2e zondag van de advent C 2012

ZONDAGSVIERINGEN
2e zondag van de advent C (09 12 2012)


Ontsteken adventskaars 1

Waar wij ook gaan of staan
wil Hij, die wij God-met-ons mogen noemen,
ons bemoedigend nabij zijn.
Zijn Woord verlicht ons levenspad
zodat wij elkaar kunnen zien
met nieuwe ogen.
Als teken dat wij verlangend uitzien naar de geboorte van Gods Woord
steken wij de tweede kaars van onze adventskrans aan.
naar Jacques Verhees
kaars aansteken.


Ontsteken adventskaars 2

Heer, onze God,
wij laten de tweede adventskaars branden
opdat uw licht zou doorbreken
in al wat klein en kwetsbaar is.
Maak ons attent voor wat er om ons heen gebeurt
en help ons een teken van hoop te zijn.
                        kaars aansteken


Begroeting

Moge dit samenzijn gezegend zijn
door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.­

Openingswoord 1

Advent zit heel diep in ons,
als een oerdrang die zegt:
‘Morgen wordt het goed!’
Advent is een beetje God voelen,
voelen bewegen en stampen in het donker van ons bestaan
als wil Hij ons zeggen:
‘Ik ben er, maar jij moet Mij naar het leven dragen.’
Manu Verhulst

Openingswoord 2

Vandaag horen wij Johannes de Doper aankondigen:
‘Jezus Messias is op komst.
Hij zal een vuur in ons ontsteken.’
Kijken wij uit naar het bezoek van zo Iemand?
Komt het wel gelegen? Hebben wij tijd voor Hem?
Verlangen wij naar een Heiland die heelt,
Iemand met een visie, een droom,
Iemand die goede raad brengt,
die recht trekt wat krom is?
Zijn wij er klaar voor om Jezus, het Kerstekind, te ontvangen?
Is er in ons al plaats
voor dat vuur dat Hij in ons wil ontsteken?

Vergevingsmoment 1

-Omdat we te vaak Gods Woord niet willen horen,
er geen plaats voor maken in ons leven,
of de betekenis ervan enkel willen vatten
met ons verstand en niet met ons hart:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we in onze relatie met U, God,
datgene wat wij willen
vaak als het belangrijkste beschouwen
en vaak de deemoed missen om ons open te stellen voor uw Wil:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we onze eigen belangen vaak te centraal stellen
en te weinig oog hebben voor de belangen van onze broeders en zusters:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Gebed om ontferming 2

-In deze adventstijd leven we met tekens van hoop, maar…
als we moeilijke dagen doormaken,
als de dagelijkse plicht te zwaar weegt,
sluiten we onze deuren
en keren we ons af van Gods aanwezigheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-In deze adventstijd leven we met tekens van hoop, maar…
er zijn mensen die door omstandigheden
achter gesloten deuren leven.
Wij zien niet in dat zij behoefte hebben
aan ons gezelschap
en een vriendelijk woord.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-In deze adventstijd leven we met tekens van hoop, maar…
soms doen we na een misverstand de deuren dicht.
Dan is het moeilijk om de eerste stap te zetten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

God,
Gij zijt aanwezig waar mensen in uw naam samenkomen.
Meer nog zijt Gij aanwezig
waar mensen muren tussen mensen afbreken
en zich inzetten voor recht en vrede.
Als wij hier bijeen zijn gekomen,
dan is het omdat wij met U willen meewerken
aan solidariteit tussen mensen.
Help ons daarbij,
zodat onze wereld een plek wordt
waar alle mensen in vrede en vriendschap
kunnen samenleven
zoals Gij dat hebt gedroomd. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Gij die ons de ogen opent
voor wat er in de wereld gebeurt,
Gij die ons hart sneller doet kloppen
als mensen om hulp vragen of zich gekleineerd voelen,
wees in ons:
Kracht en Hoop,
Uithoudingsvermogen en Liefde
om aan te pakken wat Gij ons te doen geeft
voor iedere mens op onze weg.
Wij vragen U dit in naam van Jezus,
die wij verwachten en naar wie wij uitkijken. Amen.
www.hetvagevuur.com/gebeden.htm

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar God die ons toespreekt
doorheen de woorden van profeten.


Eerste lezing (Bar., 5, 1-9)

Uit de profeet Baruch

1
           Jeruzalem, leg uw kleed af van ellende en rouw;
kleed u met Gods stralende schoonheid, voor altijd.
2           Sla de mantel van Gods gerechtigheid om,
zet de roemrijke kroon van de Eeuwige op uw hoofd.
3           Want God wil dat uw verhevenheid overal onder de hemel schittert.
4           Voor altijd noemt God u:
Vrede-door-gerechtigheid, Heil-door-godsvrucht.
5           Jeruzalem, kijk vanaf de berg naar het oosten
en zie uw kinderen van alle kanten samenkomen
op het woord van de heilige God,
blij dat Hij weer aan hen denkt.
6           Te voet gingen zij van u weg,
weggesleept door de vijand
maar eervol brengt God hen terug,
als op een koningstroon gedragen.
7           Hij heeft het bevel gegeven
om alle bergen en heuvels met de grond gelijk te maken
en de dalen te vullen,
zodat het hele land vlak wordt
en Israël zegevierend en veilig kan optrekken.
8           Ook de bossen en alle geurige bomen
geven Israël schaduw, op zijn bevel.
9           Hijzelf vergezelt, barmhartig en genadig,
het jubelend Israël met de glans van zijn licht.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Fil., 1, 3-6, 8-11)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

3           Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk,
4           altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
Met blijdschap zeg ik mijn gebed,
5           vanwege uw aandeel in de prediking van het evangelie
vanaf de eerste dag tot nu toe.
6           Ik ben er zeker van dat Hij die een goed werk in u begonnen is,
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.
8           God kan voor mij getuigen hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innigheid van Christus Jezus.
9           En dit is mijn bede: dat uw liefde steeds rijker wordt
aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles,
10 om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult u zuiver en onberispelijk zijn op de dag van Christus,
11 vol van de vrucht van de gerechtigheid,
die komt van Jezus Christus,
tot lof en eer van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 3, 1-6)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1 In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius,
toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea,
Herodes tetrarch van Galilea,
zijn broer Filippus tetrarch van de landstreek Iturea en Trachonitis,
Lysanias tetrarch van Abilene,
2 en Annas en Kajafas hogepriester,
toen kwam het woord van God tot Johannes,
de zoon van Zacharias, in de woestijn.
3 En hij ging overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen tot vergeving van zonden,
4 zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja:
Een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht;
5 elk dal zal worden opgevuld,
elke berg en heuvel geslecht;
bochtige wegen worden recht,
oneffen paden vlak;
6 en alle mensen zullen de redding zien die van God komt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bidden tot God
die ons in deze wereld nabij wil zijn.

-Bidden we voor mensen die de moed hebben verloren.
Dat zij niet gevangen blijven in doemdenken,
maar bemoedigd worden door hen die geloven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich hechten aan wat voorbij is
en voor hen die zich verschansen in hun paleizen en luchtkastelen.
Dat zij in beweging worden gezet
door hen die geloven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij oog en oor mogen hebben
voor de profeten die in onze dagen hun stem verheffen.
Dat wij ons niet afsluiten
voor het onrecht waarop zij ons wijzen.
Dat zij gehoor vinden bij ons die geloven.
Laten wij bidden…

Goede God,
verhoor onze gebeden.
Sterk ons geloof in uw liefde voor onze wereld.
Dan zal heel de mensheid uw redding zien.
Zo bidden wij U, die leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Heeswijk


Voorbeden 2

-Wij bidden en branden een kaars
voor de werknemers van fabrieken die sluiten,
afhankelijk, machteloos en onzeker over hun toekomst.
Dat zij in moeilijke tijden op elkaar mogen rekenen.
Dat ze erin slagen solidair een positieve toekomst uit te bouwen.
Laten wij voor hen bidden…

-Wij bidden en branden een kaars
voor eigenaars, aandeelhouders, directeurs en managers.
Dat zij zorgbewogen mensen mogen zijn.
Dat zij niet vergeten wie wij zijn:
mensen die elkaar nodig hebben,
die de opdracht hebben elkaar te waarderen en te respecteren.
Laten wij bidden…

-Wij bidden en branden een kaars
voor mensen die uitsluiting en onrecht niet aanvaarden,
die elke mens zijn leven gunnen
en opkomen voor de rechten van benadeelden,
Bidden we voor alle sociaal-bewogen, zorgzame mensen….
Dat wij zulke mensen mogen zijn.
Laten wij bidden…
                                                           naar Jef Sanen


Gebed over de gaven 1

Vader,
in dit brood bieden wij ons leven aan.
Aanvaard het.
Maak ons tot brood,
tot gegeven en gedeelde mensen.
Maak ons leven tot het uwe.
In deze beker bieden wij ons leven aan.
Aanvaard het.
Maak ons tot een beker van verbondenheid
en van een nieuw vertrouwen.
En laat ons leven, in breken en delen,
ook de sporen dragen van uw aanwezigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Bron van leven,
Gij nodigt ons uit aan uw tafel,
spoort ons aan tot breken en delen met elkaar.
Zie in de gaven die wij U aanbieden
ons verlangen naar een nieuw begin.
Bevrijd ons van onze donkere kanten
en maak ons bezorgd om elkaars welzijn.
Doe ons zo de vrede vinden van Jezus Messias. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
met de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen dat
de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen.
Doe hen en ons weer opleven.
Doe hen en ons weer geloven
dat onheil ten goede  kan worden gekeerd als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken als wij ze waarmaken met elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt ons zichzelf als voedsel.
Laten wij het ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar,
ook met hen, met wie dat niet zo vanzelfsprekend is.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Advent is wennen aan het wachten
de milde stilte
’t verkrampte leven laten verzachten
de gewonde hoop
nog een avondstrofe horen zingen
en het geweld
van ’t koortsig ongeduld bedwingen.

Advent is wennen
aan het verwachten
de kleinen die komen
hoger dan jezelf achten
het huis en het hart
keren tot waarachtig onthaal
tot tafel dekken, luisteren
naar hun ongeacht verhaal.

Advent is wennen aan het waken
aan overtollige weelde
en weetjes verzaken
blij verwijlen bij Gods woorden
die beklijven
bidden om in de nacht van bekoring
staande te blijven.

Advent is wennen
aan ’t ontwakend weten
niet te vergeefs heeft God ons
het wachten toegemeten
altijd is Hij
zijn Woord trouw gebleven
Hij komt als een kind
als morgendauw ons gegeven.
Eugeen Laridon

Bezinning 2

Advent is onderweg zijn, op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling,
van droom naar werkelijkheid.

Advent is geduldig wachten
zonder de moed op te geven
en tevens open te staan voor Gods nabijheid.

Advent is de leegte in je eigen leven ervaren,
je hart weer voeding en veerkracht geven
door gebed en vertrouwen.

Advent is verlangen naar vrede, rust, veiligheid,
naar verfrissend leven dat opborrelt
uit de bron van eeuwig leven.

Advent is je voorbereiden op het grote kerstfeest,
op de geboorte van dat goddelijke in jou:
het Kind zonder schroom en in liefde geborgen.


Slotgebed 1

God die voor ons Vader en Moeder zijt,
help ons voor elkaar te zorgen.
Wij struikelen niet graag over hobbelige wegen.
Wij willen rechte paden aanleggen
voor onszelf en voor de anderen.
Dan wordt het hier een fijne wereld,
waarin wij elkaar vrede en veiligheid mogen bieden.
Dan denken wij niet alleen meer aan onszelf,
maar zijn we ook bereid met elkaar te delen.
Dan wordt het echt Kerstmis
en mogen wij dankbaar
de komst vieren van Jezus, uw Zoon. Amen.

Slotgebed 2

God,
wij vragen U:
geef ons de kracht
om in deze donkere dagen
op zoek te gaan naar die ene ster
die ons naar het Kerstekind zal brengen,
op zoek te gaan naar het lichtje in ieder van ons
dat soms helder, soms verborgen is.
Moge ieder mensenkind
vervuld worden van hoop
en delen in uw droom van vrede. Amen.

Zending en zegen

We worden gezonden
om onze wereld warm te maken voor Gods menslievendheid,
er wegen voor aan te leggen,
er ruimte voor te scheppen in ons eigen leven
en in de wereld om ons heen.
Daartoe legt Hij op ons zijn zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.