3e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
derde zondag A (23/01/2011)


Begroeting

Wij groeten elkaar van harte in de naam van onze God,
+ de Vader, die ons licht is;
Jezus, die ons roept
en de heilige Geest, die ons tot eenheid brengt. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag horen wij opnieuw
de bevrijdende Boodschap die in de kerstnacht weerklonk:
‘Het volk dat in duisternis zit, heeft een groot licht gezien.’
Die droom van Jesaja is in Jezus werkelijkheid geworden.
Maar diezelfde Jezus verzamelt ook mensen om zich heen
om mensen op te vissen,
om hen te brengen van duisternis naar licht,
van eenzaamheid naar verbondenheid,
van verdeeldheid naar eenheid.
Geven ook wij gehoor aan zijn oproep?
naar Puurs

Openingswoord 2 (week voor de eenheid van de christenen)

Tweeduizend jaar geleden ging Jezus rond bij de mensen.
Hij vertelde over zijn droom van een nieuwe wereld
en leerde dat God voor hen zorgt als een liefhebbende vader.
Hij nodigde alle mensen uit om mee te werken aan die betere wereld.
Nu, tweeduizend jaar later, leeft die droom nog verder
bij miljoenen mensen in heel de wereld.
Maar in die tussentijd is er heel wat gebeurd.
Die grote gemeenschap raakte verdeeld.
Ieder kreeg zijn eigen naam:
er zijn protestanten, rooms-katholieken, Grieks- en Russisch-orthodoxen,
angelicanen enzomeer.
Met de gebedsweek voor de eenheid van de christenen
vieren wij dat God de bron is van ons leven
en dat wij allemaal willen samenwerken aan zijn Rijk
naar het voorbeeld van Jezus en in zijn Geest.
naar Vosselaar


Vergevingsmoment

Bidden wij vol vertrouwen tot God,
die al wat leeft in zijn liefde omvat.

– Mensen zijn soms vastgelopen,
verstrikt in eigen schuld.
Weest Gij de God die hen bevrijdt.
Heer, ontferm U over ons.

– Mensen voelen zich soms minderwaardig,
zitten in zichzelf gevangen.
Weest Gij de God die ruimte schept.
Christus, ontferm U over ons.

– Mensen komen soms tot inkeer,
gaan een heel nieuw leven tegemoet.
Weest Gij de God die met hen meegaat.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God die trouw is aan zijn belofte,
ons barmhartig zijn.
Moge Hij waar wij tekortschieten,
ons bij de hand nemen
en ons brengen naar het licht van zijn Koninkrijk. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1 (week eenheid van de christenen)

Heer,
samenleven in broederlijke eensgezindheid
schijnt een wat hopeloze taak.
En toch verwacht Gij dat van ons.
Leer ons door uw woord
de weg vinden naar elkaar.
Laat uw Geest ons leiden,
ons de kracht geven
om deze weg tot het einde toe te gaan. Amen.

Openingsgebed 2

God,
naar de kleine mensen en de zieken,
hebt Gij uw Zoon gezonden.
En ook ons zendt Gij.
Laat ons lichtbrengers en mensenvissers zijn.
Mensen die oog en oor en hart hebben voor elke medemens. Amen.
Lovendegem

Lezingen

Luisteren we naar God die ons toespreekt in de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 8,23b-9,3)

Uit de Profeet Jesaja

23b In het verleden bracht God vernedering
over het land van Zebulon en over het land van Naftali,
In de toekomst brengt hij weervoorspoed in dit gebied aan de zee,
in het land over de Jordaan
en ook in de streek waar de heidenen wonen.
1        Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht.
Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op.
2        Uitbundig laat U hen juichen
en U overstelpt hen met vreugde;
zij verheugen zich voor uw aanschijn
zoals er vreugde is bij de oogst
en gejuich bij het verdelen van de buit.
3        Want het drukkende juk,
de stang op hun schouders,
de stok van de drijver,
U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (1 Korintiërs 1,10-13.17)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

10
      In de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters,
doe ik een beroep op u:
wees allen eensgezind,
laat er geen verdeeldheid onder u zijn;
wees volkomen één van zin en één van gevoelen.
11       Ik heb namelijk van Chloë’s huisgenoten gehoord, broeders en zusters,
dat er onenigheid onder u heerst.
12       Ik bedoel dit:
Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben:
`Ik ben van Paulus.’
`Ik van Apollos.’ `Ik van Kefas.’
`Ik van Christus.’
13       Is Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus soms voor u gekruisigd?
Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?
14       God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb,
behalve dan Crispus en Gajus.
15       Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent.
16       O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt;
verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb.
17       Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen,
maar om het evangelie te verkondigen;
en dat niet met geleerde woorden,
want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 4,12-23 of 12-17)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

12
Toen Jezus hoorde dat Johannes overgeleverd was,
nam Hij de wijk naar Galilea.
13 Met voorbijgaan van Nazareth
vestigde Hij zich in Kafarnaüm bij het meer,
in het gebied van Zebulon en Naftali,
14 opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet Jesaja gezegd is:
15 Land van Zebulon en land van Naftali,
aan de weg naar zee,
aan de overkant van de Jordaan,
Galilea van de heidenen!
16 Het volk dat in duisternis zit
heeft een groot licht gezien,
en over hen die in het land
en in de schaduw van de dood zitten,
over hen is een licht opgegaan.
17 Vanaf toen begon Jezus te verkondigen.
Hij zei: `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’
18 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij twee broers – Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net uitwerpen in het meer;
want het waren vissers.
19 Hij sprak hen aan:
`Kom achter Mij aan,
en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’
20 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.
21 Verderop zag Hij nog twee broers, Jakobus van Zebedeüs
en zijn broer Johannes;
ze waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren.
Hij riep hen.
22
 Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem.
 23 Hij trok rond in heel Galilea,
terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf,
de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk,
en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in Jezus,
die ons tot kerkgemeenschap heeft omgevormd
opdat niemand door de mazen van het net verloren zou gaan.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd. Amen

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

– Bidden wij voor hen die,
nuchter en vastberaden het Rijk van God gestalte willen geven:
afwegend of het goede kan worden gerealiseerd,
overwegend hoe het kwaad kan worden geweerd.
Dat wij hun overleg niet afdoen als arglistig of berekenend.
Dat wij hen ondersteunen en aanmoedigen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die
bezield en bevlogen werken aan de opbouw van het Rijk van God.
Voor hen die durven verder kijken dan de feiten,
die durven zeggen: hoe wij ook rekenen en cijferen,
Gods plan met mens en schepping gaat door.
Dat wij hun enthousiasme niet wegwuiven als onpraktisch en niet ter zake.
Dat wij hen bevestigen en aanmoedigen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor ons die hier samen zijn:
de één met de gaven van het hoofd,
een ander met de gaven van het hart,
en weer een ander met de gaven van de helpende handen.
Dat wij juist in die verscheidenheid Gods droom gestalte mogen geven.
Dat wij juist in onze verschillen samen mensen mogen blijken van de ene God.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2 (ook week eenheid van de christenen)

– Bidden wij voor alle mensen
die niet meer weten wie zij moeten geloven in onze dagelijkse wereld.
Dat zij uit al die verschillende opvattingen en meningen
een eigen visie zouden opbouwen
waarin plaats is voor God en zijn liefde.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle angstige mensen,
voor mensen die twijfelen aan de zin van het leven.
Dat ook zij de schoonheid van het leven mogen zien.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle mensen
die geen Koninkrijk van God kunnen waarnemen omdat zij ongelukkig zijn.
Het leven heeft hen pijn gedaan door tegenslag, geweld en vernedering.
Dat mensen zich zouden ontpoppen tot steunpilaar.
Laten wij bidden…
uit Tijd voor het Koninkrijk

Wij danken U, God, om uw Zoon Jezus.
Hij die op zijn beurt anderen uitzond
om uw bekommernis om mensen
wereldwijd uit te dragen. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer,
Gij roept uw mensen bijeen rondom uw tafel.
Laat de eenheid van dit brood
en de vreugde van deze beker
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreek uw scheppend woord
en maak ons één,
één van hart en één van Geest,
zoals Jezus ons gedroomd heeft. Amen.
naar Puurs

Gebed over de gaven 2

Goede God,
Gij gunt ons het goede.
Aanvaard uit onze handen deze bescheiden gaven van brood en wijn
en maak ons tot een gemeenschap
verbonden met U en met elkaar.
Doe ons samenzijn in de geest van Jezus van Nazareth,
vandaag en alle dagen dat we leven mogen. Amen.

Tafelgebed
God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.
Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.
Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig …
God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.
Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’
Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’
Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.
Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die boodschap in ons verder groeien.
Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.
Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

“Kom achter Mij aan. Ik zal van jullie vissers van mensen maken.
Kom en bid met Mij tot mijn en uw Vader, zoals Ik het u geleerd heb”:
Onze Vader…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw woord: “Gooi uw netten uit om mensen op te vangen”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Vrees niet. Ik ben met u”.
Blijf ons nabij met uw woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredewens 1

Heer, onze God,
nu wij bidden om meer eenheid en verbondenheid
tussen allen die, hoe dan ook, geloven in uw bevrijdende Boodschap,
vragen wij U:
help ons om bruggenbouwers en vredebrengers te zijn
in deze versplinterde wereld.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die godsvrede van harte aan elkaar door.

Vredewens 2

Heer Jezus,
overal waar Gij mensen roept om U te volgen,
krijgt uw vrede meer diepgang.
Schenk die vrede ook aan ons,
vrede die één maakt wat verdeeld is,
vrede die heelt wat gewond is,
vrede die blijft voor tijd en eeuwigheid.
Die Godsvrede zij altijd met u
En geven wij die van harte aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Dit is de tafel van eenheid,
de tafel die ons tot gemeenschap maakt
met elkaar en met de Heer.
Moge Hij ons met zijn Geest doordringen,
opdat wij zouden worden wat wij in wezen zijn:
het Lichaam van Jezus Christus.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Dat wij in elkaar zien
wat Gij in ons ziet:
uw beeld en gelijkenis.

Wie die ander ook is,
niemand minder
dan uw mens is hij.

Dat wij hem noemen
bij zijn diepste naam,

hem aanspreken
op zijn glanzende kern.

O God
dat wij elkaar
herkennen en omhelzen

als scheppingen
van één en dezelfde hand,

als kinderen
van één en dezelfde Vader.
Hans Bouma


Bezinning 2 (week van de eenheid)

Broederlijk en zusterlijk op één rij:
katholieken, protestanten, orthodoxen,
mannen en vrouwen,
leiders en volk,
christenen van verschillende geaardheid,
maar bezield met eenzelfde verlangen
en verenigd in gezamenlijk gebed voor gerechtigheid en vrede,
voor het behoud van de schepping.

Oecumene is meer dan een vrome wens,
meer dan een intentie van een week.
Oecumene wordt een werkelijkheid
waar de Blijde Boodschap christenen samenbrengt en inspireert,
waar ieder zijn beperktheden erkent, muren sloopt en bruggen bouwt,
waar wij de weg gaan naar Hem die zijn leven voor ons gaf.
naar Levensecht

Slotgebed 1

Ik heb je nodig – zegt God.
Ik wil dat je moeder of vader van mensen wordt
en dat je zorg voor hen draagt zoals Ik het zou doen.
Zoek mensen om je heen die willen delen in die opdracht
en maak af en toe tijd vrij om tot Mij te bidden.
Ik zal naar je luisteren
en Ik zal met je gaan, waarheen jouw weg ook leidt.
Durf je dat: in de voetsporen van Jezus gaan
en alles achterlaten om Hem te volgen?
Ik hoop het, zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God en Vader,
het is tijd voor uw Koninkrijk.
Als wij hier buiten gaan,
geef ons dan de moed mee om van U te getuigen.
Geef ons de stilte
om ons hart open te zetten,
alle dagen,
een leven lang, te luisteren naar uw Stem.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
die ons oproept om uw wondere daden te doen. Amen.
Lovendegem


Zending en zegen

Eens, zo hoorden wij vandaag,
kwam Jezus voorbij aan de oever van het meer.
Hij zag enkele vissers en riep hen.
Zij lieten alles achter om Hem te volgen.
Vandaag komt Jezus bij ons voorbij
en wenkt ons om mee op weg te gaan.
Ga dan, zoals Jezus, al weldoende door de wereld.
Heel wat gebroken is.
Breng licht waar duisternis heerst.
En moge God jullie allen zegenen
zodat jullie ook voor elkaar een zegen kunnen zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Puurs

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.