30e zondag door het jaar A 2014

26 10 2014

Begroeting

In naam van onze Gastheer
heet ik u allen hartelijk welkom.
Met Hem gaan we samen op weg,
vierend en delend met elkaar
in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het voornaamste gebod,
daar waar het op aan komt, is:
met hart en ziel God beminnen!
Maar God is niet los verkrijgbaar.
Kiezen voor God houdt onlosmakelijk in
kiezen voor de mens naast je.

Openingswoord 2

Levensproblemen worden niet opgelost
door diepzinnige vragen of spitsvondige antwoorden,
noch door subtiel woordenspel of boekenwijsheid.
In de kern van elk leven
is de centrale rol weggelegd voor de liefde:
liefde tot God en liefde tot de naaste.
Neem die dubbele basis weg
en elke levensvorm stort in elkaar.
Toch is het voor de mens lang niet altijd eenvoudig
om, wat God verbonden heeft nl. dat eerste en tweede gebod,
samen te houden.
naar Frans De Rechter en Clem D’Haen

Vergevingsmoment 1

Liefde tot God en liefde tot de naaste…
in beide schieten we tekort.
Daarom bidden wij.

-Heer, Gij wilt te midden van de mensen wonen.
Vergeef ons wanneer wij uw aanwezigheid niet zien.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij geeft ons uw Woord als een weg ten leven.
Vergeef ons wanneer wij niet naar uw Woord luisteren.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij geeft ons uw brood om te delen.
Vergeef ons wanneer wij ons kringetje gesloten houden
voor de medemens naast ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God ons nabij zijn
met zijn barmhartigheid
en ons leiden naar zijn Rijk van liefde. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, uw gebod:”Gij zult de Heer uw God beminnen”
zou ik gemakkelijker kunnen opvolgen,
als Gij er niet een tweede gebod had bijgevoegd dat daaraan gelijk is:
“mijn medemensen beminnen als mezelf”.
Dat is niet zo gemakkelijk.
Voor de keren dat mijn liefde te klein was:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
het valt me vaak al moeilijk genoeg om de naaste die ik zie, lief te hebben.
Maar het valt me nog veel moeilijker om degene lief te hebben die ik niet zie,
om mij daadwerkelijk voor hem/haar in te zetten,
om aan structuren te raken die mij bevoordelen, maar hem/haar benadelen.
Voor de keren dat mijn egoïsme weer de bovenhand haalde op de naastenliefde:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij vinden onszelf meestal wel goede christenen,
want wij komen regelmatig luisteren naar uw Woord.
Maar zijn wij in ons dagelijks leven altijd wel zulke goede christenen?
De radicaliteit van uw Boodschap is bijzonder groot
en onze vijanden liefhebben, dat is voor ons vaak een brug te ver.
Voor de keren dat wij te lauwe christenen waren:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
kom ons tegemoet met uw barmhartigheid
en leer ons leven naar Jezus’ voorbeeld van oneindige liefde. Amen.

Vergevingsmoment 3

-God, we hebben het soms zo druk dat we geen tijd maken
om ons verbondenheid met U te beleven in gebed,
door te luisteren naar uw Woord.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij leert ons dat houden van God
en houden van medemensen bij elkaar horen.
Vergeef ons als medemensen Gods liefde niet herkennen
in onze woorden of onze levenswijze.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit
om elke medemens graag te zien als een broer of zus.
Vergeef ons als wel tijd maken om te bidden,
maar ons zo weinig aantrekken
van de noden en zorgen van medemensen dichtbij of wereldwijd.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God van liefde,
de Goede Boodschap van uw Zoon zoekt zijn weerklank
in het hart van alle mensen.
Wij bidden U:
geef dat onze liefde voor U gestalte krijgt
in de liefde voor onze medemens,
vandaag en elke dag van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Eeuwige God,
Gij zijt de bevrijdende kracht
die ons van vreemdelingen
tot vrienden en tochtgenoten maakt.
Wij vragen U:
open ons hart
voor die ene Vreemdeling
die ons als Broeder de liefde leert kennen,
dit uur en al onze dagen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Lezingen

In het evangelie noemt Jezus het tweede gebod – liefde tot de naaste – gelijkwaardig aan het eerste: liefde tot God.
In de eerste lezing horen we wat liefde tot de naaste heel concreet betekent.
Luisteren wij nu naar Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ex. 22, 1. 20-26)

Uit het boek Exodus

Zo spreekt de Heer,
20         U mag een vreemdeling niet slecht behandelen
en hem het leven niet moeilijk maken,
want u hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.
21         Weduwen en wezen moet u geen onrecht aandoen.
22         Als u hun tekort doet en hun klagen tot Mij opstijgt,
dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.
23         Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden:
uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen.
24         Als u aan iemand van mijn volk geld leent,
aan een noodlijdende in uw omgeving,
gedraag u dan niet als een geldschieter.
U mag geen rente van hem eisen.
25         Als u iemands mantel in pand neemt,
dan moet u die voor zonsondergang aan hem teruggeven.
26         Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken,
het is de beschutting van zijn blote lichaam,
hij moet erin slapen.
Roept hij Mij om hulp,
dan zal Ik hem verhoren,
want Ik ben vol medelijden.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tes. 1, 5c-10)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
5c             U weet zelf wel hoe wij ons voor u hebben ingezet toen we bij u waren.
6           En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer,
toen u het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen
en toch met vreugde van de heilige Geest.
7           Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen
in Macedonië en in Achaje.
8           Want van u uit heeft het woord van de Heer zich verbreid,
en niet enkel in Macedonië en Achaje,
maar overal is uw geloof in God bekend geworden.
Wij hoeven daar niets over te zeggen.
9           Want zij vertellen zelf hoe ons optreden bij u is geweest
en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd,
om de levende en waarachtige God te dienen,
10         en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten,
die Hij uit de dood heeft opgewekt:
Jezus, die ons redt van de komende toorn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 22, 34-40)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

34         Toen de farizeeën hoorden
dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht,
kwamen ze bij elkaar
35         en een van hen, een wetgeleerde,
vroeg om Hem op de proef te stellen:
36         `Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37         Jezus zei hem:
`U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
38         Dat is het grootste en eerste gebod.
39         Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
40         Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor hen die armoede hebben gekend,
maar die armoede te boven zijn gekomen.
Dat zij hun verleden niet vergeten
en oog hebben voor de nood van anderen.
Laten we bidden…

-Wij bidden voor hen die, door oorlog en terreur
verdreven van huis en haard,
vreemdeling zijn in een onbekend land.
Dat zij gastvrije medemensen mogen ontmoeten die zich hun lot aantrekken.
Laten we bidden…

-Wij bidden voor hen die anders zijn dan de meesten
– anders gekleurd, anders geaard -.
Dat zij vóór alles als medemensen worden gezien
en dat hun eigenheid wordt gewaardeerd
als een verrijking van onze samenleving.
Laten we bidden…

God,
die alles en allen met liefde omringt,
wees de ziel van ons bestaan.
Maak ons krachtig en vindingrijk genoeg
om voor anderen zo goed als God te zijn,
naar het voorbeeld van Jezus,
uw mensgeworden liefde
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 2

-Wetend dat liefde iets nieuws scheppen kan,
bidden we voor mensen die elkaar naar het leven staan,
voor mensen die, verwikkeld in oorlog en geweld,
elkaars tegenstanders zijn.
Moge zij de weg naar elkaar vinden
vanuit het besef dat zij elkaars naasten zijn.
Laten we bidden…

-Wetend dat liefde iets nieuws scheppen kan,
bidden we voor mensen die, vanuit verschillende godsdienstige overtuiging,
elkaar uit de weg gaan.
Moge in hen het inzicht groeien
dat God de kracht is die hen verbindt.
Laten we bidden…

-Wetend dat liefde iets nieuws scheppen kan,
bidden we voor onze Kerk.
Zij is geroepen om Gods menslievendheid
in woord en daad aan het licht te brengen.
Moge zij afstand nemen van zichzelf en van haar eigen belangen,
om naar mensen toe te gaan en hen te beluisteren
zodat zij hen kan helpen groeien
tot uitdragers van Gods menslievendheid.
Laten we bidden..
.                                                                      naar André Zegveld

Voorbeden 3

God, omdat Gij begaan zijt met het lot van mensen,
durven wij tot U bidden.

-Bidden we voor hen die langs de kant van de weg liggen,
soms door eigen schuld, soms geveld door anderen.
Dat zij de moed niet opgeven en blijven geloven in barmhartigheid,
Dat ze blijven uitzien naar iemand die hun naaste wil zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die op hun levensweg
voorbijgaan aan de mens in nood,
gedreven door onverschilligheid of door haast.
Dat zij hun levenstempo wat verlagen
zodat ze zich tot in hun hart kunnen laten raken.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die zich altijd open stellen voor de nood van medemensen,
maar zich soms vertillen aan andermans lasten.
Dat zij ook barmhartig kunnen zijn voor zichzelf
en hulp van anderen kunnen aanvaarden.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onze eigen geloofsgemeenschap.
Dat wij een herberg van barmhartigheid mogen zijn,
met een open deur voor wie, belast en beladen,
op zoek zijn naar verlichting en rust.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven

God van mensen,
Gij hebt ons uw schepping toevertrouwd,
het lot van velen in onze handen gelegd.
Hier verzameld rondom brood en beker,
bidden wij U:
maak ons van dag tot dag
meer en meer dienstbaar aan elkaar
en vruchtbaarder voor deze wereld
naar het voorbeeld van Jezus, Mens naar uw hart. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft,
hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om de manier waarop Gij ons liefhebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus werden wij kinderen van dezelfde Vader,
in Jezus zijn wij geroepen tot liefde zonder grenzen.
Díe Jezus leerde ons hoe wij met z’n allen kunnen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

In onze wereld geldt:
‘voor wat hoort wat en alles heeft zijn prijs’.
Spijtig voor wie het niet kan betalen.
In de wereld van God krijgt elkeen wat hij nodig heeft.
In onze wereld van ‘oog om oog en tand om tand’ geldt het recht van de sterkste.
In de wereld van God worden zwaarden tot ploegijzers omgesmeed
en geeft de een zijn leven voor de ander.
Als uw droom, God, gestalte krijgt in mij, in ons
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

Gij roept en zendt ons, Heer,
om in de wereld instrument van uw vrede te zijn.
Laat er dan eerst vrede zijn in ons hart,
vrede ook onder ons die aanzitten aan uw ene tafel.
Beziel ons met uw goede Geest.
Doe ons groeien in eenheid en vertrouwen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van liefde en vrede.

Lam Gods

Communie

Niemand heeft grotere liefde
dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Dit is het Lam Gods,…

Bezinning 1

Gij, Gij hebt mij als een fijne draad
geweven tussen aarde en hemel.
Ik hang nog vast met al mijn vezels
aan de grond waaruit ik ben genomen,
en voel nog elke dag het dier in mij
dat instinctief wil overleven
en agressief wordt tegen wie het territorium betreedt
dat ik heb afgebakend:
mijn grond en mijn bezit,
mijn geld en mijn carrière,
mijn gezag en mijn prestige…
O wee, wie daaraan raakt…

Maar Gij, mijn God,
Gij trekt mij om daarvan los te komen,
om U te zoeken en te minnen
met heel mijn ziel, verstand en al mijn krachten.
Gij wilt mij bevrijden van die zwaartekracht,
van mijn redeloze drang naar hebben en houden,
van oeroude instincten.
Gij wilt mij ruimte geven
om te worden wie ik ben,
niet gehinderd door een territorium
dat ikzelf heb afgebakend.
Zodat ik, mild en open,
niet gehinderd door mezelf,
elke naaste kan beminnen
zoals Gij dat wilt.

God, ik ben een fijne draad
door U geweven tussen aarde en hemel.
Ik voel de zuigkracht van uw hemel,
maar ook de zwaartekracht van de aarde.
Ik zweef tussen wat is en wat zou moeten zijn.
Ik denk dat dat zo zal blijven, God,
tot alles is volbracht.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Mijnheer ‘Ik’

Wie zichzelf kan vergeten,
vergeet ook zijn zorgen.

Elke dag ontmoeten we meneer ‘ik’.
Hij is gemakkelijk te herkennen.
Hij zegt altijd: “Ik, ik, ik”.
Als je wat vertelt,
heeft hij een verhaal dat nog veel sterker is.
Je werk is amper vermeldenswaard
naast dat wat hij presteert.
Zijn tegenslagen zijn wereldrampen.
Meneer ‘ik’ is nooit vrij, nooit beschikbaar.

Meneer ‘ik’ woont in ieders mensenhart.
Daarom: zet hem buiten!
Zeg ‘wij’
en voel mee met je medemensen,
deel hun zorgen,
hun vreugden en hun verdriet.
Wees een doodgewoon medemens.
Je wordt zelf niet groter door anderen te kleineren.
Wie vol is van zichzelf,
is eigenlijk leeg.

Bezinning 3

Geen andere weg valt er te bewandelen
dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan,
kleinen en groten,
machtigen en zwakken.

Geen ander pad is samen te effenen
dan dat van de hoop.
Vechten tegen de ontmoediging,
stapstenen leggen van moed en vertrouwen.

Geen betere energie is er
dan die van de samenhorigheid.
Woorden en daden vinden
die mensen bij elkaar brengen,
over alle grenzen heen.

Geen krachtiger teken is er
dan dat van vriendschap en liefde.
Getuigen worden van Gods droom
en bouwen aan Zijn huis,
hier en nu reeds,
te midden de woestijn.
Dominicaans Leven

Slotgebed 1

Heer, verruim ons hart,
zodat wij van elkaar houden zonder maat, naar uw gebod.
Wij zijn nog lang niet zo ver,
maar trekt Gij ons dan voort,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Levensecht

Slotgebed 2

God van mensen,
Gij die het opneemt voor de kleinen
en van ons niets anders verwacht,
Wij bidden U:
laat ons elkaar niets anders schuldig zijn
dan onderlinge liefde en aandacht.
En zegen deze wereld met een toekomst,
waar genade heerst boven recht
en waarin delen vanzelfsprekend is.
Dat vragen wij U door Jezus,
uw mensgeworden liefde
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Dominicanen, Huissen

Zending en zegen

Niet in een afgebakend hoekje van ons hart,
niet in welbepaalde omstandigheden,
maar hier en nu, vandaag,
ten aanzien van allen die ons pad kruisen,
van allen met wie we samenleven,
zijn wij als christenen geroepen tot liefde.
Als we hiervan proberen werk te maken
zal God ons bezielen met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.