30e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
30e zondag B (28 10 2012)

Begroeting

Van harte welkom in deze viering
waarin we uitgenodigd worden om met de Heer op tocht te gaan
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

In het evangelie van vandaag geneest Jezus de blinde Bartimeüs.
Maar het verhaal legt zoveel nadruk
op de roeping van Bartimeüs en op het antwoord van de man,
dat  het duidelijk is
dat de fysieke genezing van ondergeschikt belang is.
Centraal staat: het proces van navolging.
Wie Jezus’ roepstem volgt,
verlaat de duisternis van het opgesloten zijn in zichzelf
om te komen naar het licht.
Hij volgt Jezus op de weg naar Jeruzalem,
de weg van dienstbaarheid
die zelfgave mogelijk maakt.
Ook wij zitten vaak blind langs de weg zonder oog voor anderen,
zonder te zien waar het in het leven eigenlijk op aan komt,
afgedwaald van het juiste pad.
Bidden we daarom God om vergeving.

Vergevingsmoment

-Wij kunnen de vrede en het welzijn in onze samenleving bevorderen
als we leven met open oog voor de noden van anderen.
Maar uit onverschilligheid en gemakzucht blijven wij dikwijls blind
voor onze mogelijkheden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij kijken, maar we zien niets…
Er zijn zoveel wonderen om ons heen
die wachten om ontdekt te worden,
die wachten op onze belangstelling.
Maar verwend als we zijn, lopen we er achteloos aan voorbij.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij hebt ons innig lief.
Gij hebt de naam van elke mens geschreven in de palm van uw hand.
Op momenten dat het ons goed gaat
zien we meestal niet naar U om,
maar op momenten van nood
willen we dat Gij een tovenaar zijt,
dat Gij ons exact geeft wat we U vragen,
blind als we zijn voor uw liefdevol mededogen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Barmhartige God,
wanneer wij het niet meer zien zitten,
laat uw Zoon ons een nieuwe toekomst zien.
Wij bidden U:
wees hen nabij
die de richting kwijt zijn.
Schenk hen nieuwe veerkracht.
Dit vragen we U in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Lovendegem

Openingsgebed 2

God en Vader,
Gij die ons kent,
kom in ons midden.
Geef ons de moed uw weg te gaan.
Maak ons ontvankelijk
voor wat Gij ons vandaag te zeggen hebt.
Open onze ogen en ons hart,
dat wij niet alleen met onszelf  begaan blijven,
maar de nood zien van de anderen
die evenzeer uw kinderen zijn. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

Luisteren we naar God die tot ons spreekt doorheen de woorden van de Schrift.


Eerste lezing
(Jer., 31, 7-9)

Uit de profeet Jeremia

7
       Zo spreekt de Heer:
`Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser van de volken.
Verkondig overal Gods lof met deze woorden:
`De Heer heeft redding gebracht over zijn volk,
over wat overbleef van Israël.”
8        Ik haal ze terug uit het noorden,
van het einde van de aarde breng Ik ze bijeen;
ook de blinden en de lammen,
de zwangere en barende vrouwen.
In dichte drommen keren zij terug.
9        Bedroefd gingen zij heen,
getroost leid Ik hen terug.
Ik voer hen naar stromende beken,
over gebaande wegen waarop ze niet struikelen.
Ik ben immers Israëls vader
en Efraïm is mijn eerstgeborene.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Hebr., 5, 1-6)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
1        Elke hogepriester wordt genomen uit de mensen
en aangesteld voor de mensen,
om hen te vertegenwoordigen bij God,
om gaven en offers op te dragen voor de zonden.
2        Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen,
omdat hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is;
3        daarom moet hij, als hij offers voor de zonden opdraagt,
evengoed aan zichzelf denken als aan het volk.
4        En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen;
men moet evenals Aäron door God geroepen worden.
5        Zo heeft ook Christus niet zichzelf
de eer van het hogepriesterschap toegekend;
dat heeft God gedaan, die Hem zei:
Mijn Zoon ben jij, Ik heb je vandaag verwekt.
6       Zoals Hij ook elders zegt:
Jij bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 10, 46-52)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

46       Jezus en zijn leerlingen kwamen in Jericho.
Toen Hij uit Jericho wegging
met zijn leerlingen en heel wat mensen,
zat de zoon van Timeüs,
Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg.
47       Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazaret was,
begon hij te schreeuwen en te roepen:
`Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.’
48       Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden.
Maar hij schreeuwde nog harder:
`Zoon van David, heb medelijden met mij.’
49       Jezus bleef staan en zei:
`Roep hem.’
Ze riepen de blinde :
`Houd moed, sta op, Hij roept u.’
50       Hij wierp zijn jas weg, sprong overeind en ging naar Jezus.
51       Daarop zei Jezus tegen hem:
`Wat wilt u dat Ik voor u doe?’
De blinde zei Hem:
`Rabboeni, dat ik weer kan zien.’
52       `Ga,’ zei Jezus,
`uw vertrouwen is uw redding.’
Meteen kon hij weer zien,
en hij volgde Hem op zijn weg.

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
voor ons Moeder en Vader,
die er voor ons is,
die altijd luistert
en ons in liefde nabij is.

Ik geloof in Jezus,
die met ons mens geworden is.
Die niemand in de kou liet staan,
die oog en hart had voor gekwetste mensen.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt,
die rusteloos speurt naar vrede en gerechtigheid.
Die Geest die alles nieuw maakt.

Ik wil geloven in mensen om me heen.
Dat ook zij zoeken naar geluk.
Dat ook zij door U bemind worden.

Ik wil ook geloven in mezelf.
Dat Gij mij beschermt,
dat Gij naar mij omziet,
dat Gij mij bemoedigt.

Ik geloof dat wij altijd weer mogen vertrouwen in U.
Ik geloof dat Gij ons altijd weer sterker maakt dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-God, Bron van leven,
gedenk uw mensen
die, verblind door tegenslag,
geen licht meer zien.
Raak hen door de kracht van uw en onze trouw,
breng hen op verhaal en geef hun nieuw leven.
Laten wij bidden…

-God, Bron van leven,
gedenk uw mensen
die ziende blind zijn,
mensen vol haat en geweld.
Maak hen open door de kracht van uw Woord
en door onze bemoedigende nabijheid.
Maak hen zacht door de dauw van uw Geest.
Laten wij bidden…

-God, Bron van leven,
gedenk uw mensen
die door anderen worden overschaduwd,
mensen in het duister,
mensen die aan de rand van de maatschappij terecht komen.
God, geef ons de kracht om het voor hen op te nemen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Laten we bidden tot onze God die mensen wil redden.

-Bidden we voor hen die leven zonder uitzicht,
die de hoop op een zinvol bestaan hebben opgegeven.
Dat ze zich niet op sleeptouw laten nemen
door bewegingen die nergens toe leiden,
maar dat ze hun heil mogen vinden bij het geloof en de hoop van hun medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die wachten op inzicht,
die uitzien naar iemand die hen bij de hand neemt.
Dat ze de stem van Jezus herkennen
als Hij hen roept
en dat ze durven achterlaten wat hen vastgeketend houdt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die geroepen zijn het Woord van Jezus te spreken,
voor alle gemeenschappen die Jezus willen volgen.
Dat ze Hem niet angstvallig voor zichzelf houden,
maar dat ze met Hem op weg durven gaan
om mensen te redden.
Laten wij bidden…

God, Gij wilt niet dat wij dwalen in duisternis.
Licht ons bij op onze levensweg.
Dan zal uw Koninkrijk ons niet ontgaan. Amen.
naar Kees Pannekoek


Voorbeden 3

Soms worden wij verblind door tranen,
door angst of boosheid,
en verliezen wij het zicht op de weg die wij gaan.
Dan is het goed te kunnen bidden,
dat we, in al onze uitzichtloosheid, mogen roepen tot God.

-Barmhartige God,
leer ons zien met ogen van geloof en liefde.
Dat wij ons niet blindstaren op onze eigen angsten en onzekerheden
of op de fouten van een ander,
maar dat wij elkaar durven ontmoeten
als mede-mensen, als kinderen van U.
Laten we bidden…

-Barmhartige God,
wij bidden U voor mensen die het niet meer zien zitten,
die elk uitzicht op een menswaardig leven hebben verloren.
Voor hen die zich buitengesloten en eenzaam voelen,
die gevangen zitten in hun eigen angsten
of tussen de muren van macht en onderdrukking.
Dat zij niet naamloos sterven,
maar voor ons een gezicht krijgen.
Dat wij niet zomaar aan hen voorbij lopen,
maar hen durven aan te zien in een bevrijdende ontmoeting.
Laten we bidden…

-Barmhartige God,
wij bidden U voor de leiders in Kerk en wereld.
Dat zij zich niet laten verblinden door macht en aanzien,
maar omzien naar mensen
en zich laten leiden door een verlangen naar vrede en gerechtigheid,
naar heelheid en verzoening van mensen, Kerken en landen.
Laten we bidden…

Barmhartige God,
Gij kent ons bij naam
en Gij weet wat wij nodig hebben nog voor wij gesproken hebben.
Toch leggen wij in onze eigen woorden
aan U voor
wat ons raakt en bezighoudt.
Moge deze woorden en gebeden tekenen zijn
van ons vertrouwen in U
dat Gij ons hoort en nabij zijt op onze weg door het leven.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
Heeswijk

Gebed over de gaven

Goede God,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn
en herschep ons tot nieuwe mensen.
Maak dat wij niet langer blind zijn voor wat ons omringt,
maar vol aandacht voor U en voor elkaar. Amen.

Tafelgebed

Waar Hij was, die mens Jezus Christus,
kwamen lammen weer te been,
gingen doven de oren open,
vielen blinden de schellen van de ogen.
Waar Hij was
vluchtten kramp en koorts uit het lijf van de mensen.

Waar Hij was werd de besmette melaatse in de kring opgenomen,
werd zieken de straffende vinger van God uit het hoofd gepraat.

Waar Hij was werd brood en vis van harte gedeeld
en groeide uit amper iets voor één
overvloed voor allen.

Waar Hij was verliet God zijn hoge hemel
en werd Hij een vader
die leeft en lijdt in mensen.

Hij was een man met het hart op de tong,
had niet dat moeilijke van hen
die met letter en wet het leven verduisteren.

Hij vertelde het alledaagse leven:
over een zaadje zo klein en de boom zo groot,
over een man met schuren vol en zo arm als wat,
over een kind dat wegliep en terugkwam,
over de mensen die bij het goed dat ze doen
en het kwaad dat ze laten,
niet weten dat zij God voor zich hebben.
Duidelijke taal voor wie horen kan.

Onvergetelijk wat Hij zei over de vrije vogels:
ze zaaien noch maaien, slaan niet op in schuren
en lijden desondanks geen gebrek.
Over de bloemen in het wild:
ze zetten geen stap, ze spinnen geen draad
en er is geen mens zo gekleed als zij.

Vanaf de berg zag Hij de wereld op zijn kop:
zalig de armen, want je bent niet gelukkig om wat je bezit
en je wordt niet rijk van wat je hebt.
Zalig die van wapens niet willen weten,
ze winnen de wereld zonder geweld.
Zalig die hun zinnen zuiveren,
ze vinden God in de diepte van hun hart.
Zalig die deemoedig zijn:
als een kind bij moeder zijn zij geborgen bij God.

In dit vertrouwen heeft Hij van het leven afscheid genomen.
Hij nam brood, van het veld verzameld,
zegende, brak het en zei:
‘Dit ben Ik
en Ik beloof u vast
dat ge zult eten en drinken aan mijn tafel.
Neem en eet mijn lichaam voor u.’

Hij nam de beker, uit druiven geperst,
zegende, reikte hem over en zei:
‘Neem deze beker van Mij over
en geef hem door aan elkaar;
mijn bloed vergoten voor u.
Doe wat Ik heb gedaan en vergeet Mij niet.’

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

De hoop op leven in het hart van mensen neergelegd,
het uitzicht op een wereld van liefde en recht
door Hem geopend,
zijn geloof dat alles zich uiteindelijk ten goede keert,
alles wat Hij heeft gezegd en gedaan,
die mens Jezus Christus,
het kan ons niet meer worden ontvreemd.

Bij leven niet begrepen en in de steek gelaten,
gedoemd om te worden vergeten,
is Hij onweerstaanbaar door de dood heen
tot leven gekomen,
is Hij voor allen die in Hem hun ware aard en God herkennen,
geworden die Hij is:
Jezus de Christus, Gods gezondene. Amen.
Peer Verhoeven, Ten hemel schreien

Onze Vader

Laten wij ons laten leiden door de gezindheid van Jezus van Nazar­eth,
en met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader….

Laat uw Rijk komen, God,
uw wil werkelijkheid worden in ons midden.
zodat uw geheiligde naam
kan worden doorgegeven in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land over heel de wereld.
Dan zal de mensheid vreugdevol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer, geef ons de moed
om holle woorden en al wat niet echt is
achter ons te laten.
Geef ons de kracht om wat minder af te breken
en wat meer op te bouwen.
Geef ons de eerlijkheid
om te erkennen dat we zoveel konden doen,
maar het niet deden.
Geef ons het geloof dat elke vraag om vergeving
door U beantwoord wordt met uw liefde.
Dan zal er vrede zijn in ons hart.
Die vrede van de Heer moge met u zijn.
Geven wij die vrede Gods aan elkaar door.

Vredeswens 2

‘Wat wilt ge dat Ik voor u doe’ vroeg Jezus aan Bartimeüs.
En Bartimeüs zei: ‘Maak dat ik kan zien.’
Dat ik kan zien,
werkelijk kan zien,
met de ogen van het hart, van het geloof,
zoals God mij ziet,
zoals God mijn medemensen ziet.
Als we zo leren zien,
groeit er vrede in ons hart,
vrede met onszelf, met elkaar, met God.
Dat is de bevrijdende weg die Jezus ons wijst.
Moge de eerste stap op die weg
een teken van vrede zijn aan elkaar:
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.
Heeswijk

Lam Gods

Communie

“Rabboeni, maak dat ik weer kan zien!”
Moge dit gebed van Bartimeüs ook ons gebed zijn,
nu Jezus in dit gebroken brood aan ons voorbijkomt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Als Jezus
mij zou vragen
wat Hij voor mij kan doen,
zou ik niet lang
moeten nadenken
om Hem een antwoord te geven, God.
Want heel graag
zou ik op Bartimeüs willen lijken
en heel mijn leven
voor Jezus uitspreken.
Maar vaak is mijn geloof in Hem
daar veel te klein voor
en zie ik niet in dat alleen Jezus
mij ten diepste gelukkig kan maken.
Laat Jezus mij dan genezen van mijn blindheid, Heer!
naar Erwin Roosen

Slotgebed 1

Heer, geef me een hart dat voor U openbloeit,
geef mij ogen om U te zien,
een mond die over U durft spreken,
handen die handelen in uw naam,
voeten die voor U willen wandelen.
Heer, geef dat ik kan zien
waartoe Gij mij roept,
waartoe Gij mij zendt. Amen.
naar Jan Coghe


Slotgebed 2

Net zoals Jezus het vroeg aan Bartimeüs,
zo wil ik het vandaag ook aan jou vragen – zegt God.
Wat wil je dat Ik voor je doe?
En misschien mag Ik ook jouw ogen openen,
zodat je kunt zien waar het in het leven eigenlijk op aankomt.
Misschien noem je Mij zelfs ‘Rabboeni’, ‘Heer’, ‘Meester’,
en mag Ik je voorgaan in de kunst van het solidair en liefdevol leven.
Als je Me dat vraagt – zegt God –
wil Ik dat graag voor je doen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Bartimeüs riep luidkeels, sprong overeind, een en al vertrouwen.
Spontaan sloot hij zich aan als volgeling van Jezus.
Moge zoveel vurig geloof ons tot voorbeeld zijn,
zodat wij in daad en waarheid authentieke volgelingen van Jezus worden.
Daartoe worden wij geroepen en gezegend
door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.