3e paaszondag B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Derde paaszondag B (26 04 2009)

Begroeting

Welkom in de naam van
+ de Vader die zich onder ons heeft laten zien
in zijn Zoon, Jezus Chris­tus,
en in de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Op het kritieke moment van zijn arrestatie hebben de leerlingen Jezus in de steek gelaten.
Vandaag reageert Jezus daarop met:
“Vrede. Ik ben het. Niet bang zijn”.
Hun angst en lafheid van een paar dagen eerder
wordt door Hem beantwoord met liefde, met het inspreken van moed
en met een zending:
“Dat Ik leef, daarvan moeten jullie gaan getuigen”.

Het is te mooi om waar te zijn.
De leerlingen kunnen het niet vatten.
Ze denken dat ze hallucineren.
Het kost de verheerlijkte Jezus nogal wat inspanning
om hen ervan te overtuigen
dat ook na Pasen geldt:
“waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden”.

Vaak kost het de Heer heel wat moeite om ook ons daarvan te overtuigen.
En daarom bidden wij:


Vergevingsmoment

Deuren en vensters waren gesloten
en toch kwam Jezus binnen om zijn leerlingen zijn vrede te brengen.
Als wij, egocentrisch, de deuren en vensters van ons hart gesloten houden
voor U en onze naaste,
ontferm U dan over ons, Heer.
Heer, ontferm U over ons.

Jezus zond zijn leerlingen uit
om van Hem te gaan getuigen.
Onze levenswijze is soms allesbehalve christelijk
en is helemaal geen getuigenis van Gods liefde.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Jezus brak het brood en deelde het uit
tot voedsel voor ons allemaal.
Zo genereus zijn wij meestal niet,
want vaak hebben we de neiging het grootste deel voor onszelf te houden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij hebben er soms moeite mee te geloven
dat Jezus onder ons leeft.
Bij verdriet en tegenslagen twijfelen wij zo gemakkelijk
en toch weten we dat christen zijn meer is
dan alleen maar een vaag en ver geloof.
Leer ons dat wij uw aanwezigheid maar zichtbaar kunnen maken
door onze getuigenis en onze inzet.
Dan zullen we ervaren dat Jezus de Verlosser is
vandaag en alle dagen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
laat ons in dit uur van samen vieren
op weg gaan
om U te ontmoeten.
Laat ons steeds meer ontdekken
hoe dichtbij Gij blijft, als wij U willen zien.
Dat vragen wij U, in naam van Jezus, de Levende. Amen.

Lezingen
Openen wij ons hart voor Gods Woord dat opklinkt in de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing
(Handelingen 3,13-15.17-19)
Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen zei Petrus tot het volk:
13          De God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob,
de God van onze vaderen,
heeft zijn knecht verheerlijkt,
Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend,
toen die Hem wilde vrijlaten.
14          U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend,
en verzocht om de vrijlating van een moordenaar.
15          De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht,
maar God heeft Hem opgewekt uit de doden;
daarvan zijn wij getuigen.
17          Welnu, broeders,
ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld,
net als uw leiders.
18          Zo heeft God in vervulling laten gaan
wat Hij bij monde van alle profeten tevoren had aangekondigd,
namelijk dat zijn Messias zou lijden.
19          Kom daarom tot inkeer en bekeer u,
opdat uw zonden worden uitgewist.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Johannes 2,1-5a)
Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1              ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde doen:
we hebben een helper bij de Vader,
Jezus Christus, die rechtvaardig is,
2           die onze zonden uitwist, en niet alleen die van ons,
maar die van de hele wereld.
3
          Hoe weten wij dat we God kennen?
Doordat we ons houden aan zijn geboden.
4           Wie zegt dat hij Hem kent,
maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet.
5           Maar in een mens die Gods woord bewaart.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Lucas 24,35-48)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

35          In die tijd vertelden de twee leerlingen
wat er op weg naar Emmaüs was gebeurd
en hoe ze Jezus hadden herkend
bij het breken van het brood.
36
         Terwijl zij dit aan het vertellen waren,
stond Hij opeens in hun midden.
`Vrede!’ zei Hij tegen hen.
37          In hun opwinding en hun schrik
dachten ze dat ze een geest zagen.
38          `Waarom zijn jullie zo in de war?’ vroeg Hij.
`Waarom die twijfel in je hart?
39          Bekijk mijn handen en mijn voeten maar,
Ik ben het zelf.
Betast Me en je zult het zien.
Een geest heeft immers vlees noch been,
zoals jullie zien dat Ik heb.’
40          Nadat Hij dat gezegd had,
liet Hij hun zijn handen en voeten zien.
41          Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven,
en verbaasd waren, vroeg Hij hun:
`Hebben jullie hier iets te eten?’
42          Ze gaven Hem een stukje gebakken vis.
43          Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren.
44          Hij zei:
`Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was:
alles wat er in de Wet van Mozes
en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat,
moet in vervulling gaan.’
45          Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen.
46          Hij zei: `Er staat geschreven dat de Messias zou lijden
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,
47          en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden.
48          Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis
Spreken wij ons geloof uit in God die in ons midden is als Vader, Zoon en Geest.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die mens
die wij kennen als zoon van mensen
en zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden we voor hen die verkrampt leven,
ten einde raad zijn, geen uitweg meer zien.
Voor hen die zich onnodig zorgen maken en overal spookbeelden zien.
Dat zij mensen ontmoeten die hun een stukje hemel op aarde laten zien.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de eenvoudigen van hart
die zich, in het spoor van Jezus, breken en delen
voor hen die niet bij machte zijn voor zichzelf op te komen
of er niet in slagen een menswaardig bestaan op te bouwen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onze kerkleiders
dat zij de paasboodschap van hoop
op een hartverwar­mende manier verkondigen.
Dat zij prioriteit geven aan warmte en menslievendheid
boven regels en waarheden
en dat zij oor hebben voor een creatief paasgeloof van onderuit.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor onszelf,
vertwijfeld als we vaak zijn,
zo weinig weerbaar ook.
Dat wij ons leren overgeven aan Hem die leeft, bron van alle leven.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Gij die onze ogen opent,
toon ons uw gelaat
in de werkelijkheid van elke dag.
Laat ons uw liefde ervaren.
Reik ons uw hand
opdat wij naar de ander leren kijken
zoals Gij dat doet.

Gij die onze weerstand breekt,
onze beelden voorbij,
uw hand reikt
in de tekenen van het leven zelf
waarin wij ons mogen toevertrouwen aan U
in levend geloof.

Gij, eeuwig geheim in ons midden,
wees aanwezig
in ons tastend zoeken naar U,
in ons twijfelend geloven,
in ons aarzelend toevertrouwen.
Maak ons open voor uw mysterie.
Vorm ons om tot mensen
die met handen en voeten getuigen
van uw liefde voor alle mensen.
naar Rianne Jongstra

Gebed over de gaven 1

God onze Heer,
neem deze gaven aan
en wees onze Gastheer
die in woord, in brood en beker
in ons midden aanwezig wil zijn.
Vervul ons van uw Geest,
opdat wij van U zouden getuigen
bij al onze medemensen. Amen.


Gebed over de gaven 2

Levende God,
brekend en delend
wordt uw opgestane Zoon herkend.
Maak ons leven nieuw
nu we Hem gedenken
in dit gebaar met brood en wijn.
Wij vragen U dit
in naam van Jezus die ons is voorgegaan. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus Benedictus en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Als de zon ondergaat en het duister wordt,
als we ontgoocheld zijn en geen hoop meer hebben,
ook dan blijft God ons nabij.
Ook dan mogen wij bidden:
Onze Vader,…

Moge ons hart branden wanneer de Schriften ons ontsloten worden.
Laten wij aanschuiven aan de tafel die de Heer ons bereidt.
Dan zullen wij gevoed worden met Gods Geest
en Geest-driftig uitzien naar de wederkomst van Jezus, Messi­as, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Telkens de verrezen Heer zijn vrienden tegemoet treedt,
wenst Hij hun ‘vrede’ toe.
Moge wij dit woord van vrede en vreugde tot het onze maken,
zodat wij uitgroeien tot dragers van Gods vrede.
Dan zal zijn vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

In dit gebroken brood
is Jezus Messias aanwezig in ons midden.
Hij wil ons tot voedsel zijn,
ons begeesteren tot zijn getuigen.
Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Heer mogen aanzitten.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning

Die geboren worden
zijn bestemd om te sterven;
de doden om te herleven.

Geloven is nooit vanzelfsprekend.
Het wordt vaak aangevochten,
niet alleen van buitenaf,
maar ook van binnenuit:
vanuit het hart van de mens die zegt:
dat kan toch niet,
opstaan uit de dood, leven na de dood.

Tegen die aanvechting van het geloof in de verrijzenis
is maar één geneesmiddel:
“Raak mij aan”, zei Jezus.
Zijn wonden aanraken,
niet om Hem op aarde lijfelijk bij te houden.
Dat kan niemand.
Maar je kunt wel de wonden van zoveel medemensen aanraken.
En helpen dat het ook voor hen
Pasen wordt:
verrijzenis,
leven,
hoop
en toekomst.
naar Herman Van Overbeke


Slotgebed 1

Gij, God, zijt met ons op weg gegaan.
Gij kunt ons ook thuisbrengen
en voltooien wat Gij in ons begonnen zijt.
Wij bidden U:
dat Jezus onze gids mag zijn,
dat wij met elkaar mogen leven in zijn Licht.
Laat ons groeien in het geloof
dat Hij voor ieder van ons
hoop en toekomst is. Amen.


Slotgebed 2

Heer, Gij zijt met ons op weg gegaan,
Gij hebt U in ons gesprek gemengd
en in het breken van het brood
hebben wij U opnieuw herkend.
Blijf bij ons, ook als het avond wordt.
Moge wij met U door het leven gaan
en eenmaal delen in uw heerlijkheid
waar Gij leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Slotgebed 3

God, onze Vader,
aan de tafel van uw Woord,
aan de tafel van Brood en Beker hebt Gij uw leven geopenbaard.
Wij danken U daarvoor en bidden:
schenk ons telkens de vreugde en de verbazing om uw aanwezigheid onder ons.
Mogen wij geboeide mensen zijn,
die doen wat Gij vraagt,
die vol vertrouwen getuigen van het nieuwe leven
in en door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Telkens wij met anderen samen zijn in Jezus’ naam,
is Hij in ons midden.
Telkens wij voor anderen een zegen zijn,
strekt God ook zijn zegenende handen over ons uit:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.