2e zondag van de vasten C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
tweede zondag van de vasten C (28/02/10)

Begroeting

Welkom hier in het huis van de Heer.
Vrede en bemoediging wordt u toegewenst
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Openingswoord 1

De eerste etappe van onze veertigdagentocht zit erop.
Elke zondag is een soort halte om op verhaal te komen.
In vergelijking met vorige week bevinden we ons
in een heel ander decor.
Toen kwamen we Jezus tegen in de woestijn, oord van beproeving.
Nu ontmoeten wij Hem hoog op een berg
waar Hem perspectief geboden wordt.
Geen mens – ook Jezus niet –
houdt het uit zonder bemoediging,
zonder bevestiging af en toe.


Openingswoord 2

Ooit ging Jezus een berg op
tot waar het echt stil was.
Daar kon Hij met God praten
over hoe het verder moest in zijn leven.
Toen Hij weer bij zijn vrienden kwam,
zeiden die:
“Je kunt aan zijn gezicht zien
dat Hij met God gepraat heeft”.
Jezus had het licht van God
over zijn leven laten schijnen.

Zijn ook wij bereid dit te doen?
Dan kunnen we, net als Hij,
zelf licht voor deze wereld worden.
naar Lovendegem


Vergevingsmoment 1

Staande voor onze God van barmhartigheid
willen wij onze aarzeling,
ons gebrek aan inzet,
ons tekortschieten erkennen.

– Na een drukke dag
houden wij het liever bij een avondje TV-oppervlakkigheid.
Een rustig bezinnend moment om de dag af te sluiten…
het komt er niet van.
Heer, ontferm U over ons.

– Gelegenheid tot feesten en vieren grijpen we graag aan.
Maar ons voorbereiden op uw Paasfeest …
komt er niet van.
Christus, ontferm U over ons.

– Op pieken van vreugde en leed
willen wij U zien, God,
U nabij voelen.
Maar tussendoor vergeten wij vaak
dat Gij er altijd zijt
met ons en voor ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergeef ons onze ontrouw en onze laksheid, Heer.
Wij zeggen U dank voor uw onvoorwaardelijke trouw. Amen.

Vergevingsmoment 2

– Heer, nog heel wat mensen vergaan van de honger,
hebben geen dak boven hun hoofd,
geen medische zorgen en geen kans op scholing.
Als wij alleen maar machteloos toekijken,
Heer, ontferm U dan over ons.

– Christus, op vele plaatsen in de wereld woedt nog altijd oorlog,
worden zelfs kinderen daarvoor ingezet.
Als wij alleen maar machteloos toekijken,
Christus, ontferm U dan over ons.

Heer, vaak zijn we uit op eigen profijt,
soms zelfs ten koste van de zwakken.
Als wij egoïstisch niet toekomen aan delen,
Heer, ontferm U dan over ons.
vrij naar Tine Santy-Defever

Openingsgebed 1

God van Leven
herschep ons hart,
beadem ons verstand
zodat wij elkaar behoeden
en doen leven.
Maak ons tot uw gemeenschap.
Wees de stem
die ons geweten wekt.
Verberg U niet,
wees ons nabij,
reik ons de hand. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God, in deze veertig dagen
roept Gij ons op
op te staan uit de sleur van elke dag
en ons los te maken van alles
wat ons te veel bindt aan deze wereld.
Help ons bij onze tocht door de woestijn,
en neem ons mee de berg op,
opdat wij een glimp opvangen
van wat Gij met ons, mensen, voorhebt.
In Jezus hebt Gij ons dat laten zien.
Dan zullen we ons, met hart en ziel
en met al onze krachten
richten op daden van gerechtigheid,
op vrede en leven.
Wij vragen U dat door Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Peer Verhoeven

Lezingen
Luisteren we naar God die zich tot ons richt via verhalen uit de Schriften.

Eerste lezing (Genesis 15,5-12.17-18)

Uit het boek Genesis

5          In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei:
`Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u kunt.’
En Hij verzekerde hem:
`Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.’
6          Abram heeft de Heer geloofd
en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid.
7          Toen zei Hij tegen hem:
`Ik ben de Heer, die u uit Ur in Kasdim, leidde
om u dit land in bezit te geven.’
8          Abram vroeg:
`Ach Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?’
9          Hij zei tegen hem:
`Haal een driejarige koe, een driejarige bok,
een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.’
10             Hij haalde dit alles, sneed de dieren doormidden
en legde de stukken tegenover elkaar;
alleen de vogels sneed hij niet door.
11         Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg.
12         Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap;
hevige angst en duisternis overvielen hem.
17 Toen de zon was ondergegaan
en het helemaal donker was geworden,
zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel,
die tussen de doormidden gesneden stukken door gingen.
18         Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram.
Hij zei:
`Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land,
vanaf de beek van Egypte tot aan de Grote Rivier, de Eufraat.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Filippenzen 3,17-4,1)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

17 Broeders en zusters, volg mijn voorbeeld
en kijk naar hen die zich gedragen
naar het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.
18 Want velen leiden een leven –
ik heb u al vaak over hen gesproken maar nu herhaal ik het onder tranen –
als vijanden van het kruis van Christus.
19 Hun einde is de ondergang, hun god is hun buik,
ze stellen hun eer in schande,
zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.
20 Maar óns vaderland is in de hemel,
vanwaar wij ook onze redder verwachten,
de Heer Jezus Christus.
21 Hij zal ons armzalig lichaam veranderen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht die Hem ook in staat stelt
alles aan zich te onderwerpen.
1
          Daarom, mijn geliefde broeders en zusters,
naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon,
houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 9,28b-36)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

28         Jezus nam Petrus, Johannes en Jakobus mee
en ging de berg op om te bidden.
29         Terwijl Hij aan het bidden was,
veranderde Hij van uiterlijk
en werden zijn kleren stralend wit.
30         Ineens waren er twee mannen met Hem in gesprek.
Het waren Mozes en Elia,
31         die in heerlijkheid verschenen en over zijn heengaan spraken,
de voleinding van zijn leven in Jeruzalem.
32         Petrus en de anderen waren overmand door slaap;
toen ze wakker werden,
zagen ze zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
33         Toen die weer van Hem wilden weggaan, zei Petrus tegen Jezus:
`Meester, het is maar goed dat wij hier zijn;
laten wij drie hutten maken,
een voor U, een voor Mozes, en een voor Elia.’
Hij wist niet wat hij zei.
34            Terwijl hij nog sprak, kwam er een wolk die hen overdekte;
ze schrokken toen ze in de wolk terechtkwamen.
35         Uit de wolk klonk een stem:
`Dit is mijn uitverkoren Zoon; luister naar Hem.’
36            Toen de stem klonk, bleek Jezus alleen te zijn.
Zij zwegen hierover
en vertelden destijds aan niemand wat ze hadden gezien.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid.
Amen.


Voorbeden 1

Laten wij bij het begin van deze tafeldienst even verwijlen
bij de mensen die we verlich­ting toewensen in hun bestaan…
en bieden wij God ook onze persoonlij­ke gebedsintenties aan.

– Bidden we voor de leiders van de Kerk.
Dat zij hun oren open houden voor nieuwe geluiden
en het moeizame maar noodzakelijke werk aandurven
bakens te verzetten.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die nieuwe wegen zien
en die ook reeds bewandelen.
Dat zij in hun eerlijk zoeken naar wat mensen tot heil strekt,
geen tegenwerking maar bemoediging ondervinden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de leiders van de wereld.
Dat zij ‘vrede door gerechtigheid’
niet als een onbereikbare utopie terzijde schuiven,
maar alle krachten blijven bundelen om daartoe te geraken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die ongeneeslijk ziek of gehandicapt zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die door warm medeleven en fijngevoelige zorgzaamheid
hun het gevoel geven
dat zij net zo waardevol en beminnelijk zijn als u en ik.
Laten wij bidden…

Goede Vader,
Gij hebt U in Jezus geopenbaard
als bron van goedheid en mensenliefde.
Wek ook in ons de bereidheid en de geschiktheid
om uw goedheid te belichamen.
Moge de mensen die onze inspanningen ervaren,
U daarin herkennen,
en U verheerlijken. Amen.
Ad van Diemen o.p.

Voorbeden 2

Bidden wij tot God, onze Vader,
die wil dat wij zijn Rijk op aarde vestigen.

– Bidden wij voor mensen,
diep in het dal van lijden en pijn,
die het door tal van tegenslagen willen opgeven.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die in hun doen en laten
daadwerkelijk gestalte geven
aan dat beloofde Rijk van onze God.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen
die zich op een of andere wijze inzetten
voor deze geloofsgemeenschap.
Dat het visioen van het Rijk Gods
en het geloof in de verrijzenis
hun krachtig maakt
om zich te blijven wijden aan hun taak van dienstbaarheid.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf,
wij die bewust gekozen hebben voor de weg van het evangelie.
Dat wij God aan onze zijde mogen ervaren
ook wanneer de nacht van lijden en pijn ons overvalt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die regelmatig mee eucharistie vieren.
Dat zij, gesterkt door dit ‘berg’-gebeuren,
telkens opnieuw afdalen
om, ook in de dagelijkse realiteit,
het breken en delen in Jezus’ naam waar te maken.
naar Jean Paul Pinxten

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Trouwe God,
open onze ogen en ons hart
voor uw zorg voor mensen.
Geef dat wij uw Zoon herkennen,
dat wij zijn woord beluisteren,
en smaak krijgen in de tekenen die Hij ons aanreikte:
brood om rond te delen,
een beker om andermans dorst te lessen.
Zo toegerust
kunnen we de weg naar Pasen gaan. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
met brood en wijn denken wij aan Jezus, uw Zoon.
Gijzelf lichtte in Hem op
en in deze tekens van brood en wijn,
mogen wij Hem herkennen.
Voed ons met uw Geest,
leer ons delen met elkaar
en maak ons zo tot waarachtige getuigen van U. Amen.
naar Koninksem

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
dat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.Onze Vader

‘Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene.’
We mogen delen in deze intimiteit van Jezus met zijn Vader.
Hij is het die ons leerde bidden.
Met zijn woorden durven we zeggen:
Onze Vader…
Peer Verhoeven

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw welbeminde Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

God van alle mensen,
we trekken cirkels rond onszelf en zeggen:
‘dit ben ik’ en ‘dit is van mij’.
En onze handen zijn tot slaan gereed
als wordt geraakt aan wat wij ons hebben toegeëigend.
Vergeef ons,
maak ons vredelievend en mild.
Dan worden wij één en onverdeeld.
Die door God geschonken vrede, zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen.
Heer, leer ons doen wat Gij hebt voorgedaan:
leer ons ons leven breken als brood,
het elkaar aanreiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Steeds opnieuw
groeien wij vast
aan welvaart, voorrecht of gelijk.
We bouwen ons
een burcht van zekerheden
waarin de ziel
geen adem krijgt.

Zalig wie zulke muren sloopt
en tegen beter weten in
een weg aanlegt
door chaos en woestijn.

Zalig wie onrecht recht trekt,
klein wordt,
groot maakt,
hoop geeft,
brood deelt,
omziet naar verschopten.

Zalig
wie zich omkeert van meer naar genoeg,
en mens durft zijn
met lege handen.
Kris Gelaude

Bezinning 2

Soms raakte Jezus vermoeid,
kende Hij twijfels.
Dan liet Hij zijn vrienden scheep gaan en bleef zelf achter,
alleen op het strand.

Soms trok Hij zich terug in de bergen,
om te bidden en met zijn Vader te zijn.
Daar kwam Hij tot zichzelf,
zag Hij de weg die Hij moest gaan:
een man van God zijn, zoals Elia en Mozes,
mensen vrij maken.

Hoe Hij heeft gebeden?
Wellicht met weinig woorden,
maar terug bij zijn vrienden, straalde het van Hem af:
bidden maakt anders.

Kunnen wij het nog: helemaal alleen de berg opgaan,
zo nu en dan rusten om de weg te vragen?
vrij naar Peer Verhoeven


Slotgebed 1

Zegen ons, God van leven.
Sta op in ons denken en doen
zodat wij voor elkaar mogen zijn:
mensen van licht en hoop,
metgezel en tochtgenoot.
Zegen ons tot mensen
die zich verbonden weten
met de profeten van toen en van nu. Amen.


Slotgebed 2

Soms, heel even, ervaar ik dat ook, God,
dat ik, wanneer ik met U kan spreken en naar U kan luisteren,
vanbinnen én vanbuiten verander en nieuw word,
stralend als de zon,
schitterend als een kristal.
Dan komt er een gevoel van vreugde over mij
alsof ik eindelijk echt ‘thuis’ mag komen.
Toch is het niet altijd gemakkelijk
om voor U tijd vrij te maken, God.
Laat daarom Jezus mij heel regelmatig bij de hand nemen
en met mij de berg van liefde opgaan. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Gesterkt en verheugd omdat God ons nabij was,
dalen wij af van de berg
om de warmte van God-met-ons
uit te dragen in de vlakte van het leven van elke dag.
Moge zijn zegen op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.