2e zondag van de advent A 2013

6/12/2013

Begroeting

Welkom op deze tweede zondag van de advent.
Laten wij dit samenzijn plaatsen onder de bescherming van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Aansteken tweede adventskaars

Heer, onze God,
kom naar ons toe met uw licht,
nu wij in deze advent
wegen zoeken
naar de stille kern
van ons eigen hart,
naar het hart van de mens naast ons,
en naar het liefdevolle geheim
van uw goddelijk hart. Amen.
            Kaars aansteken

Openingswoord 1

Vandaag de tweede zondag van de advent,
een tijd van wachten op de komst van God op aarde,
de komst van zijn Rijk. Maar zijn beloofde nieuwe wereld van vrede en geluk voor alle mensen
komt er niet vanzelf.
De weg naar vrede, vreugde, gerechtigheid en heelheid
wordt ons niet in de schoot geworpen
zoals cadeautjes van Sinterklaas en Zwarte Piet.
Wij moeten daarvoor zelf de handen uit de mouwen steken.
Zijn wij daartoe bereid?
naar Pastonet

Openingswoord 2

Jesaja wil ook vandaag het visioen van het komende Rijk Gods
bij ons levendig houden.
En in het evangelie is Johannes De Doper de betrouwbare gids
die ons de weg wijst van de Heer
en ons vraagt de barricades op te ruimen
die ons beletten om open te staan voor zijn komst.
Hij houdt ons suggestieve beelden voor ogen:
de bijl aan de wortel van de boom,
de onvruchtbare vijgenboom die moet worden gekapt
en het kaf dat verbrand moet worden in onblusbaar vuur.
Stof om over na te denken dus.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

God, wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen,
maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven.
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

-Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij U om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen,
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, wij denken al te vaak dat mensen die verstandig zijn en veel kennen,
beter zijn dan anderen.
Wij vergeten daarbij dat voor U iedereen gelijk is en tegelijkertijd uniek
en dat Gij van elke mens houdt zoals hij of zij is.
Omdat wij mensen teveel in hokjes plaatsen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, prestige of prestaties waren voor U geen maatstaf,
integendeel.
Uw aandacht ging steeds uit naar de zwakken, de zieken,
mensen aan de rand.
Gij hebt hun telkens de kans gegeven op een nieuwe start,
op een betere toekomst.
Vaak laten wij die mensen in hun weinig rooskleurige situatie zitten.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, profeten zijn ook bij ons niet bepaald populair.
We beseffen wel dat onze paden niet altijd recht zijn,
maar een radicale ommekeer zoals Gij en Johannes de Doper predikten,
dat is voor ons in praktijk meestal een stap te ver.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

God, wij bidden U:
leg in ons het verlangen om met vreugde uit te zien
naar de komst van Jezus Christus in onze wereld.
Verhinder dat wij in ons doen en laten zijn komst zouden
bemoeilijken of belemmeren.
Maak ons waakzaam om uw visioen van een nieuwe wereld
waar te maken naar het voorbeeld van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
Puurs

Openingsgebed 2

Eeuwige en getrouwe God,
Gij spreekt tot ons bij monde van uw profeten.
Maak ons open en ontvankelijk
om achter die woorden van oudsher
uw stem voor vandaag te verstaan.
Zet ons op het spoor van uw waarheid.
Wijs ons uw wegen van recht en vrede.
Dat vragen wij U door Jezus, de grootste van uw profeten,
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing droomt Jesaja van een hemel op aarde,
van een wereld waar Gods gerechtigheid mag heersen.
Maar dat vergt van ons wel een radicale bekering,
zo vult Johannes De Doper aan in de evangelielezing.

Eerste lezing (Jes. 11, 1-10)

Uit de Profeet Jesaja

1
           Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï,
een twijg ontbloeit aan zijn wortels.
2           De geest van de Heer rust op hem,
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van beleid en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor de Heer.
3           Hij ademt ontzag voor de Heer.
Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn
en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten;
4           hij geeft de geringen hun recht
en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis.
Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond
en de slechte mensen doodt hij met de adem van zijn lippen.
5           Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lendenen,
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6           De wolf en het lam wonen samen,
de panter vlijt zich neer naast het bokje,
het kalf en de leeuw weiden samen:
een kleine jongen kan ze hoeden.
7           De koe en de berin sluiten vriendschap,
hun jongen liggen bijeen.
De leeuw eet stro, net als de os.
8           De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang.
9           Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg,want de kennis van de Heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.
10
        Op die dag staat de wortel van Isaï
als een vaandel voor de volken opgericht:
de volken zoeken hem op, en zijn woonplaats zal prachtig zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Rom. 15, 4-9)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
4           Alles wat eertijds is opgeschreven,
werd opgeschreven tot onze lering,
opdat wij door de volharding en de vertroosting
die wij putten uit de Schrift,
in hoop zouden leven.
5           God, die de volharding en de vertroosting schenkt,
verlene u ook de eensgezindheid,
die u in Christus past,
6           opdat u één van hart en uit één mond
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt.
7           Aanvaard daarom elkaar,
zoals ook Christus u aanvaard heeft,
tot eer van God.
8Ik bedoel dit:
ter wille van Gods trouw
is Christus dienaar geweest van de besnedenen,
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
9           maar de heidenen moeten God verheerlijken
vanwege zijn ontferming,
volgens het woord van de Schrift:
Daarom zal ik U loven onder de heidenen
en uw naam met psalmen prijzen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt 3, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jesus Christus volgens Matteüs

1           In die dagen kwam Johannes de Doper
in de woestijn van Judea verkondigen:
2           `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’
3           Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken:
Een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht.
4           Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar
en droeg een leren gordel om zijn middel.
Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.
5           Toen liep Jeruzalem en heel Judea
en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit.
6           Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
en beleden hun zonden.
7           Toen hij zag dat velen uit de kringen van farizeeën en sadduceeën
op zijn doop afkwamen,
zei hij tegen hen:
`Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld
dat u de komende toorn kunt ontlopen?
8           Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt.
9           En denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen:
`Wij hebben Abraham als vader.”
Want ik zeg u dat God van deze stenen
kinderen kan maken voor Abraham.
10         De bijl ligt al aan de wortel van de bomen.
Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt,
wordt omgehakt en in het vuur gegooid.
11         Ik doop u in water met het oog op bekering.
Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik.
Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
12         De wan heeft Hij al in zijn hand,
en Hij zal zijn dorsvloer opruimen;
zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur,
maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij in goed vertrouwen
om Gods zegen over de wereld van vandaag en morgen.
Dat zijn licht moge doorbreken.
Dat Gods menslievendheid gestalte mag krijgen
in mensen die op hun beurt licht worden voor hun omgeving.
Laten wij bidden…

-Bidden wij in goed vertrouwen
om Gods zegen over hen die nooit echte kansen kregen,
mensen die door hun verleden getekend zijn,
mannen, vrouwen en kinderen die nooit zichzelf konden zijn.
Dat ze stem krijgen, gehoor vin­den, beluisterd worden,
zodat ze tot hun recht komen
en weer met het hoofd rechtop door het leven kunnen gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij in goed vertrouwen
om Gods zegen over wie in onze samenleving gediscri­mineerd worden
– slachtoffers van seksisme, van racisme, van religieuze discriminatie.
Dat ze ruimte krijgen om zichzelf te zijn of te worden.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij voor deze tijd met zijn kansen en gevaren.
Wat onze tijd zal worden
– gaat het de goede of de slechte kant op? –
ligt ook in onze hand.

-Bidden wij dat wij ons een verantwoord oordeel leren vormen
over onze bewogen en ingewikkelde wereld.
Dat wij mensen ontmoeten
met een helder inzicht en een open geest,
en dat wij elkaar helpen
om te onderscheiden wat goed is en waardevol.
Laten we bidden…

-Bidden we dat we niet toegeven aan ontmoediging
omdat alles zo langzaam verandert.
Dat wij ons niet te snel neerleggen bij het onvermijdelijke,
maar ons altijd laten wekken en bezielen door de God der beloften.
Laten we bidden…

-Bidden we dat we de spanningen in deze dagen niet vergroten
en de tegenstellingen niet opschroeven,
maar dat wij elkaar trachten te begrijpen
en leren leven met de verscheidenheid van meningen en gedragingen.
Laten we bidden…

God, wat morgen is, ligt in uw hand.
Scherp onze aandacht
voor al wat er gaande is in onze dagen,
geef ons vertrouwen, wijsheid en moed,
en maak ons bereid tot elk goed werk,
door Christus, onze Heer. Amen.
 naar F. Cromphout

Gebed over de gaven 1

Dit brood en deze wijn willen we delen met allen hier aanwezig.
Moge dit gebaar het teken zijn
dat we samen willen werken aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar wapens worden omgesmeed tot werktuigen van vrede,
waar armoede voltooid verleden tijd is,
een wereld waarin God ons toelacht
in elke mens die we ontmoeten. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
Gij die onze toekomst zijt,
wij vragen U:
maak van dit brood en deze wijn
tastbare tekens van uw droom voor de mensen.
Laat dit brood voedsel zijn van verbondenheid met wie ons nodig heeft.
Laat deze beker wijn ons kracht schenken
om de kleine en zwakke mensen in ons midden
te laten thuis komen.
Zend uw Geest over dit samenzijn,
zodat deze viering kan uitgroeien
tot een volmondig ja
op uw uitnodiging om samen aan tafel te gaan. Amen.
Lovendegem

Tafelgebed

We danken U, God,
om uw wonderlijke geschiedenis met de mensen.

Gij zijt het
die de ziel in de schepping hebt gelegd
zodat haar schoonheid van U kan spreken.
Gij zijt het
die de profeten woorden hebt gegeven
om het volk van Israël te leiden
en om van U te getuigen.

Gij zijt het
die Johannes de Doper hebt ingegeven
de weg naar uw Zoon te bereiden
door bekering
en daden van gerechtigheid.

Gij zijt het
die uw Zoon, Jezus van Nazareth,
ons bestaan hebt laten delen
zodat de mensheid mocht ervaren
dat Gij een en al liefde zijt.

Zo hebt Gij uw liefde zichtbaar gemaakt
en uw mededogen laten kennen.
Daarom danken en loven we U
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Jezus Christus ging zijn weg.
Soms als een stem die roept in de woestijn,
soms bekleed met warme woorden.

Oneffen paden maakte Hij recht,
zodat de lammen weer konden lopen.
Heuvels van onmacht werden geslecht,
zodat blinden weer verder konden zien.
Kronkelpaden maakte Hij recht
zodat de mensen de weg naar U, God, weer vonden.

Zend dan nu de adem van uw Geest, God, over dit brood en deze wijn,
opdat we met Jezus dit Laatste Avondmaal samen kunnen vieren.
Hij bracht heil en bevrijding,
ook de avond voor zijn lijden en dood.
Hij nam brood in zijn handen,
dankte U, God,
en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:

‘Neem en eet,
dit is mijn lichaam
dat voor u gebroken wordt.’

Hij nam ook de beker,
dankte U opnieuw
en gaf hem rond aan zijn vrienden
met de woorden:
‘Neem en drink,
dit is de beker met mijn bloed.
Het wordt voor u vergoten
tot vergeving van uw zonden.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.’

Moge het delen van dit brood en deze beker ons sterken in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is,
genoeg voor allen.

Op zijn woord
gedenken we, rond brood en beker,
zijn leven en sterven,
maar ook dat Gij Hem hebt opgewekt
en eeuwig leven hebt geschonken.
En we bidden om zijn Geest:
dat Hij ons vaardig mag vinden
om de weg van Jezus te bereiden.
Dat Hij ons tot bekering brengt
en in ons de goedheid mag leggen
die was in Hem, Jezus, uw Zoon.

Moge we mensen van gemeenschap worden
met een warm hart voor allen die ons tot hier hebben geleid
en die met ons meegaan in geloof, hoop en liefde
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid waarheen zij ons zijn voorgegaan.
We gedenken hen in de stilte van dit uur.
Moge we mensen van gemeenschap worden
die onze stem laten horen
en Jezus’ Goede Boodschap van barmhartigheid blijven verkondigen
en op die wijze hulde brengen aan U, God. Amen.
                        Piet Stienaers

Onze Vader

Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, tot de onze maken:
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk,….

Vredeswens 1

Heer, Jezus Christus, wij dromen van uw stad van vrede,
het nieuwe Jeruzalem, waar allen met elkaar in vrede leven.
Bevestig ons in uw vrede en maak ons tot broers en zusters,
die leven in uw Geest.
Die vrede van de Heer Jezus zij altijd met u.
Geven wij ook mekaar een teken van vrede.
Puurs

Vredeswens 2

Laten wij geen valse vrede zoeken,
niet zwijgen uit zelfbehoud
en niet buigen voor het geweld,
maar onze stem verheffen
voor verontrechten en misdeelden.
Leer ons Heer, hongeren en dorsten en zoeken naar gerechtigheid.
Dan groeit uw vrede op aarde voor alle mensen.
Die vrede van de Heer zij met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.
naar F. Cromphout

Lam Gods

Communie

Dit is de Tafel van de Heer.
Hier zou geen onenigheid mogen heersen,
maar enkel liefde en verbondenheid.
De Heer nodigt ons uit om samen met Hem
deze gemeenschap te vieren,
opdat wij bereid zouden worden ons leven te breken en te delen
met alle mensen, in het bijzonder met de armsten en de zwaksten.
Zalig zijn wij dat wij vandaag aan deze Tafel worden genodigd.
Dit is het Lam Gods….
Puurs

Bezinning 1

Advent is wachten.
Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in profetenzangen.
Wachten tot God het Woord vervult in daad.

Advent is komen.
Komen en verlangen
naar Bethlehem waar God vlakbij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe gezangen
en waar geloof verandert in een daad.

Advent is luist’ren.
Luist’ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt met engelenzangen:
luisteren tot je hart mee zingen gaat.

Advent is bidden.
Bidden en verlangen
opdat Gods Rijk van vrede komen gaat
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.
Nel Benschop

Bezinning 2

We kennen die woestijn, God,
waar Johannes
uit te voorschijn kwam.
De eindeloze eentonigheid
van ons bestaan,
hier en daar verschrompeld
tot wat aardse drukte
en soms wat opwinding
en sensatie:
een felle zandstorm om niets.

We kennen die woestijn, God,
waar Johannes
uit te voorschijn kwam.
Maar wij weten ook
dat die woestijn kan bloeien
met duizend miniaturen
in het zand,
dat deze wereld,
met zoveel goede mensen,
kan veranderen in een oase,
als wij U maar niet ontlopen,
ons niet verschuilen
voor uw Aangezicht.
Manu Verhulst

Bezinning 3

Betrokken zijn op mensen

De profeet Jesaia schetst een beeld van zijn,
maar ook van onze wereld.
Die wereld lijkt op een oude tronk:
gebroken, afgestorven, doods.
Een wereld van haat en onrecht,
waar stemmen gedwongen verstommen.
Er heerst de macht van het geweld,
van de eerste de beste.
Nog steeds wordt er gemarteld
en worden mensen geliquideerd.
Soms wordt recht vervangen door eigenbelang.
De tronk is het beeld van geworteld kwaad
en van ongeloof in een nieuwe toekomst.

En toch breekt er steeds die nieuwe twijg door.
Onmacht, haat, onvrede kán opengebroken worden.
Misschien niet groots en opvallend,
maar wel aanstekelijk en onweerstaanbaar.
Telkens staan er mensen op,
die nieuwe toekomst aanzeggen,
die banden verbreken en leven geven.
Ze zijn geraakt door het lijden van anderen.
Ze zijn begiftigd met de geest van de Heer.
Ook wij kunnen die mensen zijn,
niet groots en meeslepend,
maar wel als een twijg op een oude tronk,
betrokken op mensen, op de kleinen het meest.
Wim Holterman osfs

Slotgebed

Goede God,
beziel ons met uw Geest
opdat wij uw woorden blijven spreken,
opdat wij uw hart en handen zijn in deze wereld,
opdat wij voor mens en wereld uw lichaam worden.
Wij vragen U dit
in naam van de Komende,
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Moge wij uit dit samenzijn
de moed, de kracht en het vertrouwen putten
om de weg te gaan van gerechtigheid en vrede.
Gods zegen zal hierbij op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.