33e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
Drie-endertigste zondag C (14/11/2010)

Begroeting

Wij mogen elkaar hier verwelkomen
in naam van Diegene die ons hier samenbrengt:
God die voor ons + Vader, Zoon en Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord 1

In dit donkere jaargetijde horen we straks
een beangstigend verhaal over het einde der tijden.
Een jaarlijks terugkerende waarschuwing
op het einde van het kerkelijk jaar.
Want over twee weken begint de advent.

In tijden van ramp en tegenspoed
wordt het écht duidelijk
of wij weten waar het werkelijk op aankomt.
Als we ons dan niet uit het veld laten slaan
en ondanks alles volhouden,
zal de Heer ons taal en wijsheid geven,
zal geen haar van ons hoofd verloren gaan.

Maar soms zitten wij bij de pakken neer,
vermoeid, lusteloos.
Bidden we daarom om uitzicht en inzicht.


Openingswoord 2

In de donkere dagen van november
herinnert de liturgie ons elk jaar aan het einde van de tijd,
tevens het einde van de wereld
en dus ook het einde van de mens.
Dat er aan al het ondermaanse een eind komt
hoeft ons niet angstig te maken.
De Blijde Boodschap leert ons
dat dit einde een nieuw begin betekent,
dat dan de tijd gekomen is
dat de Heer zal komen in al zijn heerlijkheid
en onze verlossing ten volle realiteit zal worden.
En dat vooruitzicht mag ons nu al blij stemmen.

Vergevingsmoment

In het vooruitzicht dat bij U, God,
de balans van ons leven zal worden opgemaakt,
is het goed nu reeds ons tekortschieten onder ogen te zien
en te erkennen dat wij behoefte hebben aan uw vergeving.

Omdat wij weinig leven in het vooruitzicht van de komst van de Heer…
Heer, ontferm U over ons.

Omdat wij, denkend aan het levenseinde, eerder bang zijn dan vertrouwvol…
Christus, ontferm U over ons.

Omdat wij niet hoopvol uitzien en niet volharden in waakzaamheid…
Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons genadig,
vergeef ons tekortkomen,
zuiver ons hart
en geleid ons tot in uw eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, oorsprong van alle goeds,
Gij behoedt het geluk
van allen die U trouw zijn in goede en kwade dagen.
Wij bidden:
schenk vreugde aan hen
die zich met een onverdeeld hart aan U hechten.
Wees een ruggensteun voor hen
die, door tegenslag, kromgebogen door het leven gaan.
Ook dan willen wij proberen
Jezus te volgen, uw Zoon en onze Metgezel. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij zijt trouw in goede en kwade dagen.
In Jezus hebt Gij ons geleerd
hoezeer Gij van ons houdt en wij dus niets te vrezen hebben.
Schenk vreugde aan wie U met een oprecht hart dienen.
Schenk ons een standvastig geloof,
zodat wij niet ontmoedigd geraken
wanneer via de media
grote rampen en leed onze huiskamer binnendringen.
Help ons dan onze verantwoordelijkheid tegenover onze naaste op te nemen,
zoals uw Zoon het ons leerde. Amen.

Lezingen

Ook in tijden van angst en verschrikking blijven,
voor wie gelooft, de vooruitzichten hoopvol,
zo blijkt uit de schriftverhalen van vandaag.


Eerste lezing
(Maleachi 3,19-20a)

Uit de profeet Maleachi

19       Weet wel: hij gaat komen,
de dag die zal branden als een oven.
Al degenen die God trotseren
en al degenen die kwaad doen,
zij worden kaf.
De dag die gaat komen steekt hen in brand
– zegt de Heer van de machten –
de dag die wortel noch tak van hen overlaat.
20       Maar voor u,
die mijn naam vreest,
gaat dan de zon van de gerechtigheid op,
die met haar vleugels genezing brengt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Tesssalonicenzen 3,7-12)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
 7       U weet immers zelf wel hoe u ons moet navolgen;
wij hebben bij u geen werk geschuwd
8        en niemands brood zonder betaling gegeten.
Dag en nacht hebben wij gearbeid,
met veel moeite en inspanning,
om niemand van u op kosten te jagen.
9        Niet dat wij daar geen recht op hebben,
maar wij wilden een voorbeeld geven
dat het waard is om gevolgd te worden.
10       Ook toen wij bij u waren,
hielden wij u telkens deze regel voor:
iemand die niet wil werken,
zal ook niet eten.
11       Wij hebben namelijk gehoord
dat sommigen bij u de arbeid schuwen,
alle inspanning uit de weg gaan,
maar zich wel met alles bemoeien.
12       In naam van de Heer Jezus Christus
gebieden en vermanen wij zulke mensen
dat zij regelmatig moeten werken
en hun eigen brood moeten verdienen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 21,5-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

5        In die tijd merkten sommigen op dat de tempel
was versierd met fraaie stenen en wijgeschenken.
Maar Jezus zei:
6        `Er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet
geen steen op de andere zal blijven; ze worden allemaal neergehaald.’
7        Daarop vroegen ze Hem:
`Meester, wanneer zal dat plaatsvinden?
En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?’
8        `Kijk uit’, zei Hij,
`dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht.
Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen:
`Ik ben het”, of: `De tijd is gekomen.”
Loop niet achter hen aan.
9        Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten,
wees dan niet verontrust.
Want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde.’
10       Toen zei Hij hun:
`Het ene volk zal opstaan tegen het andere
en het ene koninkrijk tegen het andere.
11       Er zullen zware aardbevingen zijn
en op verscheidene plaatsen hongersnood en pest;
en er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel.
12       Maar voordat dit allemaal gebeurt
zal men u oppakken en vervolgen,
u uitleveren aan de synagogen en u gevangenzetten.
U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam;
13       dat geeft u de gelegenheid om te getuigen.
14       Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken
hoe u zich zult verdedigen.
15       Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen,
zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken.
16       U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters,
uw familie en vrienden worden uitgeleverd
en sommigen van u zal men ter dood brengen;
17       u zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam.
18       Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.
19 Als u volhardt, zult u uw leven winnen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in onze God die toekomst garandeert.

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid.
Amen.

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst
treden wij biddend God tegemoet met onze vragen en noden.

-Bidden wij voor allen die een leidende taak hebben in Kerk en wereld.
Dat ze profetisch durven omgaan met hun verantwoordelijkheid
en de kunst verstaan
om anderen in hun verantwoordelijkheid te laten delen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle kleine, onopvallende profeten
in de beperkte kring van geloofsgemeenschappen,
op de werkvloer,
of in familie- of vriendenkring.
Dat naar hun taal en wijsheid mag geluisterd worden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor ons allen
die in één van de meest welvarende landen ter wereld wonen.
Dat we mogen beseffen dat Jezus ons oproept
om zijn Boodschap door te geven,
maar niet te vuur en te zwaard of met holle woorden,
maar door ervan te getuigen met onze eigen levenswijze als christen.
Laten wij bidden…
naar Frans Van Den Brande

Voorbeden 2

Op het woord van de Heer
mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar wat op het einde van de tijd te gebeuren staat.
Daarom mogen wij ons biddend voor Hem openstellen.

– Voor Gods Kerk op aarde bidden we.
Dat ze niet door valse profeten wordt misleid,
maar zich altijd opnieuw bekeert
en blijft geloven in Gods belofte.
Laten we bidden…

– Voor de jongeren die de toekomst uitmaken bidden wij.
Dat zij edelmoedige mensen worden
die zich inzetten om Gods Rijk in deze wereld te vestigen.
Laten we bidden…

– Voor zieken en mensen die gebukt gaan onder leed en lijden bidden wij.
Dat ze mogen blijven vertrouwen op God.
Laten we bidden…

– Voor allen die in de avond van het leven zijn gekomen bidden wij.
Dat zij zouden danken om het goede dat zij mochten beleven
en hoopvol mogen uitzien naar wat God voor hen heeft bereid.
Laten we bidden…

God,
Gij openbaart ons het einde als een nieuw begin,
als een geschenk uit uw hand.
Gij wilt niet dat wij angstig zijn of onzeker.
Roep ons op tot vertrouwen en tot standvastigheid.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Voorbeden 3

– God, liefdevolle Vader,
wij leven in een maatschappij
waarin onverschilligheid, hardheid en geweld aanwezig zijn.
Moge we ons daartoe niet laten verleiden en meeslepen,
maar proberen elkaar te verstaan en elkaar te dragen.
Laten we bidden…

– God, liefdevolle Vader,
in onze gezinnen zien we dat kinderen zich verzetten tegen hun ouders
en dat ouders zich geen raad weten met hun kinderen.
Moge we daarin niet berusten,
maar blijven proberen elkaar te verstaan en te dragen.
Laten we bidden…

– God, liefdevolle Vader,
open ons hart voor uw vrijmakende aanwezigheid.
Maak ons krachtig en sterk.
Geef ons de moed om telkens weer van binnenuit te durven leven.
Bescherm ons tegen onszelf
en voorkom dat we ons uit het veld laten slaan
door berichten die zo gemakkelijk tot somberheid leiden en tot doemdenken.
Laten we bidden…

– God, liefdevolle Vader,
wij gaan U ter harte, Gij draagt zorg voor ons.
Wij smeken U
dat wij in uw liefde geborgen mogen zijn
en dat wij vanuit die geborgenheid ons leven vorm kunnen geven
naar het voorbeeld van Jezus.
Laten we bidden…
Seef Konijn
Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Goede God, met brood en wijn gedenken wij Jezus, uw Zoon.
Hij reikte ons hoop en uitzicht aan
over dood en wanhoop heen.
Schenk ons zijn Geest, vervul ons met zijn levenskracht
zodat wij op Hem gaan gelijken
en hoop en levenskracht uitdragen rondom ons. Amen.


Gebed over de gaven 2

Heer,
dit brood en deze wijn zijn symbolen
van uw nabijheid en oneindige liefde voor ons.
Laten wij in deze gaven de kracht vinden
om voor U te leven naar Jezus’ voorbeeld.
Moge ook wij dan eens bij U, de Vader en de Geest thuiskomen,
voor altijd. Amen.

Tafelgebed

Heer onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Geroepen tot volle menselijkheid,
menselijkheid doordrongen van Gods Geest,
mogen wij met de woorden van de Zoon bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof en hoop
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens 1

In een wereld vol onrust, God,
is Jezus, uw Woord van vrede.
Hij is uw ‘neen’ tegen geweld,
uw ‘ja’ op de hoop op betere tijden.
Laat dat ‘ja’ van Hem
met ons meegaan
opdat wij vertrouwen zouden uitstralen
en elkaar zouden bemoedigen
in goede en kwade dagen,
bij vallen en opstaan,
in ons samen op weg zijn naar vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Vredewens 2

We leven in een wereld van menselijk pogen en falen, van chaos en disharmonie.
‘Laat je daardoor niet uit het veld slaan…’ zei Jezus ons.
Als wij ons hart openen legt God-met-ons daarin zijn vrede.
Die vrede mogen wij, samen onderweg, verder uitstralen op onze levensweg
en mogen wij elkaar bemoedigen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.


Lam Gods

Communie

“Geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.
Als ge volhardt, zult ge uw leven winnen” zei Jezus.
Om te kunnen stand houden, ook als het moeilijk wordt,
biedt God ons zijn Zoon aan als blijvend voedsel.
Hij nodigt ons aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…


Bezinning

Het is niet de pijn die zeer doet
maar wel de angst
en de onzekerheid,
het gevoel een drenkeling te zijn
en geen oever meer te zien.

Het is niet de pijn die zeer doet
maar wel geen grond meer voelen
geen hand kunnen grijpen
en geen enkel lichtpunt zien
in het duister van de nacht.

Vlak naast de pijndrempel
ligt de afgrond van de levensvragen,
en die is beangstigend diep.
Waarom? Waartoe?
En voor wie en voor wat?

Het is niet de pijn die zeer doet
maar: geen antwoord weten,
zich verraden en verloren voelen
– als een speelbal in de wind –
tussen toeval en twijfel.

Zijn grootste pijn
was niet op Golgota
maar in de boomgaard van Olijven.
Zijn angst werd bloed en zweet
en schreeuwen naar de Vader.

Daar heeft Hij voor ons een weg gebaand:
“Ik ben verrezen en nog bij jou.
Mijn hand ligt op je schouder.
Ik blijf bij jou tot alles is volbracht.”

Als de angst verstilt…
en Hij aanwezig is in jouw wezen
dan zwijgen alle vragen.
Dan is de pijn het strakgespannen koord
dat jou met Hem verbindt.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Heer onze God,
wij danken U voor uw goedheid en uw trouw
die we in ons leven telkens weer mogen ervaren,
vooral wanneer we het moeilijk hebben.
Blijf ons nabij in Jezus, uw Zoon en onze Heer,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Vandaag wil Ik je vragen – zegt God –
dat je standvastig blijft
en dat je van Mij blijft getuigen.
Ik hoop dat je liefde groot genoeg is
om mensen te laten ervaren
dat Ik van hen hou,
dat je geloof sterk genoeg is
om vol te houden
en op Mij te blijven vertrouwen,
en dat je hoop voldoende houvast heeft
om aan iedereen die het wil horen
een boodschap van vreugde te brengen.
Als je blijft liefhebben
zal geen haar van je hoofd verloren gaan.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Als we de handen uit de mouwen steken
om onze geloofswoorden in daden om te zetten,
om gerechtigheid te doen waar wij ook gaan of staan,
dan mogen wij ons gezegend weten
door God, + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.