30e zondag door het jaar A 2008

(26 10 2008 )

Begroeting

Genodigd door onze God die Liefde is
zijn wij hier samen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heiige Geest. Amen.

Openingswoord

Mensen maken zich soms druk over wat nauwelijks de moeite waard is.
Zwaaien met grote principes als het over kleine dingen gaat,
is veelal verspilde energie.
Veel discussies zouden verstommen
als mensen wat meer het onderscheid zouden maken
tussen wat fundamenteel is en wat niet zo belangrijk is.
Dat geldt voor onze gezinnen,
voor onze samenleving.
Dat geldt ook voor binnenkerkelijke discussies
en zelfs voor onze geloofsbeleving.
Gebrek aan feeling voor het onderscheid
tussen wat de kern van ons geloof raakt
en wat met de essentie van ons christen-zijn niet zoveel van doen heeft,
heeft al heel wat mensen onnodig gekwetst en van de Kerk vervreemd.
Het lijkt er soms op
dat we niet hetzelfde evangelie lezen.

Tegen die achtergrond laat het woord
dat Jezus vandaag tot ons spreekt,
er geen twijfel over bestaan:
Hij zegt klaar en duidelijk
dat alle geboden en regels ondergeschikt zijn
aan dat ene dubbel-gebod van de liefde:
Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf.

Omdat wij met onze betweterigheid zo vaak
dat dubbel-gebod van de liefde negeren
vragen wij aan God en onze naaste om vergeving:

Vergevingsmoment

Vandaag horen wij “hou van God en de mensen”.
We ondervinden dat dit écht moeilijk kan zijn.
We maken weinig tijd voor gebed,
we praten weinig over ons leven met God,
we zijn weinig behulpzaam en brengen weinig vrede.
Daarom bekennen wij onze spijt voor God en vragen wij vergeving.

– Wij zitten soms in een mallemolen van nu eens dit doen en dan dat.
Voor alles willen wij tijd maken.
Uiteindelijk hebben wij voor veel dingen die belangrijk zijn
nog maar heel weinig tijd beschikbaar.
Voor ons gezin bijvoorbeeld,
of om te luisteren naar elkaar en mekaar zo te helpen.
Omdat wij onze tijd soms zo dom gebruiken:
Heer, ontferm U over ons.

Houden van God en houden van mensen hoort bij elkaar.
Soms keren wij elkaar boos de rug toe,
zonder goed te beseffen dat wij dan ook God de rug toe keren.
Christus, ontferm U over ons.

In de wereld loopt er zoveel mis,
maar wij liggen daarvan zo weinig wakker.
Toch lijden heel wat mensen, ook in ons land, honger,
worden er oorlogen uitgevochten in alle werelddelen.
Het heeft vaak allemaal te maken met de veel te grote kloof
tussen rijken en armen.
Daar komt ruzie van.
Toch besteden wij te weinig interesse aan initiatieven
die dat verhelpen.
Vastbesloten daaraan iets te doen vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, Gij staat niet stil bij het
verleden.
Gij verheugt U
telkens als wij in vriendschap verder gaan op de juiste weg,
hoopvol naar een betere wereld.
Blijf daarbij onze sterke kracht,
die Gij ons geeft langs de woorden en daden van uw Zoon Jezus. Amen
.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Heer,
wij weten wel wat Gij van ons verlangt
maar deinzen terug voor de implicaties van uw woord.
Niet daar waar uw naam veelvuldig wordt genoemd,
maar daar waar er liefde is van mens tot mens
komt Gij tot leven.
Maak ons één van hart en ziel.
Schenk ons uw geest
en de daadkracht van Jezus
die voor zijn medemensen alles overhad. Amen.

Openingsgebed 2

Liefhebben en geliefd worden:
het blijft een wonder, God, een geschenk.
En toch… is liefde tegelijk ook een werkwoord.
Je kunt niet enkel op papier liefhebben.
Elke liefde vraagt om zichtbaar en voelbaar gemaakt te worden.
Leer me daarom van U en van mijn naaste te houden,
met heel mijn hart.
En geef me de durf en het enthousiasme
om dat dubbelspoor van liefde te blijven bewandelen. Amen.
naar Erwin Roosen


Openingsgebed 3

God,
met onmetelijk geduld en een onverwoestbaar vertrouwen
polijst Gij ons via bereidwillige mensenhanden
tot mensen-van-liefde.
Het kan niet anders of Gij doet dat met de bedoeling
dat ook wij, op onze beurt, onze handen ter beschikking zouden stellen
om weer aan andere mensen liefde te kunnen meegeven.
Moge uw Zoon Jezus, ons daarbij tot voorbeeld zijn. Amen.
naar Bas Rentmeester en Hub Schumacher


Lezingen
Luisteren wij nu naar woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Exodus 22,1.20-26)
Uit het boek Exodus

Zo spreekt de Heer,
20          U mag een vreemdeling niet slecht behandelen
en hem het leven niet moeilijk maken,
want u hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.
21          Weduwen en wezen moet u geen onrecht aandoen.
22          Als u hun tekort doet en hun klagen tot Mij opstijgt,
dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.
23          Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden:
uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen.
24          Als u aan iemand van mijn volk geld leent,
aan een noodlijdende in uw omgeving,
gedraag u dan niet als een geldschieter.
U mag geen rente van hem eisen.
25          Als u iemands mantel in pand neemt,
dan moet u die voor zonsondergang aan hem teruggeven.
26          Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken,
het is de beschutting van zijn blote lichaam,
hij moet erin slapen.
Roept hij Mij om hulp,
dan zal Ik hem verhoren,
want Ik ben vol medelijden.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Tessalonicenzen 1,5c-10)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
5c             U weet zelf wel hoe wij ons voor u hebben ingezet toen we bij u waren.
6           En u bent navolgers geworden van ons en van de Heer,
toen u het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen
en toch met vreugde van de heilige Geest.
7           Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen
in Macedonië en in Achaje.
8           Want van u uit heeft het woord van de Heer zich verbreid,
en niet enkel in Macedonië en Achaje,
maar overal is uw geloof in God bekend geworden.
Wij hoeven daar niets over te zeggen.
9           Want zij vertellen zelf hoe ons optreden bij u is geweest
en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd,
om de levende en waarachtige God te dienen,
10          en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten,
die Hij uit de dood heeft opgewekt:
Jezus, die ons redt van de komende toorn.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Matteüs 22,34-40)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

34          Toen de farizeeën hoorden
dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht,
kwamen ze bij elkaar
35          en een van hen, een wetgeleerde,
vroeg om Hem op de proef te stellen:
36          `Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37          Jezus zei hem:
`U zult de Heer uw God liefhebben
met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
38          Dat is het grootste en eerste gebod.
39          Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
40          Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij samen belijden dat Gods liefde concreet wordt
in onze inzet voor onze naaste.

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was een mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid.
Amen.


Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

– Bidden we voor hen die niet delen in onze welvaartstaat,
voor de stille armen van de vierde wereld,
wier klacht niet wordt gehoord,
wier nood niet wordt gezien.
Gezegend de mensen die het voor hen opnemen,
die voor hen zo goed als God willen zijn.
Bidden we dat er uit ons midden steeds weer zulke mensen mogen opstaan.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die, waar ook ter wereld,
verdreven van huis en haard,
op de vlucht zijn;
voor allen die asiel zoeken in ons land en bang afwachten
of zij al dan niet zullen worden uitgewezen.
Bidden wij voor al diegenen onder ons, die zich niet aanvaard weten.
Gezegend de mensen die het voor hen opnemen,
die voor hen zo goed als God willen zijn.
Bidden we dat er uit ons midden steeds weer zulke mensen mogen opstaan.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle noodlijdenden:
voor onze zieken, voor zieken zonder verzorging,
voor kinderen zonder toekomst,
voor arbeiders die in zoveel landen rechteloos worden uitgebuit,
voor allen die met hun armoe en ellende de tol betalen van onze overvloed hier.
Gezegend de mensen die het voor hen opnemen,
die voor hen zo goed als God willen zijn.
Bidden we dat er uit ons midden steeds weer zulke mensen mogen opstaan.
Laten wij bidden…

God,
die alles en allen met liefde omringt,
maak ons vindingrijk genoeg
om voor anderen zo goed te zijn als uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Gerard Kock

Voor al deze intenties, voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:


Gebed over de gaven 1

God en Vader,
wij bieden U brood en beker,
heel ons bestaan,
alles wat we zijn.
Aanvaard ons met onze kansen en beperktheden,
maar vooral met onze mogelijkheden.
Leer ons daarvan gebruikmaken, ten volle en creatief.
Maak van ons mensen die durven liefhebben met hart en ziel.
Dat vragen wij U, in naam van Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
bij dit brood en deze wijn
willen wij bidden
dat in elk van ons die gezindheid mag groeien die in Jezus leefde:
dat wij elkander waarderen en respecteren,
dat wij liever kwetsbaar zijn dan hardvochtig,
liever machteloos en zonder aanzien dan ontoegankelijk.
Mogen wij groeien in vergevingsgezindheid en geduld met elkaar. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.
Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.
Om de manier waarop Gij ons liefhebt
willen wij U danken en zeggen daarom:
Heilig, heilig, heilig…
God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’
Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’
Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
God, wij danken
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.
Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de anderen
Moge die boodschap in ons verder groeien.
Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de ander
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaa
van vrede en vriendschap.
Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus werden wij kinderen van dezelfde Vader,
in Jezus zijn wij geroepen tot liefde zonder grenzen.
Díe Jezus leerde ons hoe wij met z’n allen kunnen bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

In onze wereld geldt: voor wat hoort wat; alles heeft zijn prijs; spijtig voor wie het niet kan betalen.
In de wereld van God krijgt elkeen wat hij nodig heeft.
In onze wereld van ‘oog om oog en tand om tand’ geldt het recht van de sterkste.
In de wereld van God worden zwaarden tot ploegijzers omgesmeed
en geeft de een zijn leven voor de ander.
Als uw droom, God, gestalte krijgt in mij, in jou, in ons
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk….

Vredewens

Als wij uw naam uitspreken, God,
doe dan in ons uw liefde groeien
zodat wij, met zoveel anderen,
blijven werken aan een wereld van geluk voor allen.
Zo wordt uit uw liefde vrede geboren
die dankzij ons gedijen kan.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van liefde en vrede.

Lam Gods

Communie

Niemand heeft grotere liefde
dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Dit is het Lam Gods,…


Bezinning 1

Wie van u weet nog
dat ‘liefde’ te maken heeft met ‘gave’ en ‘overgave’,
met de diepe vreugde van het ‘gegeven-zijn’ voor de ander,
met ‘een hart hebben’ voor de ander,
met tederheid en zachtmoedigheid,
met vriendelijkheid en vergevingsgezindheid,
met afstand nemen van macht en bezit,
met afstand doen van geweld,
met vrede?

Wie van u weet nog
dat ‘liefde’ te maken heeft met verantwoordelijkheid?

En wie van u weet nog
dat God de uitvinder is van de liefde?
Want God is liefde.

                naar Phil Bosmans

Bezinning 2

Wel kijk, wat ik wil dat de anderen voor mij doen,
is precies dat zij mij niet veroordelen.
Dat wil zeggen: dat ze mij nemen zoals ik ben,
mij aanvaarden, in mij geloven, vertrouwen in mij hebben,
mij op mijn best nemen, vergeven.
Vooraf mijn gebreken, vergissingen
en tekorten vergeven.
Ik wil, zoals iedereen denk ik, gerespecteerd, geacht,
beluisterd worden.
Ik wil dat ze van mij houden.
Ik verwacht dat ze mij kansen gunnen,
mij de middelen geven om te laten zien wat ik kan.
Dat ze appreciëren wat ik gedaan heb
en mij aanmoedigen.
Dat ze het goede in mij hoog schatten
en niet te lang stilstaan bij het slechte in mij
(want mijn goede kant is mijn goede kant,
mijn slechte kant is alleen maar de keerzijde van de goede).
En dat ze mijn geheimen eerbiedigen.
En dat ze mij nooit als minderwaardig behandelen,
zelfs als ze in een verantwoordelijke functie boven mij staan.
Wel kijk, dat is wat ik aan de anderen zal proberen te geven.
Dat zal de weg van mijn volmaaktheid zijn.
Maurice Bellet


Slotgebed 1

In zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe (13,4-7.13)
schreef de apostel Paulus een lofzang op de liefde:

Liefde is geduldig, zachtmoedig,
en niet afgunstig.
Liefde is niet ijdel en niet verwaand.
Zij handelt nooit onoprecht
en zoekt zichzelf niet.
Zij kent geen bitterheid
en rekent het kwade niet aan.
Alles bedekt zij,
alles gelooft zij,
alles hoopt zij,
alles duldt zij.
Liefde vergaat nooit.
Geloof, hoop en liefde zijn nu van kracht,
maar de grootste van de drie is de liefde:
zij duurt in eeuwigheid.

Slotgebed 2

Ik hou van je – zegt God –
en het enige dat Ik van je vraag
is dat je ook van Mij houdt, met heel je hart,
én dat je dat zichtbaar maakt
in een grenzeloze solidariteit
en een onvoorwaardelijke liefde voor al je medemensen,
met een bijzondere plaats voor armen en eenzamen.
Je liefde voor de naaste
en je liefde voor Mij
gaan hand in hand
en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Heel het leven van Jezus was daar een getuigenis van.
Ik hoop dat je in zijn voetsporen wilt treden. Amen.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Niet in een afgebakend hoekje van ons hart,
niet in welbepaalde omstandigheden,
maar hier en nu, vandaag,
ten aanzien van allen die ons pad kruisen,
van allen met wie we samenleven,
zijn wij als christenen geroepen tot liefde.
Als we hiervan proberen werk te maken
zal God ons bezielen met zijn zegen:
in de naam van + de vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.