2e zondag van de advent C 2009

ZONDAGSVIERINGEN
tweede zondag van de advent C (6 12 2009)


Ontsteken adventskaars 1

Heer, onze God,
wij laten de tweede adventskaars branden
opdat uw licht zou doorbreken
in al wat klein en kwetsbaar is.
Maak ons attent voor wat er om ons heen gebeurt
en help ons teken van hoop te zijn.
            Priester steekt kaars aan.

Ontsteken adventskaars 2

Naast de kaars van waakzaamheid
die we vorige week aanstaken,
ontsteken we nu de kaars
van inzicht en fijngevoeligheid.
Moge het licht van deze kaars
ons helpen onderscheiden waar het op aankomt
en ervoor zorgen
dat onze liefde rijker wordt
aan inzicht en fijngevoeligheid.
            Priester gaat kaars aansteken.

Begroeting

Moge dit samenzijn gezegend zijn
door + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

We zijn hier bijeen om,
in het licht van onze tweede adventskaars,
een tweede bres te slaan
in de muur van onmacht en onrecht.
Samen zijn we daartoe geroepen,
samen lukt ons dat
want hier worden wij als broers en zussen aangesproken
en, ondanks onze verscheidenheid,
beseffen we dat dit terecht is.
Als broers en zussen
weten wij onderlinge verschillen te overstijgen
om samen te bouwen
aan Gods ene wereld van liefde.

Openingswoord 2

Vandaag horen we Johannes De Doper roepen:
“Keer je leven om.”
Keer je af van al wat overbodig is,
klamp je niet vast aan wat maar een modegril is.
“Keer je leven om.
Elke heuvel moet geslecht,
elke bocht moet recht.”
Geef je leven kleur:
kleur het met solidariteit.


Openingswoord 3

Welkom op deze tweede zondag van de Advent.
Tijd van hopen en verwachten,
van ons klaar maken voor wat komen gaat.
Wij dragen – zo horen wij vandaag –
een naam die verplichtingen schept.
Wij heten: ‘Volk van vrede’.
Dat volk van vrede is al eeuwen op weg.
Gaan we mee op stap?
Of staan we ergens aan de kant?
naar Gooi&Sticht

Vergevingsmoment

Als wij samen komen,
als wij elkaar de hand reiken,
komt de Heer in ons midden.
Hij reikt ons in liefde zijn hand:
Heer, ontferm U over ons.

Als wij moeilijke dagen doormaken,
als de dagelijkse plicht zwaar weegt,
als wij te menselijk rekenen en berekenen,
als onze dag de zon niet meer ziet:
Christus, ontferm U over ons.

Als de vreugde van het samenleven pijn doet,
als wrange woorden op onze lippen liggen,
als de Heer zich niet meer thuis voelt
binnen onze zorgen en voorkeuren:
Heer, ontferm U over ons.


Openingsgebed 1

God, beziel ons met wat meer goede wil,
zuiver onze liefde met meer fijngevoeligheid.
Dan zullen we leren onderscheiden
waar het in het leven echt op aankomt.
Op die nieuw ingeslagen weg,
krijgen we een hoopvol uitzicht
op de dag van Christus’ wederkomst. Amen.

Openingsgebed 2

Barmhartige God,
in hoopvolle beelden
spreken uw profeten
van bevrijding
en terugkeer uit de ballingschap.
Wij bidden U:
geef dat wij ons leven richten
op dit visioen van ommekeer.
Dit vragen we U
door Jezus, onze tochtgenoot. Amen.

Openingsgebed 3

Gij, God, die ons in het leven hebt geroepen,
maak ons waarachtig,
leer ons luisteren naar uw stem,
dan zullen we waarlijk leven.
Gij God, die ons hebt gevormd
naar uw beeld en gelijkenis,
die leeft in het verborgene van ieders hart,
doe ons naar elkaar omzien
met uw ogen van genade. Amen.
naar Rianne Jongstra


Lezingen

Luisteren wij dan nu naar God die ons toespreekt
doorheen de woorden van profeten.


Eerste lezing (Baruch 5,1-9)
Uit de profeet Baruch

1
           Jeruzalem, leg uw kleed af van ellende en rouw;
kleed u met Gods stralende schoonheid, voor altijd.
2           Sla de mantel van Gods gerechtigheid om,
zet de roemrijke kroon van de Eeuwige op uw hoofd.
3           Want God wil dat uw verhevenheid overal onder de hemel schittert.
4           Voor altijd noemt God u:
Vrede-door-gerechtigheid, Heil-door-godsvrucht.
5           Jeruzalem, kijk vanaf de berg naar het oosten
en zie uw kinderen van alle kanten samenkomen
op het woord van de heilige God,
blij dat Hij weer aan hen denkt.
6           Te voet gingen zij van u weg,
weggesleept door de vijand
maar eervol brengt God hen terug,
als op een koningstroon gedragen.
7           Hij heeft het bevel gegeven
om alle bergen en heuvels met de grond gelijk te maken
en de dalen te vullen,
zodat het hele land vlak wordt
en Israël zegevierend en veilig kan optrekken.
8           Ook de bossen en alle geurige bomen
geven Israël schaduw, op zijn bevel.
9           Hijzelf vergezelt, barmhartig en genadig,
het jubelend Israël met de glans van zijn licht.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Filippenzen 1,3-6.8-11)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

3           Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk,
4           altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
Met blijdschap zeg ik mijn gebed,
5           vanwege uw aandeel in de prediking van het evangelie
vanaf de eerste dag tot nu toe.
6           Ik ben er zeker van dat Hij die een goed werk in u begonnen is,
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.
8           God kan voor mij getuigen hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innigheid van Christus Jezus.
9           En dit is mijn bede: dat uw liefde steeds rijker wordt
aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles,
10 om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult u zuiver en onberispelijk zijn op de dag van Christus,
11 vol van de vrucht van de gerechtigheid,
die komt van Jezus Christus,
tot lof en eer van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 3,1-6)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1 In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius,
toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea,
Herodes tetrarch van Galilea,
zijn broer Filippus tetrarch van de landstreek Iturea en Trachonitis,
Lysanias tetrarch van Abilene,
2 en Annas en Kajafas hogepriester,
toen kwam het woord van God tot Johannes,
de zoon van Zacharias, in de woestijn.
3 En hij ging overal in de Jordaanstreek een doop van bekering verkondigen tot vergeving van zonden,
4 zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja:
Een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht;
5 elk dal zal worden opgevuld,
elke berg en heuvel geslecht;
bochtige wegen worden recht,
oneffen paden vlak;
6 en alle mensen zullen de redding zien die van God komt.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

In God, die voor ons het beste wil,
willen wij samen ons geloof uitspreken.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd. Amen.


Voorbeden 1

Vanwege het komende feest van de menswording bidden wij

– Om mededogen,
om mensen met een warm hart
die ons zeggen waar het op staat.
Laten wij bidden…

– Om profetenmoed,
om mensen die hun nek uitsteken
voor recht en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

– Om erkenning,
dat we gehoord en gezien worden
in wat we ten diepste nodig hebben.
Laten wij bidden…

– Om openheid en ontvankelijkheid,
dat we ons kunnen laten verrassen
door wat het leven voor ons in petto heeft.
Laten wij bidden…

– Om bekering,
dat we ons gereed maken
voor een nieuwe geboorte van genade en waarheid.
Laten wij bidden…
Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven. Gooi&Sticht,2003

Voorbeden 2

– Bidden we voor onszelf
en voor allen die met ons geloven.
Dat wij God niet naar de achtergrond dringen,
maar gehoor geven aan zijn stem die ons roept
en dat we Hem zouden aanvaarden als een trouwe metgezel
op onze levensweg.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf
en voor allen die zich klein en onmachtig voelen
bij de grote zorgen van deze tijd.
Dat het visioen van Gods komende Rijk
ons vleugels geeft
zodat wij met goede moed beginnen
aan wat ooit onder Gods zegen
zijn voltooiing mag vinden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf
en voor allen die nu leven.
Dat onze zorgen verder mogen reiken
dan onszelf en vandaag.
Laten wij bidden…

Goede God,
wij bidden U:
dat het onmogelijke mogelijk wordt
dankzij U en mede door ons. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God van mensen, zegen deze maaltijd.
Geef ons een open oog en een warm hart
om uw wereld uit te bouwen
tot een thuis voor alle mensen,
een tafel waaraan niemand wordt geweerd. Amen.


Gebed over de gaven 2

In Jezus hebt Gij uw liefde laten zien, God.
Dit gebeurt telkens weer opnieuw
als Hij zichzelf aan ons geeft in brood en wijn.
In deze tekenen ligt onze hoop besloten.
Daarom willen wij die in vreugde met elkaar delen. Amen.


Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Laten wij samen bidden tot God
die Jezus zijn en onze Vader noemde.

Onze Vader die in mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren
als een teken en een oproep voor mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.
Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij het zijt voor ons.
Maak ons vrij van angst
en van alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.
Maar wees voor ons de kracht en uitdaging
om ten volle te leven
in eeuwigheid en ook vandaag. Amen.

Carlos Desoete, in Wij-stenen

Vredewens

Wij lopen vooruit op wat nog niet is,
wij spelen in op uw toekomst, Heer.
Langzaam en moeizaam,
in hoop en vrees,
werken wij uw belofte uit,
bouwen wij aan een stad van vrede,
de nieuwe schepping
waar Gij ons licht zijt,
alles in allen.
H. Oosterhuis
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt ons zichzelf als voedsel.
Laten wij het ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar,
ook met hen, met wie dat niet zo vanzelfsprekend is.
Zie het Lam Gods…


Bezinning

In deze donkere dagen bidden wij U, Heer God,
dat wij nooit de hoop verliezen;
dat leegte en duisternis ons niet overweldigen.
Dat we niet vluchten in glitter en schone schijn.
Dat wij, in deze adventstijd,
wakend blijven uitzien naar de vervulling van uw beloften:
uw komst in onze wereld,
uw komst in de duisternis van ons bestaan,
in de leegte van ons zo armzalig mensenhart.
Dat ons ongeneeslijk verlangen naar vrede en gerechtigheid
U mag herkennen in al wat klein en kwetsbaar is,
in het kind in de kribbe,
in het kind voor wie in de herberg heen plaats was.
Dat wij nooit de hoop verliezen
maar vol vertrouwen uitzien naar uw komst.
Marc de la Marche

Slotgebed 1

In de drukte van deze dagen voor Kerstmis,
raak ik uw spoor wel eens kwijt, God.
Daarom wil ik U vragen
dat U mij een woestijn van stilte aanwijst
waar ik uw woord klaar en duidelijk kan horen
en waar ik me opnieuw gezonden weet
om bergen van ongelijkheid tot op de grond af te graven
en bochtige wegen van onrecht recht te maken.
Laat mij geloven
dat U ook in mij Mens wil worden
en dat daarin mijn bevrijding ligt.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, in de persoon van Jezus
zijt Gij op een niet mis te verstane manier in de wereld gekomen.
Help ons anders te gaan leven.
Help ons om,
in plaats van hobbelige paden te bewandelen,
rechte wegen te banen voor onszelf en voor anderen.
Stimuleer ons,
om wat meer aan anderen
en wat minder aan onszelf te denken.
Dan zal het samenleven van mensen
wat meer beantwoorden aan uw droom. Amen.


Slotgebed 3

Wil ons in de week die komt
af en toe een woestijn van stilte aanwijzen, God,
net zoals Gij dat eertijds bij Johannes deed.
Alleen in de stilte kunnen wij uw woord horen
en onze zending ontdekken
om in uw naam
bergen van ongelijkheid af te graven tot op de grond
en bochtige wegen van onrecht recht te maken. Amen.

Zending en zegen

Mogen wij uit dit samenzijn
de moed, de kracht en het vertrouwen putten
om de weg te gaan van gerechtigheid en vrede.
Gods zegen zal hierbij op ons rusten:
+ in de naam…

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.