rust,
een biddende vrede.

Zo verontwaardigd zijn als Jezus:
mij daadwerkelijk ergeren aan onrecht
en mij onvoorwaardelijk inzetten
voor mijn diepste overtuiging.

Zo gegeven zijn als Jezus:
zonder voorwaarde, zomaar graag gedaan,
een goddelijke ontmoeting.

Zo tactvol zijn als Jezus:
delicaat tegenover de vrouw aan de Jacobsput,
fijngevoelig als tegenover Maria Magdalena.

Zo genezend zijn als Jezus:
helen en heilzaam zijn voor duizenden mensen,
die pijn hebben van binnen en van buiten.

Ik zou zo graag veel meer als Christus zijn,
een zegen voor de mensen.


Slotgebed

God van alle leven,
uw Woord, hier gesproken,
heeft ons goed gedaan,
het heeft ons gesterkt en bemoedigd.
Moge het vruchtbaar blijken
in ons leven van elke dag,
en zijn uitwerking hebben
op heel ons doen en laten. Amen.


Zending en zegen

Moge wij Gods woorden van licht en leven
in ons meedragen.
Dat zij de wereld om ons heen tot vreugde mogen strekken:
in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.