32e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
twee-endertigste zondag A (6/11/2011)

Begroeting

Waar twee of drie in mijn naam samenzijn,
ben Ik in hun midden als
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Op de laatste zondagen van het kerkelijk jaar
reikt de liturgie ons enkele parabels aan
die verwijzen naar het ‘Laatste Oordeel’.

Wat wij ons daarbij voorstellen doet niet zoveel ter zake.
Belangrijk is wel dat wij ons blijven voor ogen houden
dat wij ooit verant­woording zullen moeten afleggen over ons doen en laten.
God zal dan onze persoonlijke verantwoordelijkheid zó serieus nemen
dat Hij onze uiteindelijke bestemming ervan laat afhangen.

Eigenlijk doet God op de oordeelsdag niets anders
dan in eeuwigheid de lijnen doortrekken
die wíj tijdens ons leven hebben uitgezet.
Voor de God van het ‘Laatste Oordeel’ hoeven wij dus niet bang te zijn.
Maar we mogen ons wel ongerust maken
als we nu bezig zijn ons leven op kromme lijnen te schrijven.

Gods respect voor de autonomie van de mens
betekent echter ook dat Hij ons de kans laat
om onze kromme levenslijnen om te buigen tot rechte,
tenminste, als we Hem berouwvol om vergeving bidden.

Openingswoord 2

November ademt eindigheid.
In de natuur sterft alles af.
Ook de liturgie staat in het teken van de voleinding.
Hoe zal dat einde zijn?
Zal ik mijn bestemming bereiken
in dit leven,
na dit leven?
Is er wel leven ‘hierna’?
Zal ik daaraan deelhebben?
Wat moet ik daarvoor doen?
Of wordt het ons zomaar gegeven?
De lezingen van vandaag wijzen ons de weg:
loop en handel niet in den blinde
maar wees waakzaam en wijs!
naar Kees Pannekoek

Vergevingsmoment 1

– Hoe zouden wij U ooit vinden, Heer,
als Gij zelf ons niet tegemoet zoudt komen?
Verlos ons van onze dwaalwegen.
Heer, ontferm U over ons.

– Hoe zouden wij U ooit kunnen zien, Heer,
als Gij onze nachten niet zoudt verlichten?
Verlos ons van onze blindheid.
Christus, ontferm U over ons.

– Hoe zouden wij U ooit kunnen herkennen, Heer,
als Gij ons niet zoudt wekken uit onze slaap?
Verlos ons van onze moedeloosheid.
Heer, ontferm U over ons.
Kees Pannekoek


Vergevingsmoment 2

– Vaak denken we al vlug dat iets voor ons te moeilijk is,
dat wij het toch nooit zullen aankunnen,
dat het onze krachten te boven gaat.
Heer, wij bidden U om geloof in onszelf,
om geloof in onze mogelijkheden ten dienste van onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.

– Soms ontbreekt ons de wil om de handen uit de mouwen te steken,
de wil om naar anderen toe te gaan,
de wil om zelfs de gemakkelijkste dingen te doen.
Christus, wij bidden om wilskracht,
zodat we met overtuiging kunnen doen wat de wereld mooier en beter maakt.
Christus, ontferm U over ons.

– Al te dikwijls zetten wij onze goede voornemens
niet om in concrete daden,
blijven onze beslissingen dode letter.
Heer, wij bidden U om doorzettingsvermogen,
zodat we al niet bij het eerste obstakel de moed opgeven.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid
ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend woord ons maken
tot mensen die vrede willen
en vrede brengen. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Blijf ons nabij, Heer, en ga met ons mee.
Behoed ons voor alles
wat onze menswaardigheid aantast
en ons afleidt van de weg
die Gij hebt uitgetekend
in Jezus, uw Zoon.
Hou ons waakzaam, alert,
trouw aan uw Boodschap
van gelukkig-zijn tot over de dood heen. Amen.

Openingsgebed 2

Wees waakzaam – zegt God –
stoor je niet aan het oppervlakkige van de samenleving
maar hou je ogen en je hart voor Mij open,
zodat je Mij kunt binnenlaten
wanneer Ik voor de deur van je leven sta.
Laat je niet in slaap sussen
door mooie woorden of beloftes
of door de schijn van de reclame,
maar blijf kritisch kijken naar de wereld
en naar de mensen rondom je,
met de reflex van het evangelie
en met een hart dat gelijkt op het hart van Jezus – zegt God.
Erwin Roosen

Lezingen

Laten we nu luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Wijsheid. 6,12-16)

Uit het boek der Wijsheid

12       Stralend en onvergankelijk is de wijsheid
en zij wordt gemakkelijk ontdekt door wie haar liefhebben
en gevonden door wie haar zoeken.
13       Aan wie haar begeren
laat zij zich gauw kennen.
14       Wie vroeg voor haar opstaat,
hoeft zich niet moe te maken,
want hij vindt haar voor zijn deur.
15       De gedachten op haar richten
getuigt van een volmaakt inzicht
en wie wakker blijft voor haar
zal snel vrij van zorgen zijn.
16       Want zij gaat zelf rond,
op zoek naar mensen die haar waardig zijn;
op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen,
en zij komt hun tegemoet bij iedere gedachte.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tessalonicenzen 4,13-18)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

13       Broeders en zusters,
wij willen u niet in onwetendheid laten over hen die ontslapen zijn,
zodat u niet bedroefd bent zoals de andere mensen,
die geen hoop hebben.
14       Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan,
dan zal God hen die in Jezus zijn ontslapen
samen met Hem meevoeren.
15       En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,
wij zullen hen die ontslapen zijn in geen geval voorgaan.
16       Want wanneer het bevel gegeven wordt,
als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken,
dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen,
en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn;
17       daarna zullen wij die nog in leven zijn,
tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken
in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet.
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
18       Troost elkaar dus met deze woorden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 25,1-13)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen de volgende gelijkenis:
1        Het zal met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes,
die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
2        Vijf van hen waren dom en vijf verstandig.
3        Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie.
4        Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen.
5        Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in.
6        Midden in de nacht klonk er geroep:
`Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!”
7        Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde.
8        De domme zeiden tegen de verstandige:
`Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.”
9        Maar de verstandige gaven ten antwoord:
`Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie;
ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.”
10       Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom,
en de meisjes die klaar stonden,
gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft,
en de deur ging dicht.
11       Later kwamen ook de andere meisjes en riepen:
`Heer, heer, doe open voor ons.”
12       Maar hij antwoordde:
`Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.”
13       Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken we onze gehechtheid uit aan de vriendenkring van de Heer
door samen ons geloof te belijden.

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is. Amen.

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst leggen wij
alles waarvoor we persoonlijk willen danken en ook al wat ons zorgen baart
op het altaar van de Heer.
Wij bieden het Hem aan, samen met onze gaven en dit brood en deze wijn.

– Om waakzaamheid in de privé-sfeer willen wij bidden.
Dat mensen elkaar niet behandelen als wederzijds bezit.
Dat we mekaar niet voortdurend om de oren slaan met elkaars tekorten,
maar dat we elkaar de ruimte gunnen
om in verbondenheid onszelf te blijven.
Laten wij bidden…

– Om waakzaamheid in onze sociale contacten willen wij bidden.
Dat mensen elkaar niet aankijken en beoordelen op wat ze verdienen,
maar dat wij oog en oor hebben
voor elkaars zorgen en angsten
en met elkaar onze vreugden mogen delen.
Laten wij bidden…

– Om waakzaamheid voor wat ver-van-ons-bed gebeurt, willen wij bidden.
Dat we ons laten aanspreken door de actie 11.11.11
die ons eraan herinnert
dat, ondanks hun belofte,
de rijke landen nog maar amper gestart zijn
met acties die de armoede in de wereld moeten  halveren tegen 2015.
Laten wij bidden…

– Om waakzaamheid willen wij bidden,
zodat we, rustig en met wijsheid,
mensen kunnen tegemoet treden
die het lange wachten hebben opgegeven,
die geen uitzicht en vooruitzicht hebben,
die gevangen zitten in depressie en neerslachtigheid.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– God, wij bidden U voor alle christenen.
Dat zij zich tegenover God en hun medemensen
verantwoordelijk weten voor het verloop van de geschiedenis.
Dat zij zich niet vermoeid en ontmoedigd
terugplooien op zichzelf.
Laten wij bidden…

– Wij bidden U voor mensen die zich neerleggen bij de weerbarstige werkelijkheid,
zonder hoop die ooit te kunnen veranderen.
Voor hen die dromen bedrog noemen
en elk visioen afwijzen als illusie.
Dat zij zich bekeren tot het geloof en het vertrouwen
in een God bij wie alles mogelijk is.
Laten wij bidden…

– Wij bidden U ook voor onszelf.
Dat wij onze lampen brandend houden.
Dat wij omzichtig en wijs te werk gaan
in onderling overleg, scherpzinnig en met taai geduld,
trouw elkaar meetrekkend
om de komst van het Rijk der hemelen mogelijk te maken.
Laten wij bidden…
naar A. Van de Walle o.p.

Voor al deze intenties, voor al die andere die onuitgesproken bleven, bidden wij:


Gebed over de gaven

Gij, God, die van mensen houdt,
schenk ons
voedsel voor onderweg,
olie voor onze lamp.
Laat uw bruiloftsfeest beginnen
telkens als wij met elkaar brood en wijn delen.
Wij vragen U dit, op voorspraak van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Om de lamp van zijn Blijde Boodschap brandend te houden
ging Jezus geregeld de berg op om er zich biddend te bevoorraden.
Ook wij kunnen ons biddend bevoorraden
sinds Jezus ons leerde hoe Hij tot zijn Vader bad:
Onze Vader…

Vergeef ons Heer wanneer wij indommelen in plaats van waakzaam te blijven.
Houd ons hart brandend door U en voor U.
Dan zullen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredewens 1

Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit brood,
om het weg te schenken voor het geluk van allen.
Zo kan er vrede groeien in deze wereld,
nu en in eeuwigheid. Amen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Vredewens 2

Vrede begint waar mensen elkaar vredevol de hand drukken,
ongeacht ras of stand, kleur of taal.
Waar mensen bruggen bouwen naar mekaar toe,
mekaar eerbiedigen, voor mekaar een hulp in nood zijn.
Waar mensen mekaar zien
als broers en zussen van dezelfde Vader.
De vrede van de Heer zij met ons allen.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Met dit brood en deze wijn, uw lichaam en uw bloed,
wilt Gij ons voeden,
zodat wij waakzaam kunnen blijven totdat Gij wederkomt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Wees waakzaam
want voor je het beseft
heeft de consumptiewereld
met je diepste dromen
een loopje genomen
en je verlangen naar geluk
netjes ingepakt
in koopgedrag.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
zijn je vragen verstomd,
en zie je niet meer
hoe het onrecht wordt goedgepraat,
en ben je aangepast aan wat
‘de gewone gang van zaken’ heet.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
praat je mee
met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich is
in het leven,
en dat jij toch ook
maar één keer leeft.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
leef jij ook
ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol
van kiezen voor de zwaksten.


Bezinning 2

Als ik in mijn lamp geen olie meedraag
en Gij zoudt mij vanavond vragen:
‘Kom naar het feest dat ik heb klaargemaakt’,
ik zou mijn weg tot bij U niet vinden,
mijn lamp is zonder vuur.

Ze heeft langdurig klaargestaan,
tot aan de rand gevuld
met olie van reisvaardigheid, –
de vlam ontstoken.
Ik dacht dat Gij zoudt komen
en ik was bereid.

Maar Gij liet op U wachten
en mijn gedachten
dwaalden weg van ’t feest
waarvoor ik klaar moest staan.

En op de lange duur
vermoeid van waakzaam speuren
en luisteren aan de deur
of Gij zoudt komen,
waren mijn ogen toegegaan
en ’t kruikje olie van mijn hoop
geraakte leeggebrand.
Ik had geen voorraad bij de hand.

Mijn aandacht voor uw bruiloftsfeest
was aan de grauwheid van de tijd
tot op de draad versleten.
Ik was gewoon vergeten
mijn lamp van olie te voorzien
en leefde met gedoofde vuren.

Nu kom ik danken voor de uren
dat Gij geduldig mij hebt aangezien
en mij ’t verdriet bespaarde
dat ik in angst en duisternis
de weg zou zoeken naar uw feest.

Beadem mij met warmte van uw Geest
dat ik ontwaak en opsta uit verloren dromen
om met mijn lamp,
gevoed door olie van rouwmoedigheid
gelukkig naar U toe te komen.
Marcel Weemaes

Slotgebed 1

Allen zijn wij uitgenodigd op het bruiloftsfeest.
Enkel zij die hun lampen van hun hart brandend houden,
worden toegelaten.
Wij bidden U, God,
waak over ons
opdat wij onze olievoorraad op peil houden.
Dan zullen wij,
op uw dag en uw uur,
opgenomen worden in uw Liefde
die groter en sterker is dan de dood.
Dan zullen wij leven,
bij U
voor alle eeuwigheid. Amen.


Slotgebed 2

Help me waakzaam te blijven, God,
mijn ogen en mijn hart open te houden
voor de signalen van uw aanwezigheid in onze wereld.
Leer me te kijken, met de bril van het evangelie,
naar de mensen rondom mij
en mee te bouwen
aan een wereld waar elkeen zich thuis kan voelen.
Dan zal ik eens uw bruiloftszaal binnentreden
en aanzitten aan het feest van de liefde,
uw liefde, die geen einde kent. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Weest waakzaam, want gij kent dag noch uur.
God wil ons zegenen opdat wij alert zouden blijven:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.