3e paaszondag B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
derde paaszondag B (22/04/2012)

Begroeting

Welkom in de naam van
+ de Vader die zich onder ons heeft laten zien
in zijn Zoon, Jezus Chris­tus,
en in de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de ‘verschijningsverhalen’ horen we
dat de paasboodschap  Jezus’ leerlingen overweldigde,
dat zij heel wat moeite hadden
om te geloven dat Hij werkelijk leefde.
De leerlingen van Emmaüs hebben Jezus pas herkend
bij het breken van het brood
en Thomas, herkende Hem aan de littekens die Hij droeg,
En vandaag laat Jezus zijn leerlingen inzien
wat over Hem in de schriften staat
én draagt Hij hen op
van Hem te gaan getuigen.
Getuigen van die levende Heer is ook onze opdracht, als christenen.
Maar vaak gaat die getuigenis niet verder dan de muren en deuren van deze kerk.
Daarom bidden we om vergeving.

Openingswoord 2

Geloven in de verrijzenis is niet evident.
Het is geloof dat moet groeien.
Dat geldt niet alleen voor ons,
maar dat was ook al het geval voor de leerlingen.
En daarom is Jezus, in de eerste periode na zijn verrijzenis
zijn vrienden heel nabij.
Hij komt bij hen op bezoek,
gaat heel alledaags met hen om,
en onderricht hen.
Zij moeten immers gaan getuigen dat hun Jezus,
ondanks zijn lijden en dood, leeft.
Moge ook wij
die levende Jezus
in ons hart laten wonen.

Vergevingsmoment 1

Om ontferming bidden wij als hoop en vertrouwen ons ontbreken:

– Wil je geloven dat geen muur dik genoeg is
en geen grafsteen zwaar genoeg
om de Verrezene tegen te houden?
Om ons te klein geloof:
Heer, ontferm U over ons.

– Wil je geloven dat Jezus leeft
en tot je zegt: “Kijk naar mijn handen en voeten”?
Omdat we zekerheid verkiezen boven geloven:
Christus, ontferm U over ons.

-Wil je geloven dat al wat er geschreven staat
bij Mozes en bij de Profeten en in de psalmen
vervuld moest worden
opdat de Mensenzoon in zijn glorie kan binnengaan?
Omdat wij al te vaak wensen en verwachten dat heel ons leven
enkel rozengeur en maneschijn zou zijn:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en onze hoop en vertrouwen herstellen. Amen.

Vergevingsmoment 2

– Ze herkenden Hem, horen we vandaag in het evangelie.
Wij doen soms onze ogen dicht
om Christus niet te herkennen in medemensen
en als we onze ogen openen is het om ze op onszelf te richten.
Onze zelfgenoegzaamheid is soms groot.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

-Ze herkenden Hem bij het breken van het brood,
lezen we in het evangelie.
Wij breken brood maar houden het al te dikwijls voor onszelf
en als we delen is het vaak met mondjesmaat
of in de hoop een en ander terug te krijgen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

-‘Onmiddellijk stonden ze op en gingen terug naar Jeruzalem’,
horen we straks in het evangelie.
Wij blijven misschien teveel thuis
als het er op aankomt getuigenis af te leggen van de Blijde Boodschap,
een boodschap van vrede en liefde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
wat oud is, vernieuwt Gij,
wat dood is, brengt Gij tot leven.
Dat uw Zoon leeft in ons midden
opent nieuwe horizonten,
geeft uitzicht in uitzichtloze situaties,
brengt hoop in hopeloze harten…
Maar dan moeten er wel mensen zijn
die uw verrijzenisboodschap uitdragen.
Maak ons tot waardige getuigen, God,
laat uw Geest spreken
door onze mond en door onze handen. Amen.

Openingsgebed 2

Ik geloof dat wel, God,
dat ik Jezus kan ontmoeten
wanneer ik aanzit aan uw tafel,
of wanneer ik met een open hart
een arme of een zieke
in de ogen kijk.
Maar vaak is mijn geloof te klein
om te ervaren
hoe Hij mijn leven kan en wil begeesteren.
Daarom vraag ik U, God:
verwarm mijn hart en ontdooi het,
opdat ik op een enthousiaste manier
kan getuigen dat Hij leeft,
in mij, voor mij
en door mij voor alle mensen. Amen.

Lezingen

In de evangelielezingen horen wij hoe de verrezen Jezus
zich aan zijn leerlingen laat kennen als de Levende.
Als gezondenen dragen zijn leerlingen
die Blijde Boodschap verder uit,
zo horen we in de eerste lezing.
Laten we samen luisteren naar die getuigenissen uit de Schrift.


Eerste lezing
(Handelingen 3,13-15.17-19)

Uit de Handelingen der Apostelen

         In die dagen zei Petrus tot het volk:
13       De God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob,
de God van onze vaderen,
heeft zijn knecht verheerlijkt,
Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend,
toen die Hem wilde vrijlaten.
14       U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend,
en verzocht om de vrijlating van een moordenaar.
15       De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht,
maar God heeft Hem opgewekt uit de doden;
daarvan zijn wij getuigen.
17       Welnu, broeders,
ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld,
net als uw leiders.
18       Zo heeft God in vervulling laten gaan
wat Hij bij monde van alle profeten tevoren had aangekondigd,
namelijk dat zijn Messias zou lijden.
19       Kom daarom tot inkeer en bekeer u,
opdat uw zonden worden uitgewist.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Johannes 2,1-5a)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1          ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde doen:
we hebben een helper bij de Vader,
Jezus Christus, die rechtvaardig is,
2        die onze zonden uitwist, en niet alleen die van ons,
maar die van de hele wereld.
3
       Hoe weten wij dat we God kennen?
Doordat we ons houden aan zijn geboden.
4        Wie zegt dat hij Hem kent,
maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet.
5        Maar in een mens die Gods woord bewaart.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 24,35-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

35       In die tijd vertelden de twee leerlingen
wat er op weg naar Emmaüs was gebeurd
en hoe ze Jezus hadden herkend
bij het breken van het brood.
36
      Terwijl zij dit aan het vertellen waren,
stond Hij opeens in hun midden.
`Vrede!’ zei Hij tegen hen.
37       In hun opwinding en hun schrik
dachten ze dat ze een geest zagen.
38       `Waarom zijn jullie zo in de war?’ vroeg Hij.
`Waarom die twijfel in je hart?
39       Bekijk mijn handen en mijn voeten maar,
Ik ben het zelf.
Betast Me en je zult het zien.
Een geest heeft immers vlees noch been,
zoals jullie zien dat Ik heb.’
40       Nadat Hij dat gezegd had,
liet Hij hun zijn handen en voeten zien.
41       Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven,
en verbaasd waren, vroeg Hij hun:
`Hebben jullie hier iets te eten?’
42       Ze gaven Hem een stukje gebakken vis.
43       Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren.
44       Hij zei:
`Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was:
alles wat er in de Wet van Mozes
en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat,
moet in vervulling gaan.’
45       Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen.
46       Hij zei: `Er staat geschreven dat de Messias zou lijden
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,
47       en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden.
48       Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we tot God,
die ons oproept om trouw te blijven aan onze opdracht.

– Bidden we voor allen die in het voetspoor van Jezus willen treden.
Dat zij mogen ontdekken met welke krachten zij zijn toegerust
en dat zij die krachten durven inzetten voor het geluk van deze wereld,
voor de opbouw van het Rijk Gods.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de Kerk.
Dat zij de trouw aan haar opdracht
niet zou verwarren met angstige behoudsgezindheid,
maar dat zij vol vertrouwen nieuwe wegen durft te gaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die gebukt gaan onder hun taak
en het gevoel hebben overvraagd te worden of te mislukken.
Dat zij bemoedigd worden door geestesverwanten
en samen met hen blijven werken aan een nieuwe wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die op zoek zijn naar toekomst.
Dat er leiders mogen opstaan, maar ook gewone christenen,
die de Boodschap van Jezus geloofwaardig verkondigen
en die door hun inspirerende levenswijze
een bron zijn van hoop die leven doet.
Laten wij bidden…

Goede God,
Gij hebt U geopenbaard in Jezus
als bron van goedheid en liefde.
Wek ook in ons de bereidheid
om uw goedheid te verkondigen en uit te dragen,
in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Ad Van Diemen

Voorbeden 2

– Bidden we voor mensen die geen bevrijding kennen:
vluchtelingen,
slachtoffers van geweld en oorlog,
mensen die niet gezien of geacht worden.
Dat ze respect en waardering mogen ondervinden.
Dat ze ruimte krijgen om te leven.
Dat ze bevrijding mogen ervaren.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die
de Boodschap van vrede en gerechtigheid uitdragen.
Dat ze de moed niet verliezen.
Dat ze geïnspireerd mogen blijven.
Dat ze vrijmoedig blijven getuigen van Gods aanwezigheid in deze wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat we niet verharden,
maar blijven openstaan voor Gods Goede Boodschap
en dat we ingaan op zijn uitnodiging om nieuwe mensen te worden,
bezield door zijn Geest.
Laten wij bidden…

God van alle mensen,
alles wat er omgaat in ons hart
leggen wij in uw handen.
Wij vragen U:
wees met ons begaan,
wees ons nabij,
maak ons open en vrij
en leid ons naar U toe. Amen.
naar Huub Welzen

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij danken U voor uw Zoon Jezus
die door zijn leerlingen werd herkend
toen Hij met hen at en dronk.
Wij bidden U:
moge ook wij Hem herkennen,
nu wij verenigd zijn rond dit brood en deze beker.
Laat Hem in ons midden komen
om ons te bevestigen in het geloof
dat het leven sterker is dan de dood. Amen.
Levensecht

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
aanvaard uit onze handen
deze bescheiden gaven van brood en wijn.
Ze zijn een teken van onze dank
voor alles wat Gij ons dagelijks geeft in Jezus, uw Zoon.
Moge wij van Hem onbaatzuchtigheid leren
en trouw aan mensen ten einde toe. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als de zon ondergaat en het duister wordt,
als we ontgoocheld zijn en geen hoop meer hebben,
ook dan blijft God ons nabij.
Ook dan mogen wij bidden:
Onze Vader,…

Moge ons hart branden wanneer de Schriften ons ontsloten worden.
Laten wij aanschuiven aan de tafel die de Heer ons bereidt.
Dan zullen wij gevoed worden met Gods Geest
en Geest-driftig uitzien naar de wederkomst van Jezus, Messi­as, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus Christus,
Gij hebt uw leerlingen de opdracht gegeven
overal waar zij kwamen,
een vredegroet te brengen in uw naam.
Wij bidden U:
laat die vredegroet
ook hier in ons midden klinken,
van harte en welgemeend.
         Die vrede van de Heer moge altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.
Uit: ‘Gebeden rond de tafel’

Lam Gods

Communie

In dit gebroken brood
is Jezus Messias aanwezig in ons midden.
Hij wil ons tot voedsel zijn,
ons begeesteren tot zijn getuigen.
Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Heer mogen aanzitten.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Er was eens een bloem, die
– niemand weet hoe en waarom –
stond te bloeien tussen de stenen.

Er kwam een man voorbij.
Hij vond die bloem zo mooi,
en dacht:
“Ik neem die bloem mee naar huis,
dan kan iedereen in de stad
genieten van haar schoonheid.”
Na enkele dagen echter
verwelkte de bloem.

Er was eens een bloem, die
– niemand weet hoe en waarom –
stond te bloeien tussen de stenen.

Er kwam een kind voorbij.
Het dacht:
“Die bloem is zoals ik:
alleen, verlaten,
zo maar langs de straat.”
Het kind zorgde voor de bloem:
het bracht aarde aan
en water en mest.
De bloem werd een tuin…
vrij naar Heitor Frisotti [Brazilië]

Bezinning 2

Heer, ga met ons mee,
ga met ons mee op weg…

’t Kan in de morgen van ons leven zijn als alles zonnig schijnt
en wij een toekomst zien waarin we bouwen aan geluk
en willen leven naar de weg die Gij getekend hebt.

Het kan ook middag zijn als alles om ons heen zo woelig is
en wij wel duizend dingen doen voor U,
voor de hele mensheid menen wij,
maar ook een stukje voor ons zelf.

Het kan ook avond zijn:
als heel ons leven in verre vlakte ligt,
heel even nog beschenen door een rijpe zon met hier en daar een vale vlek,
een schaduw die men schuchter schuwt.

Slotgebed 1

Waarom die twijfel in je hart – vraagt God –
waarom die onzekerheid?
Ik heb toch mijn eigen Zoon gegeven
en Hem, spijts het kruis,
doen opstaan en weer doen leven.
Liefde sterft immers niet.
Liefde sterft nooit.
Wie liefheeft
leeft
én geeft leven,
overal en altijd.
En omdat Ik ook jou liefheb
wil Ik jou vrede, geluk en leven schenken.
Heb vertrouwen in Mij – zegt God –
Ik heb het beste met je voor.
Je bent mijn kind, mijn droom.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Levengevende God,
het kruis van uw Zoon
bevrijdt de mens niet van de dood,
maar door pijn en sterven heen
schenkt Gij waarachtig leven.
Wij bidden U:
houd ons gaande
in het spoor van de Verrezene.
Maak ons tot deelgenoten
in zijn nieuw bestaan.
Dit vragen we U door Jezus
die ons is voorgegaan. Amen.

Zending en zegen

Telkens wij met anderen samen zijn in Jezus’ naam,
is Hij in ons midden.
Telkens wij voor anderen een zegen zijn,
strekt God ook zijn zegenende handen over ons uit:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.