2e zondag van de vasten A 2008

(17 02 2008 )


Begroeting

Moge God ons nabij zijn in deze veertigdagentijd.
Dat vragen we in de naam van de + Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Vastentijd is een tijd van opgang naar Pasen,
van klimmen naar hogerop
om daar, zoals Jezus in het evangelie van vandaag,
van gedaante te veranderen,
“ons leven weer nieuw bloed te geven.”

Ons leven is een lange, soms moeizame tocht naar de verheerlijking
die we eenmaal hopen te ontvangen.
Maar, zoals bij elke beklimming geldt de regel:
stijgen vergt inspanning.

Daartoe roept de vastentijd ons op:
om het beoogde doel te bereiken
moet men zich inzetten en inspannen,
moet men zich iets kunnen ontzeggen,
moet men ook bidden om kracht en moed.

Toch willen we het wel eens opgeven,
en kiezen voor wat gemakkelijk lijkt
en nog plezierig ook:
de oppervlakkigheid van de wereld.
Daarom bidden we de Heer om vergeving:


Vergevingsmoment

Heer, als wij uw roepstem horen,
maar er niet echt naar luisteren
of ze niet willen laten doordringen,
vergeef ons dan.

Christus,
als we blijven waar we zijn,
als we ons niet willen veranderen en bekeren,
maar vasthouden aan bezit en prestige,
vergeef ons dan.

Heer,
als wij onszelf op de voorgrond plaatsen
en geen oog hebben voor U en onze naaste,
vergeef ons dan.

Openingsgebed 1

Heer onze God,
in de veertigdagentijd geeft Gij ons de kans
ons af te vragen
of ons leven ten dienste staat van úw Rijk,
of in dienst van dat van onze afgodjes.
Wij vragen U:
geef ons de moed en de kracht
om onze platgetreden paden
te bekijken in het licht van het evangelie.
Geef ons de sterkte en de integriteit
om adequaat in te spelen op situaties
opdat wij,
het, zo nodig, over een andere boeg kunnen gooien.
Geef uw Kerk, in al haar geledingen,
een grote gevoeligheid
voor wat tot heil en vrede strekt.
Dan zal uw Rijk komen,
hier en nu en metterdaad,
dankzij Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
van U komt onze drang naar geluk,
het zoeken naar een veilige thuishaven,
de hoop op een voortbestaan vol genade.
Help ons uw liefdesaanbod niet te beschamen
en Jezus te volgen,
zowel in lijden en dood
als in verheerlijking en verrijzenis.
Wij vertrouwen op U in goede en kwade dagen. Amen.


Lezingen
Luisteren we naar God die zich tot ons richt via verhalen uit de Schriften.

Eerste lezing (Genesis 12,1-4a)
Uit het boek Genesis

1        De Heer zei tegen Abram:
`Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis,
naar het land dat Ik u zal aanwijzen.
2Ik zal een groot volk van u maken.
Ik zal u zegenen en uw naam groot maken,
zodat u een zegen zult zijn.
3        Ik zal degenen zegenen die u zegenen,
maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken.
Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen.’
4        Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen,
en Lot ging met hem mee.
© KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(2 Timoteüs. 1,8b-10)
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
8        Draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
9        die ons gered heeft
en ons heeft geroepen met een heilige roeping,
niet op grond van onze daden,
maar volgens zijn eigen besluit en genade.
Die genade is ons van alle eeuwigheid gegeven in Christus Jezus,
10       maar zij is nu openbaar geworden
door de verschijning van onze redder, Christus Jezus,
die de dood van zijn kracht heeft beroofd
en onvergankelijk leven heeft laten oplichten door het evangelie.
© KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Matteüs 17,1-9)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1
        In die tijd nam Jezus
Petrus, Jakobus en diens broer Johannes
met zich mee een hoge berg op,
waar Hij met hen alleen was.
2        Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante.
Zijn gezicht ging stralen als de zon
en zijn kleren werden wit als licht.
3        Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem.
4        Petrus zei daarop tegen Jezus:
`Heer, het is maar goed dat wij hier zijn.
Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken,
voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’
5        Hij was nog niet uitgesproken
of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte,
en opeens klonk er een stem uit die wolk:
`Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.
Luister naar Hem.’
6              Toen de leerlingen dat hoorden,
wierpen ze zich op de grond
en werden ze vreselijk bang.
7              Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
`Sta op en wees niet bang.’
8        Toen ze hun ogen opsloegen,
zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.
9        Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun:
`Vertel niemand van dit visioen
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.’
© KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden

– Bidden wij voor allen die, waar ook ter wereld,
in tempels en moskeeën,
in synagogen en kerken,
Gods nabijheid zoeken
als krachtbron voor hun dagelijks bestaan:
licht in hen op, Heer,
doe hen zien,
soms even,
opdat zij het zouden volhouden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die zich aan U overgeven,
die hun leven wijden aan vrede en recht voor iedereen
en die anderen voorgaan en bemoedigen
op weg naar een betere wereld:
licht in hen op, Heer,
doe hen zien,
soms even,
opdat zij het volhouden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die in het klein
zo goed als God willen zijn,
die op zoek blijven naar hen die verloren lopen,
die bedroefden weten te troosten,
die zieken met liefde omringen,
die vertwijfelden een hart onder de riem steken:
licht in hen op, Heer,
doe hen zien,
soms even,
opdat zij het volhouden.
Laten wij bidden…

God,
zet ons op de weg die leidt naar het leven,
waar Jezus onze gids is voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Gerard Kock

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

Heer God,
met brood en beker wilt Gij
onze honger en onze dorst naar vrede en recht lenigen.
Leer ons wat het betekent:
liefde die alles en allen omvat.
Zet ons, brekend en delend, op weg naar uw toekomst
die Gij voor ons opende in Jezus, uw geliefde Zoon. Amen.

Tafelgebed

God,
drie leerlingen mochten met U samen zijn
boven op een berg.
Het was een moment van stilte en rust,
van innerlijk geluk,
van uitzicht op wat komen zal.
De tenten werden toen niet opgeslagen,
want hun geloof was nog te broos.
Maar hun verlangen naar een wereld van vrede en geluk
werd aangewakkerd.

Zo mogen ook wij hier samen zijn om,
gedragen door God en elkaar,
vol verlangen uit te zien
naar een nieuwe wereld
gedragen door liefde en goedheid.

Want in ons hart hebt Gij de hunkering gelegd
naar een betere wereld, vol van het beste in iedere mens.
Daarom mogen wij U loven, prijzen en dank zeggen
met de woorden:
Heilig, heilig, heilig…

Boven op de berg toonde Jezus aan zijn vrienden
een nieuw gelaat, een nieuw uitzicht,
uitstijgend boven de soms pijnlijke werkelijkheid.
‘Kijk boven de ellende uit,
laat u niet langer raken door het kwaad,
geef het geen kans.
Er komt een nieuwe tijd;
zie Ik ga iets nieuws beginnen,
merk je het nog niet?’
Dit was zijn nieuw verbond.

Daarom bracht Hij zijn leerlingen regelmatig samen
om te eten, om te bidden,
om zichzelf uit handen te geven
voor een nieuwe wereld zonder haat.
Zo heeft Hij het ook gedaan die avond voor zijn sterven,
toen Hij zijn leerlingen samen bracht voor een laatste maal.
Hij nam brood in zijn handen, hield het hun voor en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen,
dit is een nieuw verbond,
gegeven en geschonken aan ieder van u.”

Nadien nam Hij ook een beker met wijn,
teken van hun warm samenzijn.
Hij zegende hem, sprak een dankgebed uit en zei:
“Dit is de beker van een nieuw en altijddurende verbond,
mijn bloed, voor u en allen
vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Ook dit samenzijn, hier en nu
is getekend door leed en pijn,
zoals elke mens die in zijn leven te dragen krijgt.
Het geloof in Jezus’ verrijzenis geeft kracht en steun
voor wie wil geloven in Gods goedheid en oneindigheid.

God, geef dat we mogen geloven
tegen alle twijfel in…
Geef dat we mogen blijven hopen en vertrouwen.
Geef ons uw liefde, die sterker is dan het kwaad en de dood.

God, aarzel niet uw belofte waar te maken
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
aan ons gegeven om voor altijd in vrede te leven.

Wij bidden voor deze onvolmaakte aarde:
laat ons dromen boven fouten en pijn uit
dat wij haar zullen vernieuwen
en aan een veilige toekomst zullen bouwen
voor groot en klein.
Uw droom, God,
met die zekerheid dat Gij dicht bij ons wilt zijn.
Wij vragen het U,
omwille van Jezus, uw Zoon.
Want door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, God, almachtige Vader,
uw rijk van vrede en gerechtigheid,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Meer dan wij het kunnen zeggen, God,
zijt Gij voor ons een Vader.
En dus spreken wij U toe met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader…

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw geliefde Zoon
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Wij bidden U, God:
schenk ons uw Geest van wijsheid
die ons doet inzien wat in het leven écht van belang is.
Schenk ons uw Geest van liefde en vrede
die ons verwarmt en perspectief biedt.
Die vrede van Gods Geest zij altijd met u.
En geven wij die Geest van vrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Zoals wij dit brood samen delen,
zo heeft Christus zichzelf uitgedeeld
voor het leven van de wereld.
Onbaatzuchtig heeft Hij zijn leven gegeven voor zijn vrienden.
Neem en eet dan van dit brood,
als een teken, dat ook wij delend willen leven.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Met Hem
de berg bestijgen
uit het dal
van de duisternis,
uit de dodende sleur
van elke dag.

Met Hem
de hoogte zoeken
en de ijle lucht:
de nieuwe gedachten
en de andere kijk.

Door Hem
de spanning aandurven
tussen plicht en visioen,
tussen wet en profeet,
tussen vandaag
en morgen.

Bij Hem zijn
en niet meer bidden,
niets meer vragen,
enkel weten
en gelukkig zijn.

Met Hem
weer afdalen
naar de vlakte,
naar de zorg,
het leed van elke dag.

Maar zijn geheim
bewaren in het hart
om nooit te vergeten.

Zijn Licht ontsteken
om het nooit meer
te doven.

Slotgebed

Ik wil je meenemen en je boven op een hoge berg brengen
waar je alleen de stilt hoort
en waar jouw verhaal verbonden wordt met mijn verhaal – zegt God.
Wees maar niet bang als je zult merken
dat je verandert door die ontmoeting met Mij.
Want Ik heb het beste met je voor
en Ik wil je maken tot wie je in wezen bent:
een mens die het waard is bemind te worden én zelf te beminnen.
Durf je toe te vertrouwen aan mijn woord,
want Ik wil jouw God zijn
en Ik wil ‘nieuw leven’ geven
aan jou en aan alle mensen met wie je verbonden bent. Amen.
 Erwin Roosen

Zending en zegen

Zoals Jezus zijn apostelen van de berg terugstuurt
naar hun taak van elke dag, bij de mensen in het dal,
zo zendt Hij ook ons terug naar de mensen
om van zijn woorden te getuigen.
Daartoe zegene U God,
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.