33e zondag door het jaar A 2014

16 11 b2014

Begroeting

Moge wij in deze viering
God heel dicht bij ons voelen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Onze maatschappij stelt hoge eisen aan wie volop
eraan wil deelnemen.
Kennis, prestatie en invloed gelden meestal als de enige maatstaven
om mensen op hun waarde te beoordelen.
Van jongs af aan wordt aan kinderen het belang van goede schoolresultaten voorgehouden.
Jongeren groeien op in een sfeer van concurrentie
en leren dat alleen de besten en de sterksten toekomst hebben.
Zichzelf handhaven en opwerken
gebeurt dikwijls ten koste van minderbedeelden.
Jezus’ levensideaal toont een mensbeeld
waarin de zwakke en de minbedeelde een volwaardige plaats heeft.
De talenten van het evangelie zeggen ons vandaag
dat God ons tot partners maakt
en dat Hij hoopt dat wij het vertrouwen, in ons gesteld,
niet zullen beschamen.
naar Levensecht

Openingswoord 2

Elke mens werd geboren met talenten
– hoeveel, heeft geen belang.
Wel belangrijk is of die mogelijkheden aangewend worden
om mee te bouwen aan de wereld van morgen.
Wie zijn talenten goed gebruikt,
en zich op die manier profileert als een medewerker Gods,
zal bij Hem erkenning vinden.
Wie zijn mogelijkheden en talenten niet laat renderen
om mee te bouwen aan Gods droom,
zal door Hem afgewezen worden.
Zo zegt Jezus ons in een parabel over het eindoordeel.
Een verhaal dat ons, mensen onderweg,
even doet stilstaan
om eens rustig na te denken
over de weg die wij gaan.

Vergevingsmoment 1

Maken we het even stil in ons
en vragen wij de Heer om ontferming
voor die keren
dat wij niet echt deden wat we moesten doen.

-Heer, Gij leert ons te handelen in wijsheid en zorgzaamheid.
Als wij daaraan niet toe kwamen, wees ons dan genadig.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij worden kinderen van het Licht genoemd.
Als wij daarnaar niet handelden, wees ons dan genadig.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij vertrouwt ons talenten toe naar ieders maat.
Als wij die onvoldoende laten renderen, wees ons dan genadig.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

De genadige God moge ons vergeven,
ons bij de hand nemen
en ons leiden op de weg naar eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, in het zoeken naar oplossingen
is een kleine inspanning ons soms al te veel.
Grote problemen zoals het gebrek aan wereldvrede kunnen we niet zomaar oplossen,
maar bij ruzie met onze buur lukt dat misschien wel,
als wij er tenminste een beetje moeite voor doen.
Om onze lauwheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
vaak doen we alleen strikt wat van ons wordt verwacht,
maar meer niet.
Hier en daar een handje toesteken
– en dan liefst bij vrienden –
doen we wel eens,
maar echt verantwoordelijkheid opnemen
laten we gemakshalve over aan anderen.
Om onze gemakzucht:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
eigenlijk hebt Gij ons veel talenten toevertrouwd,
niet om ermee te pronken of anderen ermee te overtreffen,
maar om ze in dienst te stellen van die anderen.
Al te vaak gebruiken wij ze echter voor eigen gewin.
Voor ons egoïsme:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
leer ons onze talenten te gebruiken om uw Rijk dichterbij te brengen. Amen.

Vergevingsmoment 3

In een goed functionerende  gemeenschap
draagt elkeen zijn steentje bij aan het geheel.

-Heer,
elke dag opnieuw krijgen wij de kans
om onze talenten overvloedig te gebruiken,
maar we staan niet altijd open voor het rijkelijk aanbod.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wij zijn fier op onze talenten die wij van U hebben gekregen.
Maar U daarvoor dank zeggen,
komt zo zelden over onze lippen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij zijn zo vlug tevreden over wat we presteren,
maar we willen vaak niet zien
dat Gij van ons wel eens wat meer verwacht.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God die in ons zijn vertrouwen stelt,
ons barmhartig zijn
en ons aanmoedigen
om onze talenten in zijn dienst te ontplooien. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij zijt de kracht die ons naar elkaar toe drijft,
die het ons mogelijk maakt
om goede relaties tot stand te brengen.
Moge wij gevoelig worden voor uw stuwkracht.
Moge wij uw werk en uw Geest herkennen
in al het goede dat mensen tot stand brengen.
Zo groeit in ons het bewustzijn
dat Gij ons altijd nabij zijt en met ons meegaat op onze levensweg,
dat Gij van ons houdt zoals wij zijn. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij die ons leven richting geeft,
Gij vertrouwt ons uw talenten toe.
Wij bidden U:
stimuleer ons geloof
zodat wij van harte het goede werk mogen voortzetten
waartoe Jezus ons
in Woord en Voorbeeld heeft opgeroepen. Amen.

Openingsgebed 3

God van alle mensen,
Gij hebt ons gewild,
wij zijn uw gewenste kinderen.
Gij vertrouwt ons uw sleutels toe
om toegang te verschaffen tot de ziel van het leven:
‘Liefde’ heten ze.
En ja, ze kunnen de deuren openen
naar de hemel hier op aarde.
Blijf in ons wonen, God,
opdat wij vandaag, morgen, en alle dagen van ons leven,
deelgenoot mogen worden van uw Liefde. Amen.
vrij naar Anne Coussement

Lezingen

Met zijn parabel houdt Jezus ons voor dat we, met de ons geschonken talenten, moeten meewerken aan de realisatie van zijn Rijk.
Maar eerst luisteren we naar een lofrede op de sterke vrouw,
uit het boek der Spreuken.
Zij wordt geprezen om de wijze waarop zij haar talenten gebruikt.
Luisteren wij naar die Gods Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Spr. 31, 10-13. 19-20. 30-31)

Uit het boek der Spreuken

10         Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!
11         Het hart van haar man vertrouwt op haar
en het zal hem aan winst niet ontbreken.
12         Zij brengt hem geluk, geen ongeluk,
alle dagen van haar leven.
13         Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit
en werkt ermee tot genoegen van haar handen.
19         Zij strekt de handen uit naar het spinrokken
en houdt de weefspoel in haar vingers.
20         Zij opent haar hand voor de behoeftige
en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
30         Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig,
maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd.
31         Bejubel haar om de vrucht van haar handen
en roem haar in de poorten om haar werken.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tes. 5, 1-6)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
1           Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven.
2           U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt
als een dief in de nacht.
3           Terwijl ze zeggen:
`Er heerst vrede en veiligheid’,
juist dan overvalt hen plotseling het verderf,
zoals weeën een zwangere vrouw,
en is er geen ontkomen aan.
4           Maar u, broeders en zusters,
u leeft niet in de duisternis,
zodat de dag u als een dief zou verrassen.
5           U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet aan nacht en duisternis.
6           Laten wij dan ook niet slapen als de anderen,
maar wakker blijven en nuchter zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 25, 14-30)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jezus hield volgende gelijkenis voor:
14         Het is als met iemand die naar het buitenland ging.
Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe.
15         Aan de een gaf hij vijf talenten,
aan een ander twee en aan een derde één,
overeenkomstig ieders bekwaamheid.
En hij vertrok naar het buitenland.
16         Degene die de vijf talenten gekregen had,
ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij.
17         Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij.
18         Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven
en stopte daar het geld van zijn heer in.
19         Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug
en hield afrekening met hen.
20         Degene die de vijf talenten gekregen had,
kwam naar voren met nog vijf talenten en zei:
`Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd.
Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend.”
21         Zijn heer zei tegen hem:
`Uitstekend, goede en trouwe slaaf,
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen.
Kom delen in de vreugde van je heer.”
22         Ook degene die de twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei:
`Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd.
Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.”
23         Zijn heer zei tegen hem:
`Uitstekend, goede en trouwe slaaf,
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen.
Kom delen in de vreugde van je heer.”
24         Ook degene die het ene talent had gekregen,
kwam naar voren en zei:
`Heer, ik heb u leren kennen als een streng man;
u oogst waar u niet hebt gezaaid
en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid.
25         Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt.
Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.”
26         Maar zijn heer antwoordde hem:
`Slechte, lamlendige slaaf,
je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid.
27         Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten.
Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen.
28         Neem hem daarom het talent af
en geef het aan hem die de tien talenten heeft.
29         Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig.
Maar aan degene die niet heeft,
zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft.
30         Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis.
‘ Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
al wat ons zorgen baart
en alles waarvoor we persoonlijk willen danken,
op het altaar van de Heer.
Wij bieden het Hem aan,
samen met onze gaven en dit brood en deze wijn.

-Bidden we dat we ons geloof niet koesteren als een kostbaar bezit,
maar het laten renderen tot welzijn van velen.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we niet vluchten voor onze verantwoordelijkheid
om Gods Goede Boodschap te verkondigen,
maar als bekwame zakenlui
het vermogen van God zouden verdubbelen.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we onze talenten zo laten renderen
dat we uitgroeien tot medewerkers,
waarop de Heer fier kan zijn.
Laten wij bidden…
naar Jan Snijders

Voorbeden 2

In de mensen die zich aan ons toevertrouwen,
vertrouwt God zich aan ons toe.
We hopen dat we elkaar steeds het beste van onszelf kunnen geven.
Daarom bidden wij:

-Wij hopen dat we de mogelijkheden die we in ons dragen
op het spoor komen,
en dat we, samen met anderen,
risico’s durven nemen in functie van meer welzijn
voor onze medemensen,
en zo ook voor onszelf.
Laten wij bidden…

-Wij hopen dat we ertoe komen om elkaar te helpen
en dat we niet blijven stilstaan bij wat we nu kunnen.
Dat we steeds op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden
die het samenleven met elkaar kunnen verbeteren.
Laten wij bidden…

-We hopen dat we dankbaar blijven voor de mogelijkheden
die we in ons dragen
en die we mogen ontwikkelen dankzij de hulp van anderen.
Moge we steeds beseffen dat onze talenten ons geschonken zijn.
Laten wij bidden…

-Wij bidden dat we dankbaar blijven voor onze overledenen.
Met de talenten die ze mochten en konden ontwikkelen,
hebben ze ons mee gevormd tot wie we nu zijn.
Laten wij voor hen bidden…

Voorbeden 3

Bidden we tot God,
Schenker van talenten aan alle mensen.

-Bidden we voor alle gelovigen in Jezus’ Kerk,
die in het dankbare besef van Gods liefde,
het beste en het mooiste van zichzelf geven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die dagelijks trouw hun werk verrichten,
die ongevraagd meer doen dat wat van hen verwacht wordt
en die zo een steentje bijdragen tot de groei van Gods Rijk.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap hier.
Dat wij ons zouden inzetten voor elkaar,
onze talenten zouden gebruiken in dienst van de anderen.
Dat wij zó kinderen worden van het Licht.
Laten wij bidden…

Vader van alle leven,
Gij draagt de wereld en de mensen in uw hand,
Gij houdt ons in leven en blijft ons nabij in Christus Jezus, onze Heer. Amen.
naar Thomasvieringen

Gebed over de gaven 1

God, Schepper van al wat is,
in het teken van brood en wijn
heeft Jezus laten zien
wat Hem bezielt.
Geef dat wij ons blijven inzetten
voor groeiende kwaliteit van leven,
vandaag en alle dagen
die ons gegeven zijn. Amen.
naar Thomasvieringen

Gebed over de gaven 2

Heer, aan elkeen hebt Gij uw gaven uitgedeeld.
Geef dat wij aan elkaar doorgeven
wat wij van U hebben gekregen.
Laat ons waakzaam blijven en trouw
tot alles in liefde is volbracht
en Gij ons voorgoed binnenleidt in uw vrede. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Bereid om ons in te zetten
om uw schepping te helpen bevrijden van onrecht,
verdriet en mensonwaardigheid,
bereid om muren af te breken die mensen scheiden,
bidden wij eensgezind het gebed dat Jezus ons leerde:
Onze Vader,…

Heer, aanvaard allen die – volhardend in het gebed –
uitzien naar de komst van uw helpende Geest.
Dan zullen wij een gemeenschap worden waarin liefde woont
en kunnen wij  vol vertrouwen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

God,
moge uw Rijk van vrede, liefde en gerechtigheid komen,
niet ver van ons, niet later,
maar hier en nu.
Dan zal onze wereld gelijken
op de aarde die Gij voor ons hebt gedroomd.
Help ons vrede te maken voor elkaar,
steun ons bij wat goed is
en laat ons een troost zijn voor elkaar.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij elkaar een warme blijk van onze vredeswil.

Vredeswens 2

God,
Gij roept ieder van ons op om,
elk op zijn eigen plaats,
profeet te zijn
en het zicht op uw visioen van vrede te vrijwaren.
Help ons dan ook
als we daarmee een bescheiden begin maken
en wij vragen U:
wijs ons de weg,
stap voor stap.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

In dit brood en deze beker
gedenken wij hoe Jezus zich aan ons gaf.
Moge wij die genodigd zijn aan zijn tafel,
van Hem leren hoe wij ons leven kunnen delen
en elkanders lasten kunnen dragen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Levenskracht is diep geloven in eigen talenten en mogelijkheden,
in de spankracht van je geest, je gemoed en je wil.
Bereid zijn tot het einde van je krachten te gaan
om zeker niet te falen.

Levenskracht is nooit moedeloos langs de weg gaan zitten
als de tocht trager vordert dan je wenst.
Je weet dat wie elke dag een stukje weg aflegt
zeer ver zal gaan.

Levenskracht is, wanneer alles mislukt
en je vertrouwen dreigt verloren te gaan,
toch nog kunnen zeggen:
“Veel is nog mogelijk, ik waag het opnieuw.”

Bezinning 2

In jou schuilt er een diepste grond
van eindeloze mogelijkheden,
een groeibodem van hoop en liefde,
toekomst en perspectief.

In jou schuilt de uitdaging
om er mee aan de slag te gaan,
om te worden
wie je ten diepste bent.

Sluit je niet op in angst of twijfel,
ga niet zitten bij zorgen of duisternis.
Leef vanuit je hart met het vertrouwen
dat er Iemand zijn kracht
in jouw leven zaait.

In jou groeit er steeds weer een nieuwe dag,
een horizon voor de mens op je weg.
Je bent een akker vol groeikracht,
die ontluikende bloem
waarop de wereld wacht.
Vincent Duyck

Bezinning 3

Aan ons is de aarde toevertrouwd
met alles wat er op leeft.
God heeft heel de rijkdom
van leven en liefde
ons in handen gelegd.
Het is onze taak
om goede beheerders te zijn.
Zolang onze aarde verscheurd wordt
door oorlog en onvrede,
zolang is ons werk niet af.
Waar mensen te lijden hebben
onder vervolging en ziekte,
daar mogen wij onze ogen niet sluiten.

Ons is een geweldige rijkdom toevertrouwd,
maar daarmee ook een grote verantwoordelijkheid.
God vraagt van ons niet het onmogelijke.
Wel, dat wij onze mogelijkheden benutten.
We hoeven ons niet te laten leiden door angst,
want die werkt verlammend, die is dodelijk.

Op de plek waar we wonen en werken,
daar worden we gevraagd om te werken
aan een paradijs voor iedereen.
Het gaat niet om onze eigen veiligheid.
We worden uitgenodigd om ons in te zetten
voor het geluk van elkaar, van iedereen.
Zo mogen we samen gemeente van Jezus zijn.
Geloven in Hem betekent:
zijn werk voortzetten, zo goed we kunnen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in uw liefde laat Gij mensen tot leven komen.
Geef ons de moed en de kracht
om onze toekomst hoopvol tegemoet te gaan,
om te woekeren met de talenten
die Gij ons hebt gegeven.
Moge wij waarmaken hoe Gij de mens hebt gedroomd:
voor anderen een teken zijn van uw liefde.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en voor altijd. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
allen hebben wij talenten ontvangen.
Wanneer en hoe wij ze gebruiken,
is voor iedereen verschillend.
Soms ontmoeten wij iemand die ons talent opmerkt
en ons een kans biedt ermee aan de slag te gaan.
Geeft dat wij zo’n kans niet laten liggen,
dat wij geen angst hebben om ons talent te benutten,
dat wij voldoende vertrouwen hebben in onszelf,
maar vooral in U die ons dit talent hebt gegeven.
Laten wij dit talent niet in de grond steken,
maar verder ontplooien ten gunste van onze medemensen. Amen.

Zending en zegen

De Heer rekent erop dat wij de talenten
die Hij ons heeft toevertrouwd,
zullen inzetten om werk te maken
van een samenleving zoals Hij die voor ons heeft gedroomd.
Die inzet wil Hij graag zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.