32e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Twee-endertigste zondag B (08 11 2009)

Begroeting

Moge dit samen-zijn gezegend worden door God
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en heilige Geest.


Openingswoord

In de beide lezingen van vandaag
is een weduwe de hoofdpersoon.
In de Schrift zijn weduwen en wezen
het prototype van de zwakkeren in de samenleving.
Om te kunnen overleven zijn zij aangewezen
op de mildheid van medemensen.

Opmerkelijk is dat wij,
zowel in de eerste lezing als in het evangelie,
geconfronteerd worden met een weduwe
die, vanuit haar armoede,
toch nog deelt met anderen.

Mensen zoals wij,
die kunnen geven vanuit onze overvloed,
kunnen van haar leren
wat het verschil is
tussen ‘iemand een aalmoes geven’
en ‘echte solidariteit’ met de noodlijdenden.

Laten we nu voor God erkennen
dat wij gemakshalve dat onderscheid dikwijls negeren.
Daarvoor willen wij Hem om ontferming vragen.

Vergevingsmoment

Leggen we de voorbije week in Gods handen
en keren we ons tot Hem, biddend om ontferming.

– Heer, er gebeurt zoveel om de schone schijn.
Leer ons zoeken naar de binnenkant,
naar de ziel van alles…
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, in deze wereld vol geweld
verlangen wij naar vrede en medemenselijkheid,
maar wij zijn soms zo bang onszelf te verliezen…
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, ondanks goede wil en enorme inzet,
botsen wij op muren van onbegrip.
Beziel ons met uw ruime liefde voor allen…
Heer, ontferm U over ons.

Barmhartige God, wil ons vrijspreken van alle schuld
en blijf ons bewaren in uw liefde. Amen.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

God,
heel uitdrukkelijk gaat uw aandacht uit
naar hen die alleen en verweesd achterblijven,
naar hen die hulpeloos tegen het leven aanhinken.
Mogen die weerlozen
onze weerstand breken,
en onze berekende liefde ontmaskeren.
Doe ons beseffen dat uw wereld er is voor allen,
en dat het teveel van de enen,
het tekort betekent van de anderen. Amen.


Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wie in uw naam zijn laatste hoop uit handen geeft,
vindt uw Zoon als bondgenoot en vriend.
Wij bidden U:
geef dat wij onze drang naar zelfbehoud durven loslaten
om ons bij U veilig te weten.
Dit vragen we U door Jezus,
die met ons het leven wil delen. Amen.
naar André Janssen

Lezingen
Openen wij ons hart voor Gods woord dat ons toespreekt doorheen de Schrift.

Eerste lezing
(1Koningen 17,10-16)

Uit het eerste boek der Koningen

10
          De profeet Elia vertrok naar Sarefat.
Toen hij bij de stadspoort kwam,
was daar een weduwe hout aan het sprokkelen.
Hij riep naar haar:
`Wees zo goed om voor mij in deze kruik een beetje water te halen;
ik zou graag wat drinken.’
11          Toen zij het ging halen riep hij haar na:
`Wees zo goed om ook een stuk brood mee te brengen.’
12          Zij antwoordde:
`Zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer;
alleen nog maar een handvol meel in de pot
en nog een beetje olie in de kruik.
Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis
om voor mij en mijn zoon voor het laatst eten klaar te maken;
daarna wacht ons de dood.’
13          Elia antwoordde:
`Vrees niet, ga naar huis en doe wat u van plan bent,
maar maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij
en breng mij dat;
voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen.
14          Want, zo spreekt de Heer, de God van Israël,
de pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie raakt niet op
totdat de Heer het weer laat regenen.’
15          Toen ging zij weg en deed wat Elia gezegd had,
en elke dag hadden zij te eten, hij, zij en haar familie.
16          De pot met meel raakte niet leeg
en de kruik met olie raakte niet op,
volgens het woord dat de Heer gesproken had door Elia.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 9,24-28)
Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
24          Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat,
door mensenhanden gemaakt,
slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom;
Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu,
voor onze zaak, bij God present te zijn.
25          Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren,
terwijl de hogepriester jaar in jaar uit het allerheiligste binnengaat,
met bloed dat niet het zijne is.
26          Anders had Christus telkens opnieuw moeten lijden,
vanaf het begin van de wereld;
maar in feite is Hij slechts eenmaal verschenen,
op het hoogtepunt van de geschiedenis,
om door zijn offer de zonden weg te nemen.
27             Het is het lot van de mens eenmaal te sterven,
en daarna komt het oordeel;
28          zo is ook Christus eenmaal geofferd,
om de zonden van allen op zich te nemen;
de tweede maal zal Hij niet wegens de zonde verschijnen
maar om hen te redden die naar Hem uitzien.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 12,38-44)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

38          Bij zijn onderricht zei Jezus:
`Pas op voor de schriftgeleerden,
die graag in plechtige gewaden rondlopen
en graag gegroet worden op het marktplein,
39          graag vooraan in de synagoge zitten,
en op de ereplaats bij het feestmaal.
40          Mensen die de huizen van de weduwen opeten
en voor de schijn lange gebeden opzeggen –
over hen zal een bijzonder streng vonnis geveld worden.’
41          Gezeten tegenover de offerkist,
bekeek Hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide.
Veel rijken gooiden er veel in.
42          Er kwam een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide,
ter waarde van een quadrans.
43          Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:
`Ik verzeker jullie,
die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen.
44          Want allen gooiden er iets in van hun overvloed,
maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had,
heel haar levensonderhoud.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

Ik geloof dat God hier aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn,
een stukje Rijk Gods.

Ik geloof dat God ons vraagt
een hoopvolle cel te zijn,
dat we ons samen zouden inzetten
en niet aan de kant blijven staan.

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
met hoop voor de toekomst.

Ik geloof dat wij daaraan samen moeten bouwen
en dat God ons daarbij helpt. Amen.

Voorbeden 1

Onze God kijkt niet naar de buitenkant.
Hij kijkt naar onze binnenkant, in ons hart:
Hij kijkt of wat we doen of niet doen, ingegeven is door liefde.

– Bidden we  voor hen die,
gescheiden van hun geliefde,
alleen hun weg moeten vinden in het leven:
weduwen, weduwnaars en wezen.
Mogen zij zich geborgen voelen in de nabijheid van warme vriendenharten.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de armen van onze tijd,
en speciaal voor vluchtelingen, vreemdelingen, verslaaf­den, daklozen.
Laten wij naar middelen blijven zoeken
om hun mens­waardige levenskan­sen te bieden.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor onszelf.
Dat wij geen meerwaarde zouden ontlenen aan naam, titel of bezit.
Moge onze welvaart ons niet in bezit nemen
maar ons tot zegen strekken.
Moge God ons hart verwarmen
en ons omvormen van bezitters tot delers.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor hen die grote solidariteitsacties op het getouw zetten,
vandaag heel speciaal voor allen
die zich inzetten voor de 11.11.11-actie.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de Kerk.
Dat zij blijft oproepen tot delende liefde
en daarbij zelf tot voorbeeld is.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onze eigen geloofsgemeenschap.
Dat we mogen blijven meegaan in die stroom van mensen
die liefde doen en gerechtigheid beogen.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor hen die ons, door de dood heen,
zijn voorgegaan op de weg naar de Heer.
Vandaag willen wij expliciet even stilstaan bij de slachtoffers
van beide wereldoorlogen en van elk zinloos geweld.
Dat hun bloed het zaad voor de wereldvrede mag zijn.
We bidden ook voor de dierbaren uit ons midden
die wij uit handen moesten geven.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

Inspireer ons met uw Geest, God,
de Geest van echte solidariteit.
Moge dit brood en deze wijn,
door U aan ons geschonken,
symbool staan voor onze bereidheid
onszelf met anderen te delen,
voor anderen beschikbaar te zijn.
Zo heeft Jezus het ons voorgeleefd.
Zo willen ook wij het proberen. Amen.


Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw rijk van vrede en gerechtigheid.
Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.
Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.
Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:
Heilig, heilig, heilig …
God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.
Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’
Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’
Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.
Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die boodschap in ons verder groeien.
Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.
Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Ons geloof is vaak te zwak om te geven en te ontvangen
zoals Jezus het ons leerde.
Daarom bidden wij tot God – met de woorden van zijn Zoon –
om kracht en bijstand:
Onze Vader…

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons in uw barmhartigheid bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig
wanneer wij onze ogen sluiten
voor het onrecht dat mensen elkaar aandoen.
Geef ons rust en hoop
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk….

Vredewens 1

Alleen de woorden die we samen vinden,
zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan,
heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen delen,
is bereikbaar.
Alleen de vrede die we samen maken,
wordt vrede wereldwijd.
En die vrede van de Heer, zij altijd met U.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.


Vredewens 2

Laat ons geen valse vrede zoeken.
Laat ons niet zwijgen uit zelfbehoud
maar onze stem verheffen
voor verontrechten en misdeelden.
Leer ons hongeren en dorsten en zoeken naar gerechtigheid.
Leer ons geven aan elke mens in nood.
Dan zal uw vrede, Heer, neerdalen over ons en zult Gij ons één maken,
Die vrede van de Heer, zij altijd met U.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood breken, een eenvoudig gebaar.
Maar je leven breken
elke dag voor elke mens die bij je binnenkomt,
is niet zo eenvoudig.
Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur,
dat is niet zo eenvoudig.
Daarom bidden wij stamelend:
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,…


Bezinning

Geloven is ook
het opnemen voor mensen.
Het is willen dat alle mensen het goed hebben.

Het is ook optornen
tegen hoge heren,
tegen scheefgegroeide situaties,
tegen verharde structuren,
tegen zoveel bekrompen en enge ideeën.

Geloven is ook weten
– liefst vooraf –
dat je op je kop zult krijgen,
dat men je zal brandmerken
als rustverstoorder,
als subversieveling
en naïeveling.

En dan niet bitter worden…
Ook dat is geloven.
Toch zachtmoedig blijven,
toch volharden en doorgaan,
omdat je weet
dat God je draagt,
ten einde toe.


Slotgebed 1

God en Vader,
hou ons de hand boven het hoofd
en wij zullen leven.
Heer Jezus, wees ons nabij,
opdat ook wij bij U zijn met heel ons hart, één en onverdeeld.
Heilige Geest, vernieuw onze geest
met uw vuur, uw licht, uw kracht, uw liefde.
Geef onze aarde een nieuw gezicht, God,
en moge wij, uw kerkvolk, de wereld daarin voorgaan. Amen.


Slotgebed 2

Als uw gasten zaten wij aan uw tafel, God.
Moge wij door dit samen-zijn
wat eenvoudiger en bescheidener geworden zijn,
zodat Gij ons liefdevol kunt nakijken
even liefdevol als Jezus de weduwe uit onze evangelietekst nakeek.
Moge wij open bloeien tot mensen
die met hun hart naar anderen luisteren,
want door zulke mensen
wordt uw koninkrijk
zichtbaar en voelbaar in deze wereld.

Zending en zegen

Moge dit bezinnend samenzijn rond het Woord van de Heer
ons openplooien,
om gelovig en gul te geven en te delen
met allen die behoefte hebben aan onze zorg en toewijding.
Dan kunnen wij van hier weggaan
gesterkt en gezegend door God die voor ons wil zijn:
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.