30e zondag door het jaar C 2013

(27 10 2013)

Begroeting

Hier bijeen willen we met elkaar lief en leed delen
en al wat ons bezighoudt aan God voorleggen.
We willen samen luisteren naar zijn Woord
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het zit heel diep in ons:
de gedachte dat
áls we maar hard genoeg ons best doen
en áls we maar proberen om een eerlijk en gewetensvol mens te zijn,
dat God dan niet anders kan
dan ons daarvoor belonen
en ons zijn gunsten niet onthouden.
Alsof we in het wezen van God zelf kunnen kijken…
Plaatsen we ons in deze viering in de juiste verhouding tot God:
laten we wat kleiner worden
opdat Hij wat groter mag worden in ons leven.

Openingswoord 2

Met welke ingesteldheid, met welke verwachting
zijn wij naar hier gekomen?
Het verhaal van Jezus over twee kerkgangers,
een zelfgenoegzame farizeeër en een schamele tollenaar,
confronteert ons met die vraag.
Die tollenaar vond de weg naar Gods hart.
Bij zijn ingesteldheid willen wij ons graag aansluiten.
God, wees ons zondaars genadig.
naar Jacques Verhees

Vergevingsmoment

-Heer, ons persoonlijk aanzien bij de mensen is ons heel dierbaar.
Wij zijn gevoelig voor wat anderen over ons zeggen.
Maar in onze eigen reacties op anderen zijn we meestal veel minder subtiel.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
ons oordeel over een ander hebben we vaak heel snel klaar,
zonder rekening te houden met de omstandigheden
of met zijn of haar werkelijke motieven.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
over het algemeen beschouwd, hebben we het hier heel goed.
Toch gaat er bijna geen dag voorbij zonder klagen en zagen.
Wij zijn U zo weinig dankbaar.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Vader in de hemel,
Gij geeft ons het vermogen
ons de nood van anderen aan te trekken.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naasten van de ander te mogen worden.

Vader, Gij geeft ons de vaardigheid
een ander zo te helpen
dat hij kan leven in vrijheid en waardigheid.

Wij danken U daarvoor
en prijzen ons gelukkig
zo de naasten van de ander te mogen worden.

Vader, uw liefde gaat zover
dat Gij in Jezus onze naaste wilt zijn.

Wij danken U daardoor
en prijzen ons gelukkig
dat wij in onze barmhartigheid voor elkaar
uw naasten mogen worden. Amen.
naar Jan Snijders

Openingsgebed

God,
stuur mensen op mijn weg die kunnen zien en luisteren met uw hart.
Mensen die geduldig en mild zijn
zoals Gij U getoond hebt in Jezus van Nazareth.
Mensen die mij wakker schudden zodat ik onrecht zie.
Mensen die mij oproepen tot daadwerkelijke solidariteit.
Raak ons allen hier bijeen aan met het vuur van uw liefde
en maak ons één van hart.
Wij vragen het U,
in naam van Jezus die ons voorbeeld wilde zijn. Amen.

Lezingen

De eerste lezing zet ons op het spoor van de bekende parabel over de farizeeër en de tollenaar in het evangelie.
De profeet legt uit dat bij God geen aanzien des persoons bestaat
en dat Hij luistert naar het gebed van de arme.
Luisteren we samen naar Gods woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Sir., 35, 15b-17. 20-22a)

Uit het boek Ecclesiasticus

15b        De Heer weet te oordelen
en persoonlijk aanzien geldt niet bij Hem.
16         Hij is niet partijdig ten nadele van de arme
en Hij luistert naar het gebed van de ontrechte.
17         Hij slaat acht op de smeekbede van de wees
en op het lange verhaal dat de weduwe doet,
20         Wie God dient in welbehagen, vindt genade
en zijn smeekbede reikt tot de wolken.
21         Het gebed van de nederige dringt door de wolken heen.
Hij is ontroostbaar zo lang het God niet bereikt heeft,
en hij houdt aan tot de Allerhoogste naar hem omziet,
22         oordeelt in het voordeel van de rechtvaardige,
en dat oordeel ook uitvoert.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2       Tim., 4, 6-8. 16-18)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
6           Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
7           Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard.
8           Nu wacht mij de krans der gerechtigheid,
die de Heer, de rechtvaardige rechter,
aan mij zal geven op die dag,
en niet alleen aan mij maar aan allen
die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen.
16         Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan,
ze hebben mij allemaal in de steek gelaten.
Moge het hun niet worden aangerekend.
17         Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan
en mij kracht gegeven om
door mij de prediking van het evangelie te voltooien,
zodat alle volken ervan hebben gehoord,
en ik gered werd uit de muil van de leeuw.
18         En de Heer zal mij blijven beschermen
tegen alle boze aanslagen
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid!
Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 18. 9-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

9           De volgende gelijkenis vertelde Jezus
met het oog op mensen die overtuigd zijn
van hun eigen rechtvaardigheid
en neerzien op alle anderen:
10         `Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden,
de een was een farizeeër, de ander een tollenaar.
11         De farizeeër ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf:
`God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen,
hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig,
of zoals die tollenaar daar!
12         Ik vast tweemaal per week
en geef een tiende weg van al mijn inkomsten.”
13         De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan,
durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan.
Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei:
`O God, genade voor een arme zondaar!”
14         Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging,
en de ander niet.
Want ieder die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
voor ons Moeder en Vader,
die er voor ons is,
die altijd luistert
en ons in liefde nabij is.

Ik geloof in Jezus,
die met ons mens geworden is.
Die niemand in de kou liet staan,
die oog en hart had voor gekwetste mensen.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt,
die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid.
Die Geest die alles nieuw maakt.

Ik wil geloven in mensen om me heen:
dat ook zij zoeken naar geluk,
dat ook zij door U bemind worden.

Ik wil ook geloven in mezelf:
dat Gij, God, mij beschermt,
dat Gij naar mij omziet,
dat Gij mij bemoedigt.

Ik geloof dat wij altijd weer mogen vertrouwen in U.
Ik geloof dat Gij ons altijd weer sterker maakt dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

-Heer, schenk uw zegen aan allen
die U met een oprecht hart zoeken,
allen die in deze wereld en in onze samenleving
getuigen zijn van uw naam
in woorden en daden van liefde en trouw.
Laten we bidden…

-Schenk uw zegen aan allen
die zich huisgenoot van het geloof mogen weten.
Dat zij niet tot vanzelfsprekendheid zouden vervallen
en zich niet opsluiten in zelfrechtvaardiging.
Laten we bidden…

-Schenk uw zegen aan allen
die gebukt gaan onder schuld.
Dat zij uw barmhartigheid mogen ervaren
en mensen op hun weg vinden
die hen met vergeving tegemoet treden.
Laten we bidden…

-Schenk uw zegen aan deze gemeenschap.
Dat wij U, God, in al onze levensomstandigheden
nabij weten.
Laten we bidden…
naar Lex Koot

Voorbeden 2

God,
Gij kent en doorziet ons,
Gij hebt weet van onze zwakheden en ons tekortschieten.
Voor U hoeven wij ons niet mooier voor te doen dan we zijn.
Daarom durven wij te bidden.

-Voor arme en kleine mensen,
voor allen die geen stem hebben,
naar wie niemand luistert.
Voor allen die met een zuiver hart naar U toekomen.
Wil naar hen luisteren, Heer.
Laten we bidden…

-Voor mensen die gebukt gaan onder falen en schuldgevoelens,
voor mensen die lijden aan onze wereld van onrecht, haat en pijn.
Dat zij ervaren dat Gij een God van vergeving zijt,
dat Gij geen genoegen neemt met de bestaande situatie,
maar het ware leven wilt voor elke mens.
Laten we bidden…

-Voor jonge mensen die geloven in een hoopvolle toekomst,
in een wereld waarin plaats is voor iedereen,
in de idealen van vrijheid en gelijkheid,
in universeel zuster- en broederschap.
Laten we bidden…

God,
Gij die ons terzijde staat,
die ons kracht geeft en ons verlost,
bescherm anderen en ook ons
tegen ondermijnende machten.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Voorbeden 3

Goede God,
Gij behandelt ons zonder aanzien des persoons.
Dankbaar daarvoor
willen wij ons biddend toe U richten.

-Geef ons de openheid, Heer,
om anderen te zien zoals zij zijn,
om respect op te brengen
voor andere handel- en denkwijzen dan de onze.
Laten we bidden…

-Geef ons de moed, Heer,
om de weg te volgen die Jezus ons is voorgegaan:
de weg van dienen,
van barmhartigheid en begrip.
Laten we bidden…

-Geef ons de kracht, Heer,
om te kiezen voor hen die zwak en kwetsbaar zijn,
voor hen die leven – waarom dan ook –
aan de rand van onze leefwereld.
Laten we bidden…

God,
wij danken U voor deze dag,
voor de nieuwe kansen
die Gij ons steeds weer geeft om opnieuw te beginnen. Amen.
naar Jan Besemer, in: Kerugma

Gebed over de gaven

Goede God,
aanvaard ons met ons klein en zo voorwaardelijk geloof.
Voed en sterk ons met uw gaven.
Maak ons hongerig naar wat echt is en waar,
en doe ons leven vanuit uw kracht.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij iets van uw gelaat.

Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
waar mensen de handen in elkaar slaan
en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot uw wereld.

Wij zien U aan het werk, God,
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak,
waren uw woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor de kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou
voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn leven,
mezelf aan u gegeven. Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht heeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij niet vergeten
hen die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij niet vergeten
hen die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menselijker samenleven.

Dat wij evenmin vergeten hen die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo ‘n teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten,
-samen-,
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden zoals Jezus:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Wij kijken reikhalzend uit naar zoveel:
naar liefde die sterker is dan de dood,
naar recht en toekomst voor armen en kleinen,
naar leven, oprecht en voorgoed.
Die hoop heeft Jezus in ons hart geplant.
Moge ze tot wasdom komen.
Laat zijn vrede hier beginnen, rond deze tafel.
Moge zijn vrede met ons zijn.
Wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Omdat onze God de zwakke mens blijvend tot steun wil zijn
zond Hij ons zijn Zoon, die zichzelf als voedsel aanbiedt.
Aan zijn tafel zijn wij allen genodigd.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Heer Jezus,
als een wonder van genegenheid
zijt Gij onder ons verschenen:
Gods diepste Woord van liefde
hebben wij in U vernomen.

Nog spreekt uw Woord
in de gemeenschap van uw Kerk
en – onhoorbaar haast – in armen en in kleinen.

Open onze oren.
Laat niet toe dat wij U overstemmen.
Schreeuw door onze doofheid heen,
zodat wij U horen.

Want alleen van U komt het bevrijdend Woord,
het Woord van liefde waarnaar wij hunkeren,
het Woord van bemoediging dat ons sterkt.

Spreekt Gij, Heer, tot ons.
Roep ons weg uit wanhoop en berusting.
Verdrijf ons ongeloof en onze traagheid
en sta niet toe dat wij van U vervreemden.

Spreek Heer
en roep ons samen tot uw volk.
Wees onder ons
en leg ons woorden in de mond
om te getuigen van uw goedheid en uw trouw.
Lode Aerts: ’U wil ik ademen’

Bezinning 2

Gij kent mij Heer,
en Gij doorziet mij,
Gij ziet mij,
waar ik ga of sta.
Gij kent al mijn verborgen gedachten,
goede en kwade,
mijn liefde, mijn boosheid en mijn wraakgedachten.
En dat mag want bij U voel ik me veilig.
Gij weet waarom ik bezig ben of rust,
Gij vergezelt mij op al mijn wegen.
Waar ik mij wend, Gij wacht mij op,
uw hand rust altijd op mijn schouder.
Waar of waarom zou ik mij voor U verbergen.
want al wat er in mij leeft,
hebt Gij geschapen.
Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd
en Gij blijft mij nabij al de dagen van mijn leven.
Leidt Gij mij verder langs uw veilige paden.
Federatie Kana

Bezinning 3

In gesprek met God

Twee mensen bidden in de tempel.
De een bidt met opgeheven hoofd
en beveelt zijn eigen goedheid aan.
De ander komt thuis bij zichzelf
en vraagt om genade.
De laatste wordt in Gods ogen de eerste.
Zo is God: Hij kijkt mensen
niet naar de ogen.
Hij ziet wat er diep in ons leeft.
Hij heeft oog voor de binnenkant
en niet voor de uiterlijke schijn.

In gesprek met God mogen we ons voordoen
zoals we werkelijk zijn.
Onze kleinheid, ons tekortschieten:
Hij veroordeelt ons daarom niet.
Hij wil er voor ons zijn:
een bron van kracht en inspiratie.
Hij pint ons niet vast op onze fouten,
maar reikt openingen aan
naar een nieuwe toekomst.

In gesprek gaan met God:
we mogen dat telkens weer doen.
Het leidt ons naar onze diepste bronnen.
Het verzamelt onze beste krachten
om een nieuwe wending te geven
aan ons leven met elkaar en met God.
In gesprek gaan met God:
het is de motor van ons geloven.
Wim Holterman osfs

Bezinning 4

In gesprek met God

Twee mensen in de tempel,
vol goede wil om te bidden.
De een heeft genoeg aan zichzelf,
geeft zichzelf een schouderklop.
De ander is gebogen en klein,
zet zichzelf achteraan.
De eerste meet breeduit
over zijn kwaliteiten:
zijn goede daden zijn
een lichtend voorbeeld.
Hij maakt geen opening
naar God en de mensen.
De laatste bidt om genade.
Zijn daden kunnen
geen daglicht verdragen.
Hij gaat echt in gesprek
met God en daardoor met mensen.
Zijn leven klinkt door
in zijn bede om vergeving.
Vaardig in het recht
mocht hij naar huis gaan.

In gesprek gaan met God:
dat mogen ook wij hier doen.
We zijn hier niet
ons eigen centrum.
We spreken hier uit
dat God bij ons een plaats heeft.
Zijn genade mag door ons waar worden in onze wereld.
Als we echt in gesprek gaan met Hem
dan worden ook wij vaardig in het recht.
Dan mogen we eens
van laatsten eersten worden.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Op de één of andere manier
zullen we altijd wel een beetje
op die Farizeeër uit het evangelie
blijven lijken, God.
Toch willen we vandaag ook bidden
dat Gij ons laat delen
in het geloof en de nederigheid van de tollenaar.
Want alleen Gij kunt ons groot maken, God,
omdat Gij van ons houdt, door Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
bij U is er plaats voor iedereen,
vooral voor wie klein is of uitgesloten wordt.
Laat niet toe dat wij iemand aan de kant schuiven,
maar help ons te groeien
en ons hart wijd te openen,
zodat de wereld kan worden
zoals Gij hem hebt bedoeld:
een wereld waar uw vredeslicht mag schijnen. Amen.

Slotgebed 3

God,
wij zijn niet beter dan anderen
maar we bleven gespaard voor het kwade door uw genade.
Ons geloof is niet sterker dan het geloof van anderen,
maar op onze wegen
hebt Gij U misschien gemakkelijker laten ontmoeten.
Onze liefde is niet groter en warmer dan de liefde van anderen.
Het is slechts uw liefde die wonderen in ons bewerkt.
God, wij danken U dat Gij ons tot hiertoe hebt gered. Amen.
Kees Pannekoek

Zending en zegen

De échte grootheid van een mens
ligt niet in alles wat hij kan,
wel in de manier waarop hij omgaat met wat hij niet kan.
De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar maakte ons dat duidelijk.
Moge God ons daartoe dan ook zegenen,
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.