31e zondag door het jaar C 2013

(3 11 2013)

Begroeting

Wij zijn hier te gast ,
te gast bij onze God die onze Gastheer is.
Hem die wij dankbaar noemen:
+Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag wil Jezus bij ons te gast zijn.
Wij moeten daarvoor niet in een boom klimmen
zoals de kleine Zacheüs.
Jezus begroet ons met blijdschap,
ook al schieten wij vaak tekort.
Maar de ontmoeting met Jezus
is niet zonder risico’s.
Hij kan ons immers uitnodigen
ons bezit echt te gaan delen met de armen…
Dat leert ons vandaag de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs.
naar Buken

Openingswoord 2

Wie u ook bent,
of u zich waardig voelt of niet,
of u diepgelovig bent of een twijfelaar,
u bent welkom in dit huis.
Onze God wil onze Gast zijn,
zoals Hij ook de Gast van Zacheüs wou zijn
– zoals wij straks zullen horen.
Laten we Hem met vreugde ontvangen,
wetend dat eenmaal de rollen worden omgekeerd,
en dat Hijzelf dan onze Gastheer zal zijn
die ons zal binnenleiden in zijn woning
en ons zal uitnodigen aan de tafel van zijn hemels gastmaal.

Openingswoord 3

Tot verbazing van velen in de omgeving
gaat Jezus op bezoek bij Zacheüs, de tollenaar.
En deze, blij om Jezus’ toenadering,
wordt een ander mens.
Een evangelieverhaal dat ons kan bemoedigen.
Die Jezus wil vandaag ook in ons midden te gast zijn.
En misschien worden wij, door zijn Woord geraakt,
ook andere mensen.
naar Jacques Verhees
Vergevingsmoment 1

Onze oren zijn vaak verstopt
en onze ogen zitten dicht
voor wat in ons eigen leven onaf is.
Bidden wij daarom om vergeving.

-Heer, Gij die ons oproept uw Boodschap uit te dragen,
vergeef ons onze doofheid…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die ons wijst op de uitgestotenen in onze wereld,
vergeef ons onze blindheid…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij die armen en zwakken op onze weg brengt,
vergeef ons onze geslotenheid…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons eens geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer,
wij klimmen niet zoals Zacheüs in de boom,
nieuwsgierig om U toch maar te zien voorbijkomen.
Wij blijven liever in onze eigen knusse zetel zitten,
zonder veel belangstelling voor U.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
dagelijks wilt Gij ook bij ons te gast zijn,
maar we hebben er geen tijd voor of geen oren naar.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
in alle vieringen doet Gij op ons een appél
om ons leven te veranderen ten dienste van onze medemensen.
We zijn wel van goede wil,
maar onze goede voornemens geraken maar niet gerealiseerd
omdat we meestal lauwe christenen zijn,
minder vurig dan de felle Zacheüs.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons tekortkomen vergeven
en ons opnemen in zijn oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God van alle leven,
alles wat Gij geschapen hebt,
getuigt van uw liefde.
Ook als mensen eigen wegen zijn gegaan,
zult Gij hen niet laten vallen.
Wij bidden U:
roep in ons de positieve krachten wakker
en versterk ze
zodat we ons leven samen oriënteren
naar uw oorspronkelijk scheppingsplan.
Wij vragen het U in naam van Jezus,
Mens onder de mensen. Amen.
naar André Janssen


Openingsgebed 2

Goede God, waar mensen in uw naam samenkomen,
daar proberen zij als vrienden samen te leven.
Help ons om in elkaar te zien wat ons tot gelijken maakt.
Toon ons hoe wij elkaar kunnen begrijpen.
Laat ons uw liefde zien die alle mensen kansen geeft
en ons met elkaar verbindt als broers en zussen
in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
Pastonet

Lezingen

God spaart de zondaars,
omdat Hij hoopt dat ze tot inkeer komen en zich bekeren,
aldus onze eerste lezing.
Het verhaal over Zacheüs is daarvan een voorbeeld:
een zondaar die zich bekeert omdat hij, in de persoon van Jezus,
Gods barmhartige liefde ontmoet.
Luisteren wij naar God die tot ons spreekt in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (Wijsh., 11, 23-12, 2)

Uit het boek Wijsheid

22 De hele wereld is voor U
als de kleinigheid die de weegschaal laat doorslaan
en als een dauwdruppel die in de ochtendschemering op de aarde valt.
23         Maar U ontfermt zich over iedereen,
omdat U alles kunt
en U telt de zonden van de mensen niet,
om hen tot inkeer te laten komen.
24         Want alles wat bestaat hebt U lief
en U verafschuwt niets van wat U gemaakt hebt;
als U iets zou haten,
zou U het niet geschapen hebben.
25         En hoe zou iets in stand zijn gebleven
als U het niet wilde,
of hoe zou iets bewaard zijn
dat niet door U was geroepen?
26         U spaart echter alles, omdat het van U is,
U, Heer, die alles wat leeft bemint.
1           Uw onvergankelijke geest is in alles.
2           Daarom straft U slechts gaandeweg degenen die zondigen;
U wijst hen terecht
door hun te laten zien waarin zij zondigen,
zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd,
in U, Heer, geloven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2       Tess., 1, 11- 2, 2)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
11         Wij bidden steeds opnieuw voor u,
dat God u zijn roeping waardig maakt
en dat Hij al uw goede voornemens
en elk werk van uw geloof
door zijn macht tot volkomenheid brengt.
12         Dan zal de naam van onze Heer Jezus
in u verheerlijkt worden –
en u in Hem –
door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.
1           Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters,
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem,
2           om niet zo gauw uw bezinning te verliezen
en u niet te laten opschrikken door een geestesuiting,
een uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn,
alsof de dag van de Heer aangebroken zou zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 19. 1-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Jezus kwam in Jericho en trok door de stad.
2           Daar was een man die Zacheüs heette.
Hij was oppertollenaar en hij was rijk.
3           Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was,
maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa,
want hij was klein van stuk.
4           Daarom rende hij vooruit
en klom in een moerbeivijgenboom
om Hem te zien te krijgen,
want Hij zou daar voorbijkomen.
5           Toen Jezus bij die plek kwam,
keek Hij omhoog en zei tegen hem:
`Zacheüs, kom vlug naar beneden;
vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’
6           Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde.
7           Iedereen die het zag sprak er schande van.
`Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’, zeiden ze.
8           Zacheüs richtte zich tot de Heer.
`Heer,’ zei hij,
`hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen,
en als ik iemand iets heb afgeperst,
vergoed ik het viervoudig.’
9           Jezus zei tegen hem:
`Vandaag is er redding gekomen voor dit huis,
want ook hij is een zoon van Abraham.
10         De Mensenzoon is immers gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren is.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Ik geloof in een God
die één en al liefde werd,
een God die mensen in elkaar doet geloven,
een God die mensen van elkaar doet houden.

Ik geloof in Jezus
die ruimte maakt voor medemensen,
voor zondaars, kleingelovigen,
zieken en gewone mensen.
Ik geloof in Hem
omdat Hij in zijn liefde
zijn leven radicaal op het spel zette.

Ik geloof in liefde, goedheid en tederheid,
in bevrijding en solidariteit,
in ontmoeting, in gewone dagelijkse dingen.
Ik geloof in de Kerk
omdat zij achter deze dromen staat.
Maar ik weet dat zij een Kerk van mensen is
die toch probeert te leven vanuit de Geest van Jezus.

Ik geloof in de oprechte liefde tussen mensen.
Ik geloof omdat ik me goed voel
als ik iemand echt kan helpen.
Ik geloof omdat er zoveel mensen van me houden
met een liefde die over het leven heen reikt. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God, de Schepper van ons bestaan
die veel geduld heeft met ons menselijk falen,
maar ons telkens nieuwe kansen biedt.

Ik geloof in de Geest die onze kracht is
om mensen in beweging te brengen naar elkaar toe
over tijd en grenzen heen.

Ik geloof in mensen
die bouwen aan een nieuwe wereld,
en de moed niet opgeven om aan Gods schepping te werken.

Ik geloof in God
die ons overvloed van het leven wil schenken
in tijd en eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

God, Gij hebt de mens gemaakt om gelukkig te zijn.
Tot U mogen we vol vertrouwen bidden.

-Heer,
geef ons de moed om te geloven
dat het in onze wereld anders en beter kan.
Geef ons de kracht om onze mogelijkheden zo te gebruiken
dat onze wereld anders en beter wordt.
Laten we bidden…

-Heer,
Gij wilt voor elke mens leven in overvloed.
Help ons
zodat we hopeloze mensen nieuwe perspectieven kunnen bieden,
zodat stemlozen, mede door ons, stem krijgen,
zodat we met elkaar kunnen bouwen aan vreedzaam samenleven.
Laten we bidden…

-Heer,
wij bidden voor mensen die, door het leven getekend,
nog moeilijk in uw droom kunnen geloven.
Wees hen voelbaar nabij,
zodat zij weer opleven
en opnieuw kunnen ontdekken
dat Gij de bron zijt van vrede en geluk.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

Laten wij vol vertrouwen naar God gaan
die in zijn liefde al wat leeft, omvat.

-Er zijn er die zijn vastgelopen,
verstrikt geraakt in eigen schuld.
Weest Gij de God die hen bevrijdt.
Laten we bidden…

-Er zijn er die zich minderwaardig voelen
en in zichzelf gevangen zitten.
Weest Gij de God die ruimte schept.
Laten we bidden…

-Er zijn er die, hoog geklommen,
ook diep gevallen zijn.
Weest Gij de God die hen omhoog haalt.
Laten we bidden…

-Er zijn er die tot inkeer kwamen,
een heel nieuw leven tegemoet.
Weest Gij de God die met hen meegaat.
Laten we bidden…

-Er zijn er die rimpelloos leven,
geen uitschieters in goed of kwaad.
Weest Gij ons aller God die trouw blijft tot in eeuwigheid.
Laten we bidden…

Genadige God,
uw hart gaat uit naar allen.
Gij blijft uw mensen nabij
ook als zij duistere wegen gaan.
Herschep ons naar uw beeld,
maak ons op U gelijkend. Amen.
Buken

Voorbeden 3

-Bidden wij voor mensen die zich verbergen
omdat ze denken dat ze iets te verbergen hebben.
Dat ze mensen op hun weg vinden
die hen te voorschijn roepen zoals ze zijn,
met hun licht- en hun schaduwkanten.
Dat ze zich aanvaard weten.
Laat voor hen uw Licht opgaan.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor mensen die zoeken naar een weg naar de toekomst.
Dat ze durven dromen en niet bij de pakken neerzitten.
Dat ze aanstekelijk zijn en bemoedigend voor allen om hen heen.
Dat uw Licht met hen meegaat.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor mensen die anderen afwijzen wegens hun gedrag.
Dat ze fouten helder zien en er ook aan voorbijzien.
Dat ze de mens zien
die meer is dan zijn fouten.
Laten we bidden…
naar Anneke Grunder

Gebed over de gaven 1

Vader in de hemel,
bij dit brood en deze wijn bidden wij:
doe ons brekend en delend de daad bij het woord voegen.
Dan zullen wij, groot en klein tezamen,
uw gastvrije kerkgemeenschap worden
waar voor elkeen de deur wijd open staat. Amen.

Gebed over de gaven 2

Genadige God,
wij bieden U brood en wijn aan.
Heel ons bestaan met zijn lief en leed,
met onze vertwijfeling en onze hoop
worden er door in beeld gebracht.
Zie welwillend neer op deze gaven
en op hen die ze U aanbieden.
Maak dit uur voor ons tot een uur van genade
waarin wij iets van uw nieuwe aarde zien.
Dat vragen wij U door Jezus Messias,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Verrijkt met Jezus, uw Zoon,
wiens woorden voor ons levensbrood zijn,
wiens daden voor ons voorbeeld en bron van vreugde zijn,
willen wij bidden tot Hem die zich aandient als Vader voor ons en alle mensen:
Onze Vader,…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw Woord: “Ik ben het Brood des levens”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Mijn Geest zal u tot kracht zijn”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens

Waar mensen elkaar waarderen en opkomen voor mekaar,
daar is God aanwezig.
Daar groeit genegenheid, liefde, geborgenheid en vrede.
Laten wij mekaar deze gaven toewensen en aanbieden.
Gods vrede zij altijd met u.
Wensen wij die vrede ook mekaar toe.
naar Schiplaken

Lam Gods

Communie

Als de Heer bij ons te gast mag zijn
treedt Hij voor ons op als Gastheer.
Hij deelt zichzelf uit als spijs en drank
opdat wij ons in ons leven
zouden laten inspireren door zijn voorbeeld.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Twee woorden vielen me op in het verhaal van Zacheüs:
‘vandaag’ en ‘vlug’.

Het Rijk Gods duldt geen uitstel.
Liefde, gerechtigheid,
vertrouwen, vergeving, solidariteit
is voor vandaag.
Hier en nu is het te doen.

Jezus steekt zijn nek uit.
Hij neemt initiatief:
uitgestotenen in de kring halen,
redden wat aan echte menselijkheid verloren gaat,
zondaars vergeven,
armen – met of zonder geld – te hulp komen,
zieken genezing brengen
en wie gevangen zit of bezeten is van wat dan ook,
verlossen,
tafelgemeenschap houden met alle mensen, wie ze ook zijn…

Hij begon ermee:
vandaag,
en snel.
En daarom was Hij gevaarlijk,
moest Hij opgeruimd worden.

Bezinning 2

Je voelt een hand op je schouders
en je hoort een stem
die zegt:
ik ben er, ik ga mee.

Je kijkt om :
een mens die je toelacht,
ogen die je moed geven,
en je voelt
een hand die vast is en warm.

God , zeg je dan, fijn dat je meegaat.
Want alleen ben ik te klein
en te bang…
God gaat altijd
in mensen mee…

Bezinning 3

Gevaarlijke Gast

Hem voorbij zien gaan is nog ongevaarlijk.
Vanuit de veilige beschutting
van een boom langs de weg of een kerkstoel Hem gadeslaan,
dat heeft nog geen directe gevolgen voor mijn leven.

Maar als ik Hem mijn huis laat binnengaan,
als ik Hem toelaat in mijn leven van elke dag,
dan begint het riskant te worden.

Hij vraagt de helft van mijn bezit.
Voor anderen.
Kees Pannekoek

Bezinning 4

Zacheüs en wij

Zacheüs ging de boom in.
Daar was hij veilig;
hoog en droog.
Geen last meer van de massa,
zijn kleinheid verborgen.
Zijn diepste wens werd waar:
Hij werd door Jezus gezien.
Er ontvouwde zich een nieuwe toekomst.
Zijn huis werd een huis van geluk.
Eigenbelang werd doorbroken.
En armen werd recht gedaan.
Zo gaat dat, als je weer
kind van Abraham wordt genoemd.
Dan komt er nieuw perspectief
voor jezelf maar ook voor anderen.
Waar God in zicht komt,
daar krijgen mensen nieuwe kansen.

Ook wij zitten hoog en droog,
verzekerd van wieg tot graf.
Wie doet ons wat!
En toch kan het ook ons overkomen:
gezien worden door God.
Maar daarvoor wordt openheid gevraagd.
God kan pas bij ons thuiskomen,
als wij onszelf openstellen.
Maar áls Hij binnenkomt,
dan is dat niet ongevaarlijk.
Dan is het delen geblazen
en nieuwe toekomst maken.
Waar God in zicht komt,
daar krijgen wij nieuwe kansen.
We mogen dan van geluk spreken
en vele anderen met ons.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Wil mij de eenvoud en de rust geven, Heer,
om heel regelmatig aan de voeten van Jezus te gaan zitten
en te luisteren naar wat Hij mij te vertellen heeft.
Want vaak ben ik met zoveel dingen tegelijk bezig
dat ik vergeet wat echt belangrijk is in mijn leven:
uw liefde en vriendschap.
Leg dan opnieuw uw droom in mijn hart.
En geef mij ook de durf om uw Woord om te zetten
in concrete naastenliefde. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Wij waren niemand.
Gij hebt ons geroepen,
Gij hebt ons van knechten
tot vrienden gemaakt.
Uw Woord is onze dienstknecht geworden,
uw liefde tot het uiterste toe.
Te eeuwigen dage
weet Gij niets anders te doen
dan mensen, iedere mens,
belangrijker te vinden dan Uzelf.
Ik ben zo’n mens.
En omdat Gij zoveel van mij houdt,
vloeit uw liefde door mij naar anderen toe,
wordt Gij zo opnieuw mens in mij
vandaag en alle dagen. Amen.

Slotgebed 3

Heer, laten wij van hier weggaan,
zoals Zacheüs toen,
in vreugde en vertrouwen.
Moge wij allen, zonder iemand uit te sluiten,
mekaar willen helpen om toekomstgericht te leven,
afgedaald uit onze boom van angst en schaamte,
vrij gemaakt,
voor altijd dienstbaar,
mens onder de mensen. Amen.

Zending en zegen

Door met Jezus aan tafel te gaan werd Zacheüs een ander mens.
Wie hij geworden was uitte hij door te gaan delen met velen.
Ook wij mochten tafelen met diezelfde Jezus.
Moge God ons zegenen
opdat ook dit samenzijn met Hem vruchtbaar wordt
en wij, met vele bond- en tafelgenoten,
gaan bouwen aan zijn nieuwe wereld van vrede en vreugde:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
geïnspireerd door Jacques Verhees

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.