3e paaszondag A 2008

(06 04 2008 )

Begroeting 1

Als geloven voor jou soms twijfelen betekent,
als achter jouw glimlach wel eens ontgoocheling schuilgaat,
als je soms goesting krijgt om er de brui aan te geven…
dan dekt de Heer voor jou deze tafel.
Van harte welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Pasen is een vrolijk feest
dat het voorjaar inluidt en nieuw leven aankondigt.
Maar hoe vaak zitten wij zelf nog in de winter.
Onze gedachten en gevoelens hebben nog geen voeling met dit feest.
Daarom trekken we 7 weken uit,
7 Paaszondagen,
om onze winterse gedachten en gevoelens te verwerken
en een plaats te geven.
Vandaag ervaren we teleurstelling,
twijfel, zelfs ongeloof en wanhoop.
Met de leerlingen op weg naar Emmaüs
geven we toe aan onze teleurstelling
tot we ontdekken dat we wel erg kortzichtig zijn geweest.
En dan gaan we terug naar Jeruzalem,
naar de plaats waar het allemaal gebeurt,
daar waar ook wij ons leven te leven hebben.

Omdat wij, net als de Emmaüsgangers,
vaak te weinig oog hebben voor Gods aanwezigheid in ons leven
vragen wij om vergeving.

Openingswoord 2

Jezus is dood en begraven.
Vervolgens – op wat losse flodders over verschijningen na –
gebeurt er niets meer.
De Jezuskring valt uiteen
en ieder neemt zijn oude leven weer op.
Zo ook die twee op weg naar Emmaüs.
Ze keren terug naar hun geboortedorp.

Maar onderweg krijgen ze gezelschap van een vreemdeling
die ze ’s avonds uitnodigen om bij hen te blijven eten en te overnachten.
En dan, aan tafel, worden de rollen omgekeerd.
De vreemdeling wordt gastheer:
Híj zegent het brood, Híj breekt het en deelt het uit.

Ook wij zijn het soms moe.
Ook voor ons is de Heer vaak een vreemdeling.
We brengen het lang niet altijd op om, zoals Petrus in de eerste lezing,
in woord en daad te getuigen van de verrezen Heer.

Vandaag wil de Heer voor ons
de Schriften verklaren en brood breken.
Maar, in onze vermoeidheid – moedeloosheid misschien -,
vergeten wij wel eens te zeggen: “Kom, en blijf bij ons”.

En dan krijgt God zijn boodschap aan ons niet kwijt…

Vergevingsmoment 1

Hoe dikwijls is de verrezen Heer
mee opgestapt met teleurgestelde mensen?
Aangekomen aan hun huis, bleef Hij even staan…

Niet uitgenodigd is Hij voortgegaan
in ’t schemerdonker van de avond,
verdwenen uit het oog,
en uit het hart.

Want ook vandaag gaat Jezus,
– net als met die twee van Emmaüs –
op stap met teleurgestelde mensen,
als een vreemde die enkel vraagt:
‘Wat is er aan de hand?’

Op ons verhaal legt Hij dan het zijne.
We luisteren geboeid, geraakt misschien,
en gaan met Hem tot aan de voordeur van ons hart,
en laten Hem daar aarzelend staan…
“Kom, en blijf bij ons”, kan er niet meer af.

En Christus mag weer verdergaan
in ’t schemerdonker van de nacht,
verdwenen uit het oog,
en uit het hart.        Manu Verhulst

Moge de Heer ons die laksheid vergeven,
Moge Hij in ’t schemerdonker van ons hart,
steeds opnieuw met ons meegaan,
en ons eraan herinneren
dat Hij met ons slechts dán aan tafel kan gaan,
als wij tot Hem zeggen: “Kom, en blijf bij ons”. Amen.

Vergevingsmoment 2

Heer, de leerlingen van Emmaüs herkenden U.
Wij sluiten vaak onze ogen voor anderen,
zodat wij U niet kúnnen herkennen in een medemens.
Onze open ogen zijn dikwijls op onszelf gericht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, zij herkenden U aan het breken van het brood.
Wij delen aan feesttafels royaal het brood met vrienden,
maar met armen en vreemdelingen zijn het eerder kruimels.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, als zij U herkend hadden,
stonden zij onmiddellijk op om het nieuws in Jeruzalem te gaan vertellen.
Wij blijven liever thuis als het er op aan komt
getuigenis af te leggen van uw Blijde Boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.


Openingsgebed 1

God en Vader,
wek ons uit onze vermoeidheid,
laat het woord van Jezus klinken in ons midden
en bewerk in ons het wonder van de opstanding.
Vernieuw ons,
doe ons opleven
door Hem en voor Hem,
vandaag en morgen en alle dagen die ons gegeven worden. Amen.

Openingsgebed 2

Heer God, uw Zoon heeft geleden,
is gestorven en leeft nu bij U
om ons een plaats voor te bereiden.
Geef ons de moed
om onafgebroken uw liefde te vertalen
voor alle mensen die U zoeken,
ook al dwalen zij ver af van Jezus uw Zoon
die bij U leeft, gisteren, vandaag en altijd. Amen.


Lezingen
Luisteren we nu naar het woord uit de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 2,14.22-28)
Uit de Handelingen van de Apostelen


14       Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren,
verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe:
`Joden, inwoners van Jeruzalem, dit moet u allen weten,
luister aandachtig naar mijn woorden!
22       Jezus de Nazoreeër is u van Godswege aangewezen
door machtige daden, wonderen en tekenen,
die God door Hem in uw midden heeft verricht, zoals u zelf weet.
23       Volgens Gods vastgestelde plan en met zijn voorkennis
is Hij uitgeleverd en hebt u Hem door de hand van wetteloze mensen
aan het kruis geslagen en omgebracht.
24       Maar God heeft Hem laten opstaan
door een eind te maken aan de weeën van de dood,
want het was onmogelijk dat Hij door de dood werd vastgehouden.
25       David zegt immers over Hem:
Steeds hield ik mij de Heer voor ogen,
want Hij staat mij terzijde opdat ik niet zou wankelen.
26       Daarom verheugde zich mijn hart en jubelde mijn tong,
ja, ook mijn lichaam zal op die verwachting een huis bouwen,
27       want U zult mijn leven niet overlaten aan het dodenrijk
en U zult uw heilige geen bederf laten zien.
28       U hebt mij wegen ten leven gewezen
en U zult mij overstelpen met vreugde in uw nabijheid.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petus 1,17-21)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
17
       Degene die u als Vader aanroept,
is ook de onpartijdige rechter over al onze daden;
heb daarom ontzag voor Hem,
zolang u hier in ballingschap leeft.
18       U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver,
bent verlost uit het zinloze bestaan
dat u van uw vaderen hebt geërfd.
19       U bent verlost door het kostbaar bloed van Christus,
het lam zonder vlek of gebrek,
20       dat uitverkoren was vóór de grondlegging van de wereld,
maar pas op het einde van de tijden is verschenen,
omwille van u.
21       Door Hem gelooft u in God,
die Hem uit de doden heeft opgewekt
en Hem de heerlijkheid gegeven heeft;
daarom is uw geloof in God tevens hoop op God.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Lucas 24,13-35)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

13
      Twee van de leerlingen waren op weg naar het dorp Emmaüs,
dat zestig stadiën van Jeruzalem ligt.
14            Ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was.
15       Terwijl ze met elkaar in discussie waren,
voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee.
16       Maar hun ogen waren niet bij machte Hem te herkennen.
17 Hij sprak tot hen:
`Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?’
Met sombere gezichten bleven ze staan.
18       Een van hen, die Kleopas heette, gaf Hem ten antwoord:
`Bent U dan de enige inwoner van Jeruzalem
die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?’
19       `Wat dan?’ vroeg Hij.
Ze zeiden Hem:
`Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret.
Hij was een profeet,
machtig in woord en daad in de ogen van God
en van heel het volk.
20       Onze hogepriesters en leiders hebben Hem overgeleverd
om Hem ter dood te laten veroordelen,
en ze hebben Hem zelfs gekruisigd.
21            En wij hadden zo gehoopt dat Hij het was
die Israël zou verlossen,
maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat gebeurd is.
22       Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan.
Die waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan
23       en toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen,
kwamen ze terug met het verhaal
dat ze ook nog een verschijning hadden gehad van engelen
die zeiden dat Hij leeft.
24       Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan
en het bleek zo te zijn als de vrouwen gezegd hadden,
maar Hem hebben ze niet gezien.’
25       Toen zei Hij tot hen:
`Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip
als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd!
26       Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan?’
27       En Hij legde hun uit
wat in heel de Schrift op Hemzelf betrekking had,
te beginnen bij Mozes en alle Profeten.
28       Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn,
deed Hij alsof Hij verder wilde gaan.
29       Maar met aandrang vroegen ze:
`Blijf bij ons, want het is bijna avond
en de dag loopt al ten einde.’
Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven.
30       Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood,
sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun.
31       Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem,
maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen.
32       Ze zeiden tegen elkaar:
`Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons opende?’
33       Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem;
daar vonden ze de elf en hun metgezellen bijeen.
34       Die zeiden:
`Waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is Hij verschenen.’
35       Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd
en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken van het brood.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

De Emmaüsgangers erkenden in Jezus hun Heer en God.
Laten wij samen ook ons geloof uitspreken.

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat hij hoopvolle woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.
Ik geloof in de Geest,
bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.
Ik geloof in de verrijzenis van de mens.
Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood.
Amen.

Voorbeden 1

Jezus gaat met ons de weg van Jeruzalem naar Emmaüs,
en van Emmaüs naar Jeruzalem.
Wij mogen verkondigen dat Hij verrezen is.

– We hopen en bidden dat christenen zo met elkaar samenleven
dat de verrezen Heer herkenbaar wordt in wat ze zeggen en doen.
Laten wij bidden…

– We hopen en bidden dat allen die ontgoocheld zijn en het willen opgeven, begrijpen­de mede­mensen mogen ontmoeten,
die met hen op weg gaan en naar hen luisteren,
zoals Jezus zijn Emmaüsvrienden tegemoet trad en hun nieuwe levensmoed gaf.
Laten wij bidden…

– We hopen en bidden dat onze Kerk bescheiden mag zijn,
op zoek naar sporen van God in deze tijd;
dat zij een Kerk is die open staat naar volkeren
die een andere godsdienst belijden,
een Kerk die gelooft in de universele werking van de Geest.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

God, zo onbereikbaar, zo nabij,
wij vertrouwen ons toe aan U, Gij die ons aanvaardt zoals wij zijn.
Daarom durven wij met onze gebeden en vragen bij U komen.

– Bidden we voor mensen met een zee van vragen
waarop ze geen antwoord vinden,
dat ze een medemens mogen ontmoeten
die naar hen luistert
en met hen op weg wil gaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die geloven dat hun opdracht van Godswege
dichtbij begint en oproept tot bewogenheid om elkaar.
Dat zij daarin hun diepste levensgeluk vinden
en zich door U, God, gedragen weten.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor onszelf,
dat we blije getuigen mogen zijn van Jezus’ liefde
bij vrienden, op het werk, op school en thuis.
Mogen wij zo tot zegen zijn voor onze omgeving.
Laten wij bidden…

Heer, wees ons nabij in ons zoekend geloven.
Spreek tot ons hart en houd ons gaande
op de weg naar U en naar elkaar.

Gebed over de gaven

God, onze Heer,
neem deze gaven aan,
en wees onze Gastheer
die in woord en in brood en beker
in ons midden wil aanwezig zijn.
Vervul ons van uw Geest, uw levensadem,
opdat wij U zouden uitdragen en uitdelen
aan allen die in deze wereld onderweg zijn. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig…

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader

Als de zon ondergaat en het duister wordt,
als we ontgoocheld zijn en geen hoop meer hebben,
ook dan blijft God ons nabij.
Ook dan mogen wij bidden:
Onze Vader,…

Moge ons hart branden wanneer de Schriften ons ontsloten worden.
Laat ons aanschuiven aan de tafel die de Heer ons bereidt,
dan zullen wij gevoed worden met Gods Geest
en Geest-driftig uitzien naar de wederkomst van Jezus, Messi­as, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

Ga op weg, sprak Jezus tot zijn vrienden,
met vrede voor mensen wereldwijd.
De vrede die Hij ons toewenst,
mogen wij hier nu vreugdevol delen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Toen de Emmaüsgangers Hem vroegen om bij hen te blijven
ging Hij met hen mee naar binnen.
Terwijl Hij met hen aanlag
nam Hij brood, sprak de zegen uit,
brak het en reikte het hun toe.
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Wij zijn op weg naar Emmaüs.
Daar zullen wij ons nestelen in gezellige onverschilligheid
voor alles wat er elders in de wereld gebeurt.
We kunnen onze deuren zorgvuldig sluiten,
genieten van ons comfort en onze zekerheid,
en zorgen dat geen vreemdeling de rust verstoort
of onze maaltijd deelt.

We zijn op weg naar Emmaüs, maar niet alleen.
Een vreemdeling gaat met ons mee,
en zonder woorden stelt hij ons hele leven weer in vraag.
Waarom ben je gespannen, gestresseerd en altijd onvoldaan?
Waarom kijk je zo triestig voor je uit?
Waarom heb je nog altijd niet genoeg?
Waarom sleur je zoveel overbodige dingen met je mee?

Het is een lange weg naar Emmaüs.
We zijn nog altijd niet geleerd,
verstaan de zin nog niet van alles wat is voorgevallen…
Het dringt niet tot ons door
hoe mensen worden afgemaakt in oorlog en in honger.
We blijven verder gaan naar Emmaüs,
op zoek naar het huisje van gezellige onverschilligheid.

Misschien moet het nóg donkerder en killer worden in onze wereld
voor wij tot de vreemde man zullen zeggen:
“Kom binnen, zit met ons aan tafel.
We breken samen ’t brood”.

Bezinning 2

In die tijd…
gingen Jezus’ leerlingen na zijn dood
naar Emmaüs terug.
Ze herkenden Jezus niet
die met hen meeliep
en innemende woorden van vertrouwen sprak.

Tijdens het avondmaal zegende  Hij
het brood dat Hij hun gaf
en toen begrepen ze dat het de Heer was
die uit de dood was opgestaan.

Ook nu…
in uren van twijfel en ontgoocheling
doet Hij alle donkerte wijken,
als we niet naar onze eigen angsten
maar naar zijn woorden luisteren.

In het vieren van de tafelgemeenschap
ontmoeten we de verrezen Heer
die zichzelf geeft in het gebroken brood
als kracht tot leven.
Valeer Deschacht

Bezinning 3

Voor de leerlingen uit Emmaüs
leek alles voorgoed verloren
en om hen heen was niets dan nacht.

Onderweg verklaarde een onbekende
het waarom der dingen, en aan tafel
brak hij het brood, doordesemd
van zijn liefde.
Toen zij Jezus, de Verrezene, herkenden,
is alle duisternis geweken
voor een dageraad van licht.

Ook wij kennen wel eens dagen
van leed om verloren gegane dromen
en dragen in onze handen
de scherven van gebroken geluk.

Als wij niet langer luisteren
naar eigen teleurstellingen,
maar naar Jezus’ verhaal van leven,
voorbij lijden en dood
en Hem in het gebroken brood herkennen,
zullen ook wij geloven in het Licht.
Valeer Deschacht


Slotgebed 1

Al zien we Hem niet, Hij is er wel.
Soms gaan onze ogen open,
genoeg om verder te gaan.
Voldoende om te blijven geloven:
zijn liefde is altijd om ons heen.
Vandaag, morgen en alle dagen.  Amen.

Slotgebed 2

Aan tafel,
samen ’t brood breken.
Dan zullen wij Hem zien.
Dan pas zullen we beseffen dat we christen zijn
en dat de nieuwe tijd begonnen is.
Dan spoeden we ons opgelucht de weg terug,
naar Jeruzalem, de Pinksterstad,
waar alle mensen, alle kleuren, alle talen
elkaar ontmoeten, elkanders lasten dragen.
We zullen er elkaar ’t verhaal vertellen
van Hem die ons hart deed branden
en dan verdween… Amen.
Manu Verhulst (ingekort)

Zending en zegen

De twee keerden onmiddellijk naar Jeruzalem terug
en vertelden aan de elf wat er onderweg was gebeurd
en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood.

Op weg naar huis kunnen ook wij het hopelijk niet laten
elkaar aan te stoten en te vertellen
dat ons hart brandde toen Hij hier tot ons sprak
en hoe wij Hem herkenden in het breken van het brood.
Zijn zegen moge ons vergezellen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.