2e zondag van de advent B 2008

(07 12 2008 )


Begroeting

Het is goed dat wij geregeld samenkomen in het huis van de Heer.
Welkom, in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Aansteken Adventskaars

God van licht.
Wees voor ons het licht,
een lamp voor onze voeten
om te zien wat echt belangrijk is
hier en nu, in ons leven.

Wees voor ons het licht,
een lamp voor onze voeten
om te zien wat van waarde is
op onze levensweg.

Openingswoord

Elk nieuw kerkelijk jaar gaat de liturgie bij een andere evangelist te rade.
Vorig jaar volgden wij het geloofsverhaal van Mattheus,
vandaag openen wij het evangelieboek van Marcus.

Op de eerste pagina komt Johannes de Doper ons tegemoet,
ons geportretteerd als voorbode, wegbereider.
Hij roept op tot bekering
maar beseft tegelijk
dat hij slechts een roepende is in de woestijn
en dat het bruisende leven van elke dag
zich doof houdt voor zijn oproep.
Toch ontmoedigt dit hem niet
omdat hij weet dat, na hem, Iemand komt
die sterker is dan hij:
de God van de toekomst,
God-die-naar-ons-toekomt.

Vergevingsmoment

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

– ’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven.
Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
Gij roept uw mensen op
om uw paden recht te maken
en de weg te effenen voor uw komst.
Wij willen op uw uitnodiging ingaan.
Maak ons waakzaam en bereid tot inzet,
maak met ons een nieuw begin van toekomst en van leven,
opdat uw Rijk kome en duren zal tot in eeuwigheid. Amen.


Openingsgebed 2

Heer God,
we dromen van een nieuwe wereld,
een wereld waar mensen andere wegen gaan,
waar de kronkelpaden van zelfzucht
en onechtheid verlaten worden,
waar mensen rechte wegen bewandelen
van menslievendheid, van lotsverbondenheid
en vertrouwen in elkaar.

Geef dat we de moed opbrengen
om eerst in ons eigen hart te kijken
en dat we durven ingaan
op de oproep van Johannes de Doper
om te bouwen
aan een grotere waarachtigheid
in ons leven. Amen.


Lezingen
Luisteren wij nu naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 40,1-5.9-11)
Uit de Profeet Jesaja
1           `Troost, troost mijn volk’, zegt uw God.
2           `Spreek tot het hart van Jeruzalem
en roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is,
dat zijn schuld is voldaan,
dat het uit de hand van de Heer een dubbele straf
voor al zijn zonden ontvangen heeft.’
3           Luister, iemand roept:
`Bereid de Heer een weg in de woestijn,
in het dorre land, een rechte baan voor onze God.
4           Elk dal moet worden opgehoogd,
en elke berg en heuvel moet worden afgegraven;
oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden
en ruige gronden worden een vlakte.
5           De heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren,
en alle mensen zullen haar zien,
want de mond van de Heer heeft gesproken.’
9           Klim op een hoge berg, met uw boodschap van vreugde, Sion,
verhef met kracht uw stem, Jeruzalem, bode van vreugde,
verhef haar, en wees niet bang.
Zeg tegen de steden van Juda: `Hier is uw God.’
10 Hier is de Heer God. Hij komt in kracht;
de heerschappij is in zijn hand;
kijk, zijn loon draagt Hij met zich mee,
en zijn werk gaat voor Hem uit.
11 Als een herder zal Hij zijn kudde weiden;
in zijn arm brengt Hij de lammeren samen
en Hij draagt ze aan zijn borst
terwijl Hij de ooien leidt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Petrus 3,8-18)
Uit de tweede brief van de apostel Petrus

Vrienden,
8 Eén ding, geliefden, mag u niet ontgaan:
voor de Heer is één dag als duizend jaren
en duizend jaren als één dag.
   9 De Heer talmt niet met zijn belofte,
zoals sommigen menen die van vertraging spreken,
maar Hij heeft geduld met u,
omdat Hij wil dat allen tot inkeer komen
en niemand verloren gaat.
10 Maar de dag van de Heer zal komen als een dief.
Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan
en de elementen door vuur worden verteerd;
en de aarde, en de op aarde verrichte daden
zullen nog gevonden worden.
11 Wanneer alles zo vergaat,
hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven!
12 Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.
Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan
en de elementen wegsmelten in de vuurgloed.
13 Maar volgens zijn belofte verwachten wij
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid zal wonen.
14
Nu u dit verwacht, geliefden, moet u uw best doen
om onbevlekt en onberispelijk te worden aangetroffen, in vrede.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 1,1-8)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

1              Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God.
2           Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,
om uw weg te banen;
3              een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht,
4           zo trad Johannes op.
Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering
tot vergeving van zonden.
5           Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit.
Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
en beleden hun zonden.
6           Johannes ging gekleed in kameelhaar
en had een leren gordel om zijn middel,
en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
7           Hij kondigde aan:
`Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.
8           Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

God heeft ons nodig
om zijn wereld bewoonbaar te maken voor allen.
Laten we samen onze beschikbaarheid uitspreken.

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

– God van licht,
wij willen bidden voor de haastige
en drukke wereld waarin we leven.
Dat we elkaar de rust gunnen
om tot inkeer te komen
en onze wereld te zien vanuit een ander perspectief.
Laten wij bidden…

– God van licht,
we willen bidden voor hen
die deze tijd aangrijpen
om zich te bezinnen over het verleden
maar ook over de toekomst.
Laten wij bidden…

– God van licht,
we willen danken en bidden
met degenen die tot ommekeer zijn gekomen.
Dat uw belofte, de komst van Jezus
waarheid mag worden.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Er zijn er niet zoveel als Johannes de Doper
die de dorre woestijn aandurven:
de stilte, het alleen staan
en het eenzaam vechten met de diepste levensvraag:
‘Wat ga ik van mijn leven maken?
God, wat wil je dat ik doe?’
Bidden we voor onze bejaarde medemensen
die de woestijn van het alleen zijn
opgedrongen kregen.
Voor hen die achterblijven,
die worstelen met de vraag:
‘God, is mijn leven zinvol geweest?’
Laten we bidden…

– Er zijn er niet zoveel die, na hun eigen ommekeer,
ook ommekeer aan anderen gaan vragen,
en blijven doorgaan
ook al gaat hun roep verloren in woestijnen van onbegrip.
Bidden wij voor allen die met de inzet van hun leven
een teken zijn dat het anders kan in onze wereld
en die daardoor ook vaak te kampen krijgen met onbegrip.
Dat ze volhouden
en dat ook wij bereid zijn tot ommekeer.
Laten we bidden…

– Er zijn er niet zoveel als Johannes de Doper,
die zo gelouterd was en zuiver van bedoeling,
dat het waar was wat hij zei:
“Ik doe het niet voor mezelf;
het gaat om Hem die na mij komt.
Het gaat om beter leven met allen.”
Bidden wij voor onszelf.
Dat wij in al ons handelen
blijven weten waar het om te doen is.
Moge God in ons mens worden.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
hier, waar we leven en wonen,
zijn wij geroepen
om een begin te maken met uw Blijde Boodschap.
Laten we het niet bij woorden laten
maar in ons leven en in onze gemeenschap
stappen zetten naar een manier van leven
die U weerspiegelt. Amen.

Gebed over de gaven

God en Vader,
beschaam ons niet als wij
– met brood en wijn in onze handen –
wachten op uw komst.
Laat gerechtigheid en vrede zegevieren
in ons en in heel onze samenleving,
en breng op die manier tot voltooiing
wat Gij in Jezus begonnen zijt:
de opbouw van uw komend Rijk
dat duren zal tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God en Vader,
voor iedere mens met wie we mochten meegaan
door de tijd die voorbij is,
voor de ontelbare tekens van goedheid,
voor woorden en stilte waarin Gij woonde,
voor mensen met wie we deelden
lief en leed,
brood en beker,
leven en hoop.

Wij danken U, Herder en Hoeder,
voor alle mensen die ons nauw aan het hart liggen,
bij wie we thuis mogen komen.
Wij danken U voor de kinderen op onze weg,
fonteinen van hoop,
die ons steeds opnieuw het leven leren.

Wij danken U voor elkeen
met wie we in de hemel en op aarde
verbonden zijn door U.

En wij bidden om vrede en geborgenheid voor iedereen,
om kracht en blijdschap en om vuur in het hart.
Dat wij allen dienend
gelukkig door het leven mogen gaan,
en U loven en eren:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Op weg gaan, het parcours volgen dat Jezus heeft uitgetekend,
betekent ook:
soms even halt houden om nieuwe energie op te doen.
En dus trok Jezus zich af en toe terug om te bidden.
Wij mogen met Hem meebidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Vergeef ons, Vader, wanneer wij dreigen af te haken.
Moedig ons aan; houd ons hart brandend door U en voor U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon:
Want van U is het koninkrijk en de kracht….


Vredewens

Bemoedig ons met uw woord, Heer.
Blijf tot ons spreken in de dagen die komen.
Wees ons nabij met uw genade
opdat wij rechte wegen gaan,
wegen van gerechtigheid en vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij deze vrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald – zegt God.
Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid.
Heer, ik ben niet waardig….


Bezinning

Leven op het ritme van de nacht,
zich laten wiegen
op de deining van de lange leugen,
zich voortbewegen in metaal,
niet verder kijken
dan de lichtreclame van vandaag…

Dit is de geestelijke Sahel:
geruisloze uithongering van de geest.
Daarachter, niets dan leegte.

Trek weg uit dat land
met de simpele kracht van de waarheid.
Ga!
Weg van de draaikolk
die roes is en begoocheling.
Ga, het is Advent.
Het is de tijd voor de tocht naar binnen.
Straks wordt het licht.
Dan gaan we leven op het ritme van de dag,
zoeken naar het licht
en naar de laatste einder.
Zoeken naar God,
in zijn land van overvloed.
Manu Verhulst
Slotgebed 1

God en Vader,
in Jezus zijt Gij mens geworden,
licht voor de wereld,
weg naar vrede,
hoop voor allen,
toekomst die naar ons toekomt.
Moge het naderend kerstfeest
ons hart openbreken
tot een ruimte waarin Gij kunt wonen,
vandaag en alle dagen. Amen.


Slotgebed 2

Ze zijn er – zegt God –
‘weg-wijzers’,
mensen die weg wijzen van zichzelf,
zoals Johannes,
omdat ze Mij belangrijker vinden.
Misschien herken je ze niet?
En toch zijn ze er:
vrouwen en mannen, kinderen en jongeren,
die met vreugde de naam van Christus dragen.
Grote en kleine mensen,
belangrijke en minder belangrijke,
arme en rijke…
die Jezus laten geboren worden in het diepste van hun hart.
Misschien ben je het ook zelf wel: weg-wijzer?
Probeer het maar!
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wij hebben het verhaal van het ‘Begin van de Goede Boodschap’ gehoord.
Nu worden wij gezonden om het ‘Vervolg van die Goede Bood­schap’
tot werkelijkheid te maken.
God wil ons daarbij tot steun zijn met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.