33e zondag door het jaar C 2013

17 11 2013

Begroeting

Wij mogen elkaar hier verwelkomen
in naam van Diegene die ons hier samenbrengt:
God die voor ons + Vader, Zoon en Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord 1

Een wereld onderweg zijn wij,
een nog zeer onvolmaakte wereld.
Rampen, chaos en geweld
maken er deel van uit.
Jezus wist dat ook, horen wij vandaag.
Maar Hij bemoedigt ons
om te geloven in morgen.
Wie zich standvastig bij Hem aansluit,
zal uiteindelijk vrede vinden,
verzekert Hij.
Omdat wij zo’n vertrouwen in Hem
soms moeilijk opbrengen,
vragen we Hem om vergeving.
Rita Kuijpers

Openingswoord 2

Op deze voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar,
belanden we weer bij hetzelfde hoofdstuk van het Lucasevangelie,
waarmee we op de eerste zondag van de advent begonnen zijn,
namelijk de toespraak van Jezus over het einde van de wereld.
Lucas verwacht dat einde niet dadelijk.
Het kan nog een hele tijd duren…
Daarom: houd u niet bezig met speculaties over het wanneer en het hoe
van Jezus’ wederkomst, zegt hij.
De komst van het Rijk Gods kunt ge immers niet waarnemen.
Men kan niet zeggen: hier is het of daar is het,
want het Rijk Gods is midden onder u.
Het is altijd komend,
het is een groeiende realiteit.
En de Geest van de Heer zal werkzaam blijven
als we getuigenis afleggen van Gods liefde.
vrij naar Levensecht

Openingswoord 3

De bladeren vallen.
We zitten midden in de herfst.
En dan gaan onze gedachten als vanzelf uit
naar het einde van ons leven,
naar het einde van de wereld ook.
Dat kan een mens van streek brengen.
Vandaag zullen we uit Jezus’ mond horen
dat er voor gelovige mensen
nooit reden tot paniek is.
Wat mensen bouwen, kan vergaan,
maar de liefde en de trouw van God
gaan nooit voorbij.
Kees Pannekoek

Gebed om ontferming 1

Heer, onze God,
onze standvastigheid en ons vertrouwen,
groeien zo traag en moeizaam.
Daarom willen wij bidden om uw ontferming.

-Heer, wees ons nabij
als onheil en ongeluk ons in ons leven overvallen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wees ons nabij
als we nood hebben aan wijsheid en standvastigheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wees ons nabij
als ons hart in de greep is van onmacht, ongeloof of angst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
en ons heil en redding schenken tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Lovendegem

Vergevingsmoment 2

Wij hebben allen onze goede en kwade dagen.
Laten wij ons bij de aanvang van deze viering
daarom bezinnen over onze houding tot de anderen
en willen wij elkaar vergeving vragen en schenken.

-Omdat wij onvoldoende begrip opbrengen voor elkaar,
en ons te weinig inzetten voor het geluk van anderen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij, uit zwakheid of onverschilligheid,
zo vaak voorbijgaan aan wie ons oprecht liefhebben,
omdat wij vergeten dankbaar te zijn:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om alles wat we voor onze medemens
hadden kunnen doen en zijn,
om alles wat ongezegd bleef en ongedaan:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Gij die op ons wacht voorbij de grens van tijd en ruimte,
wij bidden U:
bevrijd ons van angst en schuld,
vermeerder ons geloof,
bevestig onze hoop,
maak de liefde die ons bindt oprecht en hecht.
Dat wij uw naam, God, eer aan doen
en ooit mogen aankomen bij U in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht, 1992

Openingsgebed 2

Heer Jezus,
ik ben onzeker.
Soms denk ik dat Gij er niet zijt,
omdat zovelen dat beweren
en de wereld U negeert.
Gij hebt gezegd:
“Zoals de Vader in Mij is, zo ben Ik in u.”
Leer mij uw aanwezigheid te voelen
in de mensen rondom mij.
Help mij ook uw nabijheid voelbaar te maken voor anderen,
zodat ook zij de twijfel overwinnen.
Dan worden wij allen één in U. Amen.
Paul De Baere

Lezingen

Ook in tijden van angst en verschrikking blijven,
voor wie gelooft, de vooruitzichten hoopvol,
zo blijkt uit de schriftverhalen van vandaag.

Eerste lezing (Mal., 3, 19-20a)

Uit de profeet Maleachi

19         Weet wel: hij gaat komen,
de dag die zal branden als een oven.
Al degenen die God trotseren
en al degenen die kwaad doen,
zij worden kaf.
De dag die gaat komen steekt hen in brand
– zegt de Heer van de machten –
de dag die wortel noch tak van hen overlaat.
20         Maar voor u,
die mijn naam vreest,
gaat dan de zon van de gerechtigheid op,
die met haar vleugels genezing brengt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2       Tess., 3, 7-12)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
 7          U weet immers zelf wel hoe u ons moet navolgen;
wij hebben bij u geen werk geschuwd
8           en niemands brood zonder betaling gegeten.
Dag en nacht hebben wij gearbeid,
met veel moeite en inspanning,
om niemand van u op kosten te jagen.
9           Niet dat wij daar geen recht op hebben,
maar wij wilden een voorbeeld geven
dat het waard is om gevolgd te worden.
10         Ook toen wij bij u waren,
hielden wij u telkens deze regel voor:
iemand die niet wil werken,
zal ook niet eten.
11         Wij hebben namelijk gehoord
dat sommigen bij u de arbeid schuwen,
alle inspanning uit de weg gaan,
maar zich wel met alles bemoeien.
12         In naam van de Heer Jezus Christus
gebieden en vermanen wij zulke mensen
dat zij regelmatig moeten werken
en hun eigen brood moeten verdienen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 21. 5-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

5           In die tijd merkten sommigen op dat de tempel
was versierd met fraaie stenen en wijgeschenken.
Maar Jezus zei:
6           `Er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet
geen steen op de andere zal blijven; ze worden allemaal neergehaald.’
7           Daarop vroegen ze Hem:
`Meester, wanneer zal dat plaatsvinden?
En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?’
8           `Kijk uit’, zei Hij,
`dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht.
Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen:
`Ik ben het”, of: `De tijd is gekomen.”
Loop niet achter hen aan.
9           Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten,
wees dan niet verontrust.
Want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde.’
10         Toen zei Hij hun:
`Het ene volk zal opstaan tegen het andere
en het ene koninkrijk tegen het andere.
11         Er zullen zware aardbevingen zijn
en op verscheidene plaatsen hongersnood en pest;
en er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel.
12         Maar voordat dit allemaal gebeurt
zal men u oppakken en vervolgen,
u uitleveren aan de synagogen en u gevangenzetten.
U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam;
13         dat geeft u de gelegenheid om te getuigen.
14         Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken
hoe u zich zult verdedigen.
15         Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen,
zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken.
16         U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters,
uw familie en vrienden worden uitgeleverd
en sommigen van u zal men ter dood brengen;
17         u zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam.
18         Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.
19 Als u volhardt, zult u uw leven winnen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het leven,

die licht, aarde en water heeft geschapen
om de mensen een thuis te geven in deze wereld.

Ik geloof in de God van de liefde,

die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde,
het conflict, de strijd en de dood.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,

dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons een maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van leven en liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden 1

Keren wij ons hart tot God en bidden wij
voor het welzijn van deze aarde.

-Voor allen die zich verantwoordelijk weten voor onze aarde
en zich bewust zijn van de schade die wordt toegebracht aan mens en natuur.
Voor hen die anderen tot nadenken stemmen
en hen in beweging willen zetten.
Dat zij zich niet laten afschepen door oneerlijke en oneigenlijke argumenten,
maar het behoud van de schepping voor ogen blijven houden.
Laten we bidden…

-Voor allen die de toekomst van onze aarde somber inzien,
voor hen die in de ban zijn van doemdenken en uitzichtloosheid,
voor hen die menen dat het kwaad allang niet meer te keren is.
Dat zij het vertrouwen hervinden
door de kleine tekens van hoop om hen heen.
Laten we bidden…

-Voor onszelf.
Dat we duidelijk keuzes durven maken.
Dat wij bereid zouden zijn onszelf beperkingen op te leggen
uit respect voor de volgende generaties.
Dat Jezus’ uitnodiging tot standvastigheid
door ons mag worden gehoord en in praktijk gebracht,
tot welzijn van onze aarde.
Laten we bidden…

Wij bidden U, God,
zegen deze aarde,
zegen uw mensen met trouw en standvastigheid,
met eerbied voor het leven
en zorg om uw schepping die Gij aan ons hebt toevertrouwd.
Wil ons verhoren in Jezus’ naam. Amen.
naar Gooi & Sticht, 1992

Voorbeden 2

-Laten we bidden voor mensen die niet van het goede kunnen genieten
omdat angst hen in zijn greep heeft,
omdat ze enkel kunnen denken aan het einde van alles.
Dat zij ook oog mogen krijgen voor het onvergankelijke, voor liefde…
Laten wij bidden…

-Laten we bidden voor mensen die zich nooit zorgen maken,
die alle angst wegwuiven en zich vergapen aan een façade,
voor allen die denken ‘na ons de zondvloed’.
Dat zij geroepen mogen worden om verantwoordelijkheid te dragen…
Laten wij bidden…

-Laten we bidden voor ons allemaal.
Dat we om ons heen durven kijken met de ogen van Jezus.
Dat we mogen zien wat toekomst heeft en wat niet.
Dat we ontroerd en gesterkt mogen worden
door de aanblik van een mens die zichzelf geeft…
Laten wij bidden…

Goede God,
de dag van uw oordeel is geen verschrikkelijk moment in de toekomst,
nee, het is iets dat zich ook hier en nu afspeelt.
Want Gij ziet ons en weegt wat wij doen en wat wij zeggen.
Geef ons daarom de gave van het onderscheid,
dat wij zien wat toekomst heeft
en wat de dood in zich draagt. Amen.
Harry Brouwers

Gebed over de gaven 1

Gij, God, die op ons wacht,
aanvaard uit ons handen dit brood en deze wijn
en leer ons hier – in breken en delen –
uw wil te kennen
en deze van harte te volbrengen.
Dat wij uw naam, God, eer aan doen
en ooit mogen aankomen bij U in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht, 1992

Gebed over de gaven 2

Heer,
dit brood en deze wijn zijn symbolen
van uw nabijheid en oneindige liefde voor ons.
Laten wij in deze gaven de kracht vinden
om, naar Jezus’ voorbeeld, te leven voor U.
Moge ook wij dan eens bij U, de Vader en de Geest thuiskomen,
voor altijd. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Geroepen tot volle menselijkheid,
menselijkheid doordrongen van Gods Geest,
mogen wij met de woorden van de Zoon bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof en hoop
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Als wij eens ontwapenden
en een bondgenootschap sloten
met de geest van het evangelie…
Je weet wel:
wat Jezus kwam vertellen
over die andere wang…
over liefhebben in plaats van
oog om oog en tand om tand…
over simpelweg een hand uitsteken
als teken van verzoening.
Dan zal er vrede zijn.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Vredeswens 2

We leven in een wereld van menselijk pogen en falen, van chaos en disharmonie.
‘Laat je daardoor niet uit het veld slaan…’ zei Jezus ons.
Als wij ons hart openen legt God-met-ons daarin zijn vrede.
Die vrede mogen wij, samen onderweg, verder uitstralen op onze levensweg.
En moge wij elkaar bemoedigen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

“Geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.
Als ge volhardt, zult ge uw leven winnen” zei Jezus.
Om te kunnen stand houden, ook als het moeilijk wordt,
biedt God ons zijn Zoon aan als blijvend voedsel.
Hij nodigt ons aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

God, geef mij de tijd,
een stukje van de eeuwigheid,
een stukje leven,
verpakt in lucht die adem wordt,
een stukje heimwee
naar uw oneindigheid,
verpakt in alledaagse hunker
die nooit vervuld
en nooit voldragen wordt.

God, geef mij de tijd
om naar U op weg te gaan
in kleine stappen,
elke dag opnieuw
een stukje weg
met velen samen,
in een bonte groep
en soms, geheel alleen,
op een veel te lange baan.

God, geef mij de tijd
om telkens terug te keren
als ik onderweg verdwaal
en zonder spoor
in duisternis en nevel
verloren loop.
Geef mij dan de tijd om
met het eerste morgenlicht
U weer op het spoor te zijn.

God, geef mij de tijd
om nog op deze wereld
uw kind te mogen zijn
en als een vrije vogel
zwevend in de wind
en tussen witte wolken
niets anders
dan uw beeld
en uw gelijkenis te zijn.
Manu Verhulst
Bezinning 2

Wie gelooft in een toekomst
zoals God die droomt,
zet er zich vandaag achter,
opdat die droom zou gerealiseerd worden.
Geloven is dan weten
dat velen het niet met je eens zullen zijn,
of niet willen meewerken,
en ondanks alles
in zijn naam toch verder doen.

Is weten dat God ons niet vrijwaart
van onrust en onbegrip,
van moeilijk begaanbare wegen.
Maar dat Hij ons ook zijn kracht geeft
om niet passief af te wachten,
maar om het met Hem te wagen
en altijd opnieuw,
in de voetstappen van Jezus,
verder te gaan.
naar Thomasvieringen
Bezinning 3

Hoop in bange dagen

Onze wereld wordt getekend
door geweld en onderdrukking.
De een wil de ander klein krijgen
om zelf groot te lijken.
Mensen doen elkaar de dood aan,
omdat ze een andere overtuiging hebben.
Ze kijken elkaar niet meer aan
vanwege een andere kleur of geaardheid.
Er heerst verdeeldheid alom.
Vaak lijkt onze wereld
op de dodelijke chaos van het begin.

Midden in die wereld leven wij.
Ook wij worden bedreigd
door ziekte en dood,
door onenigheid en onverdraagzaamheid.
We gunnen elkaar het licht in de ogen niet.
Afgunst en jaloezie drijven ons voort.
Soms is ons leven en dat van onze wereld
een hopeloze puinhoop.

Te midden van dit alles
roept het evangelie ons op
om te blijven geloven in de toekomst.
Bij de pakken gaan neerzitten,
onszelf overgeven aan doemdenken,
is uit den boze.
Het evangelie vraagt ons dat wij het uithouden,
dat we elkaar bij de hand nemen
om zout en licht te zijn,
om vuur en warmte te verspreiden.
Het roept ons op om te blijven getuigen
van de Geest die in ons leeft,
een Geest van liefde, vrede en gerechtigheid.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Gij die op ons wacht,
geef dat wij U zien door angst en donkerte heen.
Gij die ons nabij zijt gekomen
in Jezus, Broeder en Mensenvriend,
leg ons zijn woorden in de mond,
doe ons zijn wegen gaan.
Dat wij uw naam, God, eer aan doen
en ooit mogen aankomen bij U in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht, 1992.

Slotgebed 2

Wij danken U, God,
voor het licht dat Jezus’ Woord
in onze vaak duistere wereld brengt.
Blijf ons erdoor bemoedigen,
opdat wij in zijn licht kunnen toeleven naar U
die onze vrede en voltooiing wilt zijn.
Ook en vooral in de momenten
dat het compleet duister is in ons leven. Amen.
Rita Kuijpers

Slotgebed 3

God,
soms zit ons hart en ons hoofd vol zorgen en verdriet.
We voelen ons dan zo alleen.
Gij lijkt dan zo ver weg.
Op zo’n momenten hopen wij
dat Gij U laat zien, U laat voelen,
zodat we weer overtuigd geraken van uw nabijheid
en op U ons vertrouwen durven stellen.
Maar we willen U ook dank zeggen, God,
voor de momenten waarop we gelukkig zijn
en ons door U gekoesterd voelen.
Stimuleer ons dan
om dat geluk en die blijheid met anderen te delen.
Leer ons ook de goede dingen te zien
als tekenen van uw Rijk dat komt,
ons toegezegd door Jezus, uw Zoon die onze Broeder werd. Amen.

Zending en zegen

De toekomst hoeft niet altijd rooskleurig te zijn,
zo leerde ons de evangelielezing.
Maar de Heer wil ons steeds nabij blijven,
en Hij blijft ons zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.