2e zondag van de vasten C 2013

Begroeting

In de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Genade en vrede van God onze Heer.
Moge de kracht van zijn Geest ons nabij zijn. Amen.

Openingswoord 1

Op weg naar Jeruzalem nam Jezus
Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee
boven op een hoge berg
waar zij alleen waren – zo verhaalt het evangelie vandaag.

Af en toe doet het deugd wat afstand te nemen
van alles waarmee een mens intens bezig is,
om zo een beter zicht te krijgen,
om te herademen.
Het is dan goed samen te zijn met mensen die je dierbaar zijn,
die met jou willen meegaan,
met wie je kan delen wat je ten diepste beweegt.
Die andere ziet je dan anders.
Dat overkwam ook de leerlingen
toen ze zagen hoe Jezus stralend en nieuw werd
in de verbondenheid met zijn Vader.
vrij naar Koninksem

Openingswoord 2

Vorige week waren we met Jezus in de woestijn.
Vandaag vertelt het evangelie ons
hoe Jezus met drie leerlingen de berg opgaat om er te bidden.
Deze viering nodigt ons uit met Hem mee te gaan.
De berg Tabor is een plaats van Godsontmoeting,
een plaats waar gefocust wordt
op datgene waar het in ons leven om te doen is.
Het is geen plaats waar we elkaar mogen blijven koesteren
geen plaats om er tenten te bouwen.
We moeten telkens weer de berg afdalen,
het dal intrekken om, met anderen samen,
de strijd aan te gaan tegen onrecht en armoede.

Vergevingsmoment 1

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 2

Staande voor onze God van barmhartigheid
willen wij onze aarzeling,
ons gebrek aan inzet,
ons tekortschieten,
erkennen.

-Na een drukke dag
houden wij het liever bij een avondje TV-oppervlakkigheid.
Een rustig bezinnend moment om de dag af te sluiten…
het komt er niet van.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gelegenheid tot feesten en vieren grijpen we gretig aan.
Maar ons voorbereiden op uw Paasfeest …
Het komt er niet van.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Op piekmomenten van vreugde en leed
willen wij U zien, God,
U nabij voelen.
Maar tussendoor vergeten wij vaak
dat Gij er altijd zijt,
met ons en voor ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergeef ons onze ontrouw en onze laksheid, Heer.
Wij zeggen U dank voor uw onvoorwaardelijke trouw. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
wij zijn hier bijeen gekomen
als mensen met eenzelfde droom,
een droom van een vaderland dat beter is
dan het land waarin we nu leven.
Gij zegt dat wij moeten in beweging komen,
dat wij ons moeten bekeren en omkeren.
Wij moeten zwervers en trekkers worden,
mensen die met elkaar op weg gaan,
mensen die elkaar dragen, verdragen, verder dragen.
Inspireer ons daarom met uw Geest
zodat ons gelaat helder wordt,
stralend door U verlicht,
in Christus, onze Heer. Amen.
naar Ten Bos

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
wees ons hier en nu nabij.
Raak ons aan zodat wij U voelen.
Raak ons in de stilte van ons hart als wij tot U bidden.
Raak ons in onze ogen
wanneer wij anderen zien lijden.
Raak ons in onze oren
wanneer wij het klagen van vernederde mensen horen.
Raak onze handen aan
zodat ze kracht uitstralen om lief te hebben.
Raak onze voeten aan
zodat we wegen gaan van recht en vrede voor steeds meer mensen.
Wij vragen het U in de naam van Jezus, onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 3

God,
die vanuit de stilte spreekt
tot mensen die stilte zoeken,
kom ons nabij zoals Gij Jezus nabij waart
toen Hij, door mensen bedreigd,
bij U houvast zocht.
Sterk ook ons tot vastberadenheid.
Bemoedig ook ons om te zeggen wat moet worden gezegd,
om te doen wat moet worden gedaan
zodat wij een beetje van uw licht uitstralen in deze wereld. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

Luisteren we naar God die zich tot ons richt via verhalen uit de Schriften.

Eerste lezing (Gen. 15, 5-12. 17-18)

Uit het boek Genesis

5     In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei:
`Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u kunt.’
En Hij verzekerde hem:
`Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.’
6     Abram heeft de Heer geloofd
en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid.
7     Toen zei Hij tegen hem:
`Ik ben de Heer, die u uit Ur in Kasdim, leidde
om u dit land in bezit te geven.’
8     Abram vroeg:
`Ach Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?’
9     Hij zei tegen hem:
`Haal een driejarige koe, een driejarige bok,
een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.’
10     Hij haalde dit alles, sneed de dieren doormidden
en legde de stukken tegenover elkaar;
alleen de vogels sneed hij niet door.
11     Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg.
12     Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap;
hevige angst en duisternis overvielen hem.
17 Toen de zon was ondergegaan
en het helemaal donker was geworden,
zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel,
die tussen de doormidden gesneden stukken door gingen.
18     Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram.
Hij zei:
`Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land,
vanaf de beek van Egypte tot aan de Grote Rivier, de Eufraat.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil., 3, 17-4, 1)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

17 Broeders en zusters, volg mijn voorbeeld
en kijk naar hen die zich gedragen
naar het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.
18 Want velen leiden een leven –
ik heb u al vaak over hen gesproken maar nu herhaal ik het onder tranen –
als vijanden van het kruis van Christus.
19 Hun einde is de ondergang, hun god is hun buik,
ze stellen hun eer in schande,
zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.
20 Maar óns vaderland is in de hemel,
vanwaar wij ook onze redder verwachten,
de Heer Jezus Christus.
21 Hij zal ons armzalig lichaam veranderen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht die Hem ook in staat stelt
alles aan zich te onderwerpen.
1     Daarom, mijn geliefde broeders en zusters,
naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon,
houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 9, 28b-36)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

28     Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus mee
en ging de berg op om te bidden.
29     Terwijl Hij aan het bidden was,
veranderde Hij van uiterlijk
en werden zijn kleren stralend wit.
30     Ineens waren er twee mannen met Hem in gesprek.
Het waren Mozes en Elia,
31     die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken,
de voleinding van zijn leven in Jeruzalem.
32     Petrus en de anderen waren overmand door slaap;
toen ze wakker werden,
zagen ze zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
33     Toen die weer van Hem wilden weggaan, zei Petrus tegen Jezus:
`Meester, het is maar goed dat wij hier zijn;
laten wij drie hutten maken,
een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.’
Hij wist niet wat hij zei.
34    Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk die hen overdekte;
ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen.
35     Uit de wolk klonk een stem:
`Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.’
36    Toen de stem klonk, bleek Jezus alleen te zijn.
Zij zwegen hierover
en vertelden destijds aan niemand wat ze hadden gezien.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij als kerkgemeenschap getuigenis afleggen van ons geloof.

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,

ver aan mij vooraf maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God of Schepper,
maar het liefst van al: Vader.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,

die mij voorleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Mensen die samen oefenen in recht doen
en vrede stichten, in breken en delen.
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in het goede,

dat wij nu eens verbergen
en dan weer openbaren.
Ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;
dat het laatste woord niet aan de dood zal zijn,
maar aan het leven en de liefde. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot God
om wat onze wereld, onze tijd,
zo broodnodig heeft.

-Onze wereld, onze tijd,
heeft behoefte aan mensen met idealen,
aan mensen die nog durven dromen van vrede en recht voor allen.
Heer, zegen hen die zich inzetten
om de toekomst die Gij voor onze aarde hebt gedroomd,
dichterbij te brengen.
Laten wij bidden…

-Onze wereld, onze tijd,
heeft behoefte aan mensen die doorzetten,
die zich niet door tegenslag of tegenkanting laten ontmoedigen.
Heer, zegen hen die blijven ijveren voor wat goed is,
die medemensen weten te inspireren en hen op sleeptouw nemen.
Laten wij bidden…

-Onze wereld, onze tijd,
heeft behoefte aan optimisten, aan mensen met humor,
aan mensen die zelfs in het duister
lichtpuntjes weten te vinden.
Heer, zegen hen die door hun positieve ingesteldheid
wervend en onweerstaanbaar zijn.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Bidden wij tot God, onze Vader,
die wil dat wij zijn Rijk op aarde vestigen.

-Bidden wij voor mensen,
diep in het dal van lijden en pijn,
mensen die het door tal van tegenslagen
willen opgeven.
Dat zij medemensen mogen ontmoeten
die in hun doen en laten
daadwerkelijk gestalte geven
aan dat beloofde Rijk van onze God.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die zich op een of andere wijze inzetten
voor deze geloofsgemeenschap.
Dat het visioen van het Rijk Gods
en het geloof in de verrijzenis
hen krachtig maakt
om zich te blijven wijden aan hun taak van dienstbaarheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf,
wij die bewust gekozen hebben voor de weg van het evangelie.
Dat wij God aan onze zijde mogen ervaren,
ook wanneer de nacht van lijden en pijn ons overvalt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die regelmatig mee eucharistie vieren.
Dat zij, gesterkt door dit ‘berg’-gebeuren,
telkens opnieuw afdalen
om, ook in de dagelijkse realiteit,
het breken en delen in Jezus’ naam waar te maken.
naar Jean Paul Pinxten

Gebed over de gaven 1

God,
met brood en wijn denken wij aan Jezus, uw Zoon.
Gijzelf lichtte in Hem op
en in deze tekens van brood en wijn
mogen wij Hem herkennen.
Voed ons met uw Geest,
leer ons delen met elkaar
en maak ons zo tot waarachtige getuigen van U. Amen.
naar Koninksem

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
ook wij zijn besmet met de microbe van hebben en houden,
van produceren en consumeren.
Wij bidden U:
verlos ons van de waan van ieder-voor-zich.
Maak ons één in breken en delen,
ook met hen
die zich doorgaans moeten voeden
met de kruimels die van onze tafels zijn gevallen.
Wij vragen U dit,
in naam van Hem, die zichzelf brak en uitdeelde
tot voedsel voor allen, Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
dat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

‘Dit is mijn uitverkoren Zoon.’
We mogen delen in deze intimiteit van Jezus met zijn Vader.
Hij is het die ons leerde bidden.
Met zijn woorden durven we zeggen:
Peer Verhoeven
Onze Vader…

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw welbeminde Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Breek ons open, Heer,
opdat wij zouden leven met elkaar
en niet naast of tegenover elkaar.
Geef ons de ware vrijheid
die niet gebonden is aan geld of eer,
maar die verworven wordt
door zich los te maken
om U na te volgen.
Dan kunnen wij meebouwen aan uw droom van vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen.
Heer, leer ons doen wat Gij hebt voorgedaan:
leer ons ons leven breken als brood,
het elkaar aanreiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Gij badt op eenen berg alleen,
en… Jesu, ik en vind er geen
waar ‘k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn oogen sla;
en arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet !
o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet !
Guido Gezelle

Bezinning 2

Van tijd tot tijd moet je het doen:
de berg opgaan,
de wereld laten verstillen,
jezelf en de anderen hervinden in gebed,
het licht van God laten schijnen op je gezicht.

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus,
van wie dit heldere licht afstraalt,
en in gezelschap van andere bergbeklimmers,
Godzoekers zoals een Mozes en een Elia.

Het was voor hen geen wereldvlucht,
want ze namen alles mee op die berg:
het wel en wee van hun volk,
hun machteloosheid en hun ontgoocheling.

Maar even kwam er vrede in hun hart,
ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen,
om te herbeginnen.

Want wie op de berg alles in het volle licht heeft gezien,
kan God ook vinden in het getekende, verwrongen mensengezicht
dat ‘lijden’ heet.
Koninksem

Bezinning 3

Eeuwige God,
wees licht,
zodat we zien waar het op aankomt.
Wees vuur,
zodat wij niet uitdoven.
Wees kracht,
zodat we sterk staan.

Tedere God,
beweeg in ons,
zodat wij leven voelen.
Wees zachte streling,
zodat wij niet verstenen.
Wees onze bron,
zodat wij niet verdorren.

Trouwe God,
wees grond onder onze voeten,
zodat wij ons verbonden blijven voelen met de aarde.
Wees ruimte in ons hart,
zodat wij ruimte maken voor anderen.
Bewaar uw visioen in ons,
zodat wij blijven geloven in morgen.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
laat ons samen met Jezus de berg opgaan
opdat wij mogen zien en horen wie Gij zijt.
Wij bidden U:
schenk ons uw liefde, uw goedheid voor elke mens,
zodat wij in deze veertigdagentijd kunnen getuigen van uw Blijde Boodschap. Amen.
naar Koninksem

Slotgebed 2

Wil je in de komende week af en toe wat tijd voor Mij vrijmaken – vraagt God –
om met Mij alleen te zijn en met elkaar te praten?
Je moet geen schrik hebben om dichterbij te komen.
Ik wil je laten ervaren
hoe mijn liefde ook jou kan veranderen, vanbinnen én vanbuiten,
De mensen zullen aan je kunnen zien
en van je gezicht kunnen aflezen
dat wij een verbond hebben gesloten
omdat je steeds meer op Mij zult gelijken.
Ik wil mijn droom in je hart leggen
en je laten voelen dat het ‘goed’ wonen is bij Mij, voor altijd. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Gesterkt en verheugd omdat God ons nabij was,
dalen wij af van de berg
om de warmte van God-met-ons
uit te dragen in de vlakte van het leven van elke dag.
Moge zijn zegen op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.