31e zondag door het jaar C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
eenendertigste zondag C-jaar (04 11 2007)

Begroeting

Laten wij hier bijeen zijn
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

Het goede nieuws dat we straks in het evangelie zullen horen, luidt:
“Vandaag moet Ik in uw huis verblijven”.
Vandaag wenkt Jezus ook ons,
en Hij roept ons bij onze naam.
Als wij ingaan op zijn uitnodiging,
kunnen er met ons, net als met Zacheüs,
grote dingen gebeuren.
Maar daar zit nu net de knoop:
we gaan niet altijd in op zijn uitnodiging…
en dus vragen we om te beginnen
dat de Heer zich over ons zou ontfermen.

Openingswoord 2

Ten aanzien van het verhaal van Zacheüs moet je partij kiezen:
je kunt de kant kiezen van hen
die de man uitspuwen omdat hij als belastingsambtenaar mensen oplicht.
Je kunt ook naast Jezus gaan staan die het voor Zacheüs opneemt.
Jezus kent wel de reputatie van de man,
maar ziet ook in hoe Hij hem het best kan benaderen
om hem weer op het rechte spoor te zetten.

Zacheüs had een eerste stap gezet, een ‘hoge’ stap:
hij was in een boom geklommen
omdat hij meer over die Jezus wilde weten.
Jezus zet de volgende stap.
Hij speelt in op het positieve in de man:
op zijn feeling voor gastvrijheid.
En aan het einde van de ontmoeting
heeft Zacheüs zijn leven over een andere boeg gegooid.

Misschien kunnen ook wij ons afvragen
of wij in ons leven niet een en ander
over een andere boeg moeten gooien…

Vergevingsmoment

Op elke bladzijde van het evangelie lezen we
hoe Jezus vol aandacht en begrip voor de anderen was,
zelfs ten koste van zijn eigen reputatie.
Zo ver staan we nog niet en daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
Gij liet geen mens aan de rand staan,
maar ging vooral wie onaanzienlijk, zwak of ziek was,
tegemoet.
Wij lopen daar meer dan eens in een boog omheen.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
Gij deed een appél op het goede in Zacheüs.
Gij spijkerde hem niet vast op zijn verleden.
Door uw houding was hij zo geraakt
dat hij een nieuw begin durfde maken.
Zijn dankbaarheid uitte hij ook met daden.
Ook naar ons komt Gij steeds met uitgestoken hand,
maar we vinden dit doodnormaal
en wij knopen daar geen consequenties aan vast.
Daarom vragen wij U:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid.
Amen.


Openingsgebed 1

Heer onze God,
Wij zijn hier te gast in uw huis om naar uw Woord te luisteren.
Uw Zoon leerde ons Uw taal,
een taal, vol klanken van hoop, liefde en gemeenschap.
Help ons, wanneer wij, hakkelend en stamelend,
uw liefde en vriendschap
proberen uit te dragen naar mensen rondom ons,
wanneer wij proberen iets zichtbaar te maken
van uw goedheid en vrede. Amen.

Openingsgebed 2

Net zoals Zacheüs het aan Jezus vroeg,
willen ook wij het aan U vragen, God:
Ziet U ons? Ziet U ons graag?
Toon ons dan uw vriendschap
zodat wij kunnen voelen
dat U ons liefhebt
en dat U in ons midden wilt wonen.
Laat ons delen in uw vreugde.
En geef ons de kracht
om die vreugde door te geven aan anderen
door ook hen graag te zien. Amen.
naar Erwin Roosen

Lezingen
Luisteren wij naar God die tot ons spreekt in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (Wijsheid,11,23-12, 2)

Uit het boek Wijsheid

22 De hele wereld is voor U
als de kleinigheid die de weegschaal laat doorslaan
en als een dauwdruppel die in de ochtendschemering op de aarde valt.
23          Maar U ontfermt zich over iedereen,
omdat U alles kunt
en U telt de zonden van de mensen niet,
om hen tot inkeer te laten komen.
24          Want alles wat bestaat hebt U lief
en U verafschuwt niets van wat U gemaakt hebt;
als U iets zou haten,
zou U het niet geschapen hebben.
25          En hoe zou iets in stand zijn gebleven
als U het niet wilde,
of hoe zou iets bewaard zijn
dat niet door U was geroepen?
26          U spaart echter alles, omdat het van U is,
U, Heer, die alles wat leeft bemint.
1           Uw onvergankelijke geest is in alles.
2           Daarom straft U slechts gaandeweg degenen die zondigen;
U wijst hen terecht
door hun te laten zien waarin zij zondigen,
zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd,
in U, Heer, geloven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Tessalonicenzen 1,11- 2, 2)
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
11          Wij bidden steeds opnieuw voor u,
dat God u zijn roeping waardig maakt
en dat Hij al uw goede voornemens
en elk werk van uw geloof
door zijn macht tot volkomenheid brengt.
12          Dan zal de naam van onze Heer Jezus
in u verheerlijkt worden –
en u in Hem –
door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.
1           Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters,
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem,
2           om niet zo gauw uw bezinning te verliezen
en u niet te laten opschrikken door een geestesuiting,
een uitspraak of een brief die van ons afkomstig zou zijn,
alsof de dag van de Heer aangebroken zou zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lucas 19,1-10)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Jezus kwam in Jericho en trok door de stad.
2           Daar was een man die Zacheüs heette.
Hij was oppertollenaar en hij was rijk.
3           Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was,
maar het lukte hem niet vanwege de mensenmassa,
want hij was klein van stuk.
4           Daarom rende hij vooruit
en klom in een moerbeivijgenboom
om Hem te zien te krijgen,
want Hij zou daar voorbijkomen.
5           Toen Jezus bij die plek kwam,
keek Hij omhoog en zei tegen hem:
`Zacheüs, kom vlug naar beneden;
vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’
6           Hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met vreugde.
7           Iedereen die het zag sprak er schande van.
`Hij neemt zijn intrek bij een zondaar’, zeiden ze.
8           Zacheüs richtte zich tot de Heer.
`Heer,’ zei hij,
`hierbij geef ik de helft van mijn bezit aan de armen,
en als ik iemand iets heb afgeperst,
vergoed ik het viervoudig.’
9           Jezus zei tegen hem:
`Vandaag is er redding gekomen voor dit huis,
want ook hij is een zoon van Abraham.
10          De Mensenzoon is immers gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren is.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Mensen hebben mensen nodig om samen God te dienen.
Belijden wij als gemeenschap dit geloof.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods rijk.
Amen.

Voorbeden

Laten wij bij het begin van deze tafeldienst
even verwijlen bij de mensen die we verlich­ting toewensen in hun bestaan…
en bieden wij God ook onze persoonlij­ke gebedsintenties aan.

– Wees barmhartig Heer,
wanneer we niet aan de verleiding konden weerstaan
om onze financiële verplichtingen in ons voordeel om te buigen.
Mogen wij ons door het voorbeeld van Zacheüs laten inspireren.
Laten wij bidden…

– Wees barmhartig Heer,
en zaai vrede waar geweld, agressie of afgunst regeren.
Moge uw licht doorbreken waar angst en eenzaamheid overheersen.
Wees steun en hoop in tijden van ziekte of overlijden.
Laten wij bidden…

– Wees barmhartig Heer,
voor mensen die,
gebroken door leed of tegenslag,
nog moeilijk in uw droom kunnen geloven.
Mogen wij hen, door onze liefdevolle nabijheid,
weer hoop geven,
weer uitzicht op U die de uiteindelijke bron zijt van alle vrede en geluk.
Laten wij bidden…


Gebed over de gaven

In uw huis genodigd, Heer,
nemen wij dit brood en deze beker wijn aan,
beeld van gastvrijheid aan elkaar.
Laat het een teken worden van hoop op een nieuwe maatschappij.
Laat het ook voor ons, zoals voor Zacheüs,
een omkering zijn van leven:
eerlijk in bezit,
verdeling onder de armen,
onrecht dat verandert in recht.
Dat vragen wij U door Jezus, de Mensenzoon,
die “redding brengt in dit huis”. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden.
Amen.

Onze Vader

Verrijkt met Jezus uw Zoon, wiens woorden voor ons levensbrood zijn, wiens daden voor ons voorbeeld en bron van vreugde zijn, willen wij bidden tot Hem die zich aandient als Vader voor ons en alle mensen:
Onze Vader,…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw woord: “Geeft Gij hun maar te eten.”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Mijn Geest zal u tot kracht zijn”.
Blijf ons nabij met uw woord en uw genade
die ons tot doeners van uw boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk,…

Vredeswens

God van liefde,
zoals een moeder haar kinderen loslaat en toch bijeenhoudt,
zo brengt ook Gij ons samen tot uw ene volk
dat Gij omgeeft met tederheid en zorgzame liefde.
Wees voelbaar in ons midden aanwezig,
overtuig ons van de zachte kracht van uw vrede
opdat wij op onze beurt
uw vrede voor elkaar voelbaar en beleefbaar zouden maken.
Die zachte kracht van Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede elkaar van harte toe.

Lam Gods

Communie

Als de Heer bij ons te gast mag zijn
treedt Hij voor ons op als Gastheer.
Hij deelt zichzelf uit als spijs en drank
opdat wij ons in ons leven
zouden laten inspireren door zijn voorbeeld.
Dit is het Lam Gods…


Bezinning

Heer, soms voel ik mij als Zacheüs:
zogenaamd rijk,
rijk aan comfort, consumptie,
macht, welvaart, prestige;
maar heel arm als mens,
omdat ik niet weet
of er wel iemand om me geeft,
het de moeite waard vindt om van mij te houden,
me te nemen zoals ik ben…

God, zend dan iemand als een Jezus op mijn weg,
iemand die me goed genoeg vindt
om bij mij thuis te willen komen.
Dan zal het wel gebeuren:
ik zal mezelf zien
en weten wat me te doen staat.

Help me dan, Heer,
op mijn beurt voor anderen
een beetje mens te zijn
zoals Jezus.
Ward Bruyninckx.

Slotgebed

Mijn droom is het dat je mag openbloeien – zegt God –
en dat je mag worden wie je in wezen bent,
zoals met Zacheüs gebeurde toen hij Jezus ontmoette.
Graag wil Ik je daartoe een duw in de rug geven,
maar de eerste stap moet jezelf zetten.
Als je Mij een teken geeft dat Ik welkom ben,
dan wil Ik ook bij jou te gast zijn.
En misschien maakt die ontmoeting
ook van jou een nieuwe mens
die alles wat hij heeft
durft te delen met anderen
en juist daarin zijn vreugde vindt.           Erwin Roosen

Zending en zegen

God was bij ons te gast
en wij mochten bij Hem te gast zijn.
Moge die ervaring
ons herbergzaam van hart maken.
Zo zullen velen die ons ontmoeten, herleven.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.